logo
Published on ClaCa (http://claca.bnc.cat)

Manuscrit 366 (Tió)


Jacint Verdaguer. Descripció de Pere Tió


Càntic dels Càntics, Els jardins de Salomó (366/1), Els pobres (366/2), Els sants (366/3), Perles del Llibre d’Amic e Amat (366/4), Colom (366/5). : Descripció general

366/2. (Els pobres) Aquest plec conté dues llibretes amb materials del recull Els pobres.

Llibreta I . ALS POBRES. Es tracta d’una llibreta mitjana de fulls ratllats (210x155 mm). L’autor hi cosí quatre fulls afegits (f. 2,5,6,8) i abans de la coberta final hi ha un petit plec de fulls (f.35-40). F.f. 40. Foliació en llapis. Els textos, majoritàriament són escrits en tinta, amb alguns afegits en llapis; solen tenir correccions, però també hi ha versions acabades. La lletra és clara i gran, dels últims anys, encara que en els f.2v. i 5r-8r. és menuda (del decenni de 1870). La llibreta degué ser escrita en els últims anys de vida de l’autor, entre el domicili del carrer d’Aragó (1898) i el sojorn final de Vallvidrera. El manuscrit forma part dels materials que a última hora van ser trets de Vallvidrera ,el 8 de juny de 1902 (segons el full amb la relació de títols dels últims llibres, que cita R.Guilleumas en la revista San Jorge de 1977, i que es pot localitzar en el ms 2429). De fet, hi trobem tres dates autògrafes: “31 janer 1897” (f.10r), “10 mars, setmana Santa 1900” (f.16r), “5 avril, 1899” (f.10v).
Contingut i comentari . Com és propi del recull Els pobres, el manuscrit tracta de la pobresa, des de diferents aspectes: la necessitat de la caritat, exemples de sants i històries morals, i la pobresa de Jesucrist. Dels dotze poemes del recull (editat pòstumament en 1908), n’hi falten quatre (Les dues flors, A un orfenet, Les tres germanes, Job). A part d’altres textos en prosa, o anotacions diverses, podem comptar fins a 12 poemes inèdits, que també giren entorn de la temàtica del recull, i un esborrany molt primitiu (f.6r) del poema Records i somnis d’Aires del Montseny. Entre els poemes no editats en destaquen un grup sobre el tema de la caritat, o la pobresa en general, de 8 versos cadascun (f.1v, 19v, 22v, 23v, 26v, 33v). Uns altres dos apliquen la pobresa al cas particular del poeta (f.10v, 18v), un tema freqüent en els inèdits de Verdaguer dels últims anys (com en el ms 3722, del qual trobem un sextet en aquesta llibreta, i dos poemes en la llibreta II). Altres temes del manuscrit serien el de la mort i les malalties (f.30v, 8v), o la lletjor femenina (f.5v, 5r, 20v-21r). En general, es pot deduir que, a part dels poemes editats, el volum Els pobres tenia un projecte més ampli. La llibreta I seria un esborrany, o projecte inicial del llibre, que es concreta en la llibreta II del mateix manuscrit 366/2.
Coberta interior. “Scio tribulationem et pauperatem..” (2 frases llatines copiades)
“M estimo mes quedar-me com Llatzer à la porta que asseurem ab
Dines à la taula”
“La fortuna es germana..” (poema de 9 versos) (també en f.3v.4r)
“Al qui te fam lo pa negre li te sabor de blanch” (4 adagis sobre la pobresa)

