Manuscrit 368 (Tió)


Manuscrit 368

Jacint Verdaguer Descripció de Pere Tió


Lo trobador, Espines (368/10)  |  Idilis (368/11)  |  Càntics I (368/12)  |  Càntics II (368/13).

368/10. LO TROBADOR, ESPINES (Aires del Montseny, La Mellor Corona,..). Aquest manuscrit ha estat descrit, amb motiu de l'edició del poema titulat Lo trobador (o La Pomerola), per Ricard Torrents (Verdaguer, Estudis i aproximacions. Vic 1995), el qual l'anomena Quadern de Vallcarca. Llibreta de fulls ratllats (210x160 mm). F.f. 50. Foliació en llapis. Escriptura en tinta. La lletra és clara i bastant gran. Alguns textos presenten abundants guixades, correccions, i versos inserits entre ratlles, generalment en llapis. Hi ha nombroses pàgines que no estan escrites (del f.29r.al 44v). L'elaboració del manuscrit l'hem de situar durant l'any 1896. Un dels textos, el poema La Corona d'Espines (f.18v-20v), porta la data manuscrita de "12-Maig-96", i el següent, Lo dolmen de Sant Jordi (f.21v-23v), la de "18-Maig" (aquest poema, però, en l'edició d'Aires del Montseny porta la data 1-juny-1896, i en la revista L'Atlàntida de l'1-VI-1896, la data de "Dia de Sant Jordi-1896"). Hi ha altres textos del manuscrit que seran datats en l'edició: ¿Què es la poesia? (f.48v.49r), 15 de maig de 1896, en Aires del Montseny; David (f.26v.27r), 25 juny de 1896, en La mellor corona. El llarg poema Lo trobador (f.1v.al f.17v), que correspon al poema La Pomerola, és situat per J.Mª de Casacuberta (Escrits Inèdits I, p.15, nota 1) en els darrers anys de Verdaguer, per exemplificar la tesi que en aquesta època tardana Verdaguer degué consultar les seves proses inèdites juvenils (efectivament, aquest poema es basa en la mateixa anècdota infantil que la narració novena de l'esmentat recull d'escrits inèdits). El manuscrit probablement fou escrit a Santa Creu de Vallcarca perquè algunes poesies d'aquesta època, les que comencen a sortir publicades en l'inici de la revista quinzenal L'Atlàntida (a partir del 15 de Maig de 1896), amb la data porten la localització de Santa Creu de Vallcarca. En la revista hi figuren els següents poemes del manuscrit: Que és la poesia (n.1), Lo dolmen de Sant Jordi (n.2), David (n.4), Lo plor dels jueus (n.23). Verdaguer es traslladà a la finca dels Penitents per la primavera de 1896 ("Jo estich desde primers de Quaresma a Vallcarca..", Epistolari IX,p.242) i, segons Casacuberta i Torrent, degué romandre-hi fins a mitjan d'agost (ob.cit.p.243).

Contingut i comentari. Els textos giren a l'entorn d'aquests temes: la situació personal de persecució que sofreix el poeta; l'enyor del paradís perdut de la infantesa; poesia religiosa d'arrel bíblica. Aquests temes es corresponen, en part, amb els del llibre Aires del Montseny (publicat el 1901), del qual trobem dos esborranys en el manuscrit. També hi ha dos textos de La mellor corona (1902), un de Brins d'Espígol (1981), un d'Al Cel (1903) i cinc d'inèdits : entre ells el llarg poema titulat Lo trobador (La Pomerola, en la contraportada), que no correspon al poema del mateix títol d'Aires del Montseny. Per tant, la llibreta constitueix un esborrany heterogeni de poemes, que seran utilitzats al final de la vida del poeta, o pòstumament, en alguns llibres diferents. La relació dels textos del manuscrit és la següent:

