Manuscrit 367 (Tió)


Manuscrit 367

Jacint Verdaguer. Descripció de Pere Tió


Rondalles (367/6), Espines i flors (367/7), Flors de muntanya (367/8), Poesies i notes diverses (367/9). Descripció general
367/7. ESPINES Y FLORS. Llibreta de fulls ratllats (310x210 mm). F.f. 46. Foliació en llapis. Escriptura en tinta i els títols en llapis. Dels 31 poemes del manuscrit, 18 són retalls impresos de revistes. Lletra clara, sense correccions, que per la grandària s’ha de considerar dels últims anys, a finals del decenni de 1890-1900. Només un dels textos autògrafs (f.35v) porta data: “29 agost 97”. El manuscrit, tant el redactat dels textos autògrafs, que tenen tots la mateixa lletra, com el recull i selecció de poemes retallats, s’ha de situar abans de 1901, perquè hi ha 3 poemes d’Aires del Montseny , que abans devien haver estat pensats per al recull Espines i flors. Els retalls impresos oscil.len entre 1896 i 1898, la majoria publicats en la rev.L’Atlàntida.

Contingut i comentari. Els textos del manuscrit plantegen, d’una manera constant, com per poder pujar al cel i aconseguir les flors i perles celestials, en aquest món s’han d’acceptar els insults, les injustícies i els sofriments. Espines i flors (ms 367/7) es tracta d’un recull pensat com a llibre i preparat per a l’edició, perquè al final (f.45v) conté un índex dels poemes aplegats, i perquè té un tema unitari, amb textos que no s’havien inclòs en cap llibre. Cal constatar que Aires del Montseny (3 poemes en el ms), Al cel (1) i Barcelonines (1) es publicaren posteriorment al ms 367/7, que inclou 25 poemes no recollits en cap llibre per l’autor, 9 dels quals es publicaren en l’antologia La mellor corona i 1 en Disperses. El manuscrit es complementa amb el 3722/Flors de montanya, de tema paral.lel, anb una trentena de poemes inèdits, 8 dels quals figuren en el ms 367/7, en versió acabada. R. Guilleumas (rev.San Jorge, n.100, abril 1977, p.2-17) situa Espines i flors en els papers de Vallvidrera, lliurats a última hora a Mn.Costa i a Mn.Valls (8 de juny de 1902), i el títol del recull figura en el llistat autògraf d’obres que Verdaguer tenia en preparació, aportat per l’autora de l’article.

