Manuscrit 1817 (Tió)

Manuscrit 1817

. Jacint Verdaguer: Agenda. Descripció de Pere Tió. Agenda de butxaca, amb esborranys i notes de Verdaguer, de tapa de cartró (135x80 mm). F.f. 74. Foliació en llapis. Escriptura en llapis i tinta. Lletra gran i clara en els textos més ordenats, i traç insegur i grafia mig esborrada en les anotacions i comentaris. Hi ha molts fulls sense cap text (del f.14 al 70). En general els textos semblen ser dels últims tres o quatre anys de la vida de l’autor. Es pot justificar, perquè ha de ser posterior, a la referència que Verdaguer dóna de la publicació d’un poema (en el f.73r) en La I.lustració Catalana: “Yl.Cat.28 febrer 99”. També trobem un retall imprès de l’adreça de Verdaguer, per a La Veu del Montserrat, i és ja la del carrer d’Aragó, on visqué a partir de 1898. Per altra banda, a l’inici de l’agenda (f.2) la lletra no és tan gran. De fet, el text del f.2r s’ha identificat com a pertanyent a materials de Roser de tot l’any (llibre publicat el 1894).
Contingut i comentari. En el manuscrit hi figuren, amb freqüència, aforismes i adreces. Els temes dels altres textos són variats: alguns poemes de flors, cercant el símil amb la Creu i l’Eucaristia; el tema de la mort en unes òrfenes i en un malalt; i alguns aspectes del Jesús de Betlem. Es tracta d’esborranys i anotacions esparses. Hi coincideixen dos poemes de Brins d’espígol, dos de Disperses, i dos fulls amb materials de Betlem i de Roser de tot l’any respectivament. F.1v. Vocabulari i aforismes. Per exemple: “Val mes ser amo de poch / que mosso de molt”
F.2r. “vostre cor sera una estrella”
“mon cor es la porta del..”
“De vostre creu n es una estella..” (forma part dels materials de Roser de tot l’any que no es publicaren) (ms 377/V, f.39v) (ms 3099, f.25v)
F.2v. “Les vostres llagues obriume..”
F.2 (bis) “Donau lo palmo ...”
F.3r. “Jo vinch del cel..” (2 versos)
“Arbre vell i trasplantat / primer es mort q. arrelat” (aforisme)
F.3v. “A un peral una piedra soltó un muchacho..” (al final posa: “Harsembus.M”)
F.4r. “alla tot mor hon mor la caritat” (hi ha més anotacions esparses, poc llegibles)
F.4v. “Jesus de Betlem..” (poema de 8 versos)
F.5r. “Les galtes son roses..” (quatre versos de l’apartat Un Àngel del poema Pastors i reis, de Betlem) (cf. ms 383/I,II,III,IV,V,VI)
F.5v. “Despertauvos si dormiu..” (semblen materials de Betlem)
F.6r.7r. “Ja ve el mes de Juny..” (poema de 18 versos, de tema eucarístic, els dos primers versos del qual són iguals que el poema Margarida dels Brins d’espígol)
F.7v.8r. “Pobra Crucífera..” (correspon al poema A una crucífera de Disperses, i també a Crucífera de Brins d’espígol)
F.8v. “petites son pero hermoses..” (poema de 6 versos)
F.9v. “Es lo sol q. hahí..” (esborrany d’uns 6 versos)
F.10r. “-No es no una carrega..” (3 versos)
F.10v. “¿Sentiu? Ja llevan Deu..” (esborrany, al voltant de 13 versos, sobre la comunió a un malalt)
F.11v.12r. “Girau de cara à terra / la flor del juliverdó / de les gotiques iclesies / hi veureu lo rosetó” (ms 3101, f.52r)
F.12v.13r. “Totes duguetes s en van al fossar..” (es tracta del poema Les orfes, de Disperses) (ms 366/2, f.12v) (ms 3722, f.64v.65v)
F.14r. “Uns del succes maravellos s esglayan..” (prosa de 7 ratlles, en recordança d’un fet aterrador, pel qual un temple encara tremola)
F.70v. “ses fulles semblan esquenes de llagardaix”
F.71r. “q es una cosa / cria y fressoneja / q. naix y creix vor riu ......” (poema-endevinalla)
F.72r. Dues adreces. Anotació sobre un poema: “Sentint un rossinyol (Yl.Cat. 28 febrer 99)”
F.72v. Adreça i referència a un poema.
F.73r. Retall de La Veu del Montserrat – Vich, amb l’adreça de Verdaguer: “Carrer d’Aragó, 271, 3r, 1ª”.
F.73v. Dues adreces: de Manuel Llobet i Eudald Quintana.
F.74r. Esborrany d’aforismes.
F.74v. Quatre adreces.