A) La Pomerola (ed. R.Torrents)
F.1v-17v. (Lo trobador), "Cansat de veure,terra y gent un dia.."
-F.1v-5v.(25 quartets,versos decasíl.labs): S'explica com arriba el vell trobador a la masia, prop del Ter; com no troba ningú, perquè els pares i germans ja han mort, ni tampoc la roureda i el lledoner; el trobador es posa a plorar davant la pomerola arrencada, que encara fa ombra i acull els ocells.
-F.5v-8r.(aprox.45 versos,alternant-se hexasíl.labs i decasíl.labs): El trobador recorda aspectes de la infantesa (els cants de la mare, la imatge de la Verge, la riera, la pomerola, i com un dia s'enfilà a aquest mirador).
-F.8v-10v.(16 quartets de versos alexandrins): Un cop a dalt, la meravellosa situació propicia un seguit de somnis i de sensacions poètiques.
-F.11v-12v.(34 versos hexasíl.labs,rima assonant els parells): Unes noies que passen per sota el veuen adormit i volten la soca tot cantant; ell es desperta i cau de la pomera.
-F.13v.14v.(24 versos decasíl.labs,assonants els parells): Cau enmig d'una pluja de flors, es queda sense sentits, i el recull la seva mare.
-F.15v-17v.(11 quartets de versos decasíl.labs): El trobador s'acomiada d'aquests records, veient encara els tions de la pomera, i expressa el desig de la mort i les visions de la pujada al cel.

B) Textos inèdits
F.24v. Perque? "Los uns cantavan lo joch.."
Romanç que conté al voltant de 28 versos. Es una lamentació de com ell, servint a Déu, és perseguit i pres per boig.
F.28r.28v. Amichs, "¿Que es l amistat?.."
Al voltant de 42 versos,sense rima,de 10 i 6 síl.labes.
F.45v. La sanch del Anyell, "Ab sa divina vara.."
Es tracta de tres estrofes de 5 versos, sense rima. Com l'aigua de Moisès i la sang de Jesús reguen el món.
F.49v.50r. La Llum, "Inventa llums humana sabiesa.." (ms 385/30, f.32r)
Dos quartets i 11 versos inacabats. Comparança dels llums de la terra i el sol de Déu.

C) Textos publicats en els llibres de Verdaguer
F.18v-20v. La Corona d Espines, "Ploros Adam sortia.." (esborrany del poema que amb el títol Espines és inclòs a Brins d'Espígol)
F.21r-23v. Lo dolmen de Sant Jordi, "La gentil plana de Vich.." (Aires de Montseny) (el poema té 21 versos més que en l'edició, amb al.lusions a la persecució que sofreix l'autor) (ms 367/7, f.26v, imprès) (367/8, f.48r-53v) (1818, f.27r, tres primers versos)
F.26v-27v. David, "Lo rey Saul está trist.." (La mellor corona,versió acabada,amb variacions) (367/7, f.39v, imprès)
F.44v.45r. Lo plor dels jueus, "plorau,jueus,plorau..." (La mellor corona,esborrany primitiu i incomplet) (367/7, f.13v, imprès) (387/35, f.5r-10v)
F.46v-48r. In Principio, "Mogut un jorn d inspiració suprema.." (Al cel, versió acabada, amb variacions) (377/VII, f.66v.67r) (758, f.13r-14r)
F.48v.49r. ¿Que es la poesia?, "La poesia es un aucell del cel.."
(Aires del Montseny, esborrany incomplet)

