Manuscrit 1828 (Tió)

Manuscrit 1828

Jacint Verdaguer. Descripció de Pere Tió (Quaranta-cinc composicions autògrafes de Verdaguer. S.XIX). El manuscrit està format per un aplec heterogeni de fulls i retalls, de tipologia diferent. Hi predominen migs folis (al voltant de 210x150 mm), folis grans (al voltant de 290x210 mm) i diversos retalls d’un quart de foli o més petits. En el manuscrit els folis s’han separat en 45 plecs, en funció de si els folis escrits pertanyen a un mateix text literari o a algun apartat temàtic. En la majoria de casos, dins el plec hi ha un sol full. Però en f. 38v-45v (Plec 23, format per fragments copiats) i en f. 85r-97v (Plec 42, amb textos a l’entorn d’El Càntic dels Càntics) ens trobem amb dos plecs de fulls cosits. El n.42 ha estat descrit per Segimon Serrallonga (El Càntic dels Càntics de Verdaguer. Anuari Verdaguer 1995-96, Vic 1999). F.f. 104. Foliació en llapis. Escriptura en tinta , amb correccions en llapis. La datació del manuscrit no és uniforme i, en funció de cada text, trobem lletra de grandària ben diferent. Per un cantó, lletra molt gran i insegura, dels voltants de 1900: el f.3r (quatre versos de A la Verge de Lurdes, amb motiu del pelegrinatge rossellonès a Lurdes, de 1900); el f.3v, amb data autògrafa de “1899”; el f.61r, que correspon a Càntic d’Eucarístiques; la narració Ratafia (f.69r-70r) de Rondalles; o els textos en prosa dels f. 99r-101r. Per altra banda, hi ha textos, amb lletra menuda, del decenni de 1870 : els f.62r.63v, el f.98v i el f.56r, estan escrits en 2ªr (i, efectivament, el f.56r. correspon al poema Ausona, que en l’edició de Pàtria porta la data de 1879); el f.13r, Ingratitut, de Caritat, porta la datació autògrafa de “Vinyolas d’Orís,1874”; i S.Serrallonga data la majoria d’apunts sobre El Càntic dels Càntics, f.86r-94v, d’abans de 1874. També trobem textos dels anys noranta : en la narració Lo xurrupí, f.83v (Lo gafarró, en Discursos,articles i pròlegs) hi figura la datació autògrafa de “Caldetas, 23 juny 91”; el full de correspondència on s’escriuen els f.27r-28v, porta impresa la datació Montserrat.. de... de 189..; i dels anys 90 són els dos textos de Roser de tot l’any, f.26r,27r. Amb tot, pel tipus de lletra, els textos més nombrosos són del decenni 1880-1890. I en alguns fulls tenim indicis més concrets: la datació autògrafa de “1883” en el f.52v, o la de “1886” en f.57r; les notes de San Petesburg del f.71r (el viatge es dugué a terme en la primavera de 1884); o l’esborrany de dues estrofes de Canigó (publicat el 1886) sobre una invitació impresa de l’any 1884.
Contingut i comentari. La temàtica és ben diversa: la devoció als sants, Montserrat, la infantesa de Jesús, els temes propis de la mística verdagueriana en l’amor a Jesús, narracions populars i aforismes. Donada la seva hetergoneïtat, no es tracta d’un manuscrit que sigui esborrany d’un llibre de l’autor. A part de molts textos no editats, com es podrà comprovar en el llistat de folis, en no observar-s’hi la localització concreta d’aquests textos, la resta es reparteixen en llibres diferents. És així que en trobem 3 en Roser de tot l’any, Montserrat i Càntics (3ª part); 2 en Pàtria, Idil.lis i Cants Místics i Aires del Montseny; i 1 en Canigó, Eucarístiques, Caritat, Barcelonines, Betlem, Rondalles, Excursions i viatges, Discursos, articles i pròlegs, La mellor corona i Disperses. La relació de textos s’ordenarà segons la numeració dels folis, però abans s’indicarà, en negreta, el número de cada plec en què s’ha dividit el manuscrit.

1. F.1r.2v. Rossellonesa (Cant dels joglars), “Al front la barretina..” (correspon al poema Los fills del Canigó de Pàtria)
2. F.3r. “Fills de la Verge de Montserrat..” (ms 369/19/III, f.13r) (ms 370/IV, f.18r) Són 4 versos que, amb variacions corresponen a la 1ª estr. de A la Verge de Lurdes, de Càntics.
F.3v. “actuari Guardiola / Districte del Nort..”
