Manuscrit 3099 (Tió)

Manuscrit 3099

. Jacint Verdaguer: Jesus Amor. Llibreta de fulls ratllats (310 210 mm) que conté altres plecs entre la coberta i els fulls. F.f. 80. Foliació en llapis. El manuscrit el dividim en quatre apartats. El primer, del f.1v. al f.14r., és un aplec de fulls de color blanc, amb lletra gran, dels últims anys, i tinta negra (en un dels fulls -f.3v- hi figura la data de “5 Set.1901”).
El segon apartat, del f.15r. al f.25v., el constitueixen un plec de fulls cosits, escrits en tinta, sense correccions, que formen un bloc unitari, amb lletra homogènia, i amb una atapeïda, però ordenada, distribució dels poemes en la pàgina, que fa pensar en una còpia de poemes d’un altre manuscrit. Efectivament, els 108 poemes breus de què consta, amb tota probabilitat són copiats, pel mateix autor, del ms 377/V (Roser de tot l’any). Els textos estan ordenats pels mesos de l’any, i numerats per dies (que coincideixen amb els del ms 377/V i no amb els de l’edició de Roser de..), encara que només n’hi figuren uns quants per mes. Això ens fa veure que la redacció és posterior, o coetània, del ms 377/V (de finals de 1893, a la Gleva). Per un cantó sembla previ a l’edició del volum Roser de.. (gener 1894), tant pel fet de no basar-se en les dates dels poemes de l’edició, com perquè algun poema no porta el títol de l’edició sinó del manuscrit (per ex. La puresa de la Verge, f.17v; en l’edició La Verge de les Neus). Per l’altre, sembla posterior a 1896, tant per la grandària de la lletra, com perquè en tres ocasions al final d’un poema, amb la mateixa lletra, hi figura l’anotació “No es à Flors del Calv.”, la qual cosa fa suposar que tenia a mà l’edició del llibre (en canvi les altres anotacions sobre la destinació d’aquests poemes, com “Cor de Jesus, Jesus Amor, Brins d’e.., Perles 35”, figuren en llapis, i al marge de la redacció del plec).
El tercer apartat, del f.27r. al f.68v., està format, pròpiament, pels fulls de la llibreta, i porta el títol Jesus Amor. Escriptura amb tinta, amb poques correccions i lletra gran de l’última època. S’ha de considerar escrit en els últims anys de vida de l’autor, cosa probable perquè pertanyia al farcell de manuscrits de Vallvidrera que romangué en poder de Mn Valls i fou adquirit el 1977 per la Biblioteca de Catalunya (veg. J.Guilleumas, “Troballa de les tres últimes obres..”. San Jorge, Barcelona, n.100. Abril de 1977), i també pel fet que aquest manuscrit recull les correccions apuntades en l’esborrany (ms 3098), format semblantment per textos molt tardans. En el ms 3099 trobem un poema datat a “9 maig-99” (f.67v).
El quart apartat , del f.69r. al f.80v., és un grup de fulls solts, de diversa configuració i de diferents èpoques: els f. 71r-72v, un full plegat, ratllat i blanc, en 2ª r (1874-82), inclouen un poema que en l’edició està datat en “Vigilia de Reis de 1879” (f.72r), i la majoria de textos són dels Idil.lis i Cants Místics (1879); per altra banda, hi ha textos de l’última època, amb lletra gran (en el f.80v. la data “30 abril 1901; i en els f.69r-70v, la data “14 mars-89”, un poema que fou publicat a Lou Felibrige (abril 1889).

Contingut i comentari. Es desglossarà en els diferents apartats que s’han establert en la descripció del manuscrit, i la relació dels textos es farà per l’ordre d’aparició en els fulls.

I) F.1v-14r. Els poemes tracten diferents temes relacionats amb la vida de Jesucrist: el paper redemptor de Jesús envers els homes, l’eucaristia, la infantesa de Jesús, Magdalena, etc. Es tracta de textos inèdits, que tampoc es localitzen en altres manuscrits.
F.1v.2r. Lo Lliriet, “A Nazaret si n hi ha un lliri..” (6 quartets). A f.2r, en versió acabada,
comença : “A Nazaret de palestina..”
