Manuscrit 3100 (Tíó)

Manuscrit 3100. Jacint Verdaguer: (Eucarístiques). Llibreta escolar de fulls ratllats (210x160 mm), amb sis fulls blancs afegits al final. F.f. 75. La majoria de textos tenen una versió primitiva, en llapis, a la pàgina esquerra (amb la llibreta oberta), i una versió més acabada a la dreta, en tinta. Els textos no identificats solen ser en llapis. La lletra és clara i d'una grandària normal; sovintegen les frases o paraules ratllades i les correccions o fragments afegits. La datació del manuscrit pot abraçar, segons els diferents poemes, uns quants anys del decenni 1890-1900. En la descripció del ms 383/25 s'esmentava (a través de l'Epistolari,v.X) el procés de concepció del llibre Eucarístiques a partir de 1896-97, i el probable inici entre 1898-99. Aquest manuscrit 3100 obre la hipòtesi que una part del llibre ja fou iniciada a partir de 1893, paral.lelament a l'edició de Roser de tot l'any. En tot cas el ms 3100 és anterior al ms 383/25, també d'Eucarístiques, perquè els poemes que es repeteixen en els dos manuscrits són esborranys més primitius en el ms 3100. Aquesta llibreta sembla correspondre, tant per les semblances amb les altres de l'època com pel tipus de lletra, al període de la Gleva. Efectivament: el poema Pobresa (f.62v.63r.) porta la data manuscrits de "Gleva,diades de Nadal" (Verdaguer s'estigué a la Gleva entre el Maig de 1893 i Maig de 1895); trobem una pàgina arrencada (f.19r.19v) d'una llibreta-dietari de la Gleva (ms 1818) situada el 1893; el poema Santa Magdalena de Pazis (f.64v-65v) figurava també en un manuscrit de Roser de tot l'any anterior a 1893 (ms 369/18,f.20v.21r). Verdaguer en aquesta època sembla ser que no treballava explícitament (cf.descripció ms 383/25) el llibre Eucarístiques. En realitat, però, era una època de gran producció de poesia religiosa (Roser de tot l'any, La fugida d'Egipte, Veus del Bon Pastor, Sant Francesc, Flors del Calvari) i el tema eucarístic hi era present. No és estrany que alguns poemes de Roser de tot l'any (publicat pel gener de 1894) es repeteixin a Eucarístiques (la qual cosa situa la redacció d'aquests en 1893 o abans): Raïms i espigues, Corpus Christi (tots dos en ms 377/V,f.19v i 48v); Somni ditxós (ms 369/17,f.58v-61r, i ms 3100,f.67v.68r), Benvingut (ms 3103,f.10v.; ms 369/17,f.18v.19r.; ms 3100,f.63v.64r); i també es dóna el cas de Sota la reixa, les dues primeres estrofes del qual formen un poema de Roser de tot l'any ("Com passarell solitari..",30 maig). En alguns casos sabem amb certesa que el text del ms 3100 ha de ser posterior a 1893. Al f.48v. hi ha una quarteta ("Vora la mar hi ha un santuari..") amb la data "7 abril" (és el poema 7 d'abril de Roser de tot l'any) que és continuada amb 15 versos en llapis; en canvi aquesta quarteta, en el ms anterior a l'edició de Roser.., figurava amb una altra data (ms 377/V,f.67r: el 18 de juliol), i en La Veu de Catalunya (edició de Roser.. en 1893) el 12 de gener. També el poema Alba millor (ms 3100,f.61v.62r) havia aparegut en el ms 3103 (de 1893), tot just en una primera versió que només té la 1ª estrofa. A l'inici del comentari situàvem la redacció del manuscrit 3100 en el decenni 1890-1900. Més concretament seria un procés que començaria a partir de 1893 fins a 1899, perquè trobem poemes en el manuscrit datats en aquests últims anys (f.41v.42v.Primera Comunió -3 maig 97-; f.63v.64r.Benvingut -4 juliol 98-; f.69r.Lo sagrat viril -17 abril 1899-). Per altra banda els poemes que figuren datats en l'edició ho són entre 1899 i 1901, a excepció de Lo Sol de Pellizà (ms 383/25,f.13r.14v), de 1896, i Lo mestre (ms 3100,f.61r), del desembre de 1898.
