manuscrits

Manuscrit 3102 (Tió)

Manuscrit 3102

. Jacint Verdaguer:
Cor de Jesús. Llibreta de fulls ratllats (310x210 mm) que conté també altres plecs de fulls diferents. F.f. 113. Foliació en llapis.
Els fulls de la llibreta comencen a f.1., però no continuen fins a f.57v. Escriptura en tinta, lletra gran i clara, gairebé sense correccions; textos impresos en els f.89r-103v. i f.66r-68v. La majoria de textos d’aquest apartat corresponen al recull inèdit Cor de Jesús, del qual figura un índex en el f.1v. En realitat, encara que solts, els fulls 44v-56v i 2r-6v, també pertanyerien a aquest apartat. La datació és dels últims anys de la vida de l’autor. Figura la data manuscrita de 1901 en els f.48v, 53v.i 59r, i la data de “10 de janer 1900” en el f.3r (de paper blau quadriculat, com els f.54, 112 i 113, que, per tant, són de la mateixa època).
Els f.7r-42v constitueixen un plec relligat de fulls blancs (310x220 mm), escrits en tinta, amb lletra menuda, sense correccions fins al f.26r.; del f.26v. al f.42v., amb correccions i guixades, també en tinta, i més d’una columna de text en cada full, formant, en general, esborranys dels poemes dels fulls anteriors. El plec, majoritàriament, aplega els poemes de Lo somni de Sant Joan, en l’edició de Tarragona, de 1882, que és ben diferent de l’edició del volum de 1887. El plec està escrit en 2ª r, utilitzada per Verdaguer entre 1874 i 1882. De fet, es pot demostrar per les datacions autògrafes que hi figuren: f.8v (“8 juny 1881”), f.26v (“9 juny 1881”), f.32v (“14 d abril de 1879 l endemà de pasqua”). Per altra banda, alguns d’aquests textos manuscrits en 2ª r (f.31r-32v) corresponen a les Flors de Juny que, segons sembla, s’havien editat el 1879 (Barcelona, I.i Ll. de J.Subirana), i que després, en altres manuscrits més tardans, com el ms 377/V, o en el plec de Cor de Jesús d’aquest mateix ms 3102, ja figuren com a retalls impresos d’aquesta edició. El plec de Lo somni de Sant Joan també inclou, no relligats, alguns fulls solters, més reduïts, amb lletra gran dels últims anys de vida de l’autor (f.10r, 30r, 33r-35v, 42v), i amb 2ª r (f.12v-17v).

Manuscrit 3101 (Tió)

Manuscrit 3101. Jacint Verdaguer: Cor de Jesús. Llibreta de fulls ratllats (215x150 mm), amb fulls blancs afegits, generalment més reduïts. F.f. 52. Foliació en llapis. Escriptura en tinta i abundants guixades i correccions, algunes en llapis, en tot el manuscrit. Per aquest motiu la lletra no és gaire clara i és de grandària diferent segons els textos. És una llibreta que aplega fulls de redactats d’èpoques diferents, generalment entre 1880 i 1890, perquè els poemes de Lo Somni de Sant Joan solen correspondre a versions anteriors al 1887 (any de l’edició del llibre), i els de Roser de tot l’any també serien d’abans dels seus manuscrits principals (369 i 377), datats entre 1892 i 1893. Concretant més, en lletra gran de final de la dècada, tenim poemes de Roser de.. (en f.1v, 9v i 21r) que si els comparem amb els mateixos dels ms 377/V i 1818 (un quadern de notes de La Gleva) els trobem en una fase d’elaboració anterior. En el f.23v. hi figura el poema Santa Rosa de Lima de Roser de.. (ms 377/V,f.79r); Lo Somni de.. té un poema d’aquest títol, però ben diferent, i això prova que Verdaguer, abans de 1887, degué pensar d’incloure’l en aquest darrer llibre. Per altra banda, diferents textos de l’ed. de 1887 de Lo Somni de.., però molt diferents (perquè els trobem inacabats, resolts d’una altra manera, i amb estrofes o versos afegits), figuren en lletra menuda i en 1ªr (d’abans de 1874); altres (f.5r.Sant Francesc / f.12v.Santa Matilde) amb lletra més gran, han de ser anteriors a l’edició de 1887.
Contingut i comentari. El manuscrit tracta, bàsicament, de l’amor al Sagrat Cor de Jesucrist, utilitzant diferents metàfores per representar-lo (l’herba, una poma, l’oceà, un vi embriagador, un palau..), i sovint amb la Verge Maria com a mitjancera. Un grup de poemes, els de Lo Somni de Sant Joan, glossen la relació dels sants amb el Cor de Jesús. Malgrat la temàtica dels textos i que el manuscrit porta el títol Cor de Jesús, no constitueix un esborrany del recull inèdit de poemes que amb aquest títol aplega el ms 3102. De fet, només trobem dos poemes del ms 3102 (N.Sra del Sagrat Cor, Santa Matilde) i en esborrany molt primitiu; en canvi hi ha tres esborranys del recull Jesús Amor (ms 3098 i 3099). Hi ha tretze poemes, escampats en el manuscrit, que són esborranys de Roser de tot l’any, i de redacció anterior al principal manuscrit d’aquest llibre, el 377/V. La major part de textos del ms constitueixen un esborrany molt primitiu de Lo Somni de Sant Joan (de.1887) i, doncs, del ms 380/I. El ms 380/VI (plecs II i III) també és un esborrany del mateix llibre. Cal fer notar, en canvi, que en el ms 3102 hi trobem l’esborrany de la versió de Lo Somni.. que es publicà a Tarragona el 1882, en un volum d’homenatge al Sagrat Cor; de la qual Verdaguer en recollí quatre poemes per al recull inèdit Cor de Jesús del ms 3102. Els f.38r-48r constitueixen un conjunt de pensaments poètics en prosa que semblen traduïts per Verdaguer d’algun llibre francès, perquè de tant en tant trobem paraules, subratllades, en francès, que no han sigut traduïdes. El conjunt sembla portar el títol de “Tresor del Sagrat Cor” (f.38r) i entremig van apareixent els noms d’alguns autors de llibres místics i d’apostolat: Boillerie (f.38v,42r,12v), Rivas, Fenelon.. La Bouillerie, amb dos volums, i Baudrí (f.10r), figuren en els llibres de la biblioteca personal de Verdaguer. Aquests pensaments podien servir com a ideari per al recull Cor de Jesús, o també per a Lo Somni de Sant Joan perquè hi consten referències a alguns sants. Els f.50r.-52r inclouen refranys i petits poemes amb simbologies sobre les flors. Donada la varietat de textos i la inseguretat de la seva localització, en tractar-se moltes vegades d’esborranys d’estrofes soltes de poemes de Lo Somni de.., es farà una relació numèrica, per ordre d’aparició, del contingut dels folis del manuscrit.

