logo
Published on ClaCa (http://claca.bnc.cat)

Manuscrit 3101 (Tió)

Manuscrit 3101. Jacint Verdaguer: Cor de Jesús. Llibreta de fulls ratllats (215x150 mm), amb fulls blancs afegits, generalment més reduïts. F.f. 52. Foliació en llapis. Escriptura en tinta i abundants guixades i correccions, algunes en llapis, en tot el manuscrit. Per aquest motiu la lletra no és gaire clara i és de grandària diferent segons els textos. És una llibreta que aplega fulls de redactats d’èpoques diferents, generalment entre 1880 i 1890, perquè els poemes de Lo Somni de Sant Joan solen correspondre a versions anteriors al 1887 (any de l’edició del llibre), i els de Roser de tot l’any també serien d’abans dels seus manuscrits principals (369 i 377), datats entre 1892 i 1893. Concretant més, en lletra gran de final de la dècada, tenim poemes de Roser de.. (en f.1v, 9v i 21r) que si els comparem amb els mateixos dels ms 377/V i 1818 (un quadern de notes de La Gleva) els trobem en una fase d’elaboració anterior. En el f.23v. hi figura el poema Santa Rosa de Lima de Roser de.. (ms 377/V,f.79r); Lo Somni de.. té un poema d’aquest títol, però ben diferent, i això prova que Verdaguer, abans de 1887, degué pensar d’incloure’l en aquest darrer llibre. Per altra banda, diferents textos de l’ed. de 1887 de Lo Somni de.., però molt diferents (perquè els trobem inacabats, resolts d’una altra manera, i amb estrofes o versos afegits), figuren en lletra menuda i en 1ªr (d’abans de 1874); altres (f.5r.Sant Francesc / f.12v.Santa Matilde) amb lletra més gran, han de ser anteriors a l’edició de 1887.
Contingut i comentari. El manuscrit tracta, bàsicament, de l’amor al Sagrat Cor de Jesucrist, utilitzant diferents metàfores per representar-lo (l’herba, una poma, l’oceà, un vi embriagador, un palau..), i sovint amb la Verge Maria com a mitjancera. Un grup de poemes, els de Lo Somni de Sant Joan, glossen la relació dels sants amb el Cor de Jesús. Malgrat la temàtica dels textos i que el manuscrit porta el títol Cor de Jesús, no constitueix un esborrany del recull inèdit de poemes que amb aquest títol aplega el ms 3102. De fet, només trobem dos poemes del ms 3102 (N.Sra del Sagrat Cor, Santa Matilde) i en esborrany molt primitiu; en canvi hi ha tres esborranys del recull Jesús Amor (ms 3098 i 3099). Hi ha tretze poemes, escampats en el manuscrit, que són esborranys de Roser de tot l’any, i de redacció anterior al principal manuscrit d’aquest llibre, el 377/V. La major part de textos del ms constitueixen un esborrany molt primitiu de Lo Somni de Sant Joan (de.1887) i, doncs, del ms 380/I. El ms 380/VI (plecs II i III) també és un esborrany del mateix llibre. Cal fer notar, en canvi, que en el ms 3102 hi trobem l’esborrany de la versió de Lo Somni.. que es publicà a Tarragona el 1882, en un volum d’homenatge al Sagrat Cor; de la qual Verdaguer en recollí quatre poemes per al recull inèdit Cor de Jesús del ms 3102. Els f.38r-48r constitueixen un conjunt de pensaments poètics en prosa que semblen traduïts per Verdaguer d’algun llibre francès, perquè de tant en tant trobem paraules, subratllades, en francès, que no han sigut traduïdes. El conjunt sembla portar el títol de “Tresor del Sagrat Cor” (f.38r) i entremig van apareixent els noms d’alguns autors de llibres místics i d’apostolat: Boillerie (f.38v,42r,12v), Rivas, Fenelon.. La Bouillerie, amb dos volums, i Baudrí (f.10r), figuren en els llibres de la biblioteca personal de Verdaguer. Aquests pensaments podien servir com a ideari per al recull Cor de Jesús, o també per a Lo Somni de Sant Joan perquè hi consten referències a alguns sants. Els f.50r.-52r inclouen refranys i petits poemes amb simbologies sobre les flors. Donada la varietat de textos i la inseguretat de la seva localització, en tractar-se moltes vegades d’esborranys d’estrofes soltes de poemes de Lo Somni de.., es farà una relació numèrica, per ordre d’aparició, del contingut dels folis del manuscrit.

F.1r. “Quan no us hagués d estimar..” (2 versos)
“Veniu, veniu ò criatures totes..” (4 versos)
F.1v. “Dona llavors á Deu una d aquelles..” (4 versos)
“Los pensaments que tinguí..” (3 quartetes) (ms 1818, f.18r)
(Roser de tot l’any, 24 juliol)
F.2v.3v. “Jesus te un jardí..” (30 versos i tornada, sobre “l’herba de l’amor”,
que no té a veure amb els poemes d’aquest títol de Montserrat i
Idil.lis..) (ms 3099, f.29v.30v.) (3098, 15v) (383/V, 33v)
F.4v. “Per gorirvos canto..” (3 quartetes)
F.5r. “Si hagues sigut la llansa benehida..” (per alguna imatge podria corres-
pondre a Lo cor obert de Lo Somni de..)
