Manusrit 369 (Tió)


Manuscrit 369.

Jacint Verdaguer. Descripció de Pere Tió.


Flors del Calvari (369/15)  |  Esborranys de Roser de tot l'any Al Cel, Aires del Montseny..(369/16)  |  Roser de tot l'any I (369/17)  |  Roser de tot l'any II (369/18)  |  Maria (369/19).

369/15. FLORS DEL CALVARI
. Llibreta de fulls ratllats (210x150 mm). F.f.60. Foliació en llapis. Escriptura en tinta, amb lletra gran i nombroses correccions en tinta i llapis. Els textos del manuscrit es poden datar entre 1893 (any en el qual l'autor comença a escriure el llibre, segons manifesta en el pròleg) i 1895. La 1ª edició del llibre és a Barcelona, el 1896. Excepte en un cas (el poema En Creu, de 1895), tots els poemes d'aquest manuscrit que en la 1ª edició apareixen datats són de finals de 1894. En el manuscrit només figura datat el poema "Un dia de Maig.." (No ploreu, en la 1ª ed.), del 3 de desembre de 1894. Cal indicar que aquest ms 369/15 és de redacció anterior al ms 381/19 (Flors del Calvari) perquè la majoria de textos que en el ms 369 s'han de considerar esborranys, o provatures, en el ms 381 constitueixen una versió acabada. El cas és molt evident en les quartetes que formen la secció Flors de Mira-Cruz del llibre: en el ms 369 estan situades alternadament, sense numerar, i gairebé sempre els versos tenen notables diferències respecte del ms 381 i l'edició; en algun cas hi ha dos esborranys d'un mateix poema, o fins i tot quatre (és el cas de "puix so ferro fret..",f.21v-22r, Flors de Mira-Cruz CX).

Contingut i comentari. El manuscrit conté, majoritàriament, poemes del llibre Flors del Calvari. Fins i tot els textos inèdits, o no identificats, es corresponen amb la temàtica del volum. Es tracta d'un esborrany (encara que també hi ha algun poema en versió acabada; no definitiva), perquè els textos figuren sense titular, amb abundants correccions i notables diferències textuals respecte del ms 381/19 i la 1ª edició. A més, conté uns adagis (f.1r-2r) que semblen anteriors als poemes perquè plantegen de diferents maneres la paradoxa central del llibre, entre sofriment i felicitat, per estimar Déu. El manuscrit és molt incomplet: dels 64 poemes del llibre que aplega la secció Crucíferes n'hi ha 16; dels 20 poemes de la secció Esplais en conté 4; de les 145 quartetes de Flors de Mira-Cruz el ms en recull 43; i respecte dels 2 poemes inicials n'hi ha un en el manuscrit. Aquesta llibreta, ms 369/15, es complementa amb les que formen els ms 369/17 i 369/18, perquè contenen poemes de Flors del Calvari que no es repeteixen aquí. Gairebé tots els textos es repeteixen en el ms 381/19, el ms principal del llibre, en la relació de textos del qual hi consta la indicació dels altres manuscrits on es troba cada text. La relació de textos de Flors del Calvari en el manuscrit és la següent:

- De Poemes Inicials : "Es lo bon Jesus.." (f.44v-47v), esborrany i versió acabada del poema L'Arpa.
- De Crucíferes: "Tot ho he perdut.." (f.8v.9v), esborrany i versió acabada del poema Pobresa; "A captar jo me n aní.." (f.9v.10r), esb.i versió acabada; "La santa Creu es l arbre de la vida.."(f.14v), esb.; "Lo mon me creya felis.."(f.17v.18r),v.ac.de Lo Colp; "Lo dolor tot temps.."(f.19v), esb.; "Per pujar al cel.."(f.20v.21r) esb. i v.ac.de Amunt; Job (f.23v), v.ac.amb alguna variació; "Del consol la aygua divina.."(f.25v), v.ac.; "Si vols pujar a la Glòria.."(f.26v), esb. de L'Escala; "Un dia de Maig.."(f.37v. 38r), esb.i v.ac.de No ploreu; "Los aucellets quan volen.." (f.38v.39r), esb.i v.definitiva de En Creu; "Me recolzí en una canya.." (f.40v), esb.de Defalliment; "A son estimat Jesús.." (f.41v.42r), esb. de Los millors; "Si de l arrel de la pena.."(f.57v), esb. primitiu de L'herba tora; "La terra es un gran Calvari.." (f.58v), dos primers versos de A mos defensors; "En lo nuvol que no plora.." (f.58v), esb. de Símil.
- D' Esplais: A la creu (f.5v-6v),esb.; Jesús assotat(f.16v), v. acabada amb correccions; "S acaba l divendres sant.."(f.49v-52r), esb.del poema Caramelles,aquí titulat Alleluya(f.50r).
- De Flors de Mira-Cruz hi ha les següents (consignem el nº de cada quarteta): f.2r, n.101; f.3r, n.27; f.9v, n.104; f.10v, n.46,123 i 55; f.11r, n.44; f.11v, n.8 i 22; f.12r, n.22; f.12v, n.27; f.13r, n.61; f.13v, n.62 i 137; f.14r, n.125; f.15v, n.113; f.16r, n.37; f.17r, n.140; f.18v, n20; f.20r, n.38; f.21v/22r, n.110; f.38v, ns.32/127/31; f.39v, ns.75 i 48; f.40v, ns.24 i 136; f.41r, n.64; f.48v, ns.114/116/4; f.56v, ns.29/16/105; f.57r, ns.16/28/ 56/30/29; f.58r, n.103 i 91; f.58v, n.68; f.59v, ns.131 i 41.
Cal indicar que 5 d'aquests poemes (L'arpa, Pobresa, Lo colp, En creu, Jesús assotat) manquen en el ms 381/19, que és la versió autògrafa més completa del llibre. Entre els ms 381/19 i 369/15 (el present) manquen encara, respecte de l'edició: A Jesús coronat d'espines (369/18, f.12v.13r) (3103, f.26r) (367/8, f.26v), Lo rosari de mes penes (377/V, f.22v) (377/VII, f.71v), Mireu-lo (377/V, f.21v), Per tu jo he mort i vull tornar-hi (3103, f.23v), Roses, Creus, i les Flors de Mira-Cruz ns.138 i 142 (de només 2 versos cadascuna). Trobem, però, un esborrany de A Jesús coronat d'espines en el ms 369/18 (f.12v.13r).
En el manuscrit trobem una sèrie de textos no identificats que tenen molta semblança amb les Flors de Mira-Cruz: f.2r."Puig tots hem de portarla.."; f.2v."Per ton cos demanaves un suplici.."; f.9v."Una gabia es nostre cos..","La vida es la carretera.."; f.10r."Eixa vida es un desterro.."; f.16r."Lo calzer que m oferiu.."; f.22v.23r."Per traure l gra de la palla.."; f.40r."Ab ma sacrílega l mon.."; f.41r."A la Creu de Jesucrist.."; f.42v."Tu recobrarias.."; f.43v."Com es l anell des esposoris signe..","Si eran fexugues mes creus.."; f.49r."Fes lloch a Crist en ton cor.."; f.56v."De Jesus cohereu.."; f.58r."Sufrim estimant.."; f.59r. "Perque lo prodich al tornar vos veja.."; f.59v."No els castigueu mon pare,no..","Perdent lo cel de vista..".
Altres textos no identificats del manuscrit són: f.3v.4r."En lo poble de Vinyoles.."(una quarteta i cinc versos); f.4v."Jesus estava tot sol.."(romanç de 16 versos); f.5r."Hont sos ulls veuen una creu.."(romanç de 18 versos); f.7v."Sobre vostres mans y peus.."(22 versos,la majoria són provatures s'una quarteta); f.18v.Crucíferes,"De totes les flors del prat.."(és diferent de Crucíferes de La millor Corona, i també de A una flor i de la quarteta n.XXI de Flors de Mira-Cruz, de Flors del Calvari, que tracten d'aquesta mateixa flor); f.36v."¿Perquè Deu nos posà de peus en terra.."(estrofa de 5 versos); f.55v.56r.Santa Catarina de Sena (ms 370/23, f.5v).Diàleg en llatí,amb la traducció al català,entre Sta Caterina i Jesucrist (semblant a la idea que origina el poema Santa Caterina de Lo somni de sant Joan; el poema Dues Corones,de Flors del Calvari,també tracta sobre Santa Caterina); en f.1r-2r.trobem uns adagis sobre la paradoxa de la felicitat a través del sofriment, i en f.60r.unes frases i expressions soltes.
Finalment, en els f.53v-56r.el manuscrit conté un romanç de 28 versos ("En un verger m en entrí.."), que en el ms 381/19,f.48v. porta el títol La Magrana, inclòs a Brins d'Espígol.