Manuscrit 3100 (Tíó)

Manuscrit 3100. Jacint Verdaguer: (Eucarístiques). Llibreta escolar de fulls ratllats (210x160 mm), amb sis fulls blancs afegits al final. F.f. 75. La majoria de textos tenen una versió primitiva, en llapis, a la pàgina esquerra (amb la llibreta oberta), i una versió més acabada a la dreta, en tinta. Els textos no identificats solen ser en llapis. La lletra és clara i d'una grandària normal; sovintegen les frases o paraules ratllades i les correccions o fragments afegits. La datació del manuscrit pot abraçar, segons els diferents poemes, uns quants anys del decenni 1890-1900. En la descripció del ms 383/25 s'esmentava (a través de l'Epistolari,v.X) el procés de concepció del llibre Eucarístiques a partir de 1896-97, i el probable inici entre 1898-99. Aquest manuscrit 3100 obre la hipòtesi que una part del llibre ja fou iniciada a partir de 1893, paral.lelament a l'edició de Roser de tot l'any. En tot cas el ms 3100 és anterior al ms 383/25, també d'Eucarístiques, perquè els poemes que es repeteixen en els dos manuscrits són esborranys més primitius en el ms 3100. Aquesta llibreta sembla correspondre, tant per les semblances amb les altres de l'època com pel tipus de lletra, al període de la Gleva. Efectivament: el poema Pobresa (f.62v.63r.) porta la data manuscrits de "Gleva,diades de Nadal" (Verdaguer s'estigué a la Gleva entre el Maig de 1893 i Maig de 1895); trobem una pàgina arrencada (f.19r.19v) d'una llibreta-dietari de la Gleva (ms 1818) situada el 1893; el poema Santa Magdalena de Pazis (f.64v-65v) figurava també en un manuscrit de Roser de tot l'any anterior a 1893 (ms 369/18,f.20v.21r). Verdaguer en aquesta època sembla ser que no treballava explícitament (cf.descripció ms 383/25) el llibre Eucarístiques. En realitat, però, era una època de gran producció de poesia religiosa (Roser de tot l'any, La fugida d'Egipte, Veus del Bon Pastor, Sant Francesc, Flors del Calvari) i el tema eucarístic hi era present. No és estrany que alguns poemes de Roser de tot l'any (publicat pel gener de 1894) es repeteixin a Eucarístiques (la qual cosa situa la redacció d'aquests en 1893 o abans): Raïms i espigues, Corpus Christi (tots dos en ms 377/V,f.19v i 48v); Somni ditxós (ms 369/17,f.58v-61r, i ms 3100,f.67v.68r), Benvingut (ms 3103,f.10v.; ms 369/17,f.18v.19r.; ms 3100,f.63v.64r); i també es dóna el cas de Sota la reixa, les dues primeres estrofes del qual formen un poema de Roser de tot l'any ("Com passarell solitari..",30 maig). En alguns casos sabem amb certesa que el text del ms 3100 ha de ser posterior a 1893. Al f.48v. hi ha una quarteta ("Vora la mar hi ha un santuari..") amb la data "7 abril" (és el poema 7 d'abril de Roser de tot l'any) que és continuada amb 15 versos en llapis; en canvi aquesta quarteta, en el ms anterior a l'edició de Roser.., figurava amb una altra data (ms 377/V,f.67r: el 18 de juliol), i en La Veu de Catalunya (edició de Roser.. en 1893) el 12 de gener. També el poema Alba millor (ms 3100,f.61v.62r) havia aparegut en el ms 3103 (de 1893), tot just en una primera versió que només té la 1ª estrofa. A l'inici del comentari situàvem la redacció del manuscrit 3100 en el decenni 1890-1900. Més concretament seria un procés que començaria a partir de 1893 fins a 1899, perquè trobem poemes en el manuscrit datats en aquests últims anys (f.41v.42v.Primera Comunió -3 maig 97-; f.63v.64r.Benvingut -4 juliol 98-; f.69r.Lo sagrat viril -17 abril 1899-). Per altra banda els poemes que figuren datats en l'edició ho són entre 1899 i 1901, a excepció de Lo Sol de Pellizà (ms 383/25,f.13r.14v), de 1896, i Lo mestre (ms 3100,f.61r), del desembre de 1898.