F.1r. “A mos germans los pobres de Jesucrist” (dedicatòria del llibre que no és a l’edició)
F.1v. “La Caritat filla del cel hermosa..” (poema de 8 versos)
F.2v. Bon partit, “Soleta viu la doncella..” (esborrany, al voltant de 20 versos)
F.3v.4r. “La fortuna es germana..” (esborrany i versió més acabada) (també en tapa interior)
F.5r. “En l hospital de Sant Llatze he demanat..” (apunt de 7 ratlles sobre unes leproses)
(Els f.5v,6r,6v, són anotacions diverses, poemes breus, vocabulari, aforismes..)
F.5v. “Fins en les llotoses aygues de la riba..” (anotació)
“perquè’l cor com la coloma..” (poema d’uns 9 versos)
“L anima en son dolor pot compararse..” (tres ratlles copiades, de “Courtier,p.80”
“cada bosch sa fontanella / cada cor sa bona estrella..” (esb. d’uns 13 versos)
F.6r. “D.Lluis Ginestà donà a sa filla..” (anotació d’una anècdota)
“Tan alegres ay que foren..” (esborrany que correspon al poema Records i somnis,
Aires del Montseny) (ms 369/16, f.21v-24r) (ms 382/21, f.93v-94v)
F.7r. (exemples de casos de pobresa, i adagis)
“Quan sa mare tanca ls ulls / son padrí li obria ls brassos”
“Lo sol cada dia surt per totom y per nosaltres may”
“Nos duen un pa cada tres dias..” (...)
F.8v. “Un sol llit hi ha à la casa / hi jau difunt lo marit / sa esposa l en ha de traure / per
Donarhi à llum un fill”
F.9v.10r. La senyora de Tous (Els pobres, Els sants) (en llibreta II, f.4v) (ms 3722, f.45v.46r)
F.10v. “De rich jo may n he sigut..” (poema acabat de 10 versos; també en ms 3722, f.61v)
F.11v-12v. Les dues barques (també en f.37r-38v) (Els pobres, Els sants)
F.13v.14r. “A dues menes de gents..” (corespon al poema Pobres i rics, Els pobres, Els sants)
(en llibreta II, f.1v i 22r.22v)
F.15v.16r. “En esta vall de llàgrimes..” (versió acabada d’un poema de 24 versos)
F.16v.17r. “Sant Serapi trobà un pobre vell..”(Sant Serapi, Els pobres, Els sants)(f.7v, llibr.II)
F.17v. Lo pi (només el títol)
F.19v. “A la caritat..” (8 versos)
F.20v-21v. La lletja, “Una vegada era un rey..” (Els pobres, Els sants) (f.14v, en llibreta II)
F.22v. Caritat, “Qui sent l ardor del sol..” (8 versos) (f.23r, en llibreta II)
F.23v.24v. “Desque Jesus la dexá / soleta va la pobresa..” (poema de 16 versos)
F.25v. Reyna, “Al dàrseli per espos..” (La Regina, Els pobres, Els sants) (f.8v, en llibreta II)
F.26v. “La pobresa de Jesus..” (poema de 8 versos)
F.27v. La Creu de la Culla,“Un manresà del castell..” (Els pobres, Els sants) (f.4v,en llibr.II)
F.28v. “Deu entre sos fills los homens..” (poema de 16 versos)
F.30v.31r. “Tothom fuig de la casa..” (poema sobre uns morts de verola, que fan por a la gent, però per al poeta resplandeixen)
F.32v. Sant Gregori, “Lo sant doctor Gregori..” (Els pobres, Els sants) (f.23v, en llibreta II)
F.33v. “L’humil es un estel..” (poema de 8 versos sobre la pobresa de Jesús)
F.34v. Llistat de poemes, amb alguns de Caritat, i altres, entre els quals es ratllen els del recull Els pobres.
F.35r. Retall del diari, amb un poema imprès, en castellà, sobre els pobres (que haurien de ser lliures, i no humiliats). És un poema premiat en el Certamen de la Asociación Escolar Republicana.
F.36r. (Amb lletra que no sembla de Verdaguer) Marxa a pas dople (és com un himne al treball, amb St.Josep de protector)
F.36v. “Mans à l eyna
com Jesus à Nazaret
beneescan vostra feyna
Jesus Maria y Soseph”

“Salut y feina..” (poemes semblants al de 36r, però amb lletra de Verdaguer)
F.37r-38v. Les dues barques (Els pobres, Els sants) (també en 11v-12r)
F.39r-39v. Anotacions en llatí i alguna referència en català.
F.40v. Sant Gregori (Els pobres, Els sants) (també en f.13v, de la llibreta II)