369/16. (Aires del Montseny). Esborranys de diferents llibres (Roser de tot l'any, Al Cel, Aires del Montseny..). Llibreta de fulls ratllats (210x160 mm). F.f.96. Foliació en llapis. Escriptura en tinta. La lletra és clara i no gaire gran. Els textos en general estan ben distribuïts en la pàgina, amb freqüents guixades i correccions en llapis. En alguns fulls, però, el text és irregular, amb ratlles discontínues i versos encavallats, i del f.57r.a 78v.ens trobem amb pàgines en blanc. La data del manuscrit pot abraçar des de 1883 fins al primer període de la Gleva, l'any 1893, fet una mica sorprenent perquè una bon part dels textos són publicats en llibres molt tardans, com Aires del Montseny de 1901, o els pòstums Al Cel, Eucarístiques, La mellor corona. També hi ha textos de llibres anteriors, com Pàtria (1888), Caritat (1885), Jesús infant-Betlem (1891) i Roser de tot l'any (1894). Efectivament, trobem un text, el primer del manuscrit, que porta la data 2 de novembre de 1883 (esb. del poema A les Estrelles, Al Cel), l'esborrany del poema Dalt l'hermita (que segons J.Torrent,Epistolari-XI,p.53,fou compost l'any 1884 al Santuari de la Mare de Déu del Mont), i tres textos que porten data de 1885 (esb. de "Vigilia de Corpus" d'Eucarístiques ,f.36v-38r. / esb.de "Sentint un rossinyol" d'Aires del Montseny, f.38v-43r. / text inèdit, f.25v.). Altres textos, malgrat que poden ser d'aquesta mateixa època, semblen més propers al 1893: es tracta dels 5 esborranys de Roser de tot l'any que conté el manuscrit. La data que porten (cal recordar que aquest llibre forma un dietari) coincideix amb la del ms 377/V, un manuscrit acabat del llibre (no definitiu) que situem en 1893, el qual diferirà encara de les dates del manuscrit definitiu (377/VI) i de l'edició (1894). Semblantment, el text "Estimem al senyor.."(f.31v.32r,esb.de Psalm d'Amor,Al Cel) en la rev. Plana de Vic de l'Abril de 1900, on es publica, diu "Feta en la Gleva" (J.Torrent, Ob.Cit.p.53), on Verdaguer residí entre 1893 i 1895.

Contingut i comentari. La llibreta conté textos que giren a l'entorn d'aquests temes: la fugida del món mitjançant les visions del cel i del Creador, els records de la infantesa, la glossa de la geografia i història del país, l'oració mística. Els textos, en conjunt, són esborranys de poemes de diferents llibres; en algun cas trobem una versió acabada del poema, però no definitiva. Des d'aquest punt de vista, per comparació entre els poemes que s'hi repeteixen, aquest manuscrit és anterior al 382/21 (d'Aires del Montseny), 377/V (de Roser de tot l'any), 758 (de Al Cel), 383/25 (d'Eucarístiques). La llibreta d'aquest manuscrit, tot i que pot ser anterior, es complementa amb les altres llibretes del ms 369, la 17 i la 18, que es centren sobretot en Roser de tot l'any. Per exemple, en el ms 369/17 hi figura, aïlladament, un esborrany del llibre Al Cel, "Diamants son los estels.." (f.45v), que correspon al poema Mirant l'estrellada (títol que apareix en el ms 369/16, f.3v, però encapçalant el poema titulat A les estrelles en el llibre). La relació dels textos del manuscrit, amb la identificació corresponent, és la següent:

A ) Al Cel :
F.3v-6r.Mirant la estrellada (correspon al poema A les estrelles) (370/28,
F.1v.3v) (758,
F.23r.24r) /
F.25v-26v.Eva y la rosa (758,
F.46r-48r) /
F.31v.32r."Estimem al Senyor.." (758,
F.41v) (Psalm d'Amor;Estimem al senyor,en La mellor corona) /
F.78v-80r."Del cel un dia.." (La Lluna) (370/28,
F.10v-12v) (758,
F.29r-30v) /
F.92v.93r.La nit y l dia (370/28,
F.28v-29v) (758,
F.18r).
B) Aires del Montseny :
F.6v-10r.Lo primer dolor,"Jo tenia sis anys.." i
F.95r.96v."y una viola que a sos peus no gosa.." (esborrany quasi complet i esb.primitiu del poema A la Verge) /
F.21v-24r."Cada gota de rosada.." (Records i somnis) (366/2,
F.6r) (382/21,
F.93v-94v) /
F.32v-35v.Dalt de l hermita (367/8,
F.45v-47r) /
F.38v-43r."Rossinyol de la boscuria.." (Sentint un rossinyol) / Al
F.52v, "L aucell de la poesia..", hi ha dues estrofes que pel tema s'assemblen al poema ¿Què és la poesia?
C) Roser de tot l'any :
F.13v."Ja tornau ser mon amic.." (18 Juliol) (ms 377/V,
F.68r) /
F.56v.57r.A sor Eularia,"-Oh coloma sense fel.."(Impressió de les Llagues de St.Francesc,27 Set.) /
F.86v."En sa cambreta de Natzaret.."(L'Anunciació de Nostra Senyora, 2 Abril) (ms 377/V,
F.28r) /
F.88v.Cant del orfe,"Pare nostre qui estau en lo cel.." (Sant Vicenç de Paül,Cant del orfe, 19 Juliol) (ms 377/V,
F.67v) /
F.94v.Sabeu perquè les estrelles.." (27 Agost) (ms 377/V,f.74r).
D) Pàtria : F.15v-17r."Mirant lo mapa de Catalunya.." (Mirant un mapa) / F.49v-51r."Damunt de mon poblet.." (L'Arpa).
E) Altres llibres : F.17v-20v.Als excursionistes (L'Heura-als excursionistes-, de Caritat) / F.36v-38r."Com s engalanan les serres.." (Vigília de Corpus, d'Eucarístiques) / F.46v-48r."Jesus es mort! Sa inconortable mare.." (Consummatum est, de La mellor Corona) (367/7, f.36v) / F.80v-84r.Tristor (Flors del Calvari) (ms 381/19, f.11v.13r. 66v) / F.85v.86r.87r."En sa cambreta humil.." (La Rosa de Jericó, de Jesús Infant-Betlem) (383/I, f.1v.2r) (383/II, f.1v.2v) (383/V, f.3r.4r)
F) Esborranys de textos no identificats : F.1v."Terrible era l ayguat.." (7 versos esparsos) / F.11v-13r.A un jove,"Amich lo mon y Jesucrist te cridan.." (2 quartets) / F.24v.25r."En lo pregon del negre precipici.." (estr.de 6 versos, sobre una dona de mala vida salvada per Jesucrist) (367/8, f.68r) / F.27v.28r."Quan tu reyas ahir Jesus plorava.." (10 estr.de 6 versos, que semblen una altra versió de l'anterior text) / F.29v."Hont es mon Deu jo demaní à la terra.." (2 quartets) / F.43v.44r."Agraciada altiva, forta y lliure.." (esb.d'un poema amb decasíl.labs dedicat a Mallorca) / F.44v."Adam fora del paradís aplega sa nombrosa familia.." (prosa inacabada de 17 ratlles) / F.53v.54r."Gays aucellets, cantau, cantau, a la bona hora.." (3 quartets) / F.90v.91r."Rius ò ploras amich? Sobre ta cara.." (al voltant de 25 versos que fan la glossa d'algun escriptor o músic) / F.94v."Lo cantar vol alegria.." (5 versos).

