Manuscrit 3102 (Tió)

Manuscrit 3102

. Jacint Verdaguer:
Cor de Jesús. Llibreta de fulls ratllats (310x210 mm) que conté també altres plecs de fulls diferents. F.f. 113. Foliació en llapis.
Els fulls de la llibreta comencen a f.1., però no continuen fins a f.57v. Escriptura en tinta, lletra gran i clara, gairebé sense correccions; textos impresos en els f.89r-103v. i f.66r-68v. La majoria de textos d’aquest apartat corresponen al recull inèdit Cor de Jesús, del qual figura un índex en el f.1v. En realitat, encara que solts, els fulls 44v-56v i 2r-6v, també pertanyerien a aquest apartat. La datació és dels últims anys de la vida de l’autor. Figura la data manuscrita de 1901 en els f.48v, 53v.i 59r, i la data de “10 de janer 1900” en el f.3r (de paper blau quadriculat, com els f.54, 112 i 113, que, per tant, són de la mateixa època).
Els f.7r-42v constitueixen un plec relligat de fulls blancs (310x220 mm), escrits en tinta, amb lletra menuda, sense correccions fins al f.26r.; del f.26v. al f.42v., amb correccions i guixades, també en tinta, i més d’una columna de text en cada full, formant, en general, esborranys dels poemes dels fulls anteriors. El plec, majoritàriament, aplega els poemes de Lo somni de Sant Joan, en l’edició de Tarragona, de 1882, que és ben diferent de l’edició del volum de 1887. El plec està escrit en 2ª r, utilitzada per Verdaguer entre 1874 i 1882. De fet, es pot demostrar per les datacions autògrafes que hi figuren: f.8v (“8 juny 1881”), f.26v (“9 juny 1881”), f.32v (“14 d abril de 1879 l endemà de pasqua”). Per altra banda, alguns d’aquests textos manuscrits en 2ª r (f.31r-32v) corresponen a les Flors de Juny que, segons sembla, s’havien editat el 1879 (Barcelona, I.i Ll. de J.Subirana), i que després, en altres manuscrits més tardans, com el ms 377/V, o en el plec de Cor de Jesús d’aquest mateix ms 3102, ja figuren com a retalls impresos d’aquesta edició. El plec de Lo somni de Sant Joan també inclou, no relligats, alguns fulls solters, més reduïts, amb lletra gran dels últims anys de vida de l’autor (f.10r, 30r, 33r-35v, 42v), i amb 2ª r (f.12v-17v).

Contingut i comentari. Per a la concreció del contingut i comentari d’aquest manuscrit 3102 es continuarà amb la divisió de dos plecs que s’ha fet a la primera part de la descripció: el Plec I (f.1r-6v, f.44v-113v), dels últims anys, articulat a partir de la llibreta i a l’entorn del recull Cor de Jesús; Plec II (f.7r-42v), anterior a 1882, manuscrit de l’ed. de Tarragona de Lo somni de Sant Joan, del qual quatre poemes seran inclosos a Cor de Jesús (els poemes d’aquest plec, també en 2ªr, es troben en el ms 380/VI/I).