Llibreta II. LOS POBRES. Es tracta d’una llibreta gran, ratllada (de 320x220 mm), sense cobertes, cosida en una cartolina plegada, amb el títol manuscrit al davant. També hi ha un grup de fulls d’un altre format (f.20r-24v, f.31r-33v) i alguns textos impresos, en retall de revista, que s’han adherit als folis (f.3v, 9v, 10v). F.f. 33. Foliació en llapis. La lletra, en tinta, és molt gran i clara. No hi ha correccions, excepte en els f.20r.21v (dels fulls afegits a la llibreta). És el manuscrit definitiu del recull Els pobres, que juntament amb Els sants, sortí publicat pòstumament el 1908, i que es trobava entre els últims papers del poeta, a Vallvidrera. En el manuscrit hi figuren diverses dates autògrafes. Algunes no reprodueixen la data del moment de la còpia del manuscrit, sinó de quan s’havia fet el poema: per exemple, A un orfanet (f.18r, en lletra gran) porta la data, afegida, de “8 janer 82”. Ara bé, si en un full, en el f.3v, en el lloc d’ordre corresponent, en un poema imprès (La Creu de la Culla), hi ha la data “febrer 1901”, vol dir que la confecció del manuscrit és posterior. També trobem, en el manuscrit, uns fulls (entre els afegits) amb lletra més menuda (f.24r-24v). És lògic, perquè, encara que sense títol, es tracta del poema Record de Múrcia, de Caritat, llibre editat el 1885. Aquest mateix poema, porta el títol Amor matern, en la versió acabada del f.16v, i el poeta també l’inclogué en l’índex del recull Els pobres.
Contingut i comentari. Els poemes pertanyen al recull Els pobres. S’hi planteja com la pobresa i la caritat es converteixen en les flors, o en la riquesa, que granaran en el cel. Es tracta de la versió definitiva del llibre. Hi són tots els poemes, mantenint ja l’ordenació del llibre, però amb tres de més, intercalats entre els del recull, i que també figuren en l’índex del f.30v.: A les víctimes del Bassar de la Caritat (f.9v, publicat a La mellor corona), Les orfanes (f.12v, a Disperses), Amor matern (f.16v, que correspon a Record de Múrcia, de Caritat). Encara que en versió definitiva, dos poemes tenen l’esborrany en el mateix manuscrit. Dels 12 poemes inèdits de la llibreta I, amb el tema de la pobresa, només se’n repeteix un, en el f.23r. Dos textos tenen correspondència amb el ms 3722.

F.1r. “A mos estimats germans los pobres de Jesucrist..” (dedicatòria)
F.1v. Pobres y richs (versió acabada; esborrany en f.22r.22v) (f.13v-14r, llibreta I)
F.3v. (imprès) La Creu de la Culla (f.27v, en llibreta I)
F.4v La Senyora de Tous (f.9v.10r, en llibr.I) (ms 3722, f.45v.46r)
F.5v.6v. Les dues barques (f.11v-12r i 37r-38v, en llibreta I)
F.7v. Sant Serapi (f.16v.17r, en llibreta I)
F.8v. Reyna, “Al dárseli per espos..” (correspon a La Regina) (f.25v, en llibreta I)
F.9v. (imprès) A les víctimes del Bassar de la Caritat (de La mellor corona) (ms 385/33, f.4r-5v) (ms 367/7, f.21v, imprès)
F.10v. (imprès) Les dues flors
F.12v. Les orfanes, “Totes duguetes s en van al fossar..” (publ. En Fragments i poemes de Disperses) (ms 1817, f.12v.13r) (ms 3722, f.64v.65v)
F.13v. Sant Gregori (f.40v, en llibreta I)
F.14v. La lletja, “Una vegada era un rey..” (f.20v-21v, en llibreta I)
F.16v. Amor matern, “La torrentada ja arriba..”(correspon a Record de Múrcia, de Caritat) (esborrany en f.24r.24v)
F.18r. A un orfanet (ms 381/19, f.13v)
F.20r-21v. Les tres germanes (esborrany i versió acabada)
F.22r.22v. “que ls richs en aquesta vida..” (esborrany del poema Pobres i rics, i text copiat, de la vida de Sant Agustí, f.22v, que veiem que inspira clarament aquest poema) (també en f.1v, i en f.13v.14r de la llibreta I)
F.23r. Caritat, “Qui sent l ardor del sol..” (poema no publicat en el recull, que també es troba en el f.22v de la llibreta I) (hi figura la versió castellana, amb lletra que no és de Verdaguer)
F.23v. De cel en cel, “Desde’l Cenacle cap al calvari..” (poema de 8 versos, no publicat en el recull)
F.24r.24v. “La torrentada ja arriba..” (esborrany d’aquest poema del f.16v)
F.29v. Job
F.30v. Índex del llibre. Hi figuren alguns poemes que no són en l’edició, però sí en el manuscrit, com: A les víctimes del Bassar de la Caritat, Les horfanes, Amor matern, A la caritat. En canvi, hi falta Job, un dels poemes del recull.
F.31v-33r. Almoyna retornada, “Sota l mes meridional dels sis turonets..” (versió definitiva del Pròleg, amb alguna correcció puntual, incorporada a l’edició)