“Arç de S.Pere Martir / arç blanch / lo fruyt vermell son / cireres de pastor”
3. F.4v.5v. “De cada santuari..” (Roser de tot l’any, 8 juny)
4. F.6r.6v. “Despertau d aqueix son trist..” (versos de la 2ª,4ª i 5ª estr. de Cançó de l’estrella de Betlem, de Càntics)
5. F.7r.9r.10v. “Lliri de puresa..” (correspon a A Sant Lluís, de Montserrat)
F.9v.10r. “Lluís l angel dels joves..” (42 versos; versió acabada)
6. F.11v.12v. “Oh! Que la nit es bella..” (44 versos, sobre els pastors i el naix. de Jesús)
7. F.13r. Ingratitut, “Eran dos combatents..” (Caritat)
8. F.14r. A la Verge de Montserrat, “Oh vos que del empiri portau la diadema..” (com diu el text es tracta de la “presentalla” d’un poema a la Verge de Montserrat)
9. F.15r.15v. La esllavissada, “Una nit fosca del any 1828, los habitants de la Garrotxa..” (correspon a la narració Roca Pastora d’Excursions i viatges)
10. F.16r.17v. “De roses y de clavells..” (esb. del poema Santa Isabel d’Hongria, ms 367/8)
11. F.18r-19v. “Desde l Africa o Maria..” (correspon a Himne de Barcelonines)
12. F.20r.20v. Al borde del mar (poesia en castella, copiada de “Par de Borbon”)
13. F.21r.21v. A la Mare de Deu del Roser (text en prosa, del dia del Roser, recordant l’aniversari de la primera missa a Sant Jordi, semblant a l’inici de l’article Records de ma missa nova, de l’octubre de 1996)
F.22r.22v. “Verge de vostre Roser..” (poema relacionat amb la prosa anterior)
14. F.23r. “Jesus puja al calvari..” (esb. del poema del f.23v)
F.23v. “Resant lo sant rosari..” (versió acabada del poema Himne de la peregrinació, amb motiu de la inauguració del monument del quart misteri de dolor, en el camí de la santa cova, que figura, imprès, amb la partitura musical, en f.24r.24v)
15. F.26r. “Oh coloma perseguida..” (ms 377/V, f.39r) (Roser de tot l’any, 6 juliol)
16. F.27r. “Naixeu sobre la gebre..” (Roser de tot l’any, 28 desembre)
“O creu de Jesucrist tan estimada..” (3 versos)
F.27v. “Una nit serena y clara..” (una versió de 4 versos i una de 6)
F.28r. “Tot estimantme m vaig perdre..” (6 versos)
F.28v. “De l arbre de la creu sota l ombreta..” (4 versos)
“Tothom vol anar a la gloria..” (4 versos)
“Densá que pres y lligat..” (4 versos)
17. F.29r.30r. “Siau que l que camina sant angel de la guia..” (Montserrat) Es tracta de la 7ª estrofa fins a la 15ª, i dues de sobreres, del poema Als Catalans de Filipines. Falta el 1r full perquè, amb numeració de l’autor, el f.29r porta el n.2 i el f.29v el n.3.
18. F.31r. “Verdades eternas por Rosignoli p.256” (còpia en castellà)
19. F.32r. “Tota la llum del migdia..” (ms 3099,71v) (Idil.lis i Cants Místics)
“Daunus victoria..” (6 versos)
“Lo lliri sou entre espin..” (4 versos incomplets)
“Es 1 ave María..” (6 versos)
“L estrella de Maig..” (10 versos)
F.32v. “Sou hermosa com la rosa..” (4 versos)
“Prop de Jesus ab vos Maria..” (4 versos)
(imprès) “Al bon Jesus perdereu..” (8 versos)
20. F.33r.34v. “A Roma ns vol la Yglesia nostra mare..” (poema sobre Lleó XIII)
21. F.35r.35v. “Eix noble santuari..” (primera versió de A sant Lluís, de Montserrat, f.7r-10v, o potser es tracta d’un altre poema)
22. F.36r-37v. “Verge de la bona mort..” (22 versos)
23. Conjunt d’estrofes d’altres autors, copiades per Verdaguer. A vegades apareix l’autor.
F.38r. “Tu has de mirar dels segles à la rabent carrera..”
“Al ferse nit, “S’atura l sol damunt la ratlla..”
Colon, “Escolta la cridoria..”
F.38v. “Un any cumplí m aymia..” (Molins)
“La ginesta d’or..”
“Ay! Trista per mi es la vida..”
“La poncellera tendre y galana..” (Surinyach)
“Tous mes noeuds dans la mystere..”
F.39r. “Goigs de Sant Francesch..”
“Levàntase no lejos de mi pueblo..” (Revista po-82-p.167)
F.39v. L Aplech del Vilar, “Lo poble s lleva vestit de festa..”