Manuscrit 3099 (Tió)

Manuscrit 3099

. Jacint Verdaguer: Jesus Amor. Llibreta de fulls ratllats (310 210 mm) que conté altres plecs entre la coberta i els fulls. F.f. 80. Foliació en llapis. El manuscrit el dividim en quatre apartats. El primer, del f.1v. al f.14r., és un aplec de fulls de color blanc, amb lletra gran, dels últims anys, i tinta negra (en un dels fulls -f.3v- hi figura la data de “5 Set.1901”).
El segon apartat, del f.15r. al f.25v., el constitueixen un plec de fulls cosits, escrits en tinta, sense correccions, que formen un bloc unitari, amb lletra homogènia, i amb una atapeïda, però ordenada, distribució dels poemes en la pàgina, que fa pensar en una còpia de poemes d’un altre manuscrit. Efectivament, els 108 poemes breus de què consta, amb tota probabilitat són copiats, pel mateix autor, del ms 377/V (Roser de tot l’any). Els textos estan ordenats pels mesos de l’any, i numerats per dies (que coincideixen amb els del ms 377/V i no amb els de l’edició de Roser de..), encara que només n’hi figuren uns quants per mes. Això ens fa veure que la redacció és posterior, o coetània, del ms 377/V (de finals de 1893, a la Gleva). Per un cantó sembla previ a l’edició del volum Roser de.. (gener 1894), tant pel fet de no basar-se en les dates dels poemes de l’edició, com perquè algun poema no porta el títol de l’edició sinó del manuscrit (per ex. La puresa de la Verge, f.17v; en l’edició La Verge de les Neus). Per l’altre, sembla posterior a 1896, tant per la grandària de la lletra, com perquè en tres ocasions al final d’un poema, amb la mateixa lletra, hi figura l’anotació “No es à Flors del Calv.”, la qual cosa fa suposar que tenia a mà l’edició del llibre (en canvi les altres anotacions sobre la destinació d’aquests poemes, com “Cor de Jesus, Jesus Amor, Brins d’e.., Perles 35”, figuren en llapis, i al marge de la redacció del plec).
El tercer apartat, del f.27r. al f.68v., està format, pròpiament, pels fulls de la llibreta, i porta el títol Jesus Amor. Escriptura amb tinta, amb poques correccions i lletra gran de l’última època. S’ha de considerar escrit en els últims anys de vida de l’autor, cosa probable perquè pertanyia al farcell de manuscrits de Vallvidrera que romangué en poder de Mn Valls i fou adquirit el 1977 per la Biblioteca de Catalunya (veg. J.Guilleumas, “Troballa de les tres últimes obres..”. San Jorge, Barcelona, n.100. Abril de 1977), i també pel fet que aquest manuscrit recull les correccions apuntades en l’esborrany (ms 3098), format semblantment per textos molt tardans. En el ms 3099 trobem un poema datat a “9 maig-99” (f.67v).
El quart apartat , del f.69r. al f.80v., és un grup de fulls solts, de diversa configuració i de diferents èpoques: els f. 71r-72v, un full plegat, ratllat i blanc, en 2ª r (1874-82), inclouen un poema que en l’edició està datat en “Vigilia de Reis de 1879” (f.72r), i la majoria de textos són dels Idil.lis i Cants Místics (1879); per altra banda, hi ha textos de l’última època, amb lletra gran (en el f.80v. la data “30 abril 1901; i en els f.69r-70v, la data “14 mars-89”, un poema que fou publicat a Lou Felibrige (abril 1889).

Manuscrit 3098 (Tió)