368/11. IDILIS.
Es tracta d'un aplec de fulls blancs, afegits amb un relligat molt simple de fil, la majoria dels quals medeixen 210x155 mm. F.f. 74. Foliació en llapis. Escriptura en tinta. La lletra és menuda i clara, amb poques guixades. El text que serveix de base es situa al cantó esquerre del full i s'utilitza el cantó dret per fer correccions i afegits. En algunes pàgines la distribució del text és del tot irregular, amb lletra confusa i versos intercalats (F.12v,34r,34v,37r,41v,44r). Generalment la part bàsica de cada text del manuscrit està escrita abans de 1874 (en 1ªr). En l'època prèvia al recull en volum dels poemes que formaran Idil.lis i Cants Místics (1879), i després de l'edició de l'Atlàntida (1877), Verdaguer retocà i completà els poemes, i en creà de nous; d'aquí provenen els afegits, en tinta més negra i 2ª r, de la columna de la dreta de la majoria dels textos (seguint la tesi del Sr.Solà en el sentit que del 1874 al 1882 Verdaguer utilitzà la 2ª r). Efectivament, en carta del 13 d'agost de 1878 a Claudi López (Epistolari,v.II,p.73) Verdaguer manifesta: "El futuro tomo de poesías místicas avanza poco a poco (..) sin embargo ya tengo unas cincuenta composioncitas medio arregladas..". Tanmateix hi ha grups de textos exclusivament en 1ªr (del f.50r al 58v), i altres només en 2ªr (com el full plegat que forma els f.42r-43v). En el manuscrit apareix data autògrafa de 1878 en tres ocasions: Jesús infant (f.42v), La fugida d'Egipte (f.43v), i els textos de Roser de tot l'any del f. 25r. Un altre full, el f.42r, el trobem datat pel desembre de 1868 (Dols cativeri,f.42r), però podria tractar-se d'una còpia, també de 1878, perquè està escrit en 2ªr i no ofereix cap correcció. Podem trobar referències cronològiques en l'Epistolari de Verdaguer, que confirmen la hipòtesi que alguns poemes dels Idil.lis.. foren elaborats molt abans. En l'Epistolari figura referència als següents textos del manuscrit: "A Maria Immaculada" (f.57v-58v), que fou publicat a Vic, en full solt, ja en 1872 (Epistolari I,p.222), i en efecte en el manuscrit tot el text està escrit en 1ª r; "La Creu" (en el f.34r com a esborrany primitiu, en 1ªr, i en f.25v-27v com a esborrany complet, que té correccions en 2ªr) que "fou escrita per Verdaguer cap als 20 anys" (Epistolari II,p.54), i en carta del Febrer de 1878 Verdaguer manifesta a J.Collell "la poesia de la Creu no està acabada; per tant me sembla millor no imprimirla" (Epistolari II,p.55), confirmant-se, doncs, les correccions abans esmentades; "La Verge dels Dolors" (f.20r-21r), tota en 2ªr, i "A Jesus Crucificat" (f.3v-6v), amb correccions en 2ªr, que segons Casacuberta i Torrent (Epistolari II,p.56) probablement foren enviades a La Veu de Montserrat en la mateixa data que l'anterior; "Cor de Jesus" (f.42r), poema al qual es refereix l'autor en carta del 9 de juliol de 1878 (Epistolari II,p.134), i efectivament tot ell escrit en 2ªr; i finalment "L'herba del amor" (f.28v.29r), amb premi en el certamen de La Misteriosa de 1877 (Epistolari I,p.227).

Contingut i comentari. La majoria de textos corresponen al volum dels Idil.lis i Cants Místics. A partir de diverses situacions d'enamorament i possessió amorosa, els textos plantegen els estats de felicitat i sofriment de l'ànima (l'esposa) i Jesucrist (l'espòs); en alguns casos també es descriu la visió del paradís i en d'altres es presenten escenes de la vida de Jesucrist. El manuscrit constitueix un clar esborrany del llibre esmentat, tant per les característiques formals de les versions dels poemes que es presenten, com pel fet de contenir només 30 textos (dels 73 que té l'edició) i sense l'ordre de l'edició. En general, els textos són esborranys complets i acabats, amb algunes variacions, versos sobrers o canvis d'ordre; alguns d'ells contenen dues versions: un esborrany primitiu i una versió completa amb variacions. Pel tipus de recull factici i per la datació dels textos, el manuscrit té paral.lelisme amb el ms 370/23, encara que aquest últim té només 6 textos del llibre. La majoria de textos de 368/11 els retrobem en el ms 379/14, el més complet del llibre. Els altres textos pertanyen a llibres semblants de temàtica religiosa: essent molt lògic els de Càntics (elaborats en aquesta mateixa primera època sacerdotal de Verdaguer), i una mica sorprenent la presència d'un text del llibre pòstum Al Cel. Entre els textos dels Idil.lis i Cants Místics, del manuscrit, trobem (f.13v.14r) el text "¿Aymada que vols de mi?..", que és un esborrany molt primitiu de "Glosa" (un dels 14 poemes que figuren en la 1ª edició dels Idil.lis, de 1879, però que desapareixen en la 2ª edició, de 1882, i en les posteriors edicions), i el text "Desterrada de la Glòria.." (f.29v-32v), que correspon a Enyorança del cel (un dels 7 poemes que apareix per primera vegada en la 2ª edició).