F.2v. Sota la creu, “Un pomeró..” (27 versos)
F.3v. Jo so l cami, “Perdut y esgarriat l’home camina..” (22 versos)
F.4v. La Via (esborrany del poema anterior)
F.5v.5r. “Allí a Nazareth..” (48 versos)
F.6v. “Al bell fons del avench lligat y pres..” (quartet)
F.7v. “La vostra nau arborada..” (dues quartetes)
F.9v-11v. A Magdalena, “En lo pregon del negre precipici..” (15 estrofes de 6 versos). El
títol figura en un llistat de 12 poemes sobre la vida de Jesús del ms 3098 (f.36r).
F.13v. “Entre la terra i l’atzur..” (10 versos)
F.14r. “l atrau la lluentor d una hermosura..” (3 versos del poema A Magdalena)

II) F.15r-25v. El tema d’aquests poemes és el de Roser de tot l’any perquè, com s’ha dit , són copiats del ms 377/V, encara que es tracta de la majoria de poemes inèdits d’aquell manuscrit. Els 66 breus poemes inèdits del ms 377/V pràcticament tots figuren copiats en el plec que descrivim i també molts poemes de l’edició del llibre. En algun cas trobem només el primer vers d’un poema (f.15v.16v.), i en f.23r. (Jesús, oh nom suau) hi consta “De Flors de Juny,27,imprès”, i en efecte en el ms 377/V, f.5v, aquest poema és un retall imprès del recull Flors de Juny (situat a 1879). Amb tot, la prova més concloent de la còpia del manuscrit seria que les dates de cada poema (ja que Roser de.. és format per un poema per a cada dia de l’any) coincideixen amb les del ms esmentat i no amb les de l’edició. En la relació de poemes d’aquest plec s’indicarà la pertinença de textos a llibres editats i la correspondència amb altres manuscrits. Es comença pel f.23r., perquè el plec en realitat s’inicia aquí (hi figura Janer / Roser de tot l any) i no pel f.15r, ja situat en el mes de juny. Abans de la citació de cada primer vers hi constarà el número del dia del mes.
F.23r. Janer / Roser de tot l any
1 “Volau mos somnis volau..” (Roser de..,23 gen) (ms 377/V,f.4r) (ms 377/VII,f.64v)
2 “Jesus, bon Jesus, amor de ma vida..” (Roser de..,27 nov) (ms 377/V,f.4r)
(ms 3099,f.6v; per això les dues estrofes porten “J.A.”, Jesús Amor)
4 “Estrelles de la volta cristallina..” (Satalies,La mellor corona) (ms 377/V, f.4v)
(ms 3103, f.4v)
5 “Flor de Nazareth..”
“Santa Cova, santa cova..” (A la cova de Betlem,Roser de..,25 gen)
(ms 377/V, f.5r) (ms 377/VII, f.16v)
8 “Jesus oh nom suau..” (Satalies,La mellor corona) (ms3101, f.24r)
(ms 377/V, f.5v, retall de Flors de Juny)
9 Jesus, “Perquè ploras, perquè ploras..” (Satalies,La mellor corona) (377/V, f.6r)
F. 23v.
14 “A Vos les belles animes se n volan..” (ms 377/V, f.7r)
21 “Día sens sol vesprada sens estrelles..” (Roser de..,9 gen) (ms 377/V, f.9r)
(ms 377/VI, f.4v) (ms 377/VII, f.1v..2r)
23 “Del dolor prenent les denes..” (377/V,9v) (377/VII,21v) (367/9,3v)
24 “Lo sol aspira la fresca rosada..” (ms 377/V, f.9v)
26 “La de l amor de Jesus..” (377/V, f.10r)
Febrer
4 “Essent vos Deu infinit..” (Roser de..,1 feb) (377/V,13v) (3102,108v) Anot.Cor de Jesus F.24r.
6 “L Ynfant divi y la Verge..” (ms 377/V, f.14r)
14 “Del celestial presoner..” (Roser de.., 8 feb) (377/V, 16r) (369/18, 25v)
18 “De penyores prou en tinch..” (Roser de.., 9 oct) (377/V, 17r) (3099/ 56v)
Anot. Jesus Amor
21 “Es viure sens estimar..” (Roser de.., 21 gen) (377/V, f.18r)
23 “Si vols ser fill de María..” (Satalies,La mellor corona) (377/V,18v) (369/18, 27r)
(3103, f.26v)
25 “Deu no t ha dit quin dia..” (Roser de.., 22 feb) (377/V, 19r) (3103, 38r)