Manuscrit 3098. Jacint Verdaguer: Jesus - Amor. Llibreta de fulls ratllats (250 x150 mm). F.f. 36. Foliació en llapis. Escriptura en tinta i fragments afegits en llapis. Lletra clara, de grandària diferent segons les pàgines, amb abundants correccions. La llibreta pot haver estat escrita en diferents moments del decenni de 1890. En alguns casos, per la lletra, i per altres evidències, ens podríem trobar a inicis dels 90: el poema del f.2v, per exemple, és esborrany del f.51r. del ms 377/V (situat en 1893) de Roser de tot l’any; de manera semblant, amb lletra molt igual, la prosa del f.5v, que al.ludeix al canvi que li ha produït el viatge a Terra Santa i que, per aquest motiu podríem situar a finals de la dècada de 1880. Amb lletra gran, al f.2r. figura un poema de Roser de.., que en l’edició vindrà datat a 9 d’abril de 1893 , en una de les vetlles nocturnes al sagrari de l’església del Pi, de les quals Verdaguer n’era el director, encara que per J.Mª Casacuberta la poesia fou composta al Conflent l’any 1883 (Epistolari-VIII, p.206). D’una tipologia semblant, el poema de f.10v, Santa Rosa, porta la data manuscrita de “1 avril 94”, i el del f.18v, “Gleva, S.Pere 94”. De la mateixa època, Digué l Amich al Amat..” (f.12v) correspon a la glossa 1 de Perles del Llibre d’Amic e d’Amat que, segons Torrent i Fàbregas (Mn.Cinto a la Gleva,p.227) i R.Guilleumas (R.Llull en l’obra de Verdaguer, p.53), fou redactada en el viatge, quasi furtiu, a Mallorca, del 14 al 28 de desembre de 1894. Finalment, trobem textos amb lletra dels últims anys; el f.17v, per exemple, porta la datació de “Dijous sant 1900”. Paradoxalment, hi ha textos que s’haurien de situar a inicis del decenni de 1890, però que tenen lletra més gran : com l’esborrany, en llapis, de la contracoberta final (“Les amors de la terra..”, que ha de ser anterior al mateix text, inèdit, en versió acabada, del ms 369/18, de Roser de.., situat en 1892; també “Lo vostre dols sagrari..” (f.34r), esborrany d’un poema del ms 377/V (de 1893); i el fet que en el f.34v. figuri la data “21 febrer-90”. En bona part les confusions podrien deure’s al fet que les dates fossin posades més tard (en l’últim cas citat, la data és en llapis i lletra diferent). En general, els textos del manuscrit han de ser anteriors als últims anys, perquè en molts casos es tracta d’esborranys de Jesús Amor (llibre projectat per Verdaguer), amb anotacions que després seran introduïdes de manera definitiva en el ms 3099, del mateix llibre.
Contingut i comentari. La temàtica dels poemes gira entorn de Jesucrist. Amb diferents símils (el cor de l’ànima com un jardí on plantar-hi la flor, el cor de Jesús com una mar, l’herba del jardí de Jesús, etc.) es tracta l’amor a Jesús i com poder sentir la seva veu. La llibreta constitueix un esborrany del ms 3099-Jesús Amor, un llibre de Verdaguer que encara ha romàs inèdit des de la seva mort. En efecte, els poemes solen ser inacabats, amb nombroses correccions, que seran recollides en els textos del ms 3099, i només compta amb 13, dels 35 poemes que conté l’apartat del ms 3099 dedicat a Jesús Amor. En la llibreta també hi figuren altres textos inèdits i algun poema dels llibres de l’autor: tres de Roser de.., un d’Els pobres, els sants, un de Perles del llibre..i un d’Eucarístiques. En la relació dels textos, per ordre d’aparició, es podran comprovar (en indicar-se si es troben en el ms 3099) els textos inèdits de Jesús Amor, els altres inèdits, i també els que s’han localitzat com a editats.

Manuscrit 1818 (Tió)

Manuscrit 1818

Jacint Verdaguer Dietari (amb esborranys de Roser de tot l'any). Descripció de Pere Tió. Llibreta de butxaca (135x100mm.) de color vermell, amb el títol Dietario y Guía de Barcelona. Cada full conté els apartats per a dos dies de l'any. Sovint, però, falten fulls, que van ser arrencats, com a llibreta de butxaca que era; en altres ms trobem alguns d'aquests fulls (per ex. al ms 369/18). F.f. 51. Foliació en llapis. Escriptura en tinta negra i llapis. A vegades lletra molt descurada i irregular, amb freqüents guixades i paraules soltes. Tot i que la llibreta-dietari no porta l'any hem de creure que Verdaguer l'utilitzà durant el 1893, època de la qual són, doncs, els textos del manuscrit. En el f.47v, per exemple, l'autor esmenta un passeig per la Gleva (on residí a partir del mes de maig de 1893), i J.Torrent i Fàbregas (Mn.Cinto a la Gleva,p.88) conta com també després d'un passeig pels voltants del santuari compongué un poema sobre el brot de poliol que collí, titulat Al Poliol, que anotà en el dia 11 d'octubre d'aquest dietari de butxaca (f.45v.-47r.). De fet els esborranys de Roser de tot l'any d'aquest manuscrit corresponen als mesos de la part final de l'any i no es solen repetir en altres manuscrits, com el 369/17, 369/18 i 377/VII, que havíem datat de 1892 com a esborranys previs al ms 377/V, un dietari (de 1893) que ja constituïa una versió manuscrita quasi completa del llibre esmentat (Al Poliol, per exemple, serà copiat en aquest dietari en la data de 25 de desembre). Un altre argument que ens demostra la situació cronològica de la llibreta (ms 1818) és que el text "voler oh Deu d Ysrael.." (f.31r) constitueix la 2ª estrofa del poema "¿No conech ma petitesa..", el qual en l'edició de La Veu de Catalunya del 12 de febrer de 1893 només constava d'una estrofa (la 1ª). Aquesta 2ª estrofa ja fou recollida en el dietari del ms 377/V i en el ms 377/VI que és la versió definitiva, encara que incompleta, del llibre. Ens trobem, també, amb un poema del ms ("Al verger de Jesucrist",f.21r) datat per l'autor en la "Cincogesma-93"
Contingut i comentari. El contingut dels textos del manuscrit, propi d'una agenda de butxaca, aplega des de notes personals i adreces a versions inicials, o primeres idees, de poemes de temàtica religiosa i mística (amb predomini dels de Roser de tot l'any). El manuscrit , com a esborrany de Roser de tot l'any, que hem datat de 1893, es complementa amb el ms 3103, ja que aquests dos manuscrits contenen alguns dels poemes que no figuraven en el 377/V (ni en els esborranys 369/17,368/18,377/VII) i, en canvi, consten en la versió definitiva (ms 377/VI) i en la 1ª edició (gener 1894). La relació de textos es pot distribuir en tres apartats.
A) Esborranys de "Roser de tot l'any"
F.2v. "Jo conech al Jardiner..", que correspon al poema "Oh lliris de l'estrellada.." (5 març)
F.3v. "En terra l sembrar.." (24 abril)
F.4v. "Per nostre S. los xichs son los grans.." (10 març)
F.6r. "he vist uns ulls hermosos que m somreyan.." (22 oct.) (ms 369/17,f.57v.)
F.10r. "a la fira de les roses..". Esb. de la 1ª estr. del poema
La Fira de St.Jordi (1 gener). L'esborrany complet és a ms 3103 (f.39v) i la versió def.a 377/VI (f.1r)
F.15r. "Com al astre del dia l girasol.." (11 desembre) (ms 3103, f.8v)
F.18r. "Los pensaments que tinguí.." (24 juliol) (ms 3101, f.1v)
F.21v,22r. "Com canten los aucells..". Correspon al poema Cançó dels ocells (8 abril)
F.30r. "Passejant per lo pradell..". Sembla correspondre al poema A un clavell de pastor (13 setembre)
F.31r. "Voler oh Deu d Ysrael..", 2ª estr. del poema "No conec ma petitesa.." (16 febrer)
F.31v,32v. "Ulls del bon Jesus miraume.." (16 desembre)
F.35v-37v. "Mare de Deu del Roser..", versos que corresponen al poema
A la Verge del Roser. Esb.complet a 3103 (f.39r)
F.45v-47r. "Per florir lo poliol..",esb. i versió acabada del poema
Al poliol (24 des.) (ms 377/V,f.114r)

