Manuscrit 3722 (Tió)

Manuscrit 3722

. Jacint Verdaguer . Llibreta de fulls ratllats (210x150 mm). F.f. 73. Foliació en llapis. Lletra gran, dels últims deu anys. Textos amb freqüents correccions i altres sense. Alguns escrits en tinta, altres en llapis, i molt sovint tinta i llapis alhora. El manuscrit podria haver estat iniciat a finals de 1996, continuat de manera intensa durant el 1897, i acabat entre 1898 i 1899 (a f.61v. trobem la data autògrafa de “5 avril 99”). Com a indici, en el f.5v apareix el títol “La missa nova”. Pot tenir relació amb els 25 anys de la seva primera missa, que es van complir l’u d’octubre de 1896; per aquest motiu la revista L’Atlàntida li havia publicat l’article: “Recorts de ma missa nova”. La progressió de les datacions autògrafes del manuscrit (“13 nov.” en f.6v.; “17 janer” en f.36v.; “31 janer 97” en f.45v.) reafirmen la hipòtesi esmentada. En el manuscrit hi ha altres indicis que permeten situar els poemes en les dates esmentades, sobretot la de 1897. El poema “Sense niu”, per exemple, f.40v.41r., tracta d’una enyorança de La Gleva i en un moment diu: “dos anys ja són passats..” (Verdaguer en marxà per la primavera de 1895). El poema “Avui fa dos anys”, f.42v.43r., datat en l’edició en 23 de juliol de 1897, es refereix a la privació de les llicències sacerdotals, que es produí pel juliol de 1895. Un altre exemple seria el poema “Record d avuy fa quatre anys..” (f.51v.52r), basat en la marxa traumàtica de la casa de Comillas, de la qual, efectivament, en produir-se per la primavera de 1893, haurien passat quatre anys, fins el 1897. Finalment, hi ha encara un altre poema que conté un aniversari de fets pasats. En el f.57v. diu “Cinch anys ha que navego per aygua ben amarga..”. Si l’anterior el datàvem de 1897, aquest seria de 1898.
Contingut i comentari. El tema més freqüent és la valoració positiva de les penes, afronts o infàmies, com a segells de Déu per poder entrar al cel, davant les falses alegries, la riquesa, els títols, o la hipocresia. Els poemes contenen una queixa amarga, dels amics i protectors que l’han abandonat. Els més concreets i contundents són els més desconeguts, fins al punt que el poema “Record d avuy fa 4 anys” porta una anotació, que no és de Verdaguer, “No Marquès de Comillas”, que fa sospitar la censura amb què sortí publicat dins La Mellor Corona (1902). Aquest manuscrit es complementa amb el 367/7, Espines y flors (iniciat a partir de 1897), tant pel tema, que és semblant, com pel fet que inclou 7 poemes del ms 3722, en versions molt més acabades. I també amb el ms 366/2 (Els pobres), amb el qual coincideixen en 3 poemes. S’ha de destacar la importància d’aquest manuscrit, el 3722, pel nombre elevat de poemes inèdits. En vida de Verdaguer només se’n publicaren dos en Aires del Montseny. Dos més pertanyien a reculls acabats per l’autor, si bé publicats pòstumament: en Barcelonines i en Brins d’espígol. La resta de poemes coneguts (sis en total) foren publicats en antologies pòstumes no preparades per Verdaguer com Disperses, La Mellor Corona , Els pobres, els sants. Al voltant de 30 poemes es poden considerar inèdits, algun d’ells, tant pel tema com per l’extensió, de molta importància. En la relació de textos es podran comprovar aquestes dades.

Coberta interior. “La tardo porta tristor (Blanes)” (refrany que variant el verb per “dóna”
farà servir en un poema de Flors de Mira-Cruz -n.XIV-, Flors del Calvari) (el poema
complet, en ms 3101/ f.50v, ms 3099/f.17v, ms 377 V/ f.85v, ms 381/19, f.24v)
En aquest foli i en f.0r, diferents refranys o frases fetes:
“a rodolons y empentes - be arribarem à port”
“En mal bosch ha anat a tallar llenya” .............