“La porta del paradís..” (correspon a Sant Antiochus de Lo Somni de..)
F.5v. “Veu passar la figura macilenta..” (de Sant Francesc, Lo Somni de..)
F.6r. “Ja la nit es menos bruna..” (Lo Somni de..) En el ms 380 figura com a
1ª estr. de Santa Gertrudis, però en l’edició és un poema separat que
fa de nexe amb el següent.
F.6v. “Com lo deixeble al seu mestre..” (Lo Somni de..) Correspon al poema
“A aqueix querubí terrestre..” que en el ms 380 figura dins Sant
Bonaventura, i en l’edició com a nexe separat.
“La tortoreta que plora..” (ms 377/V, f.85r) (Roser de.., 18 setembre)
F.7r. “mes del paradis l entrada..” (Lo Somni de..) Tres versos de l’esborrany
de Sant Antiochus (f.5r)
F.7v, 8r. Dins una alba de llum hermosa y clara..” (Lo Somni de..) Esborrany
incomplet de La Beata Margarida.
F.8v. “Com gegant per empendre la carrera..” (Lo Somni de ..) És la 1ª estr.
del poema de 6 quartets que fa de cloenda a Lo cor obert.
En la resta del foli, versos decasíl.labs que poden correspondre, encara,
a l’esborrany de La Beata Margarida.
F.9r. “Lo passarell troba una branca..” (3 versos, inacabat)
“Mes regnaras..” (Lo Somni de..) Sembla un esb. primitiu de la 9ª estr.
de La Beata Margarida.
F.9v. “Jesucrist pujà al calvari..” (ms 369/18,f.1r. / ms 377/V,f.54r) (Roser de..,
30 juny) Té coses en comú amb Marie deLo Somni de.. .
F.10r. “Plegau homes la guerra..” (Lo Somni de..) Versos solts del final del
primer apartat d’Apocalipsis.
Fragments que semblen copiats, perquè hi ha xifres de referència. Per ex.:
“D un infinit a altre infinit..” (Baudrí-2-132)
F.10v.11v. “Ja transformat lo veu en arpa dolsa..” (Lo Somni de..) En f.11v. les
tres primeres estr. de Santa Gertrudis; en 10v. esborrany.
F.12r. “Quan son vas d alabastre Magdalena..” (Lo Somni de..) Versió acabada
de Santa Matilde (també en f.19v) . Figura imprès en ms 3102,
f.93r, amb el títol Al cor de Jesús, i dins l’índex del llibre inèdit
Cor de Jesús.
“Un arbre hi ha al Caire..” (Lo Somni de..) Esb. de Sant Ambròs.
“En la Judea hi ha un arbre..” (Sant Longino, de Roser de..,21 juliol)
(ms 377/V,f.24v) (ms 3099,f.24v)
F.13r. “Ja s transforma en Arpa dolsa..” (com en f.10v.11v. esb. de Santa
Gertrudis de Lo Somni de..)
F.13v.14r. “La terra humil y l cel empiri..” (algun quartet i versos solts que
semblen formar esborrany de Nostra Senyora del Sagrat Cor,
del llibre inèdit Cor de Jesús)
F.14v-15v. “Està la Verge de dolor transida..” (correspon a N. Sra del Sagrat
Cor, ms 3102, f.50v.51v, deCor de Jesús) (té alguna semblança
amb Maria, de Lo Somni de..)
F. 16r.16v.17r.“Jesus se vol esposar..”(Santa Caterina de Sena, Lo Somni de..)
F.17v. “Y en l arbre de la vida frondosíssim..” (4 estrofes, algun vers de Maria,
de Lo Somni de..)
F.18r. “Com un vas de pur cristall..”
“Quan se refrede la fe..”
“Lo vas d aromes de Magdalena..”
“Quan Sant Francisco vos lo prenia..”
F.18v. “Veu passar Santa Teresa..” (esb.de Santa Teresa, de Lo Somni de..)
F.19r. “la tortoreta ha cantat..” (esb. de S.Francisco de Sales, Lo Somni de..)
F.19v. “La escola del amor es lo Calvari..”(ms 377/V, f.55r)(Roser de..,26 juny)
“Quan son vas d alabastre Magdalena..” (esb. de Santa Matilde, de
Lo Somni de..) (ms 3102, f.93r)
F.20v. “Si jo tingués ta veu com cantaria..” (és la 5ª,6ª i 7ª estrofes, amb dues
més d’afegides, de Preludi, de Lo Somni de..)
F.21r. “A escapsar la ferotge idolatria..”(estr.2ª i 3ª de Sant Pau, Lo Somni de..)
“O niu d amor, o talam de caricies..” (377/V,54v) (Roser de..,24 juny)
F.21v.22r.22v. “Anant à posar a altres en cadena..” (correspon a Sant Pau, de
Lo Somni de..)