369/17. ROSER DE TOT L'ANY I.
Llibreta escolar de fulls ratllats (210x160 mm). F.f.102. Foliació en llapis. Escriptura en tinta i alguns fragments en llapis (generalment les correccions). La lletra és bastant clara, i gran, com correspon a l'última època de l'autor. Els fulls són poc escrits, tant en el recto com en el verso, i n'hi ha molts de blancs. L'elaboració d'aquesta llibreta és complementària amb la del ms 369/18 i la del ms 377/VII (les situem abans de 1893); juntes formen l'esborrany del llibre Roser de tot l'any, perquè els poemes no es repeteixen d'una a l'altra (excepte en dues ocasions: el text del f.102v és a 369/18,f.36v.; el text del f.85v.86r és a 377/VII,f.62v.). En general aquests tres manuscrits conflueixen en un ms del 1893, el 377/V (que constitueix una versió acabada del llibre). El 369/17, però, s'hi insereix menys, perquè només 11 textos es repeteixen en 377/V, i quan un poema porta data (no oblidem que Roser de tot l'any és un dietari i els poemes porten data, més que títols) no coincideix en 377/V (a diferència, per exemple, de 377/18, que sempre hi coincideix). Un altre fet que marca diferència del ms 369/17 respecte dels ms complementaris i que ens fa dubtar sobre una datació paral.lela dels 3 manuscrits és que el poema que es repetia al ms 377/VII, a 369/17 és un esborrany primitiu i a 377/VII una versió acabada que ja porta el títol (Post Missam). Per altra banda el ms 369/17 té relació amb el ms 369/16, que és anterior, perquè cada un té un esborrany del llibre Al Cel (es tracta dels poemes Mirant l'estrellada i A les estrelles), que semblen de redacció paral.lela, per la confusió de títols que presenten (veure la descripció del ms 369/16).En conjunt, els tres manuscrits són complementaris i, malgrat que el ms 369/17 podria ser una mica anterior, els hem de considerar de 1892.

Contingut i comentari. El manuscrit es correspon al recull de poemes del llibre Roser de tot l'any, malgrat que només hi figuren 45 textos del llibre (a 369/18 n'hi ha 70). Per tant, la temàtica dels textos té el caire místic propi dels llibres d'aquesta època i del Roser de tot l'any: Jesucrist, Maria, símils eucarístics, enyor de la glòria, diades litúrgiques i del santoral, etc. En general els textos s'han de considerar com a esborranys dels poemes de l'edició: a part d'una sèrie de mancances, diferències i canvis d'ordre, els poemes no porten cap data ni estan situats en l'ordre del llibre; i, a més, aquesta llibreta conté un nombre elevat de textos no identificats o inèdits, que tracten de temàtiques semblants als altres. Per això moltes vegades no sabem del cert si es tracta de primeres versions d'algun poema, d'esborranys molt primitius, o realment de poemes inèdits. Per altra banda, diferents llibres de Verdaguer d'aquesta època són de tema religiós, i es donen diferents correlacions entre els manuscrits. En el manuscrit, per exemple, hi figuren 8 textos de Flors del Calvari, que no surten en el ms 369/15; és per això que aquests dos manuscrits es complementen, en relació al ms 381/19, una versió més definitiva d'aquest llibre. En la relació de textos, distribuïts en apartats segons el seu destí editorial, es fa constar la situació dins aquest manuscrit, el primer vers (o el títol quan n'hi ha), la situació en el llibre (en Roser de tot l'any, pel fet de ser un dietari en el qual molt sovint no apareixen els títols dels poemes, es posa la data que recull el poema en l'edició), i la pertinença a d'altres manuscrits.

A) Esborranys de "Roser de tot l'any"
F.1v.2r. "No m cerqueu dins la ciutat.." (17 juny) (3102, f.96r)
F.4r. "Jesus deixaume pouar.." (14 juny) (3102, f.96r)
F.5r. "Tot pensant ab qui es ma gloria.." (18 octubre)
F.6r. "Oh rius que en baixau.." (21 octubre) (ms 377/V,f.60v)
(ap.4 Perles del Ll.d'Amic i d'Amat).
F.13v."Una volta nasquereu.." (13 gener)
F.16v.17r."Sobre l altar del meu cor.." (20 nov."Veniu Jesús a cremar..") (ms 3103,f.2v)
F.19v-21r."Del sagrari l veig eixir.." (24 gener."Sentint trucar en mon cor..",esb. i v. def.)
F.23v.24r."Sentits meus.." (6 agost..La transfiguració del Senyor)
F.25r."De mon cor feu ne un bressol.." (12 gener)
F.27v."J lo cel va deixar.." (9 març,"Jesús lo cel va deixar")
F.28v.29r."D aquell que he tant desitjat.." (10 abril).
F.31r."S astrenca el riu.." (5 novembre."L'amor se'n va del món..")
F.31v."Bon Jesus,ahont vos estau.." (3 febrer)
F.33v."¿Qui me la dona ó Espòs.." (3 desembre. Set) (ms 377/V,107v).
F.35v.36r. Símil (1 juny)
F.37v.38r."A moltes bandes vaig alegre.." (17 febrer) (ms 3103,3v)
F.39v.40r."Quan vos morireu.." (5 febrer."Era nit bruna quan Vós nasquéreu..").
F.40v.41r."Avuy en lo pessebre.." (7 gener. Capvuitada de la circumcisió) (ms 377/VI,f.2r)
F.46v.47r.Al Santissim (1 abril. .Dia del combregar general dels impedits)
F.48v.49r."Aixamplau eixa corona.." (12 març) (ms 3103,f.26v)
F.49v."Mirau lo lliri.." (20 juliol."Mirau los lliris com crexen")
F.53v-55r. Sota la creu (10 novembre. En Creu, esb. i versió def.)
F.57v."He vist uns ulls hermosos que m somreyen.." (22 octubre) (ms 1818,f.6r).
F.61v.61r."Del mon quan ha fet presa.." (25 març, La mort del Lleó) (ms 377/V,f.31v) (ms 377/VI,f.24r)
F.63v.64r."Quan veig lo sol com una brasa.." (20 set."Quan veig encendre en la nit bruna..")
F.68v-69v."L amor del home es una trista gota.." (30 octubre.,1ª versió i versió definitiva)
F.70v."Vull sembrar bons pensaments.." (4 gener) (ms 377/VI,2r)
F.71v.72r."Deu ha fet un paradís.." (8 des. La Immaculada Concepció de Nostra Senyora) (ms 377/V,f.104r) (3099, f.19r)
F.73r."Del cel per la via.." (13 agost)
F.75v-77r. Lo poeta a la Verge (22 maig, diversos esborranys)
F.77v.78r. A Maria (17 maig, esb.i v.def.) (també a Disperses, dins La Verge de la Candela)
F.78v."Sense vos l anima humana.." (15 maig,"Maria, font d aigua pura..") (també a Disperses, dins La Verge de la Candela)
F.79v.80r. "Deu à les animes belles.." (21 maig)
F.80v."Donchs eixa qui es.." (14 agost, sembla esb.primitiu de Vigília de l'Assumpció de Nostra Senyora)
F.81v.82r. "A la Esposa dels Cantars.." (5 juliol)
F.82v. La sarment sagrada (2 juny, Quasi Vitis)
F.85v.86r."Vos sou la terra sagrada." (20 maig, versos en esborrany) (ms 377/V,f.48v) (ms 377/VII,f.62v)
F.86v.87r."Terebinte celestial.." (19 maig,"Terebinte,vostres rames..") (ms 377/V,f.43v)
F.90v.91v.92r. "Qui es aqueixa.." (14 agost, esb.de Vigília de l'Assumpció de Nostra Senyora)
F.92v."S alegra oh Verge divina.." (7 agost, Al veure-us en lo cel Verge divina)
F.94v."Vos sou lo sagrat navili.." (30 abril) (ms 377/V,f.46v)
F.95v.96r."Estant lo Rey en son reclinatori.." (6 maig, L'Encarnació) (Lo nard a Flors de Maria)
F.98r."Forta Judith.." (18 maig,"Forta Judit,oh Maria..")
"Estant en sa.." (6 maig, 4 versos del poema L'Encarnació)
F.99v. La Presentació (10 maig) (també dins Disperses, part 3ª de La Verge de la Candela)
F.102v."Que be s està amb vos aquí.." (23 setembre.Post Missam, esb.1ªestr.) (ms 369/18,f.36v) (ms 377/V,f.86v) (1810, f.3v)