Manuscrit 1817 (Tió)

Manuscrit 1817

. Jacint Verdaguer: Agenda. Descripció de Pere Tió. Agenda de butxaca, amb esborranys i notes de Verdaguer, de tapa de cartró (135x80 mm). F.f. 74. Foliació en llapis. Escriptura en llapis i tinta. Lletra gran i clara en els textos més ordenats, i traç insegur i grafia mig esborrada en les anotacions i comentaris. Hi ha molts fulls sense cap text (del f.14 al 70). En general els textos semblen ser dels últims tres o quatre anys de la vida de l’autor. Es pot justificar, perquè ha de ser posterior, a la referència que Verdaguer dóna de la publicació d’un poema (en el f.73r) en La I.lustració Catalana: “Yl.Cat.28 febrer 99”. També trobem un retall imprès de l’adreça de Verdaguer, per a La Veu del Montserrat, i és ja la del carrer d’Aragó, on visqué a partir de 1898. Per altra banda, a l’inici de l’agenda (f.2) la lletra no és tan gran. De fet, el text del f.2r s’ha identificat com a pertanyent a materials de Roser de tot l’any (llibre publicat el 1894).
Contingut i comentari. En el manuscrit hi figuren, amb freqüència, aforismes i adreces. Els temes dels altres textos són variats: alguns poemes de flors, cercant el símil amb la Creu i l’Eucaristia; el tema de la mort en unes òrfenes i en un malalt; i alguns aspectes del Jesús de Betlem. Es tracta d’esborranys i anotacions esparses. Hi coincideixen dos poemes de Brins d’espígol, dos de Disperses, i dos fulls amb materials de Betlem i de Roser de tot l’any respectivament. F.1v. Vocabulari i aforismes. Per exemple: “Val mes ser amo de poch / que mosso de molt”
F.2r. “vostre cor sera una estrella”
“mon cor es la porta del..”
“De vostre creu n es una estella..” (forma part dels materials de Roser de tot l’any que no es publicaren) (ms 377/V, f.39v) (ms 3099, f.25v)
F.2v. “Les vostres llagues obriume..”
F.2 (bis) “Donau lo palmo ...”
F.3r. “Jo vinch del cel..” (2 versos)
“Arbre vell i trasplantat / primer es mort q. arrelat” (aforisme)
F.3v. “A un peral una piedra soltó un muchacho..” (al final posa: “Harsembus.M”)
F.4r. “alla tot mor hon mor la caritat” (hi ha més anotacions esparses, poc llegibles)
F.4v. “Jesus de Betlem..” (poema de 8 versos)
F.5r. “Les galtes son roses..” (quatre versos de l’apartat Un Àngel del poema Pastors i reis, de Betlem) (cf. ms 383/I,II,III,IV,V,VI)
F.5v. “Despertauvos si dormiu..” (semblen materials de Betlem)
F.6r.7r. “Ja ve el mes de Juny..” (poema de 18 versos, de tema eucarístic, els dos primers versos del qual són iguals que el poema Margarida dels Brins d’espígol)
F.7v.8r. “Pobra Crucífera..” (correspon al poema A una crucífera de Disperses, i també a Crucífera de Brins d’espígol)
F.8v. “petites son pero hermoses..” (poema de 6 versos)
F.9v. “Es lo sol q. hahí..” (esborrany d’uns 6 versos)
F.10r. “-No es no una carrega..” (3 versos)
F.10v. “¿Sentiu? Ja llevan Deu..” (esborrany, al voltant de 13 versos, sobre la comunió a un malalt)
F.11v.12r. “Girau de cara à terra / la flor del juliverdó / de les gotiques iclesies / hi veureu lo rosetó” (ms 3101, f.52r)
F.12v.13r. “Totes duguetes s en van al fossar..” (es tracta del poema Les orfes, de Disperses) (ms 366/2, f.12v) (ms 3722, f.64v.65v)
F.14r. “Uns del succes maravellos s esglayan..” (prosa de 7 ratlles, en recordança d’un fet aterrador, pel qual un temple encara tremola)
F.70v. “ses fulles semblan esquenes de llagardaix”
F.71r. “q es una cosa / cria y fressoneja / q. naix y creix vor riu ......” (poema-endevinalla)
F.72r. Dues adreces. Anotació sobre un poema: “Sentint un rossinyol (Yl.Cat. 28 febrer 99)”
F.72v. Adreça i referència a un poema.
F.73r. Retall de La Veu del Montserrat – Vich, amb l’adreça de Verdaguer: “Carrer d’Aragó, 271, 3r, 1ª”.
F.73v. Dues adreces: de Manuel Llobet i Eudald Quintana.
F.74r. Esborrany d’aforismes.
F.74v. Quatre adreces.