366/3. (Els sants) El manuscrit 366/3 està format per dues llibretes diferenciades, que cadascuna respon a un concepte i a un moment d’elaboració diferents, encara que la numeració és contínua entre les dues. F.f. 83. Foliació en llapis.

Llibreta I . SANTS. Del f.1 al 51, llibreta ratllada (215x155 mm), amb alguns fulls solts de diferent format, entre l’últim full i la coberta. Hi predomina l’escriptura en tinta, encara que també hi ha algun text, o fragment, en llapis. La lletra és clara i bastant gran. Tot i no tractar-se d’una versió definitiva hi ha molts textos sense correcions, perquè són primeres versions de poemes que trobarem en la llibreta II, en la versió preparada per a l’edició del recull Els pobres, Els sants (1908). També hi ha esborranys amb correccions. En el cas de la llibreta apareixen algunes dates autògrafes al voltant de la primavera i estiu (“10 mars”, f.8v; “31 maig”, f.32v; “20 juliol”, f.24v; “6 ag.”, f.45r), la més clara: “13 maig 96” (f.36v). Això ens permet situar la majoria de textos en 1996, perquè la lletra de la data i dels textos és molt igual, i no trobem cap esborrany més primitiu d’aquests textos datats. En canvi, el poema Sant Julià i Santa Bassilissa, que també porta una data autògrafa, “9 janer” (f.21v), té un esborrany molt primitiu (f.51v), del decenni de 1870, que porta la mateixa datació. En els fulls solts (f.43-51) la datació no és tan unitària. En 48r-49v (Mort de Sant Joan) la lletra no és gaire gran, cosa que pot justificar-se perquè en l’edició figura la data de “Diada del Sant 91” (el text és anterior a la versió impresa del f.70v de la llibreta II on hi figura la mateixa data; en canvi, en els f.71r.71v de la llibreta II hi ha una versió que recull diferències que sortiran més tard en l’edició d’Els sants). Per altra banda, hi ha textos en lletra molt menuda, d’inicis del decenni de 1870 (perquè encara estan escrits en 1ªr) : són els f.46v.47v (Els quaranta màrtirs) i 50v.51v (Sant Julià y Santa Bassilissa). De fet, Els quaranta màrtirs i Santa Margarida els trobem en un manuscrit, el 368/11, dels Idil.lis i Cants Místics.
Contingut i comentari. En les poesies de la llibreta s’hi recullen alguns aspectes de la vida i del devocionari d’alguns sants: la castedat, la defensa de la puresa, l’alegria de la mort per poder anar al cel, el martiri, l’oració a través de la música i les cançons, la caritat amb els pobres. Es tracta d’una primera recompilació per al recull Els sants (dins Els pobres, Els sants), donat que la llibreta no conté totes les poesies i, a més, són primeres versions, amb notables diferències respecte dels textos de la 2ª llibreta (f.52-83). Tant en l’índex incomplet del f.42v, com en la resta del manuscrit, trobem poemes (normalment inèdits) sobre altres sants, que fan pensar que la concepció del recull Els sants tenia més amplitud que el resultat final de l’edició, fet que també es dóna en la llibreta II. En són un exemple: Dominica del paradís (f.32v-34r), Sant Antoni (f.39v.40r), Sant Vicenç de Paül (f.43r), Sant Josep (f.44r.44v), Sant Just (f.45r), que no figuren en l’edició.