B) Textos no identificats en els llibres de l'autor:
F.1r. "y l univers incensat.." (5 versos)
F.4r. "Per desposarse ab la creu.."(quarteta); "Oh bon Deu puig vostra ma.."(8 versos)
F.4v. "Perque Senyor vostra ira.."(quarteta); "Ve la mort"(quarteta)
F.5v. "nou mesos de una verge.."(4 versos); "Per coronar mon front.."(5 versos)
F.6v. "Al bell fons del avench.." (quarteta) (ms 3103,f.9r)
F.7v.8r. "Jesus per fervos companyia.." (quarteta;3 esborranys)
F.10v. "Jo diguí à la sepultura.." (quarteta)
F.12v. "Oh la dolsa brasa.." (quarteta)
F.13r. "Una virtut com un vici.." (quarteta)
F.14v. "Pel mes dols dels esposos.." (5 versos)
F.15v. "Si lo lliri de l ignocencia.." (quarteta)
F.18r. "L anima contemplativa.." (5 versos)
F.24v. "L amor que te a Jesus.." (quarteta)
F.26r. Tot ho hem deixat,"St.Pere deya a Jesus.."(romanç,12v.)
F.36v. "Senyor en mitg de la guerra.." (quarteta)
F.41v. "Puig servirvos es regnar.." (esb.de 10 versos aprox.)
F.42v. "Que felis es la doncella.." (quarteta)
F.43v.44r. "lleons de flama poden.." (2 esborranys quarteta)
F.44v. "A cada matí que brolla.." (3 quartetes)
F.47v. "m agrada l aygua de las altures.." (2 estr. 5 versos) (367/9, f.17r)
F.50r. "Pobres aucells.." (7 versos)
F.50v. "L iglesia de Jesucrist.." (7 versos)
F.51v. "La vida de vostra esposa.." (esb.11 versos aprox.)
F.53r. "Lo paradís terrenal.." (romanç,14 versos)
F.55v.56r. "¿Perquè en lo bosch fulles tantes.."(quarteta)
F.62v. "Oh quina dolsa cosa.." (quarteta) (ms 3103,f.4r)
F.70r. (Pobres)"Tothom fuig de la casa.." (10 versos)
F.71r. "Aixís que punteja l alba.." (esb.8 versos)
F.72v. "Oh estrella del meu matí.." (quarteta)
F.73v.74r."Entre ls cabells de la aurora.." (3 quartetes) (ms 377/V,f.44v) (ms 369/19,f.45v) (3099, f.25v)
F.74v.75r. "En lo camp de vostre cor.." (10 versos aprox.) (369/18, f.63v)
F.84v. "Son jardí de tota flor.." (8 versos)
F.88v. Maria,"Vivents escoltau.." (3 quartetes)
F.90v. "Jo so l planter de roses.." (quarteta)
F.93v. A Maria,"Qui feu lo sol y la aurora.." (4 versos)
F.95r. "De Maria pel pont.." (quarteta)
F.96v. "Vos sou lo reposador.." (5 versos)
F.100r. "Los sants reben la gracia.." (6 versos)
F.100v. "Agrada mes la mentida.."(6 versos); "Oh Jesus de nostre cor.."(4 versos)
F.101r. "Qui te alegre l cor.." (quarteta)
F.101v. "Les llissons de vostre amor.."(quarteta) (ms 3103,90v)
Dins aquest grup hi ha textos que tenen alguna semblança amb poemes d'algun llibre (el posem entre parèntesi):
F.2v. "Una font trobí.." (26 d'agost,de Roser de..); "Trucau y se us obrirà.."(1r.vers com 20 de Juny,de Roser de..)
F.3r. "Un divendres al matí.." (6 juny, de Roser de..) (3102, f.33v, 60v)
F.21v.22r. "En l anima mia.." (Sobre el pit,d'Eucarístiques)
F.22v.23r. "Entre la terra y l cel.."(La Comunió del Cel, d'Eucarístiques)
F.26v. "La ma divina jo beso.."(Lo rosari de mes penes, de Flors del Calvari i de Roser de..)
F.28r.Pel S.Cor,"Des del cenacle.."(semblant a poemes del Mes del Sagrat Cor,de Roser de..)
F.29v. "De mirar roses y estrelles.." (ms 3103,f.6v) (semblant a 2 de desembre de Roser de..)
F.64v. Suavia Thura Deo,"Si jo fos un brot d'encens.."(mateix títol però contingut diferent que el 27 octubre de Roser de..)
F.83v. "Oh quin rahim tan hermós.."(sembla continuació o una variació del poema de 82v, de Roser de..)
F.89v.90r."Que hermosa sou.." (alguna imatge de 14 agost, de Roser de.., f.90v)
En alguns fulls hi ha imatges soltes o poemes inacabats de fins a tres versos: 3v,8v,9v,10r,87v,99r,101v i la coberta del final.