Manuscrit 1816 (Tió)

Manuscrit 1816

. Jacint Verdaguer: Agenda. Descripció de Pere Tió. (Agenda amb esborranys i notes de Verdaguer) Llibreta de butxaca, de tapa de cartró i fulls quadriculats (140x85 mm). F.f. 69. Foliació en llapis. Escriptura en llapis i tinta. Lletra gran, en alguns textos molt insegura i difícil de llegir. De les 69 pàgines numerades de la llibreta, només hi ha anotacions, o textos, en 29. La utilització d’aquesta llibreta per l’autor es pot situar durant l’any 1900. Entre la coberta i el full de guarda hi figura un recordatori d’una mort, datat el 25 d’agost de 1900. Per altra banda, els textos identificats generalment són tardans (Eucarístiques, Càntic dels Càntics, Flors de Maria, Barcelonines). El poema N.S.de la Bonanova (esborrany en f.8v), per exemple, pot datar-se entre 1899 i 1900 si tenim en compte la datació del ms 367/8, on també figura (en l’Epistolari-XI es detalla el motiu de l’elaboració del poema, situat el març de 1899). En canvi resulta una mica paradoxal veure-hi algun material que fa pensar en Montserrat (potser justificable pel tema de les flors, en el moment d’elaborar Flors de Maria).
Contingut i comentari. El manuscrit tracta, en molta part, de les característiques d’algunes flors i de la Mare de Déu. També temes diversos, com les oracions del combregar d’un malalt, els jardins i els amors de Salomó, i les figures d’una santa i de la Mare de Déu de la Bonanova. Es tracta d’esborranys molt primitius, o primeres anotacions, que la majoria de vegades no fan possible la seva identificació.

Manuscrit 1810 (Tió)

Manuscrit. 1810

Jacint Verdaguer. Llibreta de butxaca. Descripció de Pere Tió. Llibreta de butxaca (150x110 mm) de fulls ratllats. F.f. 14. Foliació en llapis. La lletra és bastant clara, i els versos sovint presenten algunes guixades i correccions. Per la grandària s’hauria de situar a l’inici del decenni de 1890-1900. Probablement a l’any 1893. Es devia tractar, com la llibreta del ms 1818, d’un manuscrit que s’elaborava al mateix temps, o poc temps abans, dels ms 369 i 377 (de Roser de tot l’any), perquè els poemes de Flors del Calvari d’aquest manuscrit no figuren en aquells, que contenen diferents poemes del llibre. De fet, l’últim poema del manuscrit, en l’edició de Roser de.. porta la datació de “santuari de la Gleva, diada de Nadal de 1893” (Verdaguer sojornà a la Gleva a partir de maig de 1893). En el manuscrit els poemes més abundants són els de Flors del Calvari, i en el pròleg del volum l’autor dóna a entendre que el llibre es començà per Setmana Santa de 1893. Els poemes són esborranys, sense títol, i amb versions una mica canviades respecte del ms 381/19, de Flors del Calvari, redactat majoritàriament el 1894 i 1895. Contingut i comentari. Apareixen diferents temàtiques: en alguns poemes, el símil de les abelles que cerquen la mel i no les espines; en altres, els vituperis i pedregades d’aquest món, que es converteixen en flors celestials; finalment, hi ha comparances florals, per referir-se a l’amor cap a Jesús i Maria. Com s’ha dit els textos constitueixen esborranys i versions primitives de poemes de Flors del Calvari (6) i Roser de tot l’any (5). Els altres (8) són inèdits. F.1r. “¿Donchs com ho feu abelletes divines..” (ms 381/19,47v) (A les abelles, Flors del..)
F.1v.2r. “32 mars,4 set, Preneu. Jesus, lo meu arbre..” (377/V,30r.82v) (Roser de.., 4 set.)
F.2v. “5 set. Puig sou, Jesus, lo meu arbre..” (ms 377/V, f.82r) (ms 3098, f.8v)
F.3v. “23 set. Que be s’esta ab vos aquí..” (ms 369/18, f.36v) (369/17, 102v) (377/V, 86v)
(Roser de tot l’any, 23 setembre)
F.4r. “Quin treball tingue l jueu..” (ms 381/19, f.21v) (Brescant, Flors del Calvari)
F.4v. A Santa Cecilia, “Aucellet que cantas..” (Roser de tot l’any, 22 novembre)
F.5r. “Quan eclipsantse lo sol..” (Lo trèvol, Flors del Calvari) (ms 381/19, f.21v)
F.5v. “Mestre adorable / desde l Estable / me predicau”
F.6v. “Mes d un clavell hi riu..” (ms 377/V, f.40r) (Roser de tot l’any, 17 abril)
F.7v. “A vostre Roser místic..” (Roser de tot l’any, 31 desembre)
F.8v.9r. “L anima pura al Criador unida..”
F.9v.10r. “Lo terrenal vestit.”
F.10v. “Si cap vestit t escau..”,
“Lo lliri es puresa – sa blavor es cel..”
F.11r. Cel, “Quina flor t escau ?..”
F.11v.12r. Avall com l aygua, “Per pujar à una alta serra..” (ms 381/19, f.52v.53r)
(Flors del Calvari)
F.12v.13r. “Forta ha sigut la tempesta..”(ms 381/19, 9v-11r)(La pedregada,Flors del Calvari)
F.13v. “L aliga mira – de fit à fit..” (en llapis porta “Cor de J.”, però no figura en els manuscrits d’aquest recull inèdit)
F.14r. A un papalló, “Tu que vas per lo verger..” (381/19, f.50v) (Flors del Calvari)
F.14v. “A la vesprada – surt lo mussol..”
“De una à una he cullit..”