F. 24v.
27 “Hon no hi ha dolor..” (Satalies, La mellor corona) (377/V, 19v)
Mars
1 “En cada cor un sagrari..” (Roser de.., 27 feb) (377/V, 21r) (369/18, 47r)
12 “La de vostre front - quina boniquesa !..” (Roser de.., 27 març) (377/V, 23v)
(377/VII, 84r) Anot. “Roser 27 mars”
13 A Jesus en sa Passió, “No estavau tan, trist com ara..” (Fragments i poemes,Disperses)
(ms 377/V, f.24r)
14 “Val mes anar tot sol al cel..” (377/V, 24r) (377/VII, 70v.71r)
15 “En la Judea hi ha un arbre..” (Sant Longino,Roser de.., 21 jul)
(377/V, f.24v) (3101, f.12v)
Avril
1 “Que hermosos son los matins..” (Roselles, La mellor corona) (ms 377/V, f.33r)
F.25r.
3 “Tant que d amor plorava..” (Satalies,La mellor corona) (ms 377/V, f.33v)
4 “So ferit de mitx del cor..” (Satalies,La mellor corona) (377/V,33r) (3103,14r)
7 “Mon Deu ¿Perque donau ales..” (Roser de.., 27 abril) (377/V,34v) (377/VI,33r)
8 “¿Que voleu de mí, mon Deu?..” (377/V,34v) (377/VII,7v) (3102,74v) Anot. “Cor”
12 “Ovella esgarriadissa..” (ms 377/V, f.35v) (377/VII, f.21v) (ms 3103, f.36v)
“Als aucells que us van cantant..” (377/V,36v) (3103,93v) (3102,104v.5r) Anot. “Cor”
21 “Jesus, vostre dols servey..” (Roser de.., 12 des) (377/V, f.38r) (369/18, f.35v)
(ms 3099, f.65v) Anotació : “J.A.” (Jesús Amor)
22 “Al nin li cal los brassos de sa mare..” (ms 377/V, f.38r)
F. 25v.
28 “De vostra Creu n es una estella..” (ms 377/V,f.39v) Anotació “no es a les Flors del C.”
(ms 1817, f.1r)
Maig
2 “Sou lo lliri sens espines..” (ms 377/V, f.42r)
9 “Be n feu florir de roses..” (ms 377/V, f.44r)
11 “Entre ls cabells de l aurora..” (377/V, f.44v) (369/17, f.73v) (369/19, f.45v)
12 “Somreya morint..” (Roser de.., 11 maig) (377/V, f.44v) (369/19, Plec 3, f.33v)
13 “Prop de Jesus..” (ms 377/V, f.45r)
21 “Estrella del matí..” (ms 377/V, f.47r)
22 Castell, “Deu s ha format un castell..” (Roser de.., 13 jul) (377/V,47r) Anot.”13 joliol” F. 26r. (Imprès) Al Sant Cristo de Balaguer. En f.16r. , esborrany de 7 versos solts.
F. 15r.
23 “Blanca y pura sou Maria..” (Roser de.., 22jul) (ms 377/V, f.47v)
25 “Lo timoner de la nau..” (Roser de.., 12 nov) (ms 377/V, f.48r)
26 “Vos sou del gran esperit..” (Roser de.., 14 maig) (ms 377/V,48r) (ms 377/VII, f.64r)
Juny
1 “Oh sagrat Cor, en ta divina escola..” (ms 377/V, f.51r)
1 “Mirau la mar immensa com s alsa esglayadora..” (377/V,51r) (3102,105v) (3098,2v)
3 “Espos de la meva vida..” (ms 377/V, f.52r)
F. 15v.
14 “Per les animes belles..” (ms 377/V, f.55r)
15 “Jesus me sembla un gran temple..” (només un vers; en ms 377/V,f.55v, té 4 estrofes)
17 “Vostre Cor es un abisme..” (ms 377/V, f.56r)
19 “Aquest matí, joliu, joliu..” (Roser de.., 3 jul) (ms 377/V, f.56v) Anot. “3 joliol”
22 “Lo passarell que romp lo fil que l traba..” (ms 377/V, f.58r)
28 La Font, “Una santa pastora..” (377/V,59v) (377/VII,82r) Anot.”Argentona 1892”
30 “L abella dintre la flor..” (ms 377/V, f.61r) (ms 369/18, f.6v)