C) Esborranys de poemes d'altres llibres
F.5v. "Quan m apartava de vos.."(Flors del Calvari, Flors de Mira-Cruz 36) (381/19,30v. i 112v)
F.6r. "Digue l amich al amat.." (Perles del Ll.d'A.i d'A., ap.1)
F.11v."Cada pena es un graho.." (Fl.del Calvari, Fl.Mira-Cruz 84) (381/19, 27r.104v)
F.18v,19r."Be s està Jesus.." (Benvingut d'Eucarístiques, 1ªestr)
F.38v.39r."Calumnia detractor.." (A un detractor, Fl.del Calvari) (381/19, 51v.52r)
F.45v."Diamants son los estels.."(Mirant l'estrellada, Al Cel) (370/28, f.25v) (758, f.21r)
F.56v."A grapats lo fanch me envia.." (Flors del Calvari, Flors de Mira-Cruz 131) (369/15, 59v) (381/19, 104v)
F.58v-61r."Oh quin somni ha somiat.."(Somni Ditxós d'Eucarístiques; 2 esb. d'una estrofa i versió molt variada)
F.65v.66r."Jo us he clavat los peus.."(Penes dolces, Flors del Calvari) (381/19, f.33v)
F.66v.67r."Al Calvari jo pujava.."(Dolors i amors, Flors del Calvari) (381/19, 47v)
F.67v."Anant pels camins.."(Perles, Flors del Calvari) (ms 381) (758, f.61r) (381/19, 54v)
F.70v."Per copsar una gota de rosada.."(Flors del Calvari, Flors de Mira-Cruz 39) (381/19, 34v. 111v)
F.96v.97r. La Adormició de Maria,"Cobriume de flors.."(Llitet de la Mare de Déu, Flors de Maria)
F.97v."Oh Mare dolsa.." (La Verge de la Candela, apartat 6; Disperses) (també dins Satalies, La mellor corona)

369/18. ROSER DE TOT L'ANY II.
Llibreta escolar de fulls ratllats (210x160 mm). F.f.72. Del f.30r al 47v els fulls, que formen un plec afegit, són més grans. Foliació en llapis. En general l'escriptura és en tinta, i les correccions i fragments afegits en llapis. Lletra gran i clara, però el manuscrit presenta abundants guixades i una distribució irregular dels textos en cada pàgina. La data dels textos del manuscrit la situem durant l'any 1992, o en algun any anterior. Per a l'estudi de la data hem de fer algunes precisions que, de fet, constitueixen part de l'apartat del comentari d'aquest manuscrit. Aquesta llibreta, juntament amb les del ms 369/17 i ms 377/VII, formen l'esborrany principal del volum Roser de tot l'any, encara que també hi figuren textos no identificats i textos d'altres llibres. Malgrat que no contenen els esborranys de tots els poemes del llibre, es tracta de tres manuscrits complementaris, tant pel tipus de llibreta, com per la lletra, com pel fet que, excepte en una ocasió, no hi ha poemes repetits entre ells. Roser de tot l'any es publicà pel desembre de 1893, encara que porta la data de gener de 1894; de fet durant l'any 1893, a La Veu de Catalunya, cada setmana hi sortien publicats els set poemes corresponents de Roser de tot l'any. Les tres llibretes esmentades conflueixen en el ms 377/V, un dietari on ja hi figura un poema per a cada dia de l'any, però que encara no és la versió definitiva del llibre; amb tot, els poemes que en les tres llibretes són esborranys hi apareixen en versió acabada i, a més, els poemes que porten data coincideixen amb la data del dietari del ms 377/V (en canvi entre el ms 377/V i l'edició no hi ha coincidència de dates). El ms 377/V caldrà situar-lo durant el 1893. És per això que considerem les llibretes que formen l'esborrany, escrites durant el 1892 o abans. Cal tenir en compte que algun poema situat clarament en 1893 -el poema Al poliol, que segons J.Torrent (Mn.Cinto a la Gleva, p.88) fou redactat l'estiu de 1893- no apareix en les llibretes esmentades, però sí en el ms 377/V i en la llibreta de butxaca de l'època de la Gleva que constitueix el ms 1818 (Verdaguer residí a la Gleva a partir del maig de 1893). Podem saber del cert que Verdaguer tenia molt enllestit el llibre a finals de 1892, per la carta (Epistolari,VIII, p.61) que adreçava a Jaume Collell pel desembre de 1892, demanant-li consell sobre quin nom posar al llibre.

Contingut i comentari. Com s'ha dit, el manuscrit correspon bàsicament al llibre Roser de tot l'any. Els poemes constitueixen un conjunt de notes místiques, una per a cada dia de l'any, "algunes son dedicades a la festa o Sant del dia; les de Maig a Maria; les de Juny al Sagrat Cor" (en paraules de l'autor: Epistolari-VIII, p. 61). També hi intervenen les pròpies diades del cicle natural de l'any: la verema, la tardor, la sembra dels camps,etc. El manuscrit no està format per versions ni definitives, ni acabades dels poemes. Això és evident per diferents motius: cap data dels poemes es correspon amb les de l'edició (recordem que els poemes del llibre en general no tenen títols, sinó que en ser un dietari la data els identifica); els textos presenten diferències molt grans respecte de l'edició, tant pel que fa a versos canviats com a mancances; en cap cas dos poemes contigus del ms ho són en l'edició o tenen dates correlatives. Els poemes del manuscrit tenen un temàtica semblant i en general són breus (la forma mètrica més abundant és la quarteta). Això fa que es pugui confondre amb freqüència si es tracta d'una provatura ràpida, una nota mística, o un poema destinat a l'edició. A més, aquest tipus de poema també és utilitzat en altres reculls poètics d'aquesta època, com: Flors del Calvari, La mellor corona, Eucarístiques, Flors de Maria, Brins d'Espígol. No és estrany, llavors, que en el manuscrit hi hagi algun poema d'aquests llibres, i molts de no identificats que poden ser una primera versió d'un poema editat, o simplement textos totalment inèdits. La identificació és confusa, tant per la manca de títol d'aquest tipus de poema, com perquè l'autor sovint canviava l'ordre dels versos o en feia versions diferents. Dos procediments, bastant habituals en l'autor, ens ajuden: a vegades s'indica, amb lletra de color blau, el llibre destinatari del poema; amb freqüència el poema destinat a l'edició porta una guixada vertical. Aquesta llibreta, respecte de les altres dues que formen l'esborrany de Roser de tot l'any, és la que conté més poemes del llibre: 70 en total. De la resta de textos del manuscrit, 41 són no identificats, o inèdits, 8 són de Flors del Calvari (des d'aquest punt de vista el ms es complementa amb el 369/15, i també el 369/17, perquè aquests poemes no s'hi repeteixen), 2 de La mellor corona, 1 d'Eucarístiques i 1 de Brins d'Espígol. Donada la complexitat i la dispersió cronològica dels manuscrits de Roser de tot l'any, es desglossarà el contingut de la següent manera: en el primer parèntesi, a la dreta de cada text, el foli i data del poema en el ms 377/V (perquè recull en versió acabada els esborranys del manuscrit present, i amb la mateixa data); en segon lloc, la data definitiva del poema en l’edició del llibre; finalment, si es dóna el cas, el text en altres manuscrits. Els textos s'esmenten amb el primer vers, o el títol en cas que n'hi hagi.