F.1r. “D amor no chant axí com far solia” Lo rey en Pere El cerimoniós.
“Petita so, la gota de rosada..”
F.2v. ¿Perquè Deu nos bastoneja? (ms 3722, f.43v.44v) (Aires del Montseny)
F.4v. (imprès) Es algun crim? (ms 387/35, f.3r.4v) (es tracta de Crucíferes,La mellor corona)
F.7v. (imprès), “La Romaguera ,“Tot cantant himnes à Deu..”
F.8r. (imprès) La Campana, “Lo courer, quan ha fosa la campana..” (Disperses)
F.9v. (imprès) A un Rossinyol de Vallvidrera (ms 3722, f.48r-50r) (Barcelonines)
F.10v. “Un calzer me donà l cel..” (ms 3722, f.60v)
F.11v. Senyor feriu, “Jo al bon Jesus cada matí..” (ms 3722, f.9v.10r)
F.13v. (imprès) Lo plor dels jueus (ms 368/10,f.44v.45r) (387/35,f.5r-10v) (La mellor corona)
F.14v. Tot passa, “Es una roda aquest mon..”
F.15v. (imprès) Jesús à Teresa,”Un día’l bon Jesus.” (ms 385/33, f.8r.8v) (La mellor corona)
Teresa à Jesus,”Al Verger se’n va Teresa..” (Flors del Calvari) (381/19, 60v)
F.16v. (imprès) En lo cementiri, “¿Qué’n resta de vostres vides..”
F.17v. “Quan lo Senyor vol posar..” (ms 3722, f.14v)
F.18v. (imprès) Se’n cansanrán? (La mellor corona)
F.20v. (imprès) Vellesa (La mellor corona)
F.21v. (imprès) A les víctimes del Bassar de la Caritat (ms 385/33, f.4r.5v) (La mellor corona) (imprès en ms 366/2/II, f.9v)
F.22v. La tortuga, “En ales d’un aligot..” (ms 3722, f.50v)
F.24v. Paciencia, “La paciencia del just..”
F.26v. (imprès) Lo dolmen de Sant Jordi (ms 367/8, f.48r-53v) (ms 368/10, f.21v-23v)
(ms 1818, f.27r) (Aires del Montseny)
F.27v. Ma cansó, “Jo so un poeta a qui han robat la lira..”
F.29v. (imprès) Ma corona, “Jo mirava aquesta nit..”(385/30,13r.14v)
(370/28,34v.36r) (758, f.73r, imprès) (Al cel)
F.33v. Bona messa (collita), “Quina una se n ha pensada..” (esb. en ms 3722, f.18v)
F.35v. L hostal millor, “M estich al hostal..” (esb. en 3722, 26v.27r) (Aires del Montseny)
F.36v. (imprès) Consummatum est (ms 369/16, f.46v-48r) (La mellor corona)
F.39v. (imprès) David (ms 368/10, f.26v.27r) (La mellor corona)
F.40v. “Lo que no feu la fórmula alquimista..”
F.41v. “Ahí me donavau penes..”
F.42v. (imprès) Desde’l reco, “Si á empentes lo mon temps ha m’arrecona..”
(ms 3102, f.105v) (ms 3103, f.12v.13r)
F.43v. “A Jesus tenim d esquena..”
F.44v. (imprès) “Tu que arribes al món mal previngut..”
F.45v. Índex complet de la llibreta. Les úniques variacions són:
- Entre Bona collita(f.33v) i L hostal millor (f.35v) hi ha el títol Orfeu
- No figura a l’índex “A Jesus tenim d esquena..” (f.43v)
- Després de “Tu que arribes..” (44v) hi ha el títol A un orfanet
- Al Iris (f.46r) figura a l’índex
F.46r. (imprès) Al Iris (ms 1828, f.48r-51v) (La mellor corona)

367/8. FLORS DE MONTANYA. El manuscrit, en primer lloc, està format per una llibreta gran (305x210 mm) de fulls ratllats, en la qual l’autor hi ha adherit retalls amb poemes impresos (alguns sense correccions, altres amb algunes correccions i afegits en llapis; només en dues ocasions trobem textos totalment manuscrits). En segon lloc, del f.35r. al 76r. hi ha un plec de fulls solts de tipologia diferent: predomini de blancs (320x220 mm), alguns de blaus quadriculats (260x205 mm), i altres de més petits. En aquest apartat l’escriptura és en tinta i alguna correcció en llapis; només hi trobem dos fulls (38r.45v) amb retalls impresos. F.f. 76. Foliació en llapis.
Pel que fa a la datació del manuscrit, la llibreta que correspon estrictament al recull Flors de montanya és anterior. Les dates dels textos impresos oscil.len entre 1888 i 1893. Verdaguer hauria recollit aquests textos (editats en La Veu de Montserrat), fent-hi correccions i ampliacions autògrafes, a mitjans del decenni 1890-1900. De Flors del Calvari (1896) hi trobem, per exemple, imprès, amb correccions, el poema A Jesús coronat d’Espines, i també uns versos manuscrits, solts, de Vora la mar (poema escrit el 1883, publicat a La Veu.. el 1891-ms 382/21,f.85r-, que no figura en l’índex de Flors de montanya del f.34v). El poema manuscrit, Lo trobador (Aires del Montseny), per les referències que conté, sembla del període de la Gleva (1893-95), i el localitzarem en el ms 382/21, en una versió definitiva, de 1900. Per altra banda, Colom (f.224v.25r) és un retall imprès de La Veu.. del 9 d’octubre de 1892, i les anotacions manuscrites que hi ha al marge seran recollides en l’edició de Montserrat de 1898.
La major part dels fulls que no formen part de la llibreta, escrits en lletra dels últims anys, es poden situar entre 1899 i 1900. Les alades de la Creu del Montseny (f.42r, i versió definitiva en ms 382/21, 91v-92r), ha de ser posterior a l’excursió del setembre de 1899 amb els redactors de La Creu del Montseny. El miracle dels peixets (f.56v) és de 1899, com explica l’autor en carta a A.Vassal (Epistolari X, p.261); Dalt l’ermita és un full imprès de La Veu de Catalunya, també de 1899. Textos com Ramon Llull (f.54v) i Sant Joan de la Salle (f.74v), de lletra gran i insegura, en l’edició d’Aires del Montseny porten la data de 1900, i A l Assensió (f.59v) porta la data autògrafa “avril 1900”. Amb tot, en aquest apartat també hi ha poemes anteriors: una versió de Lo dolmen de Sant Jordi (f.48r-53v), de 1896, que en el f.51r. inclou un croquis manuscrit de la situació de la seva casa de Vallcarca; A una ànima convertida, que sembla dels inicis del decenni de 1990; i, fins i tot, un poema amb lletra menuda, “Agonitzant en son llit..”, que en l’edició de La Mellor Corona (amb el títol La mort de Santa Teresa) figura datat en 1882.