Joliol
6 A les cinch Llagues, “Prou la flayre m ho diu, aquexes roses..” (ms 377/V, f.64r)
F. 16r.
8 Lo Sagrat Cor, “Ell es pels Sants saborosíssim calzer..” (ms 377/V, f.64v)
11 “Del cor ignocent y pur..” (Roser de.., 31 ag) (ms 377/V, f.65v)
12 “Un dia a la mort diguí..” (Roser de.., 15 juny) (ms 377/V, f.65v)
29 La conquilla, “Quan veu l aurora que brilla..” (Roser de..,3 oct. amb el títol La perla)
(ms 377/V, f.67v; la data, però, és 30 juliol)
28 “Oh celestial poncella..” (Roser de.., 16 maig) (ms 377/V, f.45v; la data: 14 maig)
Agost
1 “Nostra rahó es una cega..” (Roser de.., 15 set) (ms 377/V, f.72r)
F. 16v.
14 “Jesus vostres alegries son les mies..” (ms 377/V, f.75r) (ms 369/18, f.71r)
16 “Avuy dia del meu sant..” (ms 377/V, f.75v) (ms 369/18, f.64r)
19 “La sarment divina..” (ms 377/V, f.76v) “Jo so una sarment..” està separat per una ratlla,
però és la 2ª estrofa del poema, com es pot veure en el ms 377.
20 “L afecte ab que Deu nos ama..” (Roser de.., 12 oct) (377/V,76v) (369/18,52v)
21 “En cada font de la serra..” (Roser de.., 19 set) (ms 377/V, f.77r)
“Jesus no va sense creu..” (Roser de.., 21 ag) (ms 377/V, f.77r) (ms 369/18, f.12r)
22 “Si baixas al abisme del menyspreu..” (ms 377/V, f.77r) (ms369/18, f.28r)
23 “Jo tinch dintre del cor..” (ms 377/V, f.77v, amb 22 versos) Només el primer vers.
26 “Allí dalt del paradís..” (Roser de.., 27 set) (ms 377/V, f.78r) (ms 369/18, f.54v.55r)
F. 17r.
28 Trahe me, “Oh Jesus, mon redemptor..” (Roser de.., 23 ag) (ms 377/V, f.78v)
(ms 369/18, f.72r) (ms 367/9, f.8v)
29 “Tan de pressa caminava..”(una quarteta; a Flors del Calvari en té dues i el títol Caiguda)
(ms 377/V, f.79r) (Perles del Ll. d’A.e d’Amat,n.35 i dues estrofes; en ms anot.Perles 35)
(ms 381/19, f.44v)
Setembre
2 Post Scriptum del Somni de S.Joan (Roser de.., 2 set) (ms 377/V, f.55v)
6 “Lluny de (Fora l ) aygua l peix se mor..” (Roser de.., 30 nov) (377/V, f.82r)
10 “La terra desde l cel blau..” (Roser de.., 5 oct) (377/V, 83r) (369/18, 63r)
16 “Vingan penes y mes penes..” (377/V,84v) (369/18,59v) (3103,26v)
17 A un poeta, “Puja, puja à l alta cima..” (ms 377/V, f.85r)
F. 17v.
19 “La tardor dona tristor..” (Flors del Calvari, Flors de Mira-Cruz, n.14) (381/19, 24v)
(377/V, f.85v) (3722,tapa) (ms 3101, f.50v) Anot. equivocada: “No es à Flors del Cal.”
20 A la Verge dels Dolors, “Quan vos contemplo..” (377/V,85v) (370/24, 7v,ms juvenil)
30 “D alegries y dolors..” (ms 377/V, f.88r) (ms 369/18, f.26v) (Roser de.., 29 oct; en
l’edició, a diferència dels ms és “Deu de penes y dolors..”)