A) Esborranys d'"Idil.lis i Cants Místics" :
F.1v-2v.Anyoransa (379/14,
F.98v-100v);
F.3v-6v.A Jesus crucificat (379/14,
F.123r);
F.7r-9v,12r.Lo llit de flors (379/14,
F.52r.53v);
F.10v-11v.Lo llit d espinas (379/14,
F.53v-54v);
F.14r.Defalliment d amor (Fulcite me floribus,en l'ed.) (379/14,
F.114r);
F.15v-16v.Apres de la Comunió (Cant d'Amor,en l'ed.) (379/14,
F.91v.92v) (385/33,
F.7r.7v);
F.17v-18v.Desitx de la Gloria (Somni de la Glòria,en l'ed.) (379/14,
F.117r);
F.19v.L Arpa sagrada (379/14,
F.109r);
F.20v.21r.La Verge dels Dolors (379/14,
F.104r);
F.23v-24v.Super flumina;
F.25v-27v."Aqui dalt el serrat.." (La Creu,en l'ed.) (379/14,
F.58r-59r);
F.28v.29r.L herveta del amor (L'herba de l'amor,en l'ed.) (379/14,
F.115r);
F.33v."Cap al cel camino.." (Cap al cel,en l'ed.) (379/14,
F.132r);
F.34r."Xayons de vora el riu.." (esb.primitiu d'una part de La Creu);
F.34v-38v."Dematí s en baixa a l hort.." (Rosalia,en l'ed.) (379/14,
F.55r-57r);
F.35v-36v.Als estels (379/14,
F.80r);
F.39v-41r.Sota l humbreta (379/14,
F.70r);
F.41v."La llansa q.us feria.." (Cobles al cor de Jesús, només en la 1ª edició, i el text,en tractar-se d'un full plegat, continua a
F.44r.) (3102,
F.98r);
F.42r.Cadenes dolses (Dolç cativeri,en l'ed.) (379/14,
F.64r, imprès);
F.42v."Cor de Jesus hort coronat d espines.." (379/14,
F.90r);
F.42v.43r.Jesus infant (379/14,
F.76r-78r);
F.43v."Tot fugint Maria a Egipte.." (La Fugida d'Egipte,en l'ed.) (376/III,
F.30r.31v) (379/14,
F.88r-89v);
F.44r."Talam d amors.." (2ª estrofa de "Cor de Jesús,hort coronat..") (379/14,
F.90r);
F.46r."Quan lo vent besa les roses.." (corr.al poema de 7 estrofes soltes, la 1ª de les quals en l'ed. comença per "Perquè miro les estrelles..") (falten 4 estr. i en sobren 4) (totes es troben en el ms 3099,
F.71v.72r);
F.50v.51r.Cant d amor (també en
F.15v-16v);
F.53v."La margarideta hermosa.." (una de les quartetes del
F.46r);
F.54v-56r.A mon Deu (379/14,
F.106r.107r);
F.57v-58v.Maria (Maria Immaculada,en l'ed.) (esb.primiyiu en 370/24,
F.7r) (379/14,
F.49r);
F.59v-60v."Quin somni tingue tan dols.." (Místic Desposori de Santa Caterina,en l'ed.) (379/14,
F.93r);
F.61v."Sola cantant y sonant.." (Santa Cecília,en l'ed.) (366/3,
F.81r, imprès) (379/14,
F.1r, 113r);
F.63v.Jesus i Santa Gertrudis (379/14,
F.101r);
F.68r.68v."Per les riberes del Gave.." (Betharram,en l'ed.) (379/14,
F.96r);
F.69v-71r.La mort de S.Gertrudis (379/14,
F.96v.97r.128r);
F.71r-74r.Lo pecador a Jesus (379/14,
F.94r.95r).