PLEC I. Els poemes d’aquest grup, del recull Cor de Jesús, estableixen diferents figuracions entorn del cor de Jesús (i de la ferida del costat, feta per Longino en el Calvari): un dolç aliment, com la mel de les abelles, davant l’amargor de la vida humana; les fletxes de l’amor de Jesús que fereixen l’ànima; un niu que acull el cor de l’home, etc. Es tracta de la versió més definitiva del recull Cor de Jesús. El ms 3101 porta el mateix títol, però només conté l’esborrany de dos poemes del recull (Nostra Senyora del Sagrat Cor, Al Cor de Jesús). Per altra banda d’alguns dels poemes trobem tant l’esborrany com la versió definitiva en aquest mateix manuscrit 3102: és el cas dels poemes que provenen del plec que conté Lo somni de Sant Joan (Santa Gertrudis, Santa Mechtildis, Santa Margarida Ablaquoque, Divinitatis Sanctuarium, “De la mar venen les aygues..”, “Un divendres al matí..”, “Quan de Longino l’aguda llança..”); i altres com Brescant (v.def.en 56v i esb.en 74v), Lo Cor Melifluo (v.def.en 52v i 53v, esb.en 54r-55v), Cançó d’abella (v.def. en 3r i esb. en 108v-109r). La relació dels poemes de l’índex Cor de Jesús del f.1v es troba a partir del f.50v, encara que amb algun canvi d’ordre: el text del f.50v, Nostra Senyora del Sagrat Cor, és l’últim de l’índex; el primer i segon de l’índex (Brescant i Lo Cor Melifluo) aquí es troben canviats d’ordre (f.56v i 52v respectivament). En canvi, a partir del f.57v (Trucau y se us obrirà) es va seguint l’ordre de l’índex fins a f.64v (De la mar venen les aygues). I també des del f.71v (Jesús cercant) fins a f.103v (La Magrana); el següent poema de l’índex, Font de Salut, figura en f.107v. Els grups de poemes que no són a l’índex, com els que van del f.103v al 113v, tenen una evident relació temàtica amb el recull Cor de Jesús. En aquest manuscrit es fa palesa, per part de l’autor, la intenció de recompilar poemes amb tema del Sagrat Cor, alguns ja publicats (no és estrany, llavors, que hi hagi textos en retalls impresos, la majoria de La Veu del Montserrat i de Lo Missatger del Sagrat Cor de Jesús), i altres que són sobrers de diferents manuscrits (per això poemes com “Ja no’n vull..”,f.106v, en el ms 3098-f.24v portaven l’anotació autògrafa de “Cor de J.”; i també els que són extrets del ms 3099, que alhora eren sobrers del ms 377/V, de Roser de tot l’any). Alguns poemes del plec figuraven en reculls com Roser de tot l’any (8), l’edició de 1872 de Lo somni de Sant Joan (5), Flors de Juny (6), Càntics (1), Flors del Calvari (1); o en reculls molt tardans com Flors de Maria (1), Eucarístiques (1) i Brins d’Espígol (1). Altres han figurat en edicions no controlades per l’autor, com la 3º part de Càntics (3), en l’edició de La Ilustració Catalana i la de l’ed.Selecta. La relació numèrica, per ordre d’aparició, dels textos que formen part d’aquest Plec I és la següent:
F.1r. “Dexau vostres recorts amarchs..”. Prosa de 5 ratlles, que al final diu:
“Reflexions y pregarias per l’autor de Avis Spirituels, p.552”
“Al cor de Jesus / Poesies” (títol del recull)
F.1v. Relació de títols de poemes que sembla correspondre a l’índex :
Brescant / Lo Cor Melifluo / Trucau y se us obrirà / Un divendres al matí /
Ma direcció / Vola / De la mar venen les aygues / Jesus cercant / (Esquexos
del Somni de S.Joan) / Santa Gertrudis / Santa Mechtildis / Santa Marga-
rida Ablaquoque / Divinitatis Sanctuarium / Qui hi vol vení à la ombreta? /
La Font / Jo tinch dintre del cor / Des del Cenacle / Jesús à l anima / Pro-
meses del Sagrat Cor / Lo Criador amaga / Al Cor de Jesus / Guspires /
Cobles del Cor de Jesus / De Cor à Cor / Al Sagrat Cor de Jesus / La
Magrana / Font de Salut / Nostra Sra del Sagrat Cor
F.2r. “A la porta del meu pit..” (20 versos)
F.2v. “Ones de sanch y amor..” (12 versos)
F.3r. Canso d abella (en f.108v.109r. esborrany molt incomplet)
F.5r. “Als aucells que us van cantant..” (també en 104v) (ms 3099,f.25r)
(ms 3103,f.93r) (ms 377/V,f.36v)
F.6v. “En lo vostre Cor jo prench..” (8 versos)
F.43r.44v. “O Cor dolcíssim..” (esborrany del poema del f. 49v)
F.45r-46v. “Cor de Maria..”. Esborrany que correspon a Cobles al Cor de Maria
de Flors de Maria (també en ms 369/19,III,f.15r) (387/36, 15r i 93v.94r)
F.47r.48v. Mans-manetes, “La Verge Maria feya mans-manetes..” Data autògrafa:
“8 octubre 1901” (30 versos, dues versions)
F.49v. “Oh Cor dolcíssim..” (36 versos)
F.50v.51v. Nostra Senyora del Sagrat Cor. (10 quartets / No és el poema d’aquest
títol de Roser de tot l’any)
F.52v.53v. Lo Cor melífluo,”Està lo santuari..” Data autògrafa: “Dia de la
Immaculada Concepció, 1901” (73 versos)
F.54r-55v. “Està lo santuari..” (esborrany del text de 52v). En el f.55v. conté una
introducció en prosa, de nou ratlles, que al.ludeix a l’església del
Sant Crist: “en son turonet que domina tota la plana. La plana es
plena de masies y pobles molt animats..”