Octubre
“¿Perque la amagas ta hermosa cara..” (ms 377/V, f.92r)
10 “A vostres peus se postra / ma voluntat que es vostra..” (ms 377/V, f.92r) (Sembla un
esborrany de Flors de Mira-Cruz, n.81, Flors del Calvari)
18 La puresa de la Verge, “Que n es de blanca..” (Roser de.., 5 ag., amb el títol La Verge de
les Neus) (ms 377/V, f. 94r, La puritat de la Verge)
23 “Dols sou de trobar / Jesus estimat..” (en ms 377/V, f.95v, al 23 d’otubre hi ha Jesus
amorós, que s’hi assembla)

F. 18r.
27 “Los qui m dihuen que vaig sol..” (ms 377/V, f.96v)
28 “Riera, corre, corre..” (ms 377/V, f.96v) (ms juvenil 370/24, f.13v)
30 “Ma dolsa Creu..” (ms 377/V, f.97r)
2 “Com cau la fulla..” (377/V,99v) (3103,38r) (en 377/VII,f.13v, “Com los arbres de la
fulla..”, podria ser un esborrany primitiu)
3 “Los sants son los lliris - les Verges son roses..” (377/V, 99v) (369/19/3, f.34v)
4 “Ja comenso d estimar..”(3 quartetes: una en 18r, dues en 18v) (377/V,99v)(369/18,46v)
F. 18 v.
5 Tardor, “Passà ma joventut; sobre ma testa..” (Roser de.., 23 oct) (ms 377/V, f.100r)
6 “La humanitat es un bosc..” (377/V, 100r) (3103, 35v) (en 377/VII, 47v, hi ha La
humanitat es un arbre, que és semblant)
7 “Per la set que jo tenia..” (Roser de.., 26 ag., amb el títol Lo puríssim Cor de Maria)
(ms 377/V, f.100v) (ms 369/18, f.47v, on porta per primer vers el segon:
“Tanmateix trobí la font..”)
10 “Oh Jesus mon estimat..” (ms 377/V, f.101r, on el poema s’inicia pel segon vers:
“Contemplant vostra hermosura..”) (ms 367/9, f.8v)
F. 19r.
20 “Be poden marradejar..” (ms 377/V, f.103v)
21 “Quan al home vol criar..” (Roser de.., 8 des., amb el títol La Immaculada Concepció de
Nostra Senyora) (ms 377/V, f.104r) (ms 377/VII, f.71v.72r, “Deu ha fet un
paradís..”, que és un esborany primitiu)
23 “Jesus per volar à Vos..” (ms 377/V, f.104v)
28 “Ab ton nom, llibertat, be n esclavisa..” (Roser de.., 15 des) (ms 377/V, f.105v)
(ms 369/18, f.32r)
29 “Si t sembla amarch lo brn viure..” (Roser de.., 11 set) (377/V,106r) (3103, f.35r)
Desembre
7 “Los camins del mal - que prompte s’aprenen..” (ms 377/V, f.109v)
F.19v.
10 “Ah mon Deu, si per mirarvos..” (en f.21r. d’quest mateix manuscrit 3099) (ms 377/V,
f.110r) (ms 377/VII, f.45v) (ms 3102, f.106v) (ms 3103, f.90v)
12 “Que m vingan totes les penes..” (ms 377/V, f.110v) (ms 369/18, f.59v.60r)
15 “Avuy, oh Verge us he vist..” (Satalies, La mellor corona) (ms 377/V, f.67v, esborrany
que comença per “De mon cor prenent la mida..”) (ms 377/V, f.111v)
17 “La mida del meu amor..” (ms 377/V, f.112r)
22 “Cada punt de cada dia..” (Satalies, La mellor corona) (ms 377/V, f.113r)
F. 20r.
“Moliner / voldria ser..” (8 versos, en full solt, més petit i no relligat)
F. 21r.
27 “Oh mon Deu, si per mirarvos..” (en f. 19v)
29 “Una branqueta he cullida..” (Satalies, La mellor corona) (ms 377/V, f.115r)
31 “Cride l aliga superba..” (Satalies, La mellor corona) (ms 377/V, f.115v)
(ms 369/18, f.34v) (ms 3103, f.32v, 35r)

III) F.27r-68v. Aquests fulls constitueixen, pròpiament, la llibreta del manuscrit i estan agrupats sota el títol Jesús Amor. El tema principal és de caire místic i planteja el diàleg de l’ànima enamorada i Jesús (l’estructura d’aquests poemes és dialogada, amb les inicials A -ànima- i J -Jesús-, abans de cada intervenció). S’utilitzen, repetides vegades, paràboles que parlen de l’hort o el jardí on l’ànima i Jesús planten les flors d’amor, a vegades també representats pel niu de la coloma i la perdiu. En altres moments, a partir dels sentiments de tristesa, o del rebuig del món, es pot percebre la veu de Jesús, que comporta alegria i felicitat, encara que també sofriment d’amor. La llibreta constitueix el manuscrit principal del llibre que Verdaguer projectava amb el títol de Jesús Amor. El ms 3098, amb 13 poemes dels 35 que conté aquest plec, en constituïa l’esborrany. De manera una mica sorprenent podem observar com 6 dels poemes del manuscrit els trobem en textos inèdits del ms 370/23 (Vària I), que hem datat en 1871, o sigui en la primera època d’elaboració dels Idil.lis i cants místics, i 2 en el ms 368/11, també d’Idil.lis.., que situàvem anterior al 1874. També figuren en el plec 3 poemes de Roser de tot l’any, del ms 377/V, i algun del ms 3100 (de l’època d’aquest mateix llibre).
