Manuscrit 1818 (Tió)

Manuscrit 1818

Jacint Verdaguer Dietari (amb esborranys de Roser de tot l'any). Descripció de Pere Tió. Llibreta de butxaca (135x100mm.) de color vermell, amb el títol Dietario y Guía de Barcelona. Cada full conté els apartats per a dos dies de l'any. Sovint, però, falten fulls, que van ser arrencats, com a llibreta de butxaca que era; en altres ms trobem alguns d'aquests fulls (per ex. al ms 369/18). F.f. 51. Foliació en llapis. Escriptura en tinta negra i llapis. A vegades lletra molt descurada i irregular, amb freqüents guixades i paraules soltes. Tot i que la llibreta-dietari no porta l'any hem de creure que Verdaguer l'utilitzà durant el 1893, època de la qual són, doncs, els textos del manuscrit. En el f.47v, per exemple, l'autor esmenta un passeig per la Gleva (on residí a partir del mes de maig de 1893), i J.Torrent i Fàbregas (Mn.Cinto a la Gleva,p.88) conta com també després d'un passeig pels voltants del santuari compongué un poema sobre el brot de poliol que collí, titulat Al Poliol, que anotà en el dia 11 d'octubre d'aquest dietari de butxaca (f.45v.-47r.). De fet els esborranys de Roser de tot l'any d'aquest manuscrit corresponen als mesos de la part final de l'any i no es solen repetir en altres manuscrits, com el 369/17, 369/18 i 377/VII, que havíem datat de 1892 com a esborranys previs al ms 377/V, un dietari (de 1893) que ja constituïa una versió manuscrita quasi completa del llibre esmentat (Al Poliol, per exemple, serà copiat en aquest dietari en la data de 25 de desembre). Un altre argument que ens demostra la situació cronològica de la llibreta (ms 1818) és que el text "voler oh Deu d Ysrael.." (f.31r) constitueix la 2ª estrofa del poema "¿No conech ma petitesa..", el qual en l'edició de La Veu de Catalunya del 12 de febrer de 1893 només constava d'una estrofa (la 1ª). Aquesta 2ª estrofa ja fou recollida en el dietari del ms 377/V i en el ms 377/VI que és la versió definitiva, encara que incompleta, del llibre. Ens trobem, també, amb un poema del ms ("Al verger de Jesucrist",f.21r) datat per l'autor en la "Cincogesma-93"
Contingut i comentari. El contingut dels textos del manuscrit, propi d'una agenda de butxaca, aplega des de notes personals i adreces a versions inicials, o primeres idees, de poemes de temàtica religiosa i mística (amb predomini dels de Roser de tot l'any). El manuscrit , com a esborrany de Roser de tot l'any, que hem datat de 1893, es complementa amb el ms 3103, ja que aquests dos manuscrits contenen alguns dels poemes que no figuraven en el 377/V (ni en els esborranys 369/17,368/18,377/VII) i, en canvi, consten en la versió definitiva (ms 377/VI) i en la 1ª edició (gener 1894). La relació de textos es pot distribuir en tres apartats.
A) Esborranys de "Roser de tot l'any"
F.2v. "Jo conech al Jardiner..", que correspon al poema "Oh lliris de l'estrellada.." (5 març)
F.3v. "En terra l sembrar.." (24 abril)
F.4v. "Per nostre S. los xichs son los grans.." (10 març)
F.6r. "he vist uns ulls hermosos que m somreyan.." (22 oct.) (ms 369/17,f.57v.)
F.10r. "a la fira de les roses..". Esb. de la 1ª estr. del poema
La Fira de St.Jordi (1 gener). L'esborrany complet és a ms 3103 (f.39v) i la versió def.a 377/VI (f.1r)
F.15r. "Com al astre del dia l girasol.." (11 desembre) (ms 3103, f.8v)
F.18r. "Los pensaments que tinguí.." (24 juliol) (ms 3101, f.1v)
F.21v,22r. "Com canten los aucells..". Correspon al poema Cançó dels ocells (8 abril)
F.30r. "Passejant per lo pradell..". Sembla correspondre al poema A un clavell de pastor (13 setembre)
F.31r. "Voler oh Deu d Ysrael..", 2ª estr. del poema "No conec ma petitesa.." (16 febrer)
F.31v,32v. "Ulls del bon Jesus miraume.." (16 desembre)
F.35v-37v. "Mare de Deu del Roser..", versos que corresponen al poema
A la Verge del Roser. Esb.complet a 3103 (f.39r)
F.45v-47r. "Per florir lo poliol..",esb. i versió acabada del poema
Al poliol (24 des.) (ms 377/V,f.114r)