F.56v. Brescant, “Donchs ahon vola l abella..” (36 versos). Esborrany en f.74r.
F.57v-59r. Trucau y se us obrirà (7 quintets). Versió acabada en f.58r i 58v, esbo-
rrany en 57v,59r. Data autògrafa: “21 mars 1901”.
F.60v. “Un divendres al matí..” (7 versos). També en f.33v.
(ms 369/17, f.3r)
F.61v. Ma direcció, “A la porta del meu pit..” (18 versos)
F.62v. Vola, “Coloma ferida..” (3 sextets i tornada). Els 5 primers versos en f.32r.
F.64v.65v. “De la mar venen les aygues..” (42 versos). També en f.10r.(alguns
versos), en f.20v.(esborrany), i en f.31v.32r. (versió acabada).
F.66r-67v. Imprès: Promeses del Sagrat Cor (ms 367/9, f.11r.11v. i 15v.16r)
(Càntics, 3ª part)
F.68r. “Y veu sobre la terra..” (esborrany, 10 versos)
F.68v. Imprès: Chor d’alabansas al Santíssim (esborrany en ms 370/23,f.13r.14v.
perquè figurà en les primeres edicions dels Idil.lis i Cants Místics)
(després en ms 383/25,f.11r-12v., en 2ªr, i figurà en l’ed.de 50 Càntics)
(definitivament es publicà dins Eucarístiques)
F.69v. “Del Calvari al cim..” (14 versos)
F.71v. Jesus cercant, “Tot plorant lo bon Jesús..” (amb alguna variació es tracta
del poema Soledat de Lo Somni de Sant Joan, ed.1882)
F.73r. Només hi consta el títol: “Esquexos del Somni de Sant Joan” .
F.73v. Santa Gertrudis, “Amoros es lo coxi..” (esborranys en f.40r. i 7r.)
(Lo Somni de Sant Joan, ed.1882)
Santa Mechtildis, “Ja en l altar del Criador..” (esborranys en f.40r, 7r.)
(Lo Somni de Sant Joan, de. 1882)
F.74r. Brescant, “Axís que a llevant apunta..” (versió acabada en f.56v.)
F.74v. “¿Que voleu de mi, mon Deu?..” (2 sextets) (en ms 3099/Jesús Amor,
f.25r, amb l’anotació “Cor”) (ms 377/VII,f.7v) (ms 377/V, f.34v)
F.75v-78v. Santa Margarida Alaquoque, “Recolsat al Cor diví..” (1r. esborrany
en f.40r i 40v) (versió més propera en f.18v i 19r) (amb el títol
La Beata Margarida en Lo Somni de Sant Joan, ed.1882)
F.79v. Divinitatis Sanctuarium, “Jesus li sembla un gran temple..” (versió
anterior en f.28v.) (Lo Somni de Sant Joan, ed.1882)
F.82r. “¿Qui vol vení a l humbreta - qui hi vol venir?..” (21 versos)
F.83r. La Font, “A la ombra suau..” (20 versos) (no és el poema La Font dels
manuscrits 377/V, 377/VII, 3099)
F.86r. “Jo tinch dintre del cor..” (16 versos)
F.88v. I “Desde l Cenacle..”. La part I, 2 estrofes de 8 versos. La part II,
(“De sants y santes..”), en ms 377/V,51v., ms 3101,24r., i en els
reculls Flors de Juny i Roser de tot l’any (9 juny)
F.89r. Imprès (Rev.Faro Moderno,n.3): A Jesus Crucificat, “Desde l Cenacle..”