Contingut i comentari. El manuscrit correspon a l'elaboració del llibre Eucarístiques (publicat en 1904). El contingut dels textos tracta dels diferents moments de l'Eucaristia i de la significació del sagrament, amb un to molt afectiu i un llenguatge metafòric molt propi d'aquest tema en la mística cristiana. Es tracta d'un esborrany incomplet perquè té 37 poemes (dels 78 del llibre), perquè els textos no constitueixen versions definitives, i a més hi trobem textos bastant acabats, sobre el mateix tema, que després no seran utilitzats en l'edició. Aquest esborrany del llibre es complementa amb el que constitueix el ms 383/25 (que té 29 poemes), donat que només 9 textos es repeteixen en els dos manuscrits. També trobem alguns textos d'Eucarístiques en el ms 3103 i molt escadusserament en els ms 377/V, 369/17 i 369/18. Els poemes del llibre, dels quals no tenim cap referència manuscrita són: Quan vens de combregar, Convit a la Primera Comunió, Fruit de la Comunió, Darrera hora, Per després de combregar, Elias, Càntic, La banda de la reina, La Custòdia de Barcelona. No s'ha d'oblidar que el manuscrit que deu formar la versió definitiva del llibre, fou confiat per Verdaguer a A.Vassal (cf.descr.ms 383/25). El manuscrit 3100, tret d'unes citacions o definicions llatines (f.1r,73v,74r), una sèrie d'imatges al.legòriques citades de diferents autors (f.74r), i un llistat de títols de poemes (f.75r), conté exclusivament poemes d'Eucarístiques i textos no identificats (dos en prosa) sobre el mateix tema. Tot seguit en fem una relació.

A) Esborranys d'Eucarístiques : F.2v.3r."Diheume angelets.." (correspon al poema Postcomunió); F.4v.5r.A un jove combregant; F.6v.7r."Los misteris de l amor."(corr.al p. Per què Jesús s'amaga) (ms 383/25,f.33r.34v); F.7v.8r.Soledat; F.8v.9r.Que es combregar? (Què és la comunió?); F.9v.10r."Lo Sagrament es l arbre de la vida.." (Lo Sagrament arbre de la vida); F.11r."Los que treballau.." (Pa del cel) (ms 383/25,f.27r); F.11v.12r."Lo pa que ens ha dat.." (Lo pa) (ms 383/25,f.35r); F.12v.13r."La magna que plou.." (La manna); F.13v-14v."Ymelda ditxosa n es.." (Imelda) (ms 383/25,f.39v-42v); F.15v.16r."Un matí jo l he perdut.." (L'he cercat); F.17v.18r.La cena; F.18v-19v."Perla gentil de la real perlera.." (L'Amor); F.22v.Cansó Eucarística (ms 3103,f.9v); F.24v.25r. A Jesus sagramentat; F.27v-29r."Jo l veya de ben aprop.." (Enyorança); F.31v-33r.La Font; F.34v.35r. L arbre; F.35v.36r.Sanguis; F.36v.Un vol de colometes; F.39v.40r.Sobre l pit; F.41r."Quan los lliris del jardí.." (Los lliris del jardí); F.41v-42v i 44v.Primera Comunió; F.43v."Senyor jo so lo cervo assedegat.." (Set, 3 últ.estrofes); F.45v.46r.Entre lliris; F.47v.48r i 57r. Ell es ab mi (ms 383/25,f.31r.32v); F.51v.52r.Sed d amor (Set); F.53v.Veniu; F.54v. L empelt; F.55v.56r.Després de combregar; F.56v."La Eucaristia es lo cel