Manuscrit 758 (Tió)

Manuscrit 758

Jacint Verdaguer
(Al Cel, algunes poesies de Flors del Calvari i Disperses, L’Alzina del Passeig de Gràcia, i Discurs a l’Ateneu Gracienc) El manuscrit es presenta distribuït en cinc plecs. El principal, el primer (f.1-58), està format per fulls grans i ratllats (320x220 mm), provinents d’una mateixa llibreta, alguns dels quals encara romanen cosits. Els fulls dels altres plecs (f.58-73) són semblants i alguns d’ells podrien tenir el mateix origen. F.f. 73. Foliació en llapis. Escriptura en tinta. Lletra gran i clara i textos ordenats, gairebé sense correccions, encara que n’hi ha de molt corregits (com els folis 31r, 34r, 42r, 44v, 57r-58r) i algun esborrany al costat de la versió acabada d’un mateix poema (com en f.2v-7r, o en f.8r-9v). Els textos són dels últims anys de la vida del poeta, en el moment de preparar el manuscrit per a l’edició del llibre Al Cel (publicat pòstumament, per primer cop, en 1903). Per això ha de ser posterior als manuscrits 370/28 i 385/30, que s’han situat, majoritàriament, entre 1896 i 1897. En aquests anys, i els posteriors, Verdaguer treballà en el llibre. Joan Moles (Mossèn Cinto, Barcelona 1971) indica que en els últims anys, al carrer d’Aragó, va compondre Al Cel i Santa Eulària. El f.41v del manuscrit porta la data autògrafa de “30 abril 1901”, un any abans d’allitar-se, per ser traslladat després (1 maig, 1902) a Vallvidrera, on mor el 10 de juny de 1902. J.Moles, regidor republicà de l’Ajuntament de Barcelona, i un dels quatre marmessors de l’últim testament del poeta, era el dipositari d’aquest manuscrit que, com hi consta, donà al Museu d’Art i Arqueologia després de la mort del poeta, fins que passà a la Biblioteca de Catalunya en 1921. És una mica sorprenent, perquè els últims papers, personals i literaris, sembla que quedaren en poder de Mn.Valls, i el Dr.Turró fou l’encarregat de custodiar-los. A part del plec d’Al Cel, en el manuscrit hi ha un grup de poemes (2n plec, f.59-62) que semblen copiats en net, sense correccions, un dels quals (f.60r) porta la data autògrafa de “12 octubre 1895”. Els poemes són tots de Flors del Calvari i es degueren escriure, en efecte, en 1895, abans de l’edició (1896) perquè tot i ser versions acabades hi ha algunes paraules puntuals, o imatges, diferents de l’edició. En el manuscrit també trobem textos de 1896, com el poema Lo lliri de Gràcia (3r plec, f.64-70) i el discurs introductori, inèdit en llibre, del mateix poema (5è plec, f.71-72). L’article A l Alzina del Passeig de Gracia (4rt plec, f.68-70), que abans d’integrar-se al volum Discursos (1905) s’havia publicat el 1903 a La Veu de Catalunya, sembla un dels textos més tardans de la vida del poeta.
Contingut i comentari. El tema dels textos, com correspon al llibre Al Cel, és l’irrefrenable desig d’anar al cel i la descripció de la màgica geografia de l’hemisferi i del paradís. El manuscrit sembla tractar-se de la versió definitiva per a l’edició del llibre Al Cel (editat per primer cop el 1903, en la revista Pèl i Ploma). A part que la lletra és igual en tot el plec, i també els fulls, en general dóna la impressió de ser una còpia dels poemes, d’altres manuscrits (en el f.21r, molt en net, fins i tot es repeteix “los los” de manera seguida, cosa difícil en l’elaboració d’un poema). Hi figuren tots els textos del llibre, amb els corresponents epígrafs, encara que Ma Corona (f.73, versió impresa) s’ha col.locat al final, en un altre plec, i ja no s’hi inclouen els poemes inèdits que com a materials del llibre acompanyaven els altres manuscrits. Per altra banda, encara apareixen correccions, si bé introduïdes en l’edició, alguns títols en llapis, altres de guixats i substituïts pel definitiu (en 43r, Música del cel per Sant Francesch; en 49r, Mort d un jesuita per Mirant al cel), i enmig de l’ordre dels textos un poema no publicat (Consolació, f.8v.9r). Com s’ha dit, la majoria de versions anteriors les trobem en els manuscrits 370/28 i 385/30 (de 1896, 1897), però d’una manera esparsa podem localitzar poemes en manuscrits de l’època de Roser de tot l’any (1893): en ms 369/16 n’hi ha cinc; dos en 377/VII; un en 369/17; 3 en 370/26; un en 368/11; un en 367/7. Com a materials afegits, en el manuscrit hi ha 13 poemes de Flors del Calvari (plec 2), el discurs (plec 5) i el poema (plec3) de Lo Lliri de Gràcia, i l’article A l’Alzina del Passeig de Gracia (plec 4).