(part I del poema anterior)
F.90v. Imprès (La Veu del Montserrat): Jesús à l’ànima, “La pena que
m’ofereixes..” (esborrany en ms 370/23, 18v-20r) (en Flors de Juny cada
una de les sis estrofes forma un poema) (Càntics, 3ªpart)
F.92r. Imprès (data impresa: La Gleva,dia del Cor de Jesús,1894) : “Lo Criador
amaga..” (ms 381/19,f.94r) (corr. A Mon cel, de Flors del calvari)
Imprès (La Veu del Montserrat,14 setembre 1889) : Al Cor de Jesús,
“Quan son vas d’alabastre Magdalena..” (ms 3101,f.12v i 19v)
(amb el títol Santa Matilde en Lo Somni de Sant Joan, de.1887)
F.95v.96r. Imprès (data autògrafa: “Missatger Mars 1893”) : Guspires.
1.A un amich del cor sagrat, “Per guardar lo teu tresor..”
(369/18,f.70v) (377/V,f.59r) (també en f.111v. del ms 3102)
2. “Jesucrist pujà al Calvari..” (377/V,f.54r)
3. “Veniuhi tots al cel d’aquesta vida..” (377/V,f.51r)
4. “A la creu me’n so pujada..” (377/V,f.22r)
5. “Oh Jesús, en vostre Cor..”
6. “¿Diheu que vinga á pouar..” (369/17,f.4r)
7. “Puig del Cor de Jesucrist..”
8. “No’m cerqueu dins la ciutat..” (369/17,f.1v.2r)
Es tracta de la 2ª sèrie de Guspires del vol. 1 de Lo Missatger del Sagrat Cor
de Jesús, de 1893, pàg.48. Tret del primer poema, els altres seran inclosos en
Roser de tot l’any (mes de juny).
F.98r. Imprès (Càntich 13) : Coblas del Cor de Jesús, “Sagrari del Altíssim..”
(també imprès però incomplet, en f.35r) (ms 368/11, f.41v.44r.)
(inclòs en Càntics, havia figurat en 1ª ed. dels Idil.lis i Cants Místics)
F.99v. Imprès (Lo Missatger del Sagrat Cor): De Cor á Cor, “Trenta anys anà
per la terra..” (el títol en f.111v) (ms 381/I,f.71r) (3098,f.25v,26r)
F.101r.101v. Imprès (Flors de Juny): Al Sagrat Cor de Jesús, “Quan vora’ls
temples..” (també en f.32v) (cada una de les 4 estrofes és una de les
Flors de Juny, del 3 al 6 de juny) (amb el títol Al bon Jesús, en
Càntics, 3ª part)
F.103v. Imprès: La Magrana, “En un verger me’n entrí..”
(ms 381/19,f.48v) (Brins d’espígol)
F.104v. “Als aucells que us van cantant..” (3 quartetes) (amb 2 quartetes també
al f.5r) (una quarteta en ms 377/V,f.36v) (3099,f.25r. amb
l’anotació “Cor”) (dues quartetes en ms 3103,f.93v)
“Jo deuria ay! en l’infern..” (6 versos) (ms 377/V,f.28v)
“Caygut estava l home..” (14 versos)
F.105v. “Mirau la mar immensa com bat esglayadora..” (2 quintets)
(377/V,f.51r) (3098,f.2v) (3099,f.15r)
Desde l recó, “A empentes lo mon temps ha m arrecona..” (2 quartets)
(367/7,f.42v, ms d’Espines y Flors) (3103,f.12v.13r) Data
autògrafa: “Santuari de la Gleva, 14 joliol 1893”
F.106v. “A mon Deu, si per mirarvos..” (2 quartetes) (ms 377/V,f.110r)
(377/VII,f.45v) (3099,f.2v) (3103,f.90v)
“L home s mor; vostres abrassos..” (2 quartetes)
“Ja no’n vull res d aquexa terra ingrata..” (2 quartetes)
(ms 3098,f.24v, amb l’anotació “Cor de J”)
F.107v. Font de Salut, “Jesus estava tot sol..” (2 estr. de 10 versos)
F.108v. Cansó de l abella, “Jo vich de mel..” El poema continua en 109r.
(en f.3r el trobem en versió acabada)
“Essent vos Deu infinit..” (ms 377/V,f.13v) (en ms 3099,f.23v. on porta
l’anotació “Cor de Jesus”)
I “Quan de Longino l aguda llança..” (trobem una altra versió en 109r. i
un esborrany en 33r)
F.109r. Continuació de la Cansó de l abella i de “Quan de Longino..”
