Obres en vida de l'autor


Obres de joventut (1864-1876) | Obres de maduresa (1877-1889) | Obres dels darrers anys (1890-1902)

Imatges de publicacions i manuscrits


Obres de joventut (1864-1876)

1864
Als estudiants. Recepta [ 1945 | 1996, en Poesies juvenils [...]]

1865
Dos mártirs de ma patria, ó siga Lluciá y Marciá [...] [ digital 1907 | 1995 ]

1866
Homenatge á S. Miquel dels Sants, y crida de las festas [..] [ 1946 | 1996, en Poesies juvenils [...] ]

1867
Discurs que, pera donar comensament á las Academias literarias tingudas en la Font dels Desmay [...]

1869
Romans llegit á l'ombra de la font del Desmay [...]

1871
Novas cansons de Nadal

1872
Cansonetas del mes de Maria

1873
Passió de Nostre senyor Jesucrist [ 2ª edició, 1884 | 3ª edició, 1886 | 5ª edició, 1890 | 6ª edició, 1895 | 7ª edició, 1900 | 1903 | 1907 | 1909 | 1912 | 1918 | 1922 | 1925 | 1930 | 1935 | 1935, E.D.B. | 194? | 1945, Sala | 1945, Balmesiana | 1948, Ràfols | 1948, Tipografia Católica | 1970, castellà | 1971 | 1973 | 1982 | 2003 ]Obres de maduresa (1877-1889)

1877
L'Atlántida. Poema en Jochs Florals de Barcelona. MDCCCLXXVII p. 125-229 [ Buenos Aires, 1877 | 1878, primera edició ( CCUC ) | línia 1886, "3ª edició", revisada | 1890 | 1895 | 1897, "7ª edició" | 1902, "8ª edició" | 1905, "9ª edició" | 1905, bibliòfil. | 1906, Obres completes, edició definitiva | 1908 | 1914, edició popular ( BC ) | 1921 ( CCUC 1 | CCUC 2 ) | 1928 i reimpressió | 1929, políglota | 1944, "14ª edició" | 1945, Ciutat de Mèxic | 1946, primera edició crítica, Martí de Riquer i Eduard Junyent 1946, tiratge especial 1 | 1946, tiratge especial 2 | 1949, "15ª edició", i reimpressió | 1955, "16ª edició" | 1965, "17ª edició" | 1971 i reimpressió | 1979, Edicions 62, i reimpressions | 1992, Associació de Bibliòfils de Barcelona ( tiratge especial ) | 1995 | 2002, segona edició crítica, Garolera | 2002 | 2004 ]

1879
Idilis y cants místichs [...] Pròleg de Manuel Milà i Fontanals [ 1882, 2ª edició | 1885, 3ª edició | 1891, 4ª edició | 1905 ( bis ) | 1908, 4ª edició ( BC ) | 1913, popular | 1928, definitiva | 1965, Guarner | 2005, Garolera, crítica ]

1880
Cansons de Montserrat [ digital 1885, 2ª edició ( Exemplar anotat ) | [1898] incorporat a Montserrat: llegendari, cansons, odes, 1898 ] Llegenda de Montserrat [ 1889, 2ª edició (Exemplar anotat) Ms. 2216 | incorporat a Montserrat: llegendari, cansons, odes, 1898 ]

1882
Salteri franciscá. Romancerets sobre la prodigiosa vida del patriarca Sant Francesch [ ] "Lo somni de Sant Joan" en Homenaje nacional de las ciencias [...] [ 1887 | 1907, "2ª edició" | 191?, popular | 1935, definitiva ]

1883
A Barcelona. Oda , en Jochs Florals de Barcelona. MDCCCLXXXIII p. 113-118 [ 1883 | digital 1883, l'ajuntament | 1896 | 1902, "3ª edició" | 1906 | 1914 | 1945, París | 1946 | 1958, l'Ajuntament | 1963, l'Ajuntament, políglota | 1979 | 1983 1 | 1983 2 | 1985, Odes a Barcelona | 2002 | 2002, versió actualitzada ]
1885
Caritat. Poesíes [...] estampades á favor de (bis) [ digital 3ª edició, 1893 | 1933, definitiva ]