A) Esborranys de "Roser de tot l'any"

F.1r."Jesucrist pujà al Calvari.." (f.54r/9 juny) (30 juny) (3101, f.9v)
F.1v. Tot plorant lo bon Jesus (f.53v.) (3 juny)
F.3v."Vina,m diuen sovint.." (f.13v/3 febrer) (15 març)
F.4v."Aqueixes palletes que hi ha.." (f.114r/26 desembre) (27 desembre)
F.5v.6r. Al nom de Jesus. (14 gener)
F.7v."Qui no tastarà les penes.." (f.63v/4 juliol) (7 juliol)
F.8v."Com passarell solitari.." (f.49r/30 maig) (30 maig)
(es tracta de 2 estrofes de Sota la reixa d'Eucarístiques)
"Algun dia del Sagrari.." (22r/5 març) (4 març) (ms3103, f.53r)
F.10v."¿Que es la rahó del home?.." (70v/31 juliol) (31 juliol)
F.10v.11r."Al girasol del jardí.." (correspon a Al Mira-sol,1 setembre)
F.12r."Jesus no va sens la creu.." (77r/21agost) (21 agost) (3099, f.16v)
F.13v."Com Vós en l eucaristia.." (78r/25 agost) (22 agost)
F.14r."Vostra corona d espines.." (16r/13 febrer) (15 Feb.)
F.14v."Cerca l aygua de la riba.." (1ªversió del p."De la bella fontana de la vida..") (95r/21octubre) (19 oct.)
F.15v.16r."En lo jardí de la Yglesia.."(esb.de La Maternitat de N. Sra.) (92v/11 oct.) (14 oct.)
F.16v."pujà à la terra.."(esb. de "La veritat de l'empiri és baixada.." (76r/17 agost) (20 agost)
F.17v.18r."Quin terratrèmol de guerra.." (81r/2 setembre) (6 set.)
F.19v.20r."Son les cimes aixecades.." (23v/10 març) (8 març)
F.23v."Sentint colps de martell.." (28v/27 març) (21 març)
F.24v."Senyor vos m heu enganat!.." (91r/5 octubre) (13 oct.)
F.25r."Jo veig una alta y lluminosa serra.." (75r/13 agost) (25agost)
F.25v."O Maria aquí m teniu.." (esb.de Nostra Senyora de la Mercè) (86v/24 set.) (24 set.)
"Del Celestial Presoner.." (16r/14 febrer) (8 feb.) (3099, f.24r)
F.26r."Vos que sou tan gran.." (esb.de "¿Per què m'heu fet tan petit..") (81v/3 set.) (12 set.)
"Sota l mantell de la prova.." (esb.de "Deixau-me encara passar..") (108r/2 des.)(12 abril)
F.26v."D alegries y dolors.." (esb.de "Déu de penes i dolors") (88r/30 setembre) (29 octubre) (3099, f.19v)
F.30r.30v.En la mort de Alfons XII (105r/25 novembre) (25 novembre)
"Sortint de vostra capella.." (69r/26 juliol) (30 juliol)
F.31v."L home terré de la terra.." (esb.de "Los terrenals cerquen amors terrenes.." que continua a f.47r) (7v/16 gener) (16 gener)
F.32v."Ton nom oh llibertat.." (105v/28 novembre) (15 desembre) (3099, f.19r)
F.35v."Jesus, vostre dols amor.." (diferents esborranys de "Jesús, vostre dolç servei..") (38r/21 abril) (12 desembre) (3099, f.25r) (3099, f.65v)
F.36v."Que be se està ab vos aquí.." (Post Missam)
(86v/23 Set.) (23 Set.) (ms369/17,f.102v) (1810, f.3v)
F.37v."Tots los carrers son d amargura.." (27v/24 març) (18 març)
F.39v."Prop del riu.." (87r/25 setembre) (26 set.)
F.40r."Oh dolsa obligació d estimarvos.." (101v/12 novembre) (19 nov.)
F.40v."En vostre sant tabernacle.." (La presó del tabernacle) (87v/27 setembre) (26 maig)
F.41v."La abella quan te sa mel.."(Postcomunió del dia del Roser) (90v/4 octubre) (8 oct.)
F.42v."Que n'està el meu cor de trist.." (7 desembre)
F.44v."Jardí tancat.." (esb.i v.acabada de "-Quina aigua dus, Font segellada?") (112r/18 desembre) (21 des.)
F.46v."Quan de gra d or.." (Sant Joan Baptista) (58v/24 juny) (25 juny)
"Jo del camí hermós del cel.."(Visitació de N.Senyora, 2 de juliol) (ms 3103, f.36r.) (ms 369/19, f.44v)
F.47r."Que us sia l univers un santuari.."(cont.de "Los terrenals cerquen..", del f.31v.) (7v/16 gener) (19 gen.)
"En cada cor un sagrari.." (21r/2 març) (27 febrer) (3099, f.24v)
F.47v."Tanmateix trobí la font.." (Lo Puríssim Cor de Maria) (100v/7 novembre) (26 Agost) (3099, f.18v)
"De la fruyta y del amor.." (6 novembre)
F.48r."Te lo cel un vestit blau.." (72v/4 Agost) (2 agost)
"Les floretes de la terra.." (73v/8 agost) (11 agost)
F.48v.49r."A l ombra d un gessamí.. " (Flors a Maria, 8 juliol) (367/8, f.22v, imprès)
F.49v."Quan contemplo la vostra fesomia.." (A Jesús en la creu) (28v/28 març) (23 març)
F.51r."Pobre Jesus de tot arreu vos trauen.."(Pobre Jesús! Qui canta vostra glòria?) (17 març) (ms3103, f.3v)
F.52v."L afecte amb què Deu nos ama.." (76v/20 agost) (12 octubre) (3099, f.16v)
F.54v.55r."Allí dalt del paradís.." (78r/26 agost) (27 setembre) (3099, f.16v)
F.56v.57r. A la Verge de Betarram (La Nativitat de N. Senyora) (82v/8 setembre) (8 set.)
F.60v.61r."Quan a la copa sagrada.."(Sitio, 3 setembre)
F.61r."Tu que surts del pit sagrat.."(Tu que em véns del pit sagrat) (102v/15 nov.) (14 nov.)
F.61v."Les estrelletes que els ulls clouen.." (68v/23 juliol) (26 juliol)
F.63r."La terra desde l cel blau.." (83r/10 setembre) (5 octubre) (3099, f.17r)
F.64v."Com un infant son estel.." (112v/19 setembre) (10 desembre)
"Si m diguesseu lo que voldria.." (Si em donàsseu la penyora..) (83v/11 setembre) (3 nov.)
F.65v. A una anima lletja ("En esta font d'aigua clara..") (15v/12 febrer) (14 feb.)
F.66v. "Los astres viuen de llum.." (68r/21 juliol) (17 juliol)
F.68v. "Alguna hora me somreyan.." ("Oh fosser tu saps on són..") (73r/6 agost) (8 agost)
F.69v.70r."Siau estrella del cap vespre.."("En lo bressol de ma vida..") (77v/24 agost) (29 agost)
F.71r. "Entre dues riberes florides.." (40r/29 abril) (18 abril)
F.71v. "Tothom cerca la llum d una lluerna.." (81r/1 setembre) (7 set.)
"Lliriet florit.." (A Jesús) (37r/17 abril) (9 juliol)
F.72r. "Una creu m ha regalada.." (69v/27 juliol) (23 juliol) (3103, f.26v)
"Oh Jesus mon redemptor.." (78v/28 agost) (23 agost) (367/9, f.8v) (3099, f.17r)
F.72v. "Les belleses del mon son lo fullatge.." (115r/30 desembre) (30 desembre)