F.109v.110v.111r. Dins del Cor, “Mon nom volguereu escriure..” Diferents
versions del mateix poema, format per 2 sextets : 109v. una primera
versió, molt diferent; 110v. versió impresa; 111r. versió definitiva, amb
correccions. També en f. 33v. En el ms 367/9, f.24r-25r, figura copiat
amb lletra que no és de Verdaguer, de Lo Missatger del Cor de Jesús.
F.111v. “Les penes son mon tresor..” (2 quartetes)
“Per guardar lo meu tresor..” (6 versos) (imprès en f.95v)
(ms 377/V,f.59r) (ms 369/18,f.70v)
El títol De Cor à Cor (Flors del Calvari) (el poema en f.99v)
F.112v.113r. La Llaga del costat, “Totes les cinch ferides..” (26 versos): f.112v.
primera versió; f.113r. versió definitiva.
F.113v. “Felissos claus..” (14 versos)

PLEC II. La temàtica és la pròpia del recull de Lo Somni de Sant Joan (ed. de Tarragona , 1882). Sant Joan somia, adormit en el pit de Jesucrist, que Jesús truca a les portes i pocs el deixen entrar, excepte els sants, als quals glossa en diferents poemes, en relació amb el cor de Jesucrist. El plec, fins el f.25v., conté les versions acabades dels poemes d’aquesta edició esmentada; a partir del f.26r. trobem esborranys dels poemes anteriors i els tres poemes de l’edició que faltaven: Sant Miquel dels Sants (26r), Divinitatis Sanctuarium (28v), Santa Llutgarda (29r). El plec està inclòs en aquest ms 3102/Cor de Jesús, pel tema, que és semblant, i perquè Verdaguer inclou 6 poemes en l’índex del recull Cor de Jesús del f.1v. , que també trobem copiats, en lletra dels últims anys, en el Plec I. Quatre són aplegats sota el títol Esquexos del Somni de S.Joan (Santa Gertrudis, Santa Mechtildis, Santa Margarida Ablaquoque, Divinitatis Sanctuarium) .Els altres són: “De la mar venen les aygues..”; “Un divendres al matí..”; i “Quan de Longino l’aguda llança..”, que no figura en l’índex. Cal fer notar que el ms 3101, titulat també Cor de Jesús, però que en realitat no constitueix l’esborrany del ms 3102, inclou un esborrany dels poemes de Lo Somni de Sant Joan, de l’edició de 1887, que té molt poc a veure amb la de Tarragona de 1882. En els f.31r.31v. del ms 3102 també trobem 4 poemes, amb tema del sagrat cor, de les Flors de Juny (inclosos en Satalies, de La Mellor Corona), i en el f.30r. diferents versos amb tema floral. La relació numèrica del contingut del plec és la següent:
F.7r.“Lo coixí n’es amoros / Sant Joan somia encara / Ja en l’altar del Criador..”
(un primer esborrany en f.40r.) (en f.73v, en lletra gran, dins Cor de
Jesús) (també en 27r) Correspon al poema Santa Mechtildis, de Lo
Somni de Sant Joan, edició de 1882.
“Somia veure aquell cor / com cítara d or..” (primer esborrany en f.40r.)
(en f.73v, en lletra gran, dins Cor de Jesús) Correspon a Santa
Gertrudis (Lo Somni de Sant Joan, de.1882)
F.7v. “Quan ha vist lo bon Jesus / tots los deixebles à taula..” (esb. en f.41v)
És el poema introductori de Lo Somni de Sant Joan, ed.1882)
“Somia veure á Jesus / al rebre en creu la llansada..” (esb. en f.41v)
En alguns versos correspon a Soledat (Lo Somni de Sant Joan, de.1882)
F.8v. La Llansada, “Somia veure à Adam no l de la terra..” Data autògrafa:
“8 juny 1881”. (Lo Somni de Sant Joan, de.1882)
F.9r. “Immisit ergo dominus Deus..” (epígraf del poema anterior)
F.9v. “Naix d aquella dolcíssima besada..” (La Llansada, a partir de la 5ª estr.)
(esb. en f.26r)
F.10r. “De la mar venen les aygues..” (fragmentat en f.20v) (f.31v.32r.)