F.1r. “Los Sants son flors de la terra /flors de la terra y del cel”
F.1v.2r. “Quin modo de combregar / té Verònica Juliana..” (poema de 18 versos)
F.2v. “Sant Pau es una espasa”
“Xavier una brasa”
“Sant Lluís un lliri”
F.8v-10v. Los quaranta Martirs, “Quaranta martirs se gelan..” (Els sants) (també en f.46v-47v, i en f.56v-58r de la llibreta II) (el 1r apartat en ms 368/11, f.62v)
F.11v-12v. “Enrich Suson es malalt..” (1ª versió de Suson, Els sants) (també en f.52v.53r)
F.18v-21v. Sant Julià y Santa Basilisa, “Lo dia dels esposaris..” (Els sants) (també en f.50r-51v i f.78v.79v)
F.21r. (imprès) Sant Joan de la Creu, “Sant Joan surt del convent..” (Els sants)
F.22r. “Damun corona de verges / duran corona de sants / duran corona de martirs”
F.22v-24r. “A Sant Joan de la Creu..” (poema de 16 versos)
F.24v-25v. Santa Margarida, “Sense pare y sense mare..” (Els sants) (també en 72v, i en ms 368/11, f.67v)
F.27v. “Prou qe miran a les estrelles..” (8 versos)
F.28r. “A qui du la Creu..” (publicat en Addenda, O.C.Selecta)
“Quan lo manyà enginyós..” (8 versos)
F.29v. “Vora teu jo respirava..” (4 versos)
F.30v. “ja al que volia tinch..” (3 versos)
F.31v. Lo Coral, “En lo pregon del mar hi ha bancs de coral..” (esborrany)
F.32v-34v. “Oh que ditxosa es Dominica..” (extens poema) (ms 367/8, f.70v-72v)
F.35v-36v. “Sant Esteve de Grandmont..” (Els sants) (també en f.58v.59v)
F.37v. Sant Dunstan, “Gran musich era Dunstan..” (Els sants) (també en f.55v)
F.39v.40r. “Donchs d hon veniu Sant Antoni?..” (segons l’índex del f.42v, es tracta d’un poema amb el títol Lo Lliri de Sant Antoni)
F.40v. “L estiuet de Sant Martí / porta l hivern al derrera”
F.41v. “Tot cristià en esta vida..” (8 versos)
F.42v. Llistat de poemes. La majoria d’Els sants, encara que n’hi falten cinc. Hi ha algun títol no identificat, dos poemes d’Aires del Montseny (Goigs de St.Romeu, Goigs de St.Miquel dels sants) i un que es publicà a Disperses (Lo cinyell de St.Tomàs).
F.43r. a S.Vicents de P., “Quan miro les teves filles..” (8 versos)
F.44r.44v. “Sant Joseph en aquest dia..” (10 versos)
F.45r. Sant Just y pastor, “Lo Just florirà..” (7 versos)
F.46v-47v. “Jesus Deu de cel y terra..” (1ª versió d’Els quaranta màrtirs, Els sants) (també en f.8v-10v, i 56v-58r) (ms 368/!!, 62v)
F.48r-49v. “- Que tocan diu..” (esborrany de Mort de Sant Joan de la Creu, Els sants) (f.70v-71v)
F.49 bis. “qui parfumait leur chambre..” (anotació en francès i català sobre el matrimoni de Sant Julià i Santa Bassilissa, segurament copiada de Lonner, autor citat en f.51v)
F.50r-51v. Sant Julià y Santa Bassilissa (Els sants) (esb. i versió molt primitiva) (també en f.18v-21v, i 78v.79v)