F.27r. Jesus Amor, “D’amor no chant axí com far solia..” (títol i epígraf de 4 versos)
F.27v.28v. Lo derrer somni, “Somieja la verge..” (42 versos) (370/23,f.17v.18r) (3101,f.30v)
F.29v.30v. La herba de l amor, “Jesus te un jardí..” (43 versos) (ms 3101, f.2v.3v)
(383/VI, 33r, esb.) (En Idil.lis.. hi figura un poema, diferent, però amb el mateix títol)
F.31v.32r. Dissapte de gloria, “¿Voleu venirhi, fadrins?..” (9 quartetes) (ms 3098,f.13v,18v,
33v,34r) (El tema és semblant a Caramelles, de Càntics)
F.32v. Flors, “L ànima..De mon cor de verge..” (6 quartetes) (ms 3098, f.17v)
F.33v. L amor, “Com un aucell de la Gloria..” (26 versos) (ms 3098, f.19v.20r)
F.35v.36r. J. “Tinch oh amor - un trono d or..”(8 quartetes diàleg J..A.) (370/23,f.28v.29r)
F.36v.37v. Tristor, “Lluny, lluny de mi lo goig y l’alegria..”(9 quartetes) (3098,f.29v.30r)
F.38v.39v. Jesus y l anima, “A. Vos sou la colometa..” (10 estrofes de 6 versos)
(molt semblant en ms 370/23, f.24v.25v)
F.40v.41r. Recorts de somnis, “Lo bon Jesuset..” (5 estrofes de 6 versos i tornada)
(esborrany en ms 370/23, f.26v, “Damunt sos genolls..”)
F.42r.42v. (Imprès) Jesus infant. Als infants del Rosselló (Satalies, La mellor corona)
F.43v. Dols morir, “En vostra credença..” (31 versos) (ms 3100, f.15r)
F.44v. Jesus y l anima, Imitació, “-¿ Que vols, anima, de mi ?..” (20 versos)
F.46v. Fonts paradís, “Lo paradís terrenal..” (18 versos)
F.47v. Veni auster, “A- Ayell diví, si voliau..” (6 quartetes) (ms 368/11, f.56v)
F.48v. A la caritat, “Si les virtuts son del cel les escales..” (5 quartets)
F.50v. Vos sol, “Avans teixia garlandes..” (8 quartetes) (ms 3098, f.34v.35v)
F.51v. La Veu, “Si vols sentir la veu de Jesucrist..” (16 versos) (ms 3098, f.9r)
F.52v.53v. Jesus y l anima, “A- Tinch un verger per les roses..” (8 quintets: el 5è, “A la
margarideta hermosa..”, semblant en ms 368/11, f.52v.53r, també de diàleg Jesús-Ànima)
F.54v. Consolacio (Mal d amor), “Tota pena es dolsa..” (44 versos)
(ms 370/23, f.30v.31r) (ms 369/18, f.14r) (ms 3101, f.28r)
F.56v. Bona fira, “De penyores prou en tinch..” (3 quartetes) (Roser de tot l’any, 9 octubre)
(ms 377/V, f.17r) (ms 3099, f.24r)
F.57v. Mon hort, “Lo pobre cor meu..” (28 versos) (ms 3100, f.59v.60r)
F.58v. Trench de dia, “Lo temple està ple d ombra y de misteri..” (24 versos) (ms 3098, 11v)
F.60r-61v. Imprès de Lo pelegrinet de Santa Teresa, en versió catalana i espanyola
(Aires del Montseny)
F.62v. Plany, “Al mitx del hivern..” (26 versos) (ms 3098, f.28v.29r)
F.63r. Rosari d amor, “ab los llavis y ab lo cor..” (4 versos, inacabat)
F.63v. Ma Cayguda, “Davallant de branca en branca..” (6 versos, dues versions)
F.64v. “Veniu, veniu, Jesuset de ma vida..” (8 versos)
F.65v. “Jesus, vostre dols servey..” (8 versos) (ms 377/V,38r) (369/18, 35v) (3099,25r.65v)
(Roser de tot l’any, 12 desembre)
“Deu ha dada a nostre cor..” (8 versos) (ms 3098, f.2r)