(versió completa, en lletra gran, en f.64v.65v.)
F.11v. Soledat, “Amoros es lo coixí / Sant Joan somia encara / somia veure a
Jesus..” (Lo Somni de Sant Joan, ed.1882)
F.12v. Inspice manum unam..” (epígraf de Sant Bernat)
F.13r. “Lo bon Jesus en la creu..” (esb. en f.26r) (Sant Bernat, Lo Somni de Sant
Joan, de.1882)
F.14r.14v.15v. “Lo coixí nes amorós / Joan encara somia / De Sena la flor
gentil..” (amb moltes variacions, Santa Catarina, Lo Somni de
Sant Joan, ed.1882)
F.16v. “En las internas entranyas..” (Poesia de la Santa) (4 versos en castellà)
F.17r. “Ja ovira Santa Teresa / de Jesus mirant lo cor..” (esb. en f.26v)
(Santa Teresa, Lo Somni de Sant Joan, ed.1882)
F.18v. “Amoros es lo coixí..” (6 versos introductoris de La Beata Margarida,
Lo Somni de Sant Joan, ed.1882)
“Reclinat al Cor diví..” (part I de La Beata Margarida)
(esb. en f.40r) (en f.75v-78v. com a Sta Margarida Alaquoque)
F.19r. “A l ombra d’un ballaner..” (part II de La Beata Margarida)
(esb. en f.40r) ( f.75v-78v)
F.20v. “De la mar venen las ayguas..” (f.10r.quatre primers versos) (f.31v.32r)
(f.64v-65v, versió completa, lletra gran, dins Cor de Jesús)
F.22v. “Un dia, davant l altar..” (esb. en f.31r) (estrofes 3ª,4ª,5ª,6ª de Bernat
Hoyos, de Lo Somni..,ed.1882, que corresponen a tot el poema
de l’ed. de 1887)
F.24v. “Joan somia encara..” (1ª estr. de L’encenser d’or, Lo Somni..,ed.1882)
“Y veu que arriba un Angel del Altíssim..” (L’encenser d’or, que en l’ed.
1887, amb variacions, s’inclou dins el poema Apocalipsis)
F.25v. “Sobre l Cor del bon Jesus..” (esb. en f.41r.) (Conclusió, Lo Somni de
Sant Joan, ed.1882; amb diferències, Desvetllament, de l’ed.1887)
F.26r. “9 juny 1881” (datació autògrafa)
“Ja li sembla l bon Jesus..” (esb. de Sant Bernat, v.acabada en f.13r.)
“Naig d aquella dolsa besada..” (esb. de La Llançada, v.ac. en f.9v.)
F.26v. “Ja veu a Santa Teresa..” (esb. de Santa Teresa, v. ac. en f.17r.)
“Sant Miquel dels Sants un dia..” (esb. de Sant Miquel dels Sants,
Lo Somni de Sant Joan, ed.1882)
F.27r. “la melíflua riuada..” (part IV i V de Santa Mechtildis, f.7r. i f.73v.)
F.28r. “los aucellets del cel blau..” (esb.de Soledat,v.ac. en f.11v) (una part de
la versió de f.28r. és el poema del 3 de juny de Roser de tot l’any)
“somnis venen somnis van..” (esb.de les dues primeres estrofes de Bernat
Hoyos; les 4 restants en f.22v) (també esb. en f.31r)
“Com vos, Jesus dolcissim..” (esb. incomplet de 4 estrofes)
F.28v. “Jesus li sembla un gran temple..” (versió acabada, amb correccions, de
Divinitatis Sanctuarium, de Lo Somni de Sant Joan, ed.1882)
(també en f.79v)
F.29r. “25 juny 1881, En lo ducat de Bravant..” (esb. de Santa Llutgarda, molt
igual en les dues edicions de Lo Somni de Sant Joan)
F.30r. “L avril obre la porta al maig gentil” (refrany)
“Herba de Santa Maria..” “Lo mirambell..” “Quina olor de lliris..”
