manuscrits

Manuscrit 3101 (Tió)

Manuscrit 3101. Jacint Verdaguer: Cor de Jesús. Llibreta de fulls ratllats (215x150 mm), amb fulls blancs afegits, generalment més reduïts. F.f. 52. Foliació en llapis. Escriptura en tinta i abundants guixades i correccions, algunes en llapis, en tot el manuscrit. Per aquest motiu la lletra no és gaire clara i és de grandària diferent segons els textos. És una llibreta que aplega fulls de redactats d’èpoques diferents, generalment entre 1880 i 1890, perquè els poemes de Lo Somni de Sant Joan solen correspondre a versions anteriors al 1887 (any de l’edició del llibre), i els de Roser de tot l’any també serien d’abans dels seus manuscrits principals (369 i 377), datats entre 1892 i 1893. Concretant més, en lletra gran de final de la dècada, tenim poemes de Roser de.. (en f.1v, 9v i 21r) que si els comparem amb els mateixos dels ms 377/V i 1818 (un quadern de notes de La Gleva) els trobem en una fase d’elaboració anterior. En el f.23v. hi figura el poema Santa Rosa de Lima de Roser de.. (ms 377/V,f.79r); Lo Somni de.. té un poema d’aquest títol, però ben diferent, i això prova que Verdaguer, abans de 1887, degué pensar d’incloure’l en aquest darrer llibre. Per altra banda, diferents textos de l’ed. de 1887 de Lo Somni de.., però molt diferents (perquè els trobem inacabats, resolts d’una altra manera, i amb estrofes o versos afegits), figuren en lletra menuda i en 1ªr (d’abans de 1874); altres (f.5r.Sant Francesc / f.12v.Santa Matilde) amb lletra més gran, han de ser anteriors a l’edició de 1887.
Contingut i comentari. El manuscrit tracta, bàsicament, de l’amor al Sagrat Cor de Jesucrist, utilitzant diferents metàfores per representar-lo (l’herba, una poma, l’oceà, un vi embriagador, un palau..), i sovint amb la Verge Maria com a mitjancera. Un grup de poemes, els de Lo Somni de Sant Joan, glossen la relació dels sants amb el Cor de Jesús. Malgrat la temàtica dels textos i que el manuscrit porta el títol Cor de Jesús, no constitueix un esborrany del recull inèdit de poemes que amb aquest títol aplega el ms 3102. De fet, només trobem dos poemes del ms 3102 (N.Sra del Sagrat Cor, Santa Matilde) i en esborrany molt primitiu; en canvi hi ha tres esborranys del recull Jesús Amor (ms 3098 i 3099). Hi ha tretze poemes, escampats en el manuscrit, que són esborranys de Roser de tot l’any, i de redacció anterior al principal manuscrit d’aquest llibre, el 377/V. La major part de textos del ms constitueixen un esborrany molt primitiu de Lo Somni de Sant Joan (de.1887) i, doncs, del ms 380/I. El ms 380/VI (plecs II i III) també és un esborrany del mateix llibre. Cal fer notar, en canvi, que en el ms 3102 hi trobem l’esborrany de la versió de Lo Somni.. que es publicà a Tarragona el 1882, en un volum d’homenatge al Sagrat Cor; de la qual Verdaguer en recollí quatre poemes per al recull inèdit Cor de Jesús del ms 3102. Els f.38r-48r constitueixen un conjunt de pensaments poètics en prosa que semblen traduïts per Verdaguer d’algun llibre francès, perquè de tant en tant trobem paraules, subratllades, en francès, que no han sigut traduïdes. El conjunt sembla portar el títol de “Tresor del Sagrat Cor” (f.38r) i entremig van apareixent els noms d’alguns autors de llibres místics i d’apostolat: Boillerie (f.38v,42r,12v), Rivas, Fenelon.. La Bouillerie, amb dos volums, i Baudrí (f.10r), figuren en els llibres de la biblioteca personal de Verdaguer. Aquests pensaments podien servir com a ideari per al recull Cor de Jesús, o també per a Lo Somni de Sant Joan perquè hi consten referències a alguns sants. Els f.50r.-52r inclouen refranys i petits poemes amb simbologies sobre les flors. Donada la varietat de textos i la inseguretat de la seva localització, en tractar-se moltes vegades d’esborranys d’estrofes soltes de poemes de Lo Somni de.., es farà una relació numèrica, per ordre d’aparició, del contingut dels folis del manuscrit.

Manuscrit 3102 (Tió)

Manuscrit 3102

. Jacint Verdaguer:
Cor de Jesús. Llibreta de fulls ratllats (310x210 mm) que conté també altres plecs de fulls diferents. F.f. 113. Foliació en llapis.
Els fulls de la llibreta comencen a f.1., però no continuen fins a f.57v. Escriptura en tinta, lletra gran i clara, gairebé sense correccions; textos impresos en els f.89r-103v. i f.66r-68v. La majoria de textos d’aquest apartat corresponen al recull inèdit Cor de Jesús, del qual figura un índex en el f.1v. En realitat, encara que solts, els fulls 44v-56v i 2r-6v, també pertanyerien a aquest apartat. La datació és dels últims anys de la vida de l’autor. Figura la data manuscrita de 1901 en els f.48v, 53v.i 59r, i la data de “10 de janer 1900” en el f.3r (de paper blau quadriculat, com els f.54, 112 i 113, que, per tant, són de la mateixa època).
Els f.7r-42v constitueixen un plec relligat de fulls blancs (310x220 mm), escrits en tinta, amb lletra menuda, sense correccions fins al f.26r.; del f.26v. al f.42v., amb correccions i guixades, també en tinta, i més d’una columna de text en cada full, formant, en general, esborranys dels poemes dels fulls anteriors. El plec, majoritàriament, aplega els poemes de Lo somni de Sant Joan, en l’edició de Tarragona, de 1882, que és ben diferent de l’edició del volum de 1887. El plec està escrit en 2ª r, utilitzada per Verdaguer entre 1874 i 1882. De fet, es pot demostrar per les datacions autògrafes que hi figuren: f.8v (“8 juny 1881”), f.26v (“9 juny 1881”), f.32v (“14 d abril de 1879 l endemà de pasqua”). Per altra banda, alguns d’aquests textos manuscrits en 2ª r (f.31r-32v) corresponen a les Flors de Juny que, segons sembla, s’havien editat el 1879 (Barcelona, I.i Ll. de J.Subirana), i que després, en altres manuscrits més tardans, com el ms 377/V, o en el plec de Cor de Jesús d’aquest mateix ms 3102, ja figuren com a retalls impresos d’aquesta edició. El plec de Lo somni de Sant Joan també inclou, no relligats, alguns fulls solters, més reduïts, amb lletra gran dels últims anys de vida de l’autor (f.10r, 30r, 33r-35v, 42v), i amb 2ª r (f.12v-17v).

Syndicate content