Contingut i comentari. Una bona part de poemes de la llibreta (f.1r-36r) estan dedicats a diverses imatges religioses (del santoral, Jesucrist, la Mare de Déu..), majoritàriament situades en la Catalunya interior. A partir del f.37r. el tema marià és el més abundant. La llibreta porta el títol autògraf de Flors de montanya i conté onze poemes que foren publicats en Aires del Montseny, vuit en Flors de Maria, dos en Barcelonines, dos recollits a les Disperses, i un en Eucarístiques, en Caritat, en Flors del Calvari, Brins d’espígol, Montserrat, i en l’Addenda de les O.C. de l’ed. Selecta. Per recollir aquests poemes esparsos i de diferents èpoques, en el moment d’aplegar aquest manuscrit Verdaguer encara no devia tenir clar el títol posterior d’Aires del Montseny (agost 1901). En el f.36r, la part interior de la coberta de la llibreta, hi podem observar diferents títols apuntats que poden palesar els dubtes, que de moment li feren escollir Flors de montanya: “Flors del pla / marina, Ayres de marina, Terreroles, Flors de Monseny / montanya, Brins d’espi.., ..”. Pel desembre de 1900 ja tenia el títol definit, encara que amb una referència a la Verge Maria (en efecte, en el manuscrit hi ha un bon grup de poemes de Flors de Maria). És així que en carta a Agustí Vassal (Epistolari XI, p.89) deia : “Ara estic també estampant un volum dedicat a la Verge Maria, ab lo titol Ayres de Monseny”. De fet, quan R. Guilleumas (Revista San Jorge, Abril 1977) diu que entre els papers de Vil.la Joana hi ha un full dels últims anys amb la relació de títols d’obres que tenia en elaboració, veiem que no hi figura Flors de montanya, ni Aires del Montseny, perquè probablement ja s’havia publicat. Respecte del ms 382/21, d’Aires del Montseny, només tres poemes es repeteixen. En el f.35r. hi ha títols de poemes sobre la Verge Maria, amb lletra de l’autor, indicant quins estan publicats (suposem en fulls solts, com a càntics) i quins no (entre ells Lo Rosariayre i Jesús trobat, que després trobem, en versió manuscrita i lletra molt gran, en els f. 39r. i 37r, respectivament). Amb la qual cosa deduïm que preparava el volum Flors de Maria (març 1902) i potser Brins d’espígol. L’interès per les flors és palès, durant el 1900, per les cartes que li trameten Serra i Boldú i altres, donant-li algunes informacions de botànica. Flors de Maria, en molta part, és una recompilació de poemes ja publicats en forma de Càntics, i també estan escampats en diferents manuscrits que no es complementen amb el 367/8 (383/25, 369/17, 369/19, 370/23, 370/24, 370/26..). Tampoc és estrany que els càntics inèdits del ms present (a partir del f.59v) figurin en el ms 368/12, de Càntics, encara que aquests no van ser incorporats en la 3ª part del volum, ja mort el poeta, en les O.C. de la Il.lustració Catalana. Flors de Maria també té una part de càntics; d’aquí que els poemes, en els manuscrits, sovint passin d’un llibre a l’altre. Relació del contingut:

