Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de la Biblioteca de Catalunya o d'algun organisme vinculat, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a la Biblioteca de Catalunya. Tots els drets reservats.Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • La informació administrativa facilitada a través d'aquesta web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i altres diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.
  • La Biblioteca de Catalunya no es fa responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin depenents de la biblioteca.
  • La Biblioteca de Catalunya no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa analògica que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.