B) Esborranys de poemes d'altres llibres
F.12v. "Tant que d amor plorava.." (de Satalier,La mellor Corona).
F.24r. "Dels rius de Babilonia alli en la vora.." (poema molt semblant, i situat al costat, de Super Flumina d'Idil.lis.., que serà inclòs en La fugida a Egipte, Jesús Infant) (376/III, f.74r-77v)
F.25r. "a l hombra d un llexami.." (1r vers igual que el poema del 8 de Juliol de Roser de tot l'any).
"A la creu men so pujat.." (esb.primitiu del 15 de Juny de Roser de tot l'any).
F.41v.i 44r. "La llansa q. us feria.." (Cobles al Cor de Jesús de Càntics; també apareix en la 1ª ed.d'Idil.lis i Cants Místics).
F.44v-45v,47v-50r. Defalliment,"L he trovada Jesus.." (Cant de l'esposa en Al Cel i Defalliment en La mellor Corona) (385/30, f.23r) (758, f.54r-56r)
F.46v-47r. "N he vist un Angelet.." (Lo Sant Angel Custodi, 2 d'octubre de Roser de tot l'any) (ms 377/V,f.90r)
F.62v. Los 40 martirs (Els pobres. Els sants) (366/3, f.8v-10v, f.46v-47v, f.56v-58r)
F.64v.65r. "De Sena la flor gentil.." (esb.primitiu de Les dues corones de Flors del Calvari) (ms 381/19, f.59v)
F.67v. "Sense pare y sense mare.." (Santa Margarida, Els pobres.Els sants) (366/3, f.24v-25v, f.72v)

C) Textos no identificats en els llibres de Verdaguer
F.13r. "Si estic de peus al mon.." (versos solts de 2 estrofes)
F.21v. "Com vostras fullas secas o roures.." (4 quartets)
F.52v-53v. L anima,"Algun dia prou cantava.." Es tracta d'onze quartetes, encapçalades alternadament, com un diàleg, per A i J (es dedueix: Anima i Jesús). Una de les quartetes, “La margarideta hermosa..”, és la part IV de les 7 corrandes no titulades dels Idil.lis i Cants Místics. També la trobem en ms 3099, f.52v).
F.56v. Veni auster, “A. Anyell diví si volíau..” (sis quartetes) (ms 3099, f.47v) No corresponen al poema Jesús i l'ànima (d'Idil.lis..) ni als d'altres llibres, de títol semblant. Trobem diàlegs semblants en ms 370/23, f.24v,25v,28v,29r.
F.64r. "Oh digas bell infant.." (dues quartetes incompletes)
F.66v. "-perque matineras tan / Gentil Teresa.." (poema inacabat de 10 versos)

368/12. CANTICS I.
Llibreta de fulls ratllats (215x150 mm). F.f. 34. Foliació en llapis. Escriptura en tinta, amb lletra bastant descurada, però clara d'entendre perquè és gran, sense massa correccions, i les estrofes estan distribuïdes només en una columna. Hi ha molts fulls en blanc. Oswald Cardona (Els Goigs i els Càntics de Jacint Verdaguer, Barcelona 1986,p.215) situa el manuscrit en els darrers anys de la vida del poeta. De fet, Dalt del cel (f.24v), l'únic poema de Càntics, és de la 3ª part d'aquest llibre, la qual s'afegí, ja mort el poeta, en l'edició de les obres completes de la Il.lustració Catalana.

Contingut i comentari. Els textos del manuscrit corresponen a càntics i goigs dedicats a personatges o fets emblemàtics del devocionari catòlic. Són poemes inacabats : alguns notablement llargs; altres constitueixen fragments curts i solters. En general es tracta de versions inèdites, que no van ser incloses en el recull de Càntics de Verdaguer. O.Cardona (ob.cit.p.215-221) ha ressenyat cinc d'aquests poemes. A continuació desglossem el contingut.

A) Textos inclosos en reculls de poemes editats en volum:
"Si jo tingués del rossinyol.." (f.3v.4r./Roser de tot l'any); Dalt del cel (f.24v./Càntics); L'herba de l'amor (f.26v.27r./Montserrat).

