Manuscrit 758 (Tió)

Manuscrit 758

Jacint Verdaguer
(Al Cel, algunes poesies de Flors del Calvari i Disperses, L’Alzina del Passeig de Gràcia, i Discurs a l’Ateneu Gracienc) El manuscrit es presenta distribuït en cinc plecs. El principal, el primer (f.1-58), està format per fulls grans i ratllats (320x220 mm), provinents d’una mateixa llibreta, alguns dels quals encara romanen cosits. Els fulls dels altres plecs (f.58-73) són semblants i alguns d’ells podrien tenir el mateix origen. F.f. 73. Foliació en llapis. Escriptura en tinta. Lletra gran i clara i textos ordenats, gairebé sense correccions, encara que n’hi ha de molt corregits (com els folis 31r, 34r, 42r, 44v, 57r-58r) i algun esborrany al costat de la versió acabada d’un mateix poema (com en f.2v-7r, o en f.8r-9v). Els textos són dels últims anys de la vida del poeta, en el moment de preparar el manuscrit per a l’edició del llibre Al Cel (publicat pòstumament, per primer cop, en 1903). Per això ha de ser posterior als manuscrits 370/28 i 385/30, que s’han situat, majoritàriament, entre 1896 i 1897. En aquests anys, i els posteriors, Verdaguer treballà en el llibre. Joan Moles (Mossèn Cinto, Barcelona 1971) indica que en els últims anys, al carrer d’Aragó, va compondre Al Cel i Santa Eulària. El f.41v del manuscrit porta la data autògrafa de “30 abril 1901”, un any abans d’allitar-se, per ser traslladat després (1 maig, 1902) a Vallvidrera, on mor el 10 de juny de 1902. J.Moles, regidor republicà de l’Ajuntament de Barcelona, i un dels quatre marmessors de l’últim testament del poeta, era el dipositari d’aquest manuscrit que, com hi consta, donà al Museu d’Art i Arqueologia després de la mort del poeta, fins que passà a la Biblioteca de Catalunya en 1921. És una mica sorprenent, perquè els últims papers, personals i literaris, sembla que quedaren en poder de Mn.Valls, i el Dr.Turró fou l’encarregat de custodiar-los. A part del plec d’Al Cel, en el manuscrit hi ha un grup de poemes (2n plec, f.59-62) que semblen copiats en net, sense correccions, un dels quals (f.60r) porta la data autògrafa de “12 octubre 1895”. Els poemes són tots de Flors del Calvari i es degueren escriure, en efecte, en 1895, abans de l’edició (1896) perquè tot i ser versions acabades hi ha algunes paraules puntuals, o imatges, diferents de l’edició. En el manuscrit també trobem textos de 1896, com el poema Lo lliri de Gràcia (3r plec, f.64-70) i el discurs introductori, inèdit en llibre, del mateix poema (5è plec, f.71-72). L’article A l Alzina del Passeig de Gracia (4rt plec, f.68-70), que abans d’integrar-se al volum Discursos (1905) s’havia publicat el 1903 a La Veu de Catalunya, sembla un dels textos més tardans de la vida del poeta.
Contingut i comentari. El tema dels textos, com correspon al llibre Al Cel, és l’irrefrenable desig d’anar al cel i la descripció de la màgica geografia de l’hemisferi i del paradís. El manuscrit sembla tractar-se de la versió definitiva per a l’edició del llibre Al Cel (editat per primer cop el 1903, en la revista Pèl i Ploma). A part que la lletra és igual en tot el plec, i també els fulls, en general dóna la impressió de ser una còpia dels poemes, d’altres manuscrits (en el f.21r, molt en net, fins i tot es repeteix “los los” de manera seguida, cosa difícil en l’elaboració d’un poema). Hi figuren tots els textos del llibre, amb els corresponents epígrafs, encara que Ma Corona (f.73, versió impresa) s’ha col.locat al final, en un altre plec, i ja no s’hi inclouen els poemes inèdits que com a materials del llibre acompanyaven els altres manuscrits. Per altra banda, encara apareixen correccions, si bé introduïdes en l’edició, alguns títols en llapis, altres de guixats i substituïts pel definitiu (en 43r, Música del cel per Sant Francesch; en 49r, Mort d un jesuita per Mirant al cel), i enmig de l’ordre dels textos un poema no publicat (Consolació, f.8v.9r). Com s’ha dit, la majoria de versions anteriors les trobem en els manuscrits 370/28 i 385/30 (de 1896, 1897), però d’una manera esparsa podem localitzar poemes en manuscrits de l’època de Roser de tot l’any (1893): en ms 369/16 n’hi ha cinc; dos en 377/VII; un en 369/17; 3 en 370/26; un en 368/11; un en 367/7. Com a materials afegits, en el manuscrit hi ha 13 poemes de Flors del Calvari (plec 2), el discurs (plec 5) i el poema (plec3) de Lo Lliri de Gràcia, i l’article A l’Alzina del Passeig de Gracia (plec 4).