comensat.." (Ara i després) (ms 383/25,f.38v); F.59r.En lo Canà de Galilea; F.60v.Cansó de la perla; F.61r."Per ensenyarnos d estimar.." (Lo mestre); F.61v.62r."De vostra ara en la tarima.." (L'alba millor) (ms 3103,f.10r,1ªestr.); F.62v.63r.Pobresa (ms 3103,f.14r); F.63v.64r.Sol ab Jesus (Benvingut) (ms 369/17,f.18v,1ªestr.) (ms 3103,f.10v); F.64v-65v.Santa Magdalena de Pazis (ms 369/18,f.20v.21r); F.67v-68v.Somni Ditxós (ms 369/17,f.58v-61r); F.69r.Lo sagrat viril. En els fulls blancs afegits al final hi ha esborranys molt primitius, i fragments, d'algun dels poemes del manuscrit: F.70r.70v."De la divina sanch.." (Sanguis); F.70r."De quin roser serà?.." (fragment breu de Rosa d'Amor) (ms 383/25,f.35v.36r); F.71r.Estrofes i versos solts al voltant de la metàfora de la font (semblen del poema Sedejant; ms 3103,f.42v,10r,11r); F.71v.72r."Entre maig y avril.." (Sobre el pit).

B) Textos no identificats en els llibres de l'autor
- F.1v. "Quan vos tinch dintre del cor.."(poema incomplet,17 versos)
- F.3v. "D una grana celestial nasque un Lliri sobre la terra.."
(text en prosa, o irregular en vers, amb frases enunciatives)
- F.5v. Dolsa venjansa (al voltant de 26 versos)
- F.10v. "En la entrada dels francesos.." (en prosa; rondalla eucarística de 19 ratlles)
- F.15r. "En vostra credensa.." (al voltant de 20 versos) (ms 3099, f.43v)
- F.16v.17r. Foch "Sentiu? les campanes.." (22 versos)
- F.20r. La sanch de la vinya (molt primitiu, al voltant de 8 versos)
- F.21v. "Voleu venir hi doncelles.." (esborrany de 28 versos)
- F.23v. "Desde cel amunt.." (5 versos)
- F.25v.26r. "Vos sou la flor del forment.." (esb.primitiu de 25 versos i esb. acabat de 26 versos)
- F.29v-31r. "Jesus la nit de la cena.." (text en vers i prosa)
- F.37v. "Quan en la Establia.." (poema inacabat de 19 versos)
- F.38v. "Quan hague entrat en mon cor.." (2 quartetes)
- F.40v. "qui te set que vinga.." (10 versos quasi solts)
- F.46v. "Si jo fos un brot d encens.." (poema acabat de 10 versos)
- F.48v. "Vora la mar hi ha un santuari.." (així comença la quarteta que constitueix el poema del dia 7 d'Abril de Roser de tot l'any, que aquí és continuada, en llapis,uns 15 versos)
- F.49v. "L amor que us lliga.." (3 quartets amb alguna imatge semblant al poema Primera Comunió)
- F.50v. "mos llavis la saborejan.." (23 versos)
- F.52v. "A la porta del sagrari.." (2 estrofes de 6 versos) (ms 3103,f.9v)
- F.55r. "L abella besa mil flors.." (7 versos)
- F.57v. "La caritat s ha edificat un trono.." (4 versos)
- F.58r. "L abisme crida al abisme.." (18 versos) (ms 3101, f.35v)
- F.58v. "¿Vinch ò no vinch del cel?.." (8 versos) (ms 369/17, f.32v) (ms 377/V,f.110v)
- F.59v.60r. "Lo pobre cor meu.." (28 versos;esb.i v.acabada) (ms 3099, f.57v)
- F.66r. "Un dia dintre l sagrari.." (12 versos)
- F.66v. "A la llum de la llantia del Altissim.." (14 versos)
- F.72v. Estrofes soltes.