F.1r. (imprès) A Igualada, en el centenari del Sant Cristo (Aires del Montseny) (Disperses)
F.1v. (imprès) L’estrella del Nord, A la memòria de Vondel (Aires del Montseny)
F.2v. (imprès) Benvinguda a les cendres de Fra Pere Almató (introducció i dues estrofes afe-
gides, de manera autògrafa) (ms 382/21, f.21v-24r) (Aires del Montseny)
F.6v.7r. (imprès) Lo cap-blau. En f.7r. “Lo pregadeu la saluda..”, en versió autògrafa.
(Brins d’espígol) (La mellor corona)
F.7v. (imprès) Lo filador d’or (Barcelonines) (La mellor corona, 1ªed.)
F.9v. (imprès) Cobles de la Mare de Deu del Roure (Aires del Montseny)
F.10v.11r. (imprès) A mos amichs de Banyolas (Disperses)
F.11v. Goigs de Nostra Senyora de la Mercè (en Addenda, O.C. Selecta)
F.12v. (imprès) Goigs del Beato Romeu de Llivia (Aires del Montseny)
F.13v. (imprès), Sonnet, “Tria l’arbre mes bell de tes campanyes..” (correspon a L’estàtua
de Don Jaume, d’Aires del Montseny)
F.17v.18r.18v.19r. Lo trobador, “¿Donchs hont va lo trobador..”
(ms 382/21,f.88v-90v) (Aires del Montseny)
F.20r. “quan trenca l sol la ralla ponentina..” (versos solts de Vora la mar, Flors del Calvari)
(ms 381/19, f.85r)
F.20v. (imprès) Santa Isabel d’Hungria
F.22v. (imprès) Flors à Maria (ms 369/18, f.48v.49r) (Roser de tot l’any)
F.23v. (imprès) Himne a Sant Felip Neri (Caritat)
F.24v.25r. (imprès) Colom (Montserrat)
F.26v. (imprès) À Jesús coronat d’espines (Flors del Calvari) (369/18, f.12v.13r) (3103, 26r)
F.34r. Flors de montanya (índex de títols amb lletra que no és de Verdaguer)
F.35r. Llistat de poesies sobre la Verge Maria amb lletra de Verdaguer. Se n’esmenten 12
com a “no publicades” i 12 com a “publicades”. La majoria són de Flors de Maria.
F.36r. Títols de poemes i reculls
- Balades: Lo comte Arnau, Lo filador d or, Lo Trobador, Lo mal cassador
- Barcelonines, Flors del pla, Marinades, Ayres de marina, Terreroles, Flors de Monseny /
montanya, Brins d espi
F.37r. Jesús trobat, “La Verge Maria..” (ms 370/23, f.30r) (Flors de Maria)
F.38r. (full imprès: Cansonetas del mes de Maria)
- L’estrella de Matx (títol autògraf: Maria) (387/36, 16r, imprès)(Flors de Maria) (Càntics)
- Maria (títol autògraf: L’estrella de Maig) (correspon a Maria al cel guia, de
Flors de Maria) (ms 370/24, f.11r.21r) (ms 383/25/III,full imprès) (387/36, 17r, imprès)
- “O Maria..” (ms 383/25/III) (Flors de Maria) (387/36, 15r)
- L’Adeusiau, “Lo Matx es passat..” (correspon a Adéu al maig, de Flors de Maria)
F.39r. Lo rosariayre, “Si n’era un pobre hermità..” (Flors de Maria)
F.39v. Pensament, “Per tot los dits de nostra mare escriuhen..” (Flors de Maria)
F.40v.41r. Maria, “Oh bon Deu puix vostra ma..” (algunes parts de La Verge de la Candela,
de Disperses) (la part VII, “Blanca com un lliri..”, corr. a La presentació, Flors de Maria)
F.42r-44v. Les alades del Montseny, “Del Monseny en la cima dessota la Creeu Santa..”
(corr. a Les alades de la Creu del Montseny, Aires del Montseny) (ms 382/21, f.91v-92v)
F.45v-47r. (imprès i manuscrit) Dalt l’hermita (ms 369/16,f.32v-35r) (Aires del Montseny)
F.48r-53v. Lo Dolmen de Sant Jordi. Provatures i dif.versions. En el f.51r. croquis de la situ-
ació de la casa de Vallcarca. (ms 367/7, f.26v) (ms 368/10, f.21v-23v) (3 versos en ms
1818, f.27r) (Aires del Montseny)
F.54r.55v. A Ramon Llull, “Poeta místich..” (Aires del Montseny)
F.56v-58v. Miracle dels Peixets, “Be l sentien cantar..” (ms 383/25,f.16r.16v)(Eucarístiques)
F.59v.60r. A l Assensió del Senyor, “Ja que per mi baxáreu a la terra..”(ms 368/12,f.28v.29r)
F.61r.62v. Entre nins, “La Beata Abundancia d Espoleto..”
F.64r-66v. “Maria hermos estel..” (Himne a N.Sra de la Bonanova, Barcelonines) (1816, 8v)
F.67r. Al Esperit Sant, “Esperit dolcíssim..” (ms 368/12, f.31r-33v)
F.68r-69v. A una ànima convertida, “En lo fondo del negre precipici..”
(ms 369/16, f.24v-25r, f.27v-28r)
F.70v-72v. Dominica del paradís, “Que ditxosa es Dominica..” (ms 366/3, f.32v-34v)
F.73r. A la Santíssima Trinitat, “Gloria eterna us sia dada..” (ms 362/12, f.27v.28r)
F.74v.75r. “Apostol de la ensenyansa..” (corr. a Sant Joan de la Salle, Càntics, 3ª part) (ms 366/3, f.74v, imprès)
F.76r. “Agonitzant en son llit..” (corr. a La mort de Santa Teresa, La mellor corona)