F.0r. “Tramontana no te abrich - home pobre no te amich”
“Deslligueu a Don Francisco / Trayeulo de la presó / que si ell tenia culpa / ay no
cantaria, no”
F.0v. “Douço es la peno..” “Adagi narbones”
“Maria de Jesus, gran sirventa de Deu de nostre segle deya: si y venian dolors al
mercat com jo n aniria à comprar”
F.1r. “J.M.J.”
“Car l ange du martyre est le plus beau des anges..” “Victor H.”
“Para un viejo almacen de desengaños....” “Breton de los Herreros”
I altres fragments i frases, copiats en francès i llatí (de A.Bignon, Perrault, S.Joan
Crisost., Bosuet), potser pensats com a epígrafs d’un llibre nou.
F.1v. “La joventut es una barca hermosa..” (esborrany de dos quartets)
F.2r. “Florir l ametller - posar cabells blanchs” “Gomis”
F.3v. “Benehit siau, mon Deu..” (8 versos)
F.4v. “Quan las penes son sens fi..” (6 versos)
F.5v. La missa nova (només el títol) i “Vos convido a menjar peres..” (quarteta)
F.6v.7r. Desolació / Sense consol, “Si Deu te vol per lo camí d’espines..” (esb.de 10 quartets)
F.7v.”Aquell que l cos pot gorir..” (quarteta)
F.8v. “De la creu que t toque..” (12 versos)
F.9v.10r. Feriu senyor, “Al bon Jesus cada matí..” (esb.en 9v. i versió més acabada en 10r)
(28 versos) (ms 367/7, f.11v)
F.10v. “lo combat de la vida no s acaba / fins al derrer sospir”
F.11v. “Un encenser (pebeter) flayrós es nostre cor..” (al voltant de 19 versos)
F.12v. “En les sales dels palaus..” (al voltant de 16 versos)
F.13r.14r. “Per comprar lo cel..”(7 versos)
F.14v. “Quan lo senyor vol posar..” (esborrany; versió acabada en ms 367/7, f.17v)
F.15v. A un malalt, “Dius que no pots treballar..” (10 versos)
F.16v. “Les llagrimes dels justos no son perles..” (al voltant de 6 versos)
F.17v.18r. “Quan Deu fereix amb una ma..” (al voltant de 8 versos)
F.18v.19r.19v. “Quina una se n ha pensada..” (24 versos) (Bona messa en 367/7, f.33v)
F.20v. “En los treballs / tingas (conserva) l anima serena..” (9 versos)
F.21v. A un mundà, “Vina, ditxos del mon..” (al voltant de 38 versos)
F.22r. L art de ser feliç (només el títol)
F.22v-25r. “Del baxell gegantí hont jo navegava..” (al voltant de 67 versos)
F.25v. A un hipòcrita, “De caritat cobrirte ja pots ab la careta..” (10 versos)
F.26v. “una mateixa dalla nos tallarà à tots dos..” (un vers)
F.27v-29v. Lo palau ditxos, “De llevant fins à ponent..” (Disperses)
F.30v-32v. La formiga, “Una hermosa plana..” (Disperses)
F.33v. “los que de rabia viuen..” (quarteta)
F.34r. “perdonaulos Senyor, no saben lo que s diuen (no saben lo que s fan)”
F.34v. “Maçundi”
- “Habib lo fuster vinguehi desseguida..” (prosa de 7 ratlles amb la indicació de ser copi-
ada de “Koran XXXVI, 13-19”)
- “Durant lo interval vingueren també los homens del fosso que habitavan à Nedjran en
el Yemen..” (prosa de 19 ratlles)
F.36v. “Un dia nos passejaran..” (21 versos)
F.38v. “Rossinyol, bon rossinyol / si tingues les ales teves / volaria al camaril / de la Verge