Llibreta II. SANTS. Del f.52 al 83 el manuscrit està format per una llibreta gran (320x220 mm), de fulls ratllats, però amb 9 fulls intercalats, cosits o solts, de diferents formats, i alguns d’impresos. La lletra és clara i molt gran. Els textos, acabats i sense correccions. Probablement la llibreta s’ordenà i s’escrigué l’any 1900, perquè hi figuren aquestes dates autògrafes: “14 maig 1900” (f.69v), “4 maig 1900” (f.76r). En els f. 54r.54v (Santa Rosa de Lima) la lletra no és tan gran; en efecte, aquest poema ja es troba en el ms 3098 (f.10v), on porta la data “1 avril 94”. En el f.61r de la llibreta, en lletra molt menuda (d’inicis dels 70), hi ha un poema dedicat a Benet gloriós, que no és a l’edició, encara que figura en l’índex (f.42r) de la llibreta I. Santa Rosalia (f.63r), aquí en lletra gran, apareix també en un manuscrit del decenni de 1870 (370/23,f.2v), potser com a material d’Idil.lis i Cants Místics, ja que en aquest recull hi ha una altra poesia (Rosalia) dedicada a la santa.
Contingut i comentari. Els poemes tracten diferents temes de les vides d’alguns sants i santes: l’amor místic a Jesús (amb el símbol de les roses), els martiris, la defensa de la castedat, l’ascensió al cel, la caritat, i l’ensenyança cristiana. Aquesta llibreta (f.52-83) és la versió definitiva del recull Els sants (Els pobres, els sants, 1908), del qual la llibreta I n’era l’esborany. En els 6 poemes que es repeteixen s’aprecien clarament les dues versions. Amb tot, en la llibreta II hi falta la poesia Sant Joan de la Creu (en imprès en la llibreta I), i apareixen 5 poemes dedicats a altres sants, que no figuren en l’edició, i que tampoc es repeteixen amb els sobrers de la llibreta I. Dos es publicaren dins les Disperses (Al beat Joan Grande, Lo cinyell de Sant Tomàs); A Sant Joan de la Salle, també pòstumament, dins la 3ª part de Càntics; Santa Cecília en Idil.lis i Cants Místics; i Benet gloriós romangué sense integrar-se en cap recull de l’autor.
Coberta interior. “Apren de viure ab los Sants / y seran ta companyia” (epígraf del llibre)

F.52r. Flors del cel, “Los justos son lliris..” (Els sants) (ms 369/19, f.34v) (377/V, 99v) (3099, 18r)
F.52v.53r. Suson, “Malaltís està Suson..” (Els sants) (també en f.11v.12v)
F.54r.54v. Santa Rosa de Lima, “No hi ha com Rosa de Lima..” (Els sants) (3098, f.9v-11r)
F.55v. Sant Dunstan, “Gran músich era Dunstan..” (Els sants) (també en f.37v)
F.56v-58r. Los Quaranta Martirs, “No tots adoran los idols..” (Los sants) (f.8v-10v i 46v-47v) (ms 368/11, f.62v)
F.58v.59v. Sant Esteve de Grandmont, “Lo glorios Sant Esteve..” (Els sants) (f.35v-36v)
F.61r. “Benet glorios..” (18 versos acabats i 11 d’afegits en llapis)
F.63r. Santa Rosalia, “La bella Rosalia..” (Els sants) (ms 370/23/Vària I, f.2v)
F.65r. Sant Felix de Cantalici, “Sant Felix un dematí..” (Els sants)
F.67r-69v. Al beat Joan Grande, “Lo mon diu que sou un sant..” (Disperses) (esborrany, vesió acabada i versió impresa)
F.70v-71v. Mort de S.Joan de la Creu, “L Enamorat de Jesus..” (Els sants) (versió acabada i impresa) (també en f.48r-49v)
F.72v. Santa Margarida, “Sense pare i sense mare..” (Els sants) (f.24v.25v) (ms 368/11,67v)
F.74r. (imprès) A Sant Joan de la Salle (Càntics, 3ª part) (ms 367/8, f.74v-75r)
F.76r. (imprès) Lo cinyell de Sant Tomàs (Lo cinyell angèlic, en Disperses)
F.78v.79v. Julià y Bassilissa, “Lo dia dels esposoris..” (Els sants) (f.18v-21v, 49bis-51v)
F.81r. (imprès) Santa Cecília (Idil.lis i Cants Místics) (368/11, 61v) (379/14, 1r i 113r)
F.83v. Índex de poemes. De l’edició falten: Flors del cel, Sant Fèlix Cantalici i Sant Joan de la Creu. De sobrers hi ha els següents: Sant Bernat Clermont, Dominica del paradís, A Sant Joan de la Salle, Lo cinyell de Sant Tomàs, Al Beat Joan Grande, Santa Cecília.


Source URL:
http://claca.bnc.cat/?q=node/97