B) Esborranys d'altres llibres
F.12v. A un pobre (Flors del Calvari) (ms 381/19, f.35v)
F.21r. "Al Verger de Jesucrist.." (Flors de Mira-Cruz LXV, Flors del Calvari)
F.27r. "Es la d Ausona.." (primers versos de Lo dolmen de St.Jordi, d'Aires del Montseny)
F.40v,41r. "Dalt del cel.." (Càntics,3ª part). Malgrat que aquest llibre és de 1882, la 3ª part s'hi afegí, pòstumament, en l'edició de les O.C. de la Il.lustració Catalana.
F.43v,44r. "De la patria guardadora..", versos solts del poema
Goigs de Santa Mª de Ripoll (Aires del Montseny)

C) Esborranys de poemes no identificats
F.1v,2r. "Per empenyer ton baixell.." (esborranys d'un mateix poema)
F.3r. "Aborresch lo q. aborriu.." (quarteta)
F.3v. "Ab ulls hermosos que sempre reyan.."(esb. de 3 quartetes)
F.7r. "Oh J.meu, de dolsors.." (quarteta)
F.8r. "Que lo dim. de l ira.." (quarteta)
F.8v. "Somihi q.volant com un aucell.." (quarteta)
F.9v. "Lo just florirà.." (7 versos)
F.11r."Vos heu baixat fins a mi.." (quarteta)
F.11v."Pecadors veniu.." (9 versos)
F.12r."de penes un jorn.." (quarteta)
F.13v."Si al peix li costa sortir del mar.." (quarteta) (ms 3103, f.6r.)
F.15v."De la volta del temple.." (quartet)
F.16v,17r."¿Me salvare?" (15 versos) (ms 369/19, f.3v)
F.18v."De mos brassos me fugiu.." (quarteta)
F.19r."Baixa al hort del Estimat.." (2 estrofes de 5 versos)
F.19v,20r."Oh Jesus, oh Rey dels cors.." (2 estrofes de 5 versos)
F.20v."Qui nega al sol que veus.." (quarteta)
F.21r."Los cors de carn se tornan c.de marbre.." (quartet)
F.22v."Sobirana bellesa de mon Deu.." (quarteta)
F.22v,23r."Senyor,senyor,per tot sou estimable.." (quartet) (ms 3103, f.3r.)
F.23r."De molts arbres del camí.." (quarteta) (ms 3098, f.13r)
F.23v."Jesus à vostras amors me vull suscriure.." (quartet) (367/9, f.4v) (ms 3103, f.3r.)
F.25v."Deix Seminari en lo verger.." (quarteta incompleta)
F.27v."Los diumenges de bon matí.." (8 versos,v.acabada)
F.29r."Mos dolsos somnis de gloria.." (5 versos)
F.30v."Nostre Senyor de grans dons.." (quarteta)
F.42v,43r."No he sigut may comerciant de gloria.." (quartet)
F.44v."Cigales y formigues.." (quarteta)
F.45r."Mare, aquest estiu.." (6 versos)

D) Anotacions poètico-religioses
- Versos solts (d'un fins a tres versos): 4v,5r,5v,6r,6v,26v.
- Frases soltes i refranys: 17v,24,41v.
- Notes lexicogràfiques: 25v,33v-34r.
- Pensaments i invocacions religioses: 1r,6v,28v,34v,38v,39r.
- Frases llatines: 33v.

E) Anotacions personals
- Noms i adreces: 9r,12r,13r,16r,17v.
- Informació sobre persones (malalties, conducta..) i encàrrecs.
(per ex.:"Vich",8r.): 1r,5r,8v,14r,28r.
- Noms i xifres, relacionats amb deutes econòmics: 49v.-51v.