B) Textos inèdits amb títol explícit :
A l'Angel de la Guarda (f.2v.3r./sis quartetes) (ms 369/19/II, f.4r); A la Verge de Queralt (f.4v./una estrofa); A la Nativitat (f.5v.6r./provatures d'una estrofa); Goigs del Santíssim Misteri (f.9v./3 estrofes); Goigs de Sant Jordi (f.12v./la tornada); A l'Assensió (f.13v.14r./10 quintets); Bella y hermosa (f.15v; 3 estrofes inacabades); A la Trinitat (f.27v.28r./Esborrany de 7 quartetes/En el ms 367/8, f.73r, s'hi troba una versió més completa); A l'Esperit Sant (f.31r.31v.33v./Versió acabada,amb tornada i 7 sextets/També n'hi ha una versió dins el ms 367/8, f.67r).

C) Textos inèdits no titulats
"L'aucell fa de sa gabia.." (f.1r./pensament en prosa); "Oh fill del Altíssim.." (f.1v.2r./tornada,9 quartetes i esborranys); "Germans la Verge ens crida.." (f.8v./una quarteta i dos versos); Diferents versos sobre la Verge (f.10v.11v.12r); "La vera alegria.." (f.25v./3 quartetes); "Com lo sol a son mitgdia.." (f.28v.29r./10 quartetes sobre l'Ascensió de Jesús) (ms 367/8, f.59v,60r); "Gloriosa santa Teresa.." (f.29v./2 quartetes); "Colom de la Gloria.." (f.30r./2 quartetes); "Primer morir que pecar.." (f.30v./2 quartetes i versos solts); "Oh pare abrassaume.." (f.34r.34v./variacions sobre una estrofa de 7 versos).

368/13. CANTICS II.
Aplec de fulls cosits. La majoria són blancs (210x150 mm) però també hi ha, intercalats, una sèrie de fulls blaus quadriculats (210x135 mm), que ja figuraven al ms de Càntics (ms 381/18). F.f. 77. Foliació en llapis. Lletra menuda i un xic descurada. Els versos i les estrofes, amb abundants guixades i correccions, estan situats de manera desordenada en la pàgina, tot i que l'autor sol aprofitar el marge dret i l'esquerre per fer dues columnes. La data del manuscrit s'ha de situar als inicis del decenni de 1870, a partir de setembre de 1871, quan Verdaguer va ser nomenat vicari de Vinyoles d'Orís. Es dedueix que es tracta de l'anomenat Manuscrit de Vinyoles (MV) per Oswald Cardona (Els Goigs i els Càntics de Jacint Verdaguer,Barcelona 1986) perquè els esborranys coincideixen amb els textos que s'hi inclouen. Alguns textos estan escrits en 2ªr, la qual cosa els situa a partir del 1874 (segons teoria de J.Solà i Camps). Els textos, doncs, degueren ser escrits durant el decenni esmentat. Efectivament, hi ha un full que porta la datació "2 de Juny davant l'Havana" (Verdaguer va fer els viatges Barcelona-La Habana entre 1874 i 1876), i l'últim poema del ms (f.77r) porta la data de "22 de Juliol de 1878".

Contingut i comentari. Els textos del manuscrit corresponen a càntics sobre temes relacionats amb la conducta moral catòlica, i sobre la mort i el temor del pecat. Es tracta clarament d'uns esborranys molt primitius de poemes de tema semblant, que després formaran part de diferents llibres. Es fa difícil la identificació dels esborranys donat que normalment hi manquen els títols i molt sovint es tracta d'anotacions d'estrofes esparses. En general els esborranys clarament identificables tenen un ordre diferent d'estrofes, i també versos diferents i estrofes sobreres, respecte de la versió definitiva de les edicions. Els textos més nombrosos són del llibre Veus del bon pastor (1894), i en segon lloc de Càntics (1889). Per tant, aquests dos llibres foren pensats en una mateixa època. Fins i tot alguns poemes semblants i amb títol quasi igual, dels dos llibres, en el manuscrit estan junts: Salvació (f.33v.34r/Veus del bon pastor), Salvació de l'ànima (f.34r/Càntics); Blasfèmia (f.35v/Veus del bon pastor), Guerra a la blasfèmia (f.35r/Càntics); La puresa (f.41r-42v/Càntics), Impuresa (f.43v-46r/Veus del bon pastor). Moltes poesies les retrobem en el ms 387/36, el més complet del llibre Veus del bon pastor). A part d'aquests textos donem la identificació dels altres esborranys, amb la pàgina corresponent del manuscrit.