F.23r. “He vista una Rosa..” (una 1ª versió de Sant Bonaventura, amb la 2ª
estrofa molt semblant a l’edició de Lo Somni de..)
F.23v. Sta Rosa de Lima, “D America so la flor..”(ms 377/V, f.79r)(Roser de..,
30 d’agost) (en Lo Somni de.. hi ha un poema del mateix títol )
F.24r. “Jesus, oh nom suau..” (ms 377/V,f.5v, retall imprès de Flors de Juny)
(ms 3099,f.23r) (inclòs en Satalies de La Mellor Corona)
“Cor de Jesus, de la virtut escola..” (377/V,f.52r, retall imprès de Flors
de Juny) (inclòs en Satalies de La Mellor Corona)
“De sants y santes dols brebiari..” (ms 377/V, f.51v, retall imprès de
Flors de Juny) (Roser de.., 9 juny) (ms 3102, f.88v, 2ª part del
poema “Des del Cenacle..” del recullCor de Jesús)
F.25r-26v. “Y veu en Josafat com arrombolla..” (esborrany de les parts II i III
d’Apocalipsis, de Lo Somni de..)
F.27v. Dona Longino la cruel llansada..” (esb. de les estr. 10,11,12 i 13 de
Lo Cor Obert, deLo Somni de..)
F.28r. “Tota pena es dolsa..” (369/18, f.14r) (370/23, f.30v.31r)
(ms 3099, f.54v.55v, Jesús Amor)
F.30v-31v. Lo darrer somni, “Somnieja la verge..” (ms 370/23, vària I,17v,18r)
(ms 3099, f.27v.28r, recull inèdit Jesús Amor)
F.32r. “Roseret de les roses divines..” (quartet)
F.33r. “27 avril Me dius si tinch voluntat..” (377/V,39v) (Roser de..,11 d’abril)
“Puig assi tota sa esfulla..” (quintet)
F.33v. “Es l amor aquella corda..” (tercet) (377/V,17r) (Roser de..,19 febrer)
De filosofia d amor p.20 “Cogitava l amic en la natura d amor..”
F.34r. “Que es lo meu amor..” (ms 377/V, f.108v) (Roser de..,4 desembre)
(mateix tema que el text anterior, de Llull)
F.34v. “Us clam mercè que sia vostre plaer..” (pensament de 3 ratlles)
F.35r. “nos dona l C. en penyora” Versos solts: alguns semblen al.ludir a
l’esborrany del f.36v; altres, a la 6ª estr. de Santa Teresa, de Lo
Somni de..; i algunes imatges al 18 de juny de Roser de..
F.35v. “Jesus del meu cor..” (8 versos)
“L’abisme crida l’abisme..” (9 versos)
F.36r. Imatges soltes de l’últim poema
F.36v. “Veniuhi tots al cel d’aquesta vida..” (377/V,51r) (Roser de..,29 juny)
F.37r. Textos de l’Antic i Nou Testament, en llatí, referents al Sagrat Cor.
F.37v. Imatges soltes referides al Sagrat Cor (porten una numeració)
F.38r. Tresor del Sagrat Cor (sembla aplegar del f.38r al 48r, unes proses amb
imatges del Sagrat Cor, traduïdes del francès i amb referència a algun autor)
“Oh quin regna tan maravellos, que dols, que pacifich que rich!...”
F.38v. “Los ultims ecos de les armonies celestials.. Sentiules mon pobre cor
ha tressailli. Era un avant-gout de la felicitat del cel..” 222 La Bouillerie
F.39r. “O ma germana,ó ma esposa, tu has ferit mon Cor..”
F.39v. “O mos amichs.. deixebles cars de mon Cor, bebeu de mon vi..”
Segueix, amb citacions de Boillerie, Saintran, St.Agustí, Rivas, Fenelon..
fins el f.44r.
F.45r-48r. T.S. (Segueix amb 7 apartats numerats, i amb referències a sants)
F.49r.49v. Apocalipsis (fragments en llatí)
F.50r. “Quan la flor del romer ve / ja t pots preparà abellé”
“Lo mon es un gran verger..” (6 versos, amb dues versions)
“18 avril La gloria vana - floreix i no grana / La menta traydora /
com la gloria humana” (ms 377/V,f.37r) (Roser de..,28 agost)
(Brins d’espígol, Menta)
“Qui te salvia en son hort / un remey gran te molt prop”
F.50v. “Lo primer que cull la flor..” (10 versos)
“La tardor dona tristor..” (ms 377/V, f.85v) (ms 3099, f.17v) (ms 381/19, f.24r)
(Flors de Mira-Cruz, de Flors del Calvari)
F.51r. “flor d amor..” (6 versos)
F.51v. “La flor es lo bres de la vida..” (6 versos)
F.52r. “Giraula de cara a terra / la flor del juliverdó..” (6 versos) (ms 1817, f.11v.12r)


Source URL:
http://claca.bnc.cat/?q=node/246