de la Gleva / y allí a la vora del Ter / entre ls verns de la ribera”
F.39v.40r. “No tinch pare ni mare..” (poema de 21 versos)
F.40v.41r. Sense niu, “Tots los aucells del cel..” (22 versos)
F.42v. “Lo camí del paradís / es ple de verdisses / que per als altres donan flors / per mi
sols espines”
F.42v.43r. “La terra es plena d animes malaltes..” (esb. d’Avui fa dos anys,La mellor corona)
F.43v.44v. Perquè Deu nos bastoneja,”A Déu que tant l estimava..” (ms 367/7, f.2v)
(Aires del Montseny)
F.45v.46r. La senyora de Tous, “La jove de Tous era molt llaminera..” (Els pobres, els sants)
(ms 366/2/I, f.9v.10r)
F.46v.47r. Lo millor hostal, “M estich al hostal..” (ms 367/7, f.35v) (Aires del Montseny)
F.47v. “Tramontana no té abrich / home pobre no té amich / jo d amichs molts en tenia /
quan en or nadava un día”
F.48v-50r. A un rossinyol, “Rossinyol dels Pirineus..” (ms 367/7, f.9v, imprès) (correspon
al poema A un rossinyol de Vallvidrera, Barcelonines) (esb. en f.48v., amb el títol
A un poeta jove en 49r.49v; versió acabada, amb diferències de l’edició, en f.50r.;
imprès de la rev. “La Atlàntida” en 50r.)
F.50v. “En urpes d un aligot..” (versió acabada, amb el títol La tortuga, en ms 367/7, f.22v)
F.51v.52r. Recort d avuy fa quatre anys, “Sor M. vostre oratori es ben rich..” (Disperses)
(amb lletra que no és de l’autor es sobreafegeix “NO Marquès de Comillas”)
(versió més primitiva en ms 387/35, f.1r.2r.)
F.52v. “Per sentir los rossinyols / ha pujat a Vallvidrera / per sentir los r. / y visitar à la
Verge”
F.53r. “Los rossinyols de la vall / cantan los Goigs de la Mare de Deu”
F.53v.54v. “Quan al matí se badan les poncelles..” (5 quartets)
F.55v. Lhoner 3-p.548, “Un jorn per pujar al cel..” (poema de 8 versos)
F.57v. “Cinch anys ha que navego per aygua ben amarga..” (2 quartets)
F.58v. A un lliri, “Lliri malestat per la pluja..” (Brins d’Espígol)
F.59v. “Tu que en overta o amagada guerra..” (6 versos)
F.60v. “Un calzer me donà l cel..” (2 quintets) (ms 367/7, f.10v)
F.61v. (pobres) “De rich jo may n he sigut..” (10 versos) (ms 366/I, f.10v, i en II, f.4v)
F.62v. “Mon beure que n es d amarch..” (6 versos)
F.64r. “Senyor d hon venen les ferides de vostres mans y respongué: Aquexes son les ferides
que jo he rebudes en la casa de mos amichs” (Zacarias, 10-6) (També en llatí)
F.64v.65v. Les orfes (pobres), “Totes duguetes se n van al fossar..” (Disperses)
(ms 366/2/II, f.12v) (ms 1817, f.12v.13r)
F.67v. Mala recansa, “Un endrapador d aquells..” (14 versos)
F.68v. “Dexar jo vostre camí?..” (4 versos)
F.69v.70r. Quedauvos, Senyor, “Vostre es lo día..” (al voltant de 25 versos)
F.70v.71v. “A no ser Nostre Senyor..” (25 versos)
F.73v. “S ha dit que jo era mort..” (quarteta)
“Oh Creu, al veuret venir..” (quarteta)
“plora, plora, anima mia..” (3 versos)
“Be la tors y martirisa..” (quarteta)