A) De "Veus del bon pastor" : Has de morir (f.4v.5r) (ms 387/36, f.38r-39r), Quina mort tindràs? (f.5v.6r) (387/36, f.40r-41r), Infern (f.8r) (387/36, f.50r-50v), Perills de pecar (f.13v.14r), Temps perdut (f.14v.15r) (387/36, f.34v-35v i 115r), Humilitat (f.16v.17r) (387/36, f.45r-46r), Confessió (f.18r) (387/36, f.54v.55r i 87r-88r), Vine a penitència (f.18v.19r) (387/36, f.36v-37v i 109r-110r), Caritat (f.19v.20r) (387/36, f.22r.22v i 49r49v), ¿Me tinch de salvar? (f.24r) (387/36, f.41v.42r), Mala costum (f.26v.27r) (387/36, f.33v.34r), Contrició (f.27v.28r), Als peus de Jesús (f.28v.29r), Perseverància (f.29v.30r) (387/36, f.12r.12v, 17r, 52r-53r, 92v.93r, 100r.100v, 107r-108v), L'Oració (f.30v.31r), Presència de Déu (f.31v.32r) (387/36, f.46v.47r, 96r-97r), Escàndol (f.32v.33r), La Doctrina (f.35v.36r) (387/36, f.15r, 18r-19v), Paciència (f.36v.37r), Amor al pròxim (f.70r) (387/36, f.47v-48v, 95r-96v), Perdonar els enemics (f.70v-73r) (387/36, f.32r-34r).

B) De "Càntics" : L'Eternitat (f.6v.7r) (ms 381/18, f.85r-88v), La Glòria (f.8v-11r) (381/18, f.93r), Les dues banderes (f.11v.12r) (381/18, f.75r-75v) (387/36, f.102r), Judici Universal (f.12v.13r) (381/18, f.81r-84v), Lo pecat mortal (f.15v.16r) (381/18, f.90r-92v), Infern.Lament dels condemnats (f.20v-21v) (381/18, f.89r-89v), Resignació (f.36v.37r), La mort (f.38r-39r) (381/18, f.34r), Vanitat del món (f.46v-49r) (381/18, f.72r-73v), Mort del Just (f.49v.50r) (381/18, f.76r-78v) (387/36, f.103r-104r), Què t'he fet oh poble meu? (f.61r) (381/18, f.64v-66r).

C) Textos d'altres llibres : esborrany, sense títol, del poema Santa Maria Magdalena (f.75v-77r) (ms 379, f.122r) d'Idil.lis i cants místics; esborrany de La filla de Maria (f.67v), de Flors de Maria, aquí amb el títol Jo so de Maria (ms 383/25/III, f.76r).

D) Esborranys de poemes inèdits: sobre l'Angel Custodi, poema titulat Murmurar (f.24v.25r); La Mort del Pecador (f.39r-40r); un poema sobre Maria i les flors (f.55v.56r); Judici (f.57r), que no correspon a poemes titulats semblantment dels llibres esmentats abans; poema que repeteix la tornada "lo premi es lo cel" (f.59r); Tot és vanitat (f.62r.62v), que no correspon a Vanitat del món de Càntics; "Digam ab qui vas.." (f.68v); Los deu manaments (f.71r) (també en ms 370/23,f.37r); Sota la creu (f.73v).

E) Esborranys que pel tema s'assemblen a algun poema editat: F.17v. (amb Lo bon pastor, de Veus del bon pastor); F.50v. (amb Glòria, de Càntics); F.65v.66r. (amb Lo sant nom de Jesús, de Càntics); F.74r. (amb Lo plor de la tórtora, d'Idil.lis..).

Altres materials del manuscrit són els següents: I) Diversos folis amb versos solts o alguna estrofa no localitzada; II) Citacions llatines i frases de devocionari (en un cas apareix la procedència: Breviarum Romani); III) Full solt imprès de La glòria (f.76r), de Càntics; IV) Una carta de Verdaguer, en castellà, al director de "La Revista", dient que retorna els números repetits i que fa efectiu l'import dels que li han enviat (la carta s'entreveu en el f.8r., escrita en sentit vertical invers a l'esborrany poètic del mateix full).