B) Textos (breus) no identificats en els llibres de l'autor
F.1r."Los amors de que l anima s abeura.." / F.2v."Ve tota aygua de la mar.." (poema semblant a ms 3102, f.10r,20v) / F.3r."Pecadors veniuhi a beure.." / F.5r."En lo jardí del Calvari..", "En la creu no s hi està bé.." / F.6v."Quan s obrirà aqueixa rosa.."(ms 3103,f.90r), "L abella dintre la flor.."(ms 377/V,f.61r) (3099, f.15v) / F.9r."Viure ab Jesus..", "Vos tornau la nit en dia.." / F.9v."Siau lo meu sol.." / F.10r."Com la gota de rosada.." / F.11v."Que es la hermosura.." / F.14r."Tota pena...." (370/23, f.30v.31r) (3099, f.54v.55r) (3101, f.28r) / F.18v."De ton gay saber, oh Amor.." / F.22v."Oh anima emblanquida.." / F.23r."Que n està lo cor de negre.."(diversos esborranys a l'entorn d'unes idees semblants) / F.28r."Si baixas al abisme.."(ms 377/V, f.77r) (3099, f.16v) / F.28v.29r."Si la vida vos prengueren..", "Donchs perque l amor te les ales.." / F.29v."Veniu oh ploma divina.." / F.32r."Pujar voldria à la mes alta cima.." / F.33v."A vostre santuari..", "Mes li plau veures al cel per espill.." / F.34r."Tot passant per un camí.." (ms 377/V,f.96r) (ms 3103,f.88r) / F.35r."l hora en que tinch de morir.." / F.36r."Ves dels Angels en la taula.." / F.40v."Oh si m volguesseu donar.." / F.41r."a Jesus dolcissim.." / F.42v."Ay perqué l Amor me prenga.." / F.43v."Lo mon cau y vostres brassos.."(ms 3103, f.90v) / F.46v. "Ja comenso d estimar.." (ms 377/V, f.99v) (3099, f.18r) / F.50v."Espos de la meva vida.." (ms 377/V,f.52r) (3099, f.15r) / F.53v."A Je Deu d Ysrael.." / F.55v. "Que á deshora us he assolida.." (ms 377/V,f.82v) (367/9, f.8v) / F.57v."Vegí una inmensa canal.." / F.58r."Desplegant ses ales pures.." / F.58v."Les estrelles del cel de ma vida.." / F.59v.60r. "Que m vingan totes les penes.." (ms 377/V, f.110v) (3099, f.19v), "Vingan penes y mes penes.." (ms 377/V, f.84v) (ms 3103, f.26v) (3099, f.17r) / F.62v."Jesus es lo cep.." (ms 377/V, f.76v) / F.63v."Cantarvos un himne voldria..", "Aquell per qui t dalias..", "En lo camp del nostre cor.." (369/17, f.74v,75r) / F.64r. Lo blat de l eucaristia, "Avuy dia del meu sant.." (ms 377/V, f.75v) (3099, f.16v) / F.65r."Quin arbre ha nascut.." / F.65v."Guiaume ab caminadors.."(ms 3103, f.6v) / F.67v."Oh! los noms de Jesus y de Maria.." (a Roser.. hi ha alguns poemes sobre aquest tema) / F.68r. "Vostre fill hermós.." / F.68v. "Los amors de la terra se n van.." (3099, tapa final) / F.70v."Per guardar lo meu tresor.." (ms 377/V, f.59r) (3102, f.111v), "Arbre terrenal.." / F.71r."Jesús vostres alegries.." (ms 377/V, f.75r) (3099, f.16v) / Tapa final: "Lo vent rondina entre els arbres..".

C) Textos d'altres llibres

F.2r."Tot fent sa via.."(Calvari amunt de Flors del Calvari) (ms 377/V, f.19r) (381/19, 39v) (3103, 90v)
F.4r."Son espinoses les argelagues.." (Brins d'Espígol IV) (ms 377/V, f.52v)
F.7v."Qui no tastarà les penes.."(Fl.Mira-Cruz,63,Fl.del Calvari) (ms 377/V, f.63v) (381/19, 115v) (3103, 26v)
F.12v.13r."Jo dels misteris del Sant Rosari.."(A Jesús coronat d'espines, de Flors del Calvari) (3103, 26r) (367/8, 26v)
F.20v-21v."De Pazzis la gentil Flor.."(Sta Magdalena de Pazzi, d'Eucarístiques) (ms 3103, f.64v-65v)
F.26r.25v."Encara no se t clou una ferida.."(Feriu, de Flors del Calvari) (ms 377/V, f.108r) (381/19, 20v.54v)
F.27r."Si vols ser fill de Maria.."(de Satalies,La mellor Corona) (ms377/V,f.18v) (ms3103, f.26v) (3099, f.24r) / "Per esborrar mos agravis" (Flors del Calvari) (381/19, 53v) (3103, 24r)
F.27v."En lo festí de la Gloria.." (Veniu, de Flors del Calvari)
F.34v."Cride l aliga superba.."(de Satalies, La mellor Corona) (ms 377/V,f.115v) (ms 3103, f.32v.i 35r) (3099, f.21r)
F.38v.39r."Aixis sense consol en ma agonia.."(Com Vós, Flors del Calvari) (ms 377/V, f.101v) (381/19, 51v.52r)
F.45v."Dols Amor dels meus amors.." (Fl.Mira-Cruz 90, Flors del Calvari) (ms 377/V, f.100v) (381/19, 104v)

369/19. MARIA. El plec 19 del manuscrit 369 conté 3 apartats, foliats de manera independent.

I. Maria. Llibreta de fulls ratllats (210x150 mm). F.f.48. Foliació en llapis. Escriptura en tinta, amb lletra clara, bastant gran. Els textos, escrits en el verso dels fulls, són seguits, sense guixades, i sovint ben acabats. La llibreta presenta molts fulls que no són escrits (del f.18v.al 44v) i entre text i text sempre hi ha dues pàgines en blanc. Els textos semblen ser de l'inici de la dècada de 1890, concretament de 1893. A part de la lletra, no tan gran com la dels últims anys, hi ha un esborrany de Roser de tot l'any (volum editat a finals de 1893), alguns textos inèdits que figuren també en manuscrits del 1893 (ms 1818 i ms 3103), i un poema (f.46v) que porta la datació de "Palau E.Vigilia de S.Joan", la qual cosa ens fa suposar que probablement va ser escrit al començament de l'etapa de la Gleva (primavera del 93), quan tenia també habitació parada al Palau Episcopal de Vic (cf.J.Torrent, Mn.Cinto a la Gleva).
Contingut i comentari. Els textos giren a l'entorn de la temàtica de la Verge Maria, però no constitueixen esborrany ni versió definitiva de cap llibre de l'autor. Dels 13 textos de la llibreta només tres són editats en volum: dos a Flors de Maria i un a Roser de tot l'any. La relació del contingut és la següent:
A) Textos no identificats en els llibres de l'autor
F.1r. "Que hermosa surt aquest matí l albada.."(2 quartetes)
F.3v.4r. ¿Me salvaré?,"Un dia sempre m deya.."(39 versos) (ms 1818, f.16v.17r)
F.5v. "Entre or y perles.." (6 versos)
F.11v. Bona Lliga, "Mestressa del sant amor.." (3 quartetes) (ms 3103, f.35v)
F.13v. Com voldria morir (al voltant de 4 quartetes)
F.17v. La Esposa,"La esposa dels Cantichs.." (2 estrofes de 6 versos) (ms 3103, f.36v)
F.18v. "Oh Verge Maria.." (quarteta)
F.45v. "Entre ls cabells de l aurora.." (3 quartetes) (ms 377/V, f.44v) (ms 369/17, f.73v.74r) (3099, f.25v)
F.46v. A la Verge, "Vostra veu me deya un dia.." (2 sextets)
F.47r. "Oh si m volguesseu donar.." (quarteta)
F.48v. Versos solts.
B) Textos identificats en els llibres de l'autor
F.1v.2r. Gloria a la Immaculada,"Quan la Verge Santíssima a la Gloria.." (correspon a Lo Mantell de la Verge, de Flors de Maria) (també en ms 383/25, f.73r-75r)
F.8v-9v. Cercant a Jesus / A hon se troba Jesus (Flors de Maria)
F.44v."Jo del camí hermós del cel.." (Visitació de Nostra Senyora, de Roser de tot l'any) (ms 369/18, f.46v) (ms 3103, f.36r)