“Roseret gentil..” (Notes, i versos, sobre flors)
F.31r. “Entre les quatre llagues ab que ns crida..” (Roser de tot l’any, 1 juliol)
“Ell es dels sants saborosíssim calzer..” (4 versos)
“Un dia davant l’altar..” (esb. de Bernat Hoyos) (f.22v)
“Cor del meu pare alentaume..” (Flors de Juny i La Mellor Corona, dins
Satalies) (ms 377/V, f.59v, imprès)
F.31v. “De la mar venen les aygues..” (alguns versos en f.10r.; esborranys en
f.20v, f.32r ; v. acabada en f.64v-65v)
“Oh Cor estimat..” (ms 377/V, f.61r, retall imprès de Flors de Juny)
(La Mellor Corona, dins Satalies)
“Cor de Jesus cel de la vida..”
“Dolsa presó de l anima que plora..” (377/V, f.54v, imprès de Flors de
Juny) (La Mellor Corona, dins Satalies)
“Com un pobret de porta en porta..” (377/V, f.38v, imprès de Flors de
Juny) (La Mellor Corona, dins Satalies)
F.32r. “Los serafins ab cantarelles..”
“De la mar venen les aygues..” (la versió de 31v. i 32r. esborranys de la
versió de f.20v; la de f.20v. esborrany de f.64v-65v)
“Coloma ferida..” (5 versos; el poema complet, Vola, en f.62v)
“Que be s esta J. en vostres tabernacles..” (ms 377/V, f.54v, retall
imprès de Flors de Juny) (Roser de tot l’any, 6 juny)
“Cor de Jesus hont reposa..”
F.32v. “Jesus, Jesus, sou balsam de mas penas..” (són els 4 últims versos de
“Jesús,Jesús,oh sol de ma alegria..”) (La Mellor Corona)
“Quan mitx desclosa..” (esb. de Al bon Jesús, “Quan vora els temples..”
de Càntics, 3ª part) (les diferents estrofes són poemes separats
del dia 3 al 6 de juny de Flors de Juny) (també, en v. ac. en el
f.101r., perquè amb el títol Al Sagrat Cor de Jesus figura en
l’índex del recull inèdit Cor de Jesús) Porta la data autògrafa
de “Pedralbes 14 d abril de 1879 l endemà de pasqua”.
F.33r. “(C de J) Cinch portalades te..” (10 versos)
“Quan de Longino l aguda llansa..” (4 versos) (també en f.108v)
F.33v. “Un divendres al matí..” (f.60v) (ms 369/17, f.3r)
“(C de J) Mon nom escriure volguereu..” (f.110v. imprès)
F.34r. “Jesus, oh Rey noble..” (esborrany d’un poema que tracta del “trono”
de la capella del poble de Vinyoles)
“Homes veniu, mon Cor à tots vos crida..” (4 versos)
F.35r. Imprès incomplet, Càntich 13, Coblas del Cor de Jesús (f.98r)
F.35v. “Qui vol G. la.. / a mi si us plau donaume la del cel..” (esb. de 12 versos)
F.36r-39v. Dos quadernets amb un poema imprès repetit, que no és de Verdaguer:
A los niños devotos del corazon de Jesus, Bilbao 1887.
F.40r. “Lo coixí n’es amoros..” (primer esb. de Santa Gertrudis, Lo Somni de..,
ed.1882) (també en f.7r. i 73v)
“Recolsat al Cor diví..” (primer esborrany de La Beata Margarida,
Lo Somni de .., ed.1882) (f.18v., f.76v. i 78v)
“Ja en l altar del Criador..” (primer esb.de Santa Mechtildis, Lo Somni
de.., 1882) (f.7r., f.73v)
F.40v. “Lo coixi n es amoros / Sant Joan somia y plora / Somia veure aquell cor /
de la Creu portant la carrega..” (i 14 versos més)
“A l ombra d un ballaner..” (2ª part de La Beata Margarida, Santa
Margarida Alaquoque en Lo Somni de.., 1882)
F.41r. “Lo coixí n’es amoros / Sant Joan somia encara / mes d anà à
Getsemaní..” (Conclusió, Lo Somni de.., 1882) (f.25v)
F.41v. “Quan de mans del bon Jesus..” (esb. del poema introductori de
Lo Somni de.., 1882) (f.7v)
“Somia veure aquell cor..” (esb. de Soledat, Lo Somni de.., 1882) (f.7v)
F.42v. “Coronadet d espines / esta l meu Amor / veniu à veurel nines”