367/9. (Poesies i notes diverses) El manuscrit està format per una llibreta (f.1r-10v) amb coberta de paper, de fulls quadriculats (270x205 mm) i lletra en tinta (amb algun afegit en llapis); també un aplec de fulls solts (f.11r-19v), quadriculats, ratllats i blancs (310x220 mm), en tinta i alguna correcció en llapis; i finalment (f.21r-38v), un plec de fulls diversos (al voltant de 220x160 mm) amb lletra autògrafa que no és de Verdaguer. F.f. 38. Foliació en llapis. Els textos de la llibreta són de l’últim decenni, posteriors als manuscrits de Roser de tot l’any (1892-93), perquè conté textos d’aquests manuscrits que no van figurar en l’edició del llibre (gener,1894). L’aplec de textos restants, de lletra més petita, sembla correspondre al decenni de 1880.

Contingut i comentari. Tracta, principalment, de l’amor a Jesús i al Sagrat Cor. Els textos de la llibreta, en general inèdits, semblen copiats, perquè contenen poques correccions, de manuscrits de l’època de la Gleva i de l’elaboració de Roser de tot l’any. Els altres solen ser esborranys inacabats i inèdits, encara que hi figura un text de la 3ª part del volum Càntics de les O.C. de la Ilustració Catalana (la 3ª part s’afegí, pòstumament, en aquesta edició). En la relació de textos del manuscrit es segueixen els tres apartats indicats anteriorment.