“Vina mon amor..” (M.Morell)
F.40r. “Los diumenges de bon dematí..”
Le pinson, “Son ramage qui se marie..”
F.40v. “No desmaye mi sentido..”
“Vegí aparexer – exint dels nuvols..”
“Quan sols se saben – històries velles..”
F.41r. “Tots esperan la vesprada..”
Recorts, “Fent corona de violetas..”
F.41r-42r. “encar recort quan era planura de verdor..” (La Veu del Guinardó) Fragments en prosa sobre Sant Martí i Provença, amb algunes idees i imatges semblants a les del discurs llegit en lo certamen catalanista de St.Martí de Provençals (11,novembre 1886)
F.42v. “O montanyes catalanes..” (Ginesta)
“Com un rossinyolet canto..” (Clapés)
F.43r. “Oignons nous aux cheurs des anges..”
“La gracia desitjada..” (Josep Mas)
“La patria catalana..” (Amer)
F.43v. “Dessota la resseca fullaraca..” (La Veu 92 p.119)
F.45r. “Flors de bona ufana..”
“Dormideta y està..”
“Dalt de la serra y entre boscall..” (Massó)
“Tu fadrí que festejas..” (.. Blanes, p.108)
F.45v. “Reine du monde, o France ó ma patrie!..”
“La germana de la caritat, “Miraula! Arreu voltada per cercle de llum bella..”
“Lo caballer se n va à la guerra..”

24. F.48r-51v. “Cinta que uneixes cel y terra, símbol..” (367/7,f.46r) (correspon al poema A l’iris, La mellor corona)
25. F.52v-53v. “Trista està l anima mia..” (versió acabada d’un poema de 70 versos, sobre una noia que viu en la disbauxa i les passions, deshonorant la memòria dels seus pares)
26. F.54r-55v. Còpia en castellà, amb lletra de Verdaguer, de fragments sobre el comte Jofre i Carles el Calb, amb la llegenda de les quatre barres. S’esmenta més d’un cop “Pujades” i el capítol d’on es copia el fragment. Al final posa “Condes de Barcelona prologo p.12”.
27. F.56r. Vich, “en la festa de San Miquel dels Sants..” (esborrany molt incomplet del poema Ausona, de Pàtria)
28. F.57r. “La Creu, del Gòlgota en la serra..” (correspon a Lo Calvari, de Disperses)
29. F.58v.59r. “Oh santa Verge de Ripoll..” (5 sextets)
30. F.60r. “En los boscos del amor..” (8 versos)
31. F.61r. Jesus veniu, “Mon anima us crida..” (ms 370/26/IV, f.19r.19v) (369/19/III, f.34r) (correspon al poema Càntic d’Eucarístiques) (canviant “mon” per “ma” en la tornada, i la 4ª estrofa, és el poema Jesús veniu de Veus del bon pastor) (els 8 primers versos del poema, amb el títol Eucarística, es publicaren en Disperses)
“Rosada divina..” (4 versos; els dos inicials com Sospirs d’Idil.lis i Cants Místics)
(ms 370/IV, f.14r) (ms 379/14, f.71r)
32. F.62r. (Càntic 5 / imprès) Al cel, Càntics
F.62v. “Roca Pastora cau a ponent de la Serra, sobre Beuda..” Prosa sobre la serra del Mont i el pare Falgàs. A més del poema Lo pare Falgàs, de Pàtria, cal tenir en compte les narracions L’ermita del Mont i Roca pastora d’Excursions i viatges.
F.63r. “nom de Jesus. Per això quan diem Jesus diem, un Salvador que per nosaltres fou reclinat en un pessebre..” (prosa que indica com a l’hora de la mort hem de pronunciar el nom de Jesús)
F.64r. “Fullejant avuy los Goigs que he aplegat..” (prosa en què explica que li cau un brot d’alfàbrega del plec d’uns Goigs, i que naturalment són els de la Porciúncula)
33. F.65r.65v.Cygnea Cantilena (prosa, en llatí, sobre Sant Tomàs, i algun fragment en català)
34. F.66r. Sententias catholicas y conclusions principals del preclaríssim sicolech y diví poeta Dant Florentí.. (prosa que informa de la tramesa a la comtessa de Palamós, de traduccions de Dant, per Jaume Ferrer de Blanes)
F.67r.67v. Notificacions de revistes i llibres. En 67r. es diu el preu que demanarà pels 4 volums de El Centenario.
F.68r. Correccions com: p.254 /cant XII / Nota 2 la ultima ralla diu: “y de la conca de Tremp”, y ha de dir: “y de Oliana”.