1885
Frederic Mistral , digital Nerto [...] traduhit al català per Mossen Jacinto Verdaguer [ 1903 | 1909 | 191? ( 2 )| 1915 | 1935 ( 2 ) | 1937 ]

1886
digital Canigó. Llegenda pirenayca del temps de la Reconquista [ 189? | 1901 | 1901 | 1910, adaptació de Josep Carner, | 1912 | 1913? | 1914 | 1917, La Malehida, edició políglota | 1921 | 1929, adaptació d'Artur Martorell | 1930 | 1902, Canigó, fragments d'una òpera inèdita, [separata] | 1931 | 1944 | 1945 | 1951, "7ª edició" | 1967 | 1967, "8ª edició" | 1973, "9ª edició" | 1978, "10ª edició" | 1980 i reimpressions | 1984 | 1985 | 1986, adaptació d'Artur Martorell | 1986, bilingüe, amb text en francès traduït per Joseph Tolrà de Bordas | 1995, N. Garolera, edició crítica | 1997, N. Garolera, edició crítica, pròleg de Modest Prats; reimpressions | 2002, Busquets | 2002, Soldevila; reimpressions | 2002, Gual i Maluquer | 2003, Paré ]

1887
Excursions y viatjes [ 1991-1992, Excursions i viatges, volum 2, edició crítica de N. Garolera | 2002, Del Canigó a l'Aneto | 2003, Excursions i viatges. Escrits sobre la Vall d'Aran | 2003, Excursions i viatges. De Tànger a Sant Petersburg ]

1888
Pátria. Poesies [...] pròleg de Jaume Collell [ 1934 | 1993, edició tesi doctoral de R. Pinyol | 2002, Garolera | 2002, Pinyol ]

1889
Dietari d'un pelegrí a Terra Santa [ 1894, "2ª edició | 1906 | 1913? | 1930 | 1983, Sargatal | 1999, Pinyol ] Cántichs [ 1890 [ 1916?, popular | 1928, Càntics, definitiva ]Obres dels darrers anys (1890-1902)

1890
Jesus infant. Nazareth [ còpies 1 | còpies 2 | 1915, popular ]

1891
Jesus infant. Bethlem [ CCUC 1 | 191-? | 1935 | 1946, edició no venal ]

1893
Jesús infant. La fugida a Egipte [ còpia 1 | 191-?, popular ] 1935, definitva ]

1894
Roser de tot l'any. Dietari de pensaments religiosos. [ 191-?, popular | 1933, definitiva ] Veus del Bon Pastor ó Cántichs espirituals [ 1933, definitiva ]

1895
Sant Francesch. Poema [ | 191-?, popular | 1928, definitiva | 1953 ] En defensa pròpia [ 1898 | 1903 | 191? | 1930 | 1985 | 1994, Plans | 1994, Sanahuja | 2002, Garolera ]

1896
Flors del Calvari. Llibre de consols [ 1902, "2ª edició" | 1913?, popular | 1928, definitiva | 1953 | 1995, Garolera ]

1898
Montserrat: llegendari, cansons, odes [ Nova edició, 1898 | 19--? | 1902 ( 2 ) | 1907? | 1913 | 193- | 1949 | 2003, Garolera ]

1899
Santa Eularia. Poemet [ 191?, popular (còpia UAB) | 1933, definitiva ]

1901
Ayres del Montseny [ 191?, popular | 2002, Garolera ]
L'adoració dels pastors. Quadre escénich [...][ 1948 ]

1902
Flors de Maria [ tiratge especial | 1905 | 1910, 2ª edició | 1913 popular | 1928, definitiva (còpia UB)|