Manuscrit 3098 (Tió)

Manuscrit 3098. Jacint Verdaguer: Jesus - Amor. Llibreta de fulls ratllats (250 x150 mm). F.f. 36. Foliació en llapis. Escriptura en tinta i fragments afegits en llapis. Lletra clara, de grandària diferent segons les pàgines, amb abundants correccions. La llibreta pot haver estat escrita en diferents moments del decenni de 1890. En alguns casos, per la lletra, i per altres evidències, ens podríem trobar a inicis dels 90: el poema del f.2v, per exemple, és esborrany del f.51r. del ms 377/V (situat en 1893) de Roser de tot l’any; de manera semblant, amb lletra molt igual, la prosa del f.5v, que al.ludeix al canvi que li ha produït el viatge a Terra Santa i que, per aquest motiu podríem situar a finals de la dècada de 1880. Amb lletra gran, al f.2r. figura un poema de Roser de.., que en l’edició vindrà datat a 9 d’abril de 1893 , en una de les vetlles nocturnes al sagrari de l’església del Pi, de les quals Verdaguer n’era el director, encara que per J.Mª Casacuberta la poesia fou composta al Conflent l’any 1883 (Epistolari-VIII, p.206). D’una tipologia semblant, el poema de f.10v, Santa Rosa, porta la data manuscrita de “1 avril 94”, i el del f.18v, “Gleva, S.Pere 94”. De la mateixa època, Digué l Amich al Amat..” (f.12v) correspon a la glossa 1 de Perles del Llibre d’Amic e d’Amat que, segons Torrent i Fàbregas (Mn.Cinto a la Gleva,p.227) i R.Guilleumas (R.Llull en l’obra de Verdaguer, p.53), fou redactada en el viatge, quasi furtiu, a Mallorca, del 14 al 28 de desembre de 1894. Finalment, trobem textos amb lletra dels últims anys; el f.17v, per exemple, porta la datació de “Dijous sant 1900”. Paradoxalment, hi ha textos que s’haurien de situar a inicis del decenni de 1890, però que tenen lletra més gran : com l’esborrany, en llapis, de la contracoberta final (“Les amors de la terra..”, que ha de ser anterior al mateix text, inèdit, en versió acabada, del ms 369/18, de Roser de.., situat en 1892; també “Lo vostre dols sagrari..” (f.34r), esborrany d’un poema del ms 377/V (de 1893); i el fet que en el f.34v. figuri la data “21 febrer-90”. En bona part les confusions podrien deure’s al fet que les dates fossin posades més tard (en l’últim cas citat, la data és en llapis i lletra diferent). En general, els textos del manuscrit han de ser anteriors als últims anys, perquè en molts casos es tracta d’esborranys de Jesús Amor (llibre projectat per Verdaguer), amb anotacions que després seran introduïdes de manera definitiva en el ms 3099, del mateix llibre.
Contingut i comentari. La temàtica dels poemes gira entorn de Jesucrist. Amb diferents símils (el cor de l’ànima com un jardí on plantar-hi la flor, el cor de Jesús com una mar, l’herba del jardí de Jesús, etc.) es tracta l’amor a Jesús i com poder sentir la seva veu. La llibreta constitueix un esborrany del ms 3099-Jesús Amor, un llibre de Verdaguer que encara ha romàs inèdit des de la seva mort. En efecte, els poemes solen ser inacabats, amb nombroses correccions, que seran recollides en els textos del ms 3099, i només compta amb 13, dels 35 poemes que conté l’apartat del ms 3099 dedicat a Jesús Amor. En la llibreta també hi figuren altres textos inèdits i algun poema dels llibres de l’autor: tres de Roser de.., un d’Els pobres, els sants, un de Perles del llibre..i un d’Eucarístiques. En la relació dels textos, per ordre d’aparició, es podran comprovar (en indicar-se si es troben en el ms 3099) els textos inèdits de Jesús Amor, els altres inèdits, i també els que s’han localitzat com a editats.