35. F.69r-70r. Ratafia, “Si no sabeu de que ve el nom d’aquella beguda..” (Rondalles)
36. F.71r-72v. “5 ò 60 monjas dirigeixen aquí una academia eclesiastica. L’Emperador son assistir à l ofici que celebran lo 30 d agost, festa de Alexandre Nefci..” (informacions que deuen tenir relació amb el cap. San Petesburg, 26 maig, de A vol d’aucell, dins Excursions i viatges)
37. F.73r.73v. “peresa porta pobresa..” (14 refranys, no presents en Aforística)
F.74r.74v. “Al Esquirol son salta-roures” (dites sobre diferents pobles)
38. F.75r. “Bonich com un sol..” (5 versos)
F.76r. “No ploris mes..” (5 versos que deuen ser copiats per Verdaguer, perquè porta: “Mercè Padros / Veu de Montserrat 24 nov 1900”)
F.77r.78v. “Descloute volta estrellada..” (versos solts de Jesús Infant: Betlem)
39. F.79r.79v. “En los braços de la verge..” (versos del tema del llibre Betlem)
F.80r.80v. En un comunicat imprès, en castellà, de la Asociacion Catolicos de Barcelona, del desembre de 1884, on s’anuncia una intervenció del soci Rdo.D.Félix Sarda y Salvany, i Rdo D.Jacinto Verdaguer, per al dia 13, trobem dos textos manuscrits de Verdaguer: F.80r.80v. “Per sanch fluix..” (recepta mèdico-religiosa)
F.80r. (text a l’inrevés) “L arpa rodola ab ell..” (esborrany de dues estrofes,
Canigó, cant VII)
40. F.81r.82v. “inesplicable, veusaqui en que consisteix la gloria del cel..” (text acabat, sense guixades) És un text en prosa, que explica als “treballadors de la terra”, com “Sant Isidre”, què significa anar al cel i com és el paradís. Es tracta d’un sermó perquè en el f.82r diu: “al cel que no n hi falti un de tots los q. som en aquesta iclesia..”
41. F.83r-84v. Lo xurrupí, “Estant aquesta tarde ab lo breviari à la ma..” (esborrany de Lo gafarró, de Discursos, articles i pròlegs)
42. F.85r-97v. Aquest plec conté materials referents a Los jardins de Salomó i a la traducció del Càntic dels Càntics. S.Serrallonga els distribueix de la següent manera:
F.85r.85v.96r. Traduccions i comentaris, en italià, de versets del Càntic.
F.86r-94v. Comentaris al.legòrics o místics, escrits en llatí, procedents d’una, dues o tres fonts, enmig dels quals apareixen, de tant en tant, fragments en català que el mateix Verdaguer subratlla sovint.
F.95v. Assaig de traducció en prosa de 8 versets.
F.97r. Esborrany d’una prosa lírica, i unes traduccions d’uns quants versets del Càntic dels Càntics. Probable precedent d’Els jardins de Salomó.
43. F.98r. “Na Franca Elias y Didillon, y Urban, filla de Tarrega, 4 vegades havia pujat en globo aereo ab son marit M.Urban..”
F.98v. La Verge del Vinyet, “Un mariner al ofegarse la reclama, y s troba miraculosament en la riba. No sap qui l ha salvat mes la Verge à qui parlava tenia l mantell mullat”(en 386/I, 8v, explica un cas semblant de la Verge del Carme, a Caldetas)
44. F.99r.100r. “Mil mercès als joves artistes que han enriquit la obra..” (es tracta del penúltim paràgraf del pròleg d’Aires del Montseny)
F.101r. “Grans merces per haverme convidat à escriure quelcom en honra del sabi y virtuos D.Joseph Cuadrado que al cel sia..”
F.102r. “Als germans à qui l infant Jesus q. acaba d’arribar à la terra per aconsolar als que ploran la mort de son pare que n acaba de sortir..”
45. F.103v.104v. “No so pas merexedor del acte de simpatia que avuy en lo Certamen y aquí en lo convit s’ha realisat à favor meu. Despres de la terrible tempestat que acabo de passar me sembla que s comensan de esquexar los nuvols per la banda de Gracia..” El text s’ha de relacionar amb la part en prosa (l’altra part era el poema Lo lliri de l’escut de Gràcia) del discurs que, com a president, pronuncià, el 17 d’agost de 1896, en el Certamen de Gràcia. Es publicà, com a introducció al poema Lo lliri..,en La Publicidad (18, agost 1896), però no en l’edició del poema en La mellor corona. En trobem una versió completa en el ms 385/33, f.9r.10v, i en el ms 758, f.71r.72r. Fr.Codina l’esmenta com a pertanyent al sumari de Barcelona del ms 370/Vària III (Anuari Verdaguer 1995-1996, Vic, p.311). Una descripció detallada d’aquest acte la trobem en Epistolari,X (pp.25,26).