“Si es veu l amor..” (esborrany inacabat)
F.66v. “Voleu saber si l amor..” (6 versos)
“Lo plor del cor me puja..” (8 versos)
“Jesus, bon Jesus, amor de ma vida..” (8 versos) (3099,23r) (377/V,4r)
(Roser de tot l’any, 27 octubre)
F.67v. “Ab mos ulls jo vaig seguint..” (10 versos) (3098, f.4r
“L amor està dintre l cor..” (6 versos) (ms 3098, f.1v)
“Un matí de primavera..” (12 versos) (ms 3098, f.3v)
F.68v. A Magdalena (només el títol)

IV) F.69r-80v. Una part d’aquests textos corresponen a les set quartetes numerades (corrandes) dels Idil.lis i Cants Místics, i tracten de l’amor a Déu a través d’imatges de la naturalesa. Convé constatar que aquesta sèrie de quartetes no es trobaven íntegrament en els manuscrits del llibre (368/11 i 379/14).Els altres poemes, generalment inèdits, excepte dos poemes de Roser de tot l’any (i del ms 377/V), tracten del diàleg Jesús-Ànima i de l’amor a Jesucrist.
F.69r-70v. “A Pau M.” (69r), “D Aristòtil y Plató..” (70v). Esborranys del poema Grecia y
Judea. A Pau Marieton, de 10 quartets, publicat a Lou Felibrige -abril 1889-.
F.71r. “L aucell de l amor diví..” (8 versos)
F.71v. “Tota la llum del mitxdia..” (Idil.lis i cants místics) (ms 379/14, f.126r)
“Perque miro les estrelles..” (Idil.lis i cants místics) (379/14, 126r)
“Quan lo vent besa les roses..” (Idil.lis i cants místics) (379/14, 126r)
“Sempre parlo de la Gloria..”
“La margarida dels marges..” (Idil.lis i cants místics) (379/14, 126r) (1828, 32r)
F. 72r. “Quan no us veig sempre es de nit..” (Idil.lis i cants místics) (379/14, 126v)
“Si ‘s va, Jesus, à la Gloria..” (Idil.lis i cants místics) (379/14, 126v)
“Vos faig del enamorat..” (Roser de tot l’any, 17 agost) (ms 377/V, f.75v)
Al Cor de Jesus, “Les colometes volan..” (Idil.lis i cants místics) (379/14, 63r,144r)
F. 72v. En un album, “En eixa blanca pàgina..” (Roser de..,3 agost) (ms 377/V, f.72r)
Talis vita finis ita, “Un penitent del desert..” (Idil.lis i cants místics)
Mal d’amor, “Una pena tinch al cor..” (en f.54v. el mateix títol però text diferent)
F. 73r. “De la Gloria eterna..” (inacabat, 22 versos)
F.74v.75r. Ma cítara, “Cap al vespre de la vida..” (11 quartetes) (esborrany en 367/9,9v.10r)
F. 76r. “Anima - O Papelló que ‘m feu l’aleta..” Títol guixat: Santa Caterina de Siena. En
ms 369/15, f.55v.56r., en lloc d’Anima porta Sta Catarina de Sena. En ms 370/23,
f.5v., en esborrany anterior, porta el títol guixat de La flor y ‘l Papalló.
F. 77r. Imprès de la rev. Lou Felibrige, Avril 1889: Grecia y Judea. A Pau Marieton, “Tu
arribes del Orient..” (en f.78r, correcció autògrafa d’un vers)
F. 79r. “Oh Jesus, qui be estima may oblida..” (2 quartets)
F. 79v. “Jesus, Jesus, per tot sent tan amable..” (3 quartets) (ms 3103, f.4r.)
F. 80v. L amor no es amat, “Qui no us estimarà, Jesus dolcíssim?..” (4 quartets)
Coberta interior. “Qui be estima - may oblida”... I altres anotacions soltes relacionades amb
el poema anterior.