Contracoberta. “A l’horta del meu pare..” (quarteta)
“Fan set y no donan beure..” (quarteta)
Versos solts i alguns títols de poemes (del ms 3099)
F.1r. “Jesus Amor” (títol en llapis)
“En la masia aymada..” (esb. al voltant de 19 versos)
F.1v. “L amor esta dins lo cor..” (ms 3099, f.67v)
F.2r. “Solet vos hi estau a dintre l sagrari..” (Roser de..,25 maig) (377/V,f.49r)
“Deu ha dada á nostre cor..” (2 quartetes) (3099,f.65v)
F.2v. 3r.“Mirau la mar inmensa com bat esglayadora..” (ms 377/V, f.51r)
(3099, f.15r) (3102, f.105v)
F.3v. “Un matí de primavera..” (text acabat en ms 3099, f.67v)
F.4r. “Un dia volguí seguirlo..” (variacions del poema de 3v)
“Ab mos ulls jo vaig seguint..” (text acabat en ms 3099, f.67v)
F.4v. “Lo bon Jesus ha baixat..” (10 versos)
F.5r. “Del foch que vos portareu a la terra..” (versos solts)
F.5v.“Avans d anar à Orient ja mos pensaments poetichs tenian la girada cap a
Jesucrist, ma agulla magnètica podia mirar un moment a altra banda pero
tot seguit tornava à mon nort adorat...” (prosa d’unes deu ratlles que té re-
lació amb el viatge a Terra Santa de 1888)
F.6r. “Lo venerable p.Leonard de Lettera..” (prosa de 16 ratlles que constitueix
una al.legoria de com l’infant Jesús amb una arc caça els cors / sembla co-
piat, perquè al final posa “Betlhem de Gaume,231”)
F.6v. “De vostra amor regalada..” (quarteta)
F.7v. Oh Jesus, “Per volar al cel..” (12 versos, inacabat)
F.8v. “Puig sou, Jesus lo meu arbre..” (ms 377/V, f.82r) (ms 1810, f.2v)
F.9r. “Si vols sentir la veu de Jesucrist..” (versió acabada en 3099, f.51v)
F.9v-11r. Santa Rosa, “No hi ha com Rosa de Lima..” En 9v i 10 r esborrany, en
10v i 11r versió acabada. (Els pobres, els sants) (ms 366/3, f.54r.54v)
F.11v. “Lo temple està ple d ombra y de misteri..” (3099, f.58v)
F.12v. “Digué l Amich al Amat:..” (Perles del Llibre d’Amic e d’Amat, I)
F.13r. “De molts arbres del camí..” (ms 1818, f.23r)
F.13v. Dissapte de Gloria, “¿Voleu venirhi fadrins?..” Continua en 18v.
(ms 3099, f.31v-32r)
F.14v. “Yl primo giorno di Calen di Maggio..” (2 quartets en italià; al final,
posa “Viole d Amour-1-”)
F.15v. “Jesus te un jardí..” (ms 3099, f.29v.30v) (ms 3101, 2v.3v) (ms 383/VI, 33r)
F.16v. Duo, “Lo cantich que jo entoní..” (2 quartetes)
F.17r. “Aquest venturós matí..” Correspon al poema Per després de combregar
d’Eucarístiques. Curiosament el poema Mon hort (3099,57v), inèdit,
tot i que pertany al ms 3100 d’Eucarístiques, porta l’anotació “Per
després de combregar”.
F.17v. Jesus y l ànima, “Anima -De mon cor de verge..” (ms 3099, f.32v)
F.18v. “Lo cel sera l tornaveu..” (2 últimes estrofes del poema de 13v)
F.19v.20r. “Com un aucell de la Gloria..” (en ms 3099, f.33v, versió acabada
amb el títol L’Amor)
F.20v. “A món Estimat Diví..” (8 versos; inacabat)
F.21r. Llistat d’onze títols al.lusius als infants: Jesus als noys, ....
F.22r.23v. Nadal. Un infant a sos pares, “Amadíssims pares meus..” És un
poema de 31 versos, que en una variant porta la dedicatòria al “protector”
de “nostre pobre Ynstitut”. Podria referir-se al col.legi La Sagrada Fa-
mília, en el qual, durant el 1900, Verdaguer col.laborà com a director
espiritual. Hi havia dedicat A la Sagrada Família.Himne (Epistolari-XI,
Nota 2, p.82).
F.24v. “No n vull pas res d aqueixa terra ingrata..” (Al final porta l’anotació
“Cor de J.”) (ms 3102, f.106v)
F.25r. “Si voleu saber lo perquè..” (estrofa de 5 versos)
F.25v.26r. Fletxes, De cor a cor, “Trenta anys anà per la terra..” (34 versos)
F.26v. “Amor, amor, amor..” (Roser de tot l’any) (ms 377/V, f.7r)
“L amor diví es una brasa..” (quarteta)
F.27v. “A la porta del meu cor..” (quarteta del poema del f.29r)
F.28r. Imprès: poema de Lope de Vega (A Jesucristo)
F.29r. “Al mitx del hivern..” (ms 3099, f.62v)
F.30v.31r.“Quan l altissim Etern pare..”(al voltant de 42 versos sobre Jesucrist)
F.31v. Diferents quartetes: “Estau cobert de llagues..”, “Eixes llagues divi-
nes..”, “Jesus, eixes ferides..”, “Per rentar ma vestidura..”.
F.32r. “Deu vos dona aqueixa set..” (2 versos)
F.33v.34r. “Lo vostre dols sagrari..”. La versió primitiva en 33v: “Es per mi
vostre sagrari..”. (Roser de.., 10 juliol) (ms 377/V, f. 65r)
“Voleu venirhi fadrins..” (també en 13v. i 18v.) (esborrany de
Dissapte de Gloria, ms 3099, f.31v.32r)
F.34v.35v. “Avans teixia garlandes..” (versió acabada en ms 3099, f.50v. amb
el títol Vos sol)
F.36r. Títols de poemes en relació amb la vida i passió de Jesucrist:
Jesus y l infant
Sant Pere Deya à Jesus
A Magdalena
Salm d amor
Humilitat de Jesus
La passió
Jesus assotat
La Arpa sagrada
La Corona d Espines (Flors del Calvari)
Consummatum est (aplegat dins Disperses)
Santa Maria Magdalena (ms 3099, f.9v.10v)
Allí a Nazareth - s’hi perdé una ovella (ms 3099,f.5v.5r)
F.36v. “Deu que viu d amor..” (quarteta)
Contracoberta. “Les amors de la terra s en van..” (369/18, f.68v)
“per aquell qui l ama..” (8 versos)