II. Aplec de fulls diversos, blancs i ratllats (210 x 150 mm aprox.). F.f.11. Foliació en llapis. Escriptura en tinta. La lletra és clara malgrat que en general es tracta de textos inacabats, i en alguns textos és més gran que en d'altres. Degut a la diversitat no es pot establir una única datació. Els textos de lletra normal, dos dels quals són esborranys de poemes de Roser de tot l'any i els altres, inèdits de tema marià, deuen ser de l'any 1893. La resta de textos inèdits, de temes diversos, semblen ser dels últims anys de l'autor.
Contingut i comentari. Hi predominen temes de la Verge Maria, al costat d'algun full amb temes més prosaics, com un prosa sobre el turó de Puigseslloses o unes endevinalles. Els textos són esborranys i la majoria inèdits. El contingut és el següent:
A) Textos de "Roser de tot l'any"
F.1r.2v. "Verge en vostre desposori.." (Los desposoris de la Verge, 26 nov.) (ms 377/V, f.105r)
F.1v.2r. "Quan la Verge era petita.." (Lo Roser de tot el món, 7 octubre)
B) Textos inèdits
F.2v. "Que dols seria lo viure.." (quarteta)
F.3r. Endevinalles (3 endevinalles sobre capellans)
F.4r. Al Angel de la Guarda (3 quartets) (368/12, f.2v.3r)
F.5r. "Al mitx de la Plana de Vich, entre aqueixa ciutat.." (prosa d'11 ratlles sobre el turó de Puigseslloses)
F.6r. "Aucell que cantas a trench de día.." (3 quartets)
F.7r. "Jesus morint en la creu.." (3 quartets)
F.8r. "Veniu pecadors.." (tornada i una quarteta) (semblança amb Veniu a Maria de Flors de Maria)
F.8v. "Ja may mes cansons de guerra.." (quarteta)
F.9r. "L amor que m dona vida.." (quarteta i 3 versos)
F.10r.11v. "La Verge te son Fillet.."(esborrany al voltant de 30 versos)

III. Aplec de fulls molt diversos: blancs, ratllats, quadriculats, i de formats diferents (la majoria són de 210 x 150 mm, però enmig hi ha folis plegats i fulls petits de 125 x 80 mm, per exemple del f.25r.al 30v). F.f.38. Foliació en llapis. L'escriptura és en tinta i la lletra bastant clara. Els textos en general no presenten un ordre de redacció i apareixen, a vegades, guixats. N'hi ha de lletra gran i insegura, i altres de lletra més normal. Aquesta diversitat es fa palesa a l'hora de datar el manuscrit. Alguns dels textos són de la 1ª època de l'autor, com per exemple l'esborrany de A la Verge de la Gleva (f.1r-4v), que va aparèixer en el volum de Càntics de 1882, o també els textos dels f.33r.al 36v. que, tot i ser de llibres de l'última època, no tenen la lletra gran i estan escrits en 2ª r, o sigui durant l'etapa que va de 1874 a 1882. La resta dels textos haurien d'oscil.lar entre 1893 i els últims anys de l'autor (majoritàriament són de Veus del Bon Pastor i de Flors de Maria). L'esborrany de A la Verge de Lurdes (f.13r.14r), de lletra gran i insegura, també el situem cap al final de la vida de l'autor perquè, malgrat que pertany al volum Càntics (1882), és de la 3ª part, que fou inclosa pòstumament en l'edició de les O.C. de la Il.lustració Catalana.
Contingut i comentari. Els textos, que pertanyen a llibres diferents, tracten de la Mare de Déu. En general es tracta d'esborranys de poemes, alguns d'ells molt primitius, amb moltes diferències i estrofes sobreres respecte de l'edició. Al f.35r. hi ha, però, 13 referències bibliogràfiques de textos o llibres sobre la Mare de Déu. Classificació del contingut:
A) Textos identificats en els llibres de l'autor
F.1r-4v."Mare del bon Deu.." (esb.de A la Verge de la Gleva, de Càntics; en el f.11r.hi ha alguna imatge solta)
F.5r."Aqueixa qui es.." (sembla una 1ª versió de Vigília de l'Assumpció de N.Sra-14 Agost, de Roser de tot l'any)
F.7r."A vostres peus, Oh Maria.." (5 quartetes,de les quals la 3ª és la 1ª estrofa de Veniu a Maria, de Flors de Maria)
F.13r.14r."Sou oh Verge benehida.."(A la Verge de Lurdes,Càntics) (370/IV, f.18r) (1828, f.3r)
F.15r.16v."Cor de Maria.." (Cobles al Cor de Maria, Flors de Maria) (387/36, f.15r, i f.93v-94r) (3102, f.45r-46v)
F.17r.18r."Arca sou de la Aliansa.." (esb. de Goigs de l'Immaculat Cor de Maria, de Veus del Bon Pastor) (387/36, f.16r, imprès)
F.19r.20r."Las flors del jardí.." (Veniu a Maria, Flors de Maria)
F.21r.22r."Puig per mare us ha donada.." (esb. de A Maria!, de Flors de Maria i Veus del bon Pastor)
F.24r."Oh mare dolsa,oh Maria.."(és la part VI de La Verge de la Candela de Disperses, i també dins Satalier, La Mellor Corona)
F.31r."Mirausela que n es d hermosa.." (Glòria a Maria, Flors de Maria)
F.33r.34v.Cercant a Jesus,"Un penitent refredat.." (A on se troba Jesús, Flors de Maria) (també en l'apartat I, f.8v, d'aquest ms)
F.33v."Sonreya morint.." (Bell morir-11 Maig, Roser de tot l'any) (també en ms 377/V,f.44v) (3099, f.25r)
F.33v.34r."Ma ànima vos crida.."(Jesús veniu, Veus del Bon Pastor) (2 estrofes en 370/26, f.19r, 19v) (387/36, f.15r, imprès) (1828, f.31r)
F.37r.38v.Cor de Maria (Veus del Bon Pastor) (387/36, f.81r.81v)
F.37v.38r."Estrella de nostre dia.." (Goigs de l'I.Cor de Maria, Veus del Bon Pastor) (també en f.17r.d'aquest ms)
B) Textos no identificats en els llibres de l'autor
F.6r. "Lo meu breviari.." (3 quartetes)
F.6v. "Ne te moltes de roses.." (quarteta)
F.8r. "De les verges flor.." (3 quartetes)
F.9r. "Finestra del cel.." (quarteta i versos solts)
F.10r. "Arbre en que viuen los aucells.." (dos quartets)
F.12r. "Al peu de la creu sentada.." (tres quartetes)
F.12v. "Vos al gran Deu d Ysrael.." (quarteta)
F.23v. "A vostre Fill amoros.." (quarteta)
F.26v.30v. (quartetes amb alguna semblança amb Dolors de Maria, de Veus del Bon Pastor)
F.32r. "Adeu Verge Maria.." (7 quartetes)
F.34v. "Los sants son los lliris.." (quarteta, també en 377/V, f.99v) (366/3, f.52r) (3099, f.18r)
F.36v. "Cedre oloros del Libano corona.." (quarteta)