Plec 1 (Al Cel, f. 1-58)
F.1r. “Vull anar al cel..” (1r paràgraf del Pròleg, que en tots els manuscrits està separat de la resta) (385/30, 24r) (370/28, 1r) (370/26, 2r)
F.2v-7r. “No se quin atractiu te per les criatures..” (versió definitiva del Pròleg) (385/30, dues versions: f.24v-27r; f.28r-29v; f.20v)
F.8r.9v. Als que patexen, “Los que patiu en esta vall de llàgrimes..” (versió definitiva i esborrany) (385/30, 17r.18v, 12v)
F.8v.9r. Consolació, “Lo cel està serè sense cap núvol..” (esb. i versió acabada d’un extens poema de 39 versos que no figura en el llibre)
F.10r-12r. Preludi, “Un dia somihí que era una abella..” (versió definitiva i versió incompleta) (5 estrofes en 370/28, 40v.41r) (les mateixes en 370/26, 2r)
F.12v. ¿Voleu que vos la cante?, “En aquest mon tothom plora..” (370/28, 48v.49r)
F.13r.14r. Yn principio, “Mogut un jorn d inspiració suprema..” (368/10, 46v-48r) (377/VII, 66v.67r)
F.15r. Anem, “Ja hi he navegat prou..” (370/28, 13v.14r)
F.16r.17r. Les orenetes, “Quan les fulles dels arbres..” (370/28, 44v.45v)
F.18r. La nit y l dia, “Ella es morena – demunt de sa testa..” (369/16, 92v.93r) (370/28, 28v-29v)
F.19r.20r.21v. La Via Làctea, “¿Que es aqueix riu d estrelles..” (370/28, 37v-39r)
F.20v. “Quina nau ha dexada aquexa estela..” (3 versos)
F.21r. Mirant la estrellada, “Diamants los los estels..” (369/17, 45v) (370/28, 25v)
F.22r. Pols, “No les mireu pas, ulls meus..”
F.23r.24r. A les estrelles, “Com vos sento sonar en mes orelles..” (369/16, 3v-6r) (370/28, 1v-3v) (alguns versos en 385/30, 9r)
F.25r. La parla del cel, “Son llenguatges del desterro..” (370/28, 36v)
F.26r. Cap al tart. “La llum del jorn en grossa revinguda..” (370/28, 20v.21r) (385/30,17v.18r)
F.27r. Que n trach?, “Del mar en los abismes..” (370/28, 23r) (385/30, 17v.18r)
F.27v. “Tal alta vida espero que muero porque no muero” (vers de Santa Teresa)
F.28r. Caminant, “Mitx segle fa que pel mon..” (370/28, 22v, 23v-25r)
F.28v. “Creada ha Jesus la nuyt..” (de R.Llull, Ll.d’A.e d’Amat)
F.29r-30v. La Lluna, “Del cel un dia en la planicie blava..” (369/16, 78v-80r) (370/28, 10v-12v)
F.31r. Plus Ultra, “Allà d allà del espay..” (370/28, 19v.20r) (385/30, 9v, 30v)
F.32r.33r. Desitx, “!Quina roda tan ampla y grandiosa..”(377/VII, 15v.16r)(385/30, 21r.22v)
F.33v. Navegant, “Quan jo anava per la mar..” (370/28, 32v-34r)
F.34r-35v. Excelsior, “Trobador de Catalunya..” (370/28, 21v.22r) (385/30, 21v.22r)
F.36r. Yn excelsis, “Verges i sants, oh cisnes que volau..” (385/30, 21v)
“¿Quin filador la ha filada..” (385/30, 21r)
F.37r. Ton tresor, “On tens lo tresor..” (385/30, 16r)
F.38r. La entrada, “Hermos es lo cel..” (370/28, 9v)
F.39r-41r. Corrandes, “Aquest mon ab ses caricies..” (la 1ª de l’edició és en f.40v) (370/28, 47r, incompletes)
F.41v. Salm d amor, “¿Que li diu al matí lo rossinyol à l alba..” (369/16, 31v.32r) (també s’inclogué en La mellor corona, amb el títol Estimem al Senyor)
F.42r. Compte, “A una nit bella li volguí contar..” (370/28, 39v)
F.43r.44r. Sant Francesch, “Estant Francesch molt abatut..” (370/28, 7v.8r)
F.44v. La polar, “Lo Criador del mon, en lo principi..” (una part és a 49v) (370/28, 8v.9r)
F.45r. Amor, “Ara ve lo mes de maig..” (385/30, 18v)
F.46r-48r. Eva y la Rosa, “La Rosa y Eva en la mateixa aurora..” (369/16, 25v-26v)
F.49r. Mirant lo cel, “Quin martiri tan cruel..” (370/28, 30v.31r)
F.49v. “Nostre Monseny no fora bo per sòcol..” (fragment de La polar, f.44v)
F.50r-52r. Nocturno, “Sota l ala del cel blava e immensa..” (370/28, 4v-6v) (385/30,5r-6v)
F.52v. “De la atzurada immensa claravoya” (vers solt)
F.53r. Yn domum domini, “Aniré à casa del meu pare..” (370/26, 3r) (370/28, 27v.28r)
F.54r-56r. Cant de la esposa, “La he trobada, Jesus, la he ben trobada..” (368/11, f.44v-45v) (385/30, 23r) (amb el títol Defalliment, també es publicà a La mellor corona)
F.57r.58r. Ales, “Un desitx nit y dia m esparona..” (385/30, 19v.20r)

Syndicate content