A. F.1r-10v.
F.1v. “Jo so vostre rey..” (ms 3103, f.3v)
F.2v. “A l anima mia..”
F.3v. “Del dolor passant les denes..” (ms 377/V, f.9v) (377/VII, f.21v) (3099, f.23v)
F.4v. “Viure ab Jesus, oh quina dolsa vida..”
“Jesus, a vostre amor me vull suscriure..” (ms 1818, f.23v) (ms 3103, f.3r)
F.5v. “Com mes ardent es l amor..”
F.6v. “D’aqueix cor que vos formareu..”
F.7v. “Bon Jesuset que temps ha que us anyoro!..”
“Bon aucellet no m darias l adressa..” (ms 377/V, f.41v.42r)
F.8v. Trahe me, “Oh Jesus mon estimat..” Es tracta de 21 versos seguits, que trobem en diferents manuscrits :
- “Contemplant vostra hermosura..” (ms 377/V, f.101r) (ms 3099, f.18v)
- “Oh Jesus mon redemptor..” (ms 377/V, f.78v) (3099, f.17r) (369/18, f.72r)
(5 versos que formen el poema del 23-agost de Roser de tot l’any)
- “Oh llum de totes les llums..” (ms 377/V, f.20v) (ms 3103, f.7r)
- “Que à deshora us he assolida..” (ms 369/18, f.55v) (ms 377/V, f.82v)
F.9v.10r. Ma cítara, “Com passa la primavera..” (ms 3099, f.74r-75v)
F.10v. “Tota la llum del mitxdia..” (el 1r vers com una corranda d’Idil.lis i cants místics)

B. F.11r-19v.
F.11r.11v. “A qui entrada en un Cor tinga..” (esborrany primitiu de Pomeses del Sagrat Cor, de Càntics)
F.12r-13v. “Filla de Roma mes de gots y celtes..” (esb. d’un extens poema dedicat a Barcelona i als Jocs Florals). En sentit vertical, el f.12v. conté l’anotació autògrafa : “La Lengua Catª considerada historicamente por Bofarull-Memorias de A.Bonas Lletras”
“Datos y apuntes para la hist. de la moderna lit –catalana- per L.Feu p.456 T.2”
F.14v. “La mar, aquella mar que per allí blaveja..” (esborrany; 6 quartets)
F.15v.16r. Promeses del Cor de Jesus, “Ab dotze raigs convida..” (correspon a Promeses del Sagrat Cor, Càntics) (esb. en f.11r) (aquest poema figura en l’índex autògraf, ms 3102 f.1v, de Cor de Jesús, i en els f.66r-67v. del mateix manuscrit hi ha el Càntic imprès, amb el n.48)
F.17r. “M agrada l’aygua de les altures..” (ms 369/17, f.47v)
F.18r-19v. “Jesucrist en un poble de Judea..” (esb. de 5 estrofes)

C. F.21r-38v (la lletra no és de Verdaguer)
F.21r-23r. Índex que correspon al volum Rondalles.
F.24r-25r. Dins del Cor, “Mon cor volguereu escriure..”. Poema copiat, que al final porta la data de “Any VIII, nº88-p.60”. N’hi ha 4 versions manuscrites en el ms 3102, f.109v.111r. També una versió impresa en f.110v, que és la que es copia aquí. Pel que es dedueix de la carta de Joseph Rafel, del f.37r, amb la mateixa lletra, el poema és copiat de Lo Missatger del Sagrat Cor de Jesús.
F.26r. Llistat de poemes, la majoria aplegats en la 1ª ed. de La mellor corona.
F.28r-35v. Llistats de poemes (amb la referència concreta) de revistes com La Veu de Montserrat, L’Atlàntida..
F.37r-38v. Carta autògrafa de Joseph Rafel (16-agost 1904), amb una relació dels poemes de Verdaguer de Lo Missatger del Sagrat Cor de Jesús.