Plec 1 (Al Cel, f. 1-58)
F.1r. “Vull anar al cel..” (1r paràgraf del Pròleg, que en tots els manuscrits està separat de la resta) (385/30, 24r) (370/28, 1r) (370/26, 2r)
F.2v-7r. “No se quin atractiu te per les criatures..” (versió definitiva del Pròleg) (385/30, dues versions: f.24v-27r; f.28r-29v; f.20v)
F.8r.9v. Als que patexen, “Los que patiu en esta vall de llàgrimes..” (versió definitiva i esborrany) (385/30, 17r.18v, 12v)
F.8v.9r. Consolació, “Lo cel està serè sense cap núvol..” (esb. i versió acabada d’un extens poema de 39 versos que no figura en el llibre)
F.10r-12r. Preludi, “Un dia somihí que era una abella..” (versió definitiva i versió incompleta) (5 estrofes en 370/28, 40v.41r) (les mateixes en 370/26, 2r)
F.12v. ¿Voleu que vos la cante?, “En aquest mon tothom plora..” (370/28, 48v.49r)
F.13r.14r. Yn principio, “Mogut un jorn d inspiració suprema..” (368/10, 46v-48r) (377/VII, 66v.67r)
F.15r. Anem, “Ja hi he navegat prou..” (370/28, 13v.14r)
F.16r.17r. Les orenetes, “Quan les fulles dels arbres..” (370/28, 44v.45v)
F.18r. La nit y l dia, “Ella es morena – demunt de sa testa..” (369/16, 92v.93r) (370/28, 28v-29v)
F.19r.20r.21v. La Via Làctea, “¿Que es aqueix riu d estrelles..” (370/28, 37v-39r)
F.20v. “Quina nau ha dexada aquexa estela..” (3 versos)
F.21r. Mirant la estrellada, “Diamants los los estels..” (369/17, 45v) (370/28, 25v)
F.22r. Pols, “No les mireu pas, ulls meus..”
F.23r.24r. A les estrelles, “Com vos sento sonar en mes orelles..” (369/16, 3v-6r) (370/28, 1v-3v) (alguns versos en 385/30, 9r)
F.25r. La parla del cel, “Son llenguatges del desterro..” (370/28, 36v)
F.26r. Cap al tart. “La llum del jorn en grossa revinguda..” (370/28, 20v.21r) (385/30,17v.18r)
F.27r. Que n trach?, “Del mar en los abismes..” (370/28, 23r) (385/30, 17v.18r)
F.27v. “Tal alta vida espero que muero porque no muero” (vers de Santa Teresa)
F.28r. Caminant, “Mitx segle fa que pel mon..” (370/28, 22v, 23v-25r)
F.28v. “Creada ha Jesus la nuyt..” (de R.Llull, Ll.d’A.e d’Amat)
F.29r-30v. La Lluna, “Del cel un dia en la planicie blava..” (369/16, 78v-80r) (370/28, 10v-12v)
F.31r. Plus Ultra, “Allà d allà del espay..” (370/28, 19v.20r) (385/30, 9v, 30v)
F.32r.33r. Desitx, “!Quina roda tan ampla y grandiosa..”(377/VII, 15v.16r)(385/30, 21r.22v)
F.33v. Navegant, “Quan jo anava per la mar..” (370/28, 32v-34r)
F.34r-35v. Excelsior, “Trobador de Catalunya..” (370/28, 21v.22r) (385/30, 21v.22r)
F.36r. Yn excelsis, “Verges i sants, oh cisnes que volau..” (385/30, 21v)
“¿Quin filador la ha filada..” (385/30, 21r)
F.37r. Ton tresor, “On tens lo tresor..” (385/30, 16r)
F.38r. La entrada, “Hermos es lo cel..” (370/28, 9v)
F.39r-41r. Corrandes, “Aquest mon ab ses caricies..” (la 1ª de l’edició és en f.40v) (370/28, 47r, incompletes)
F.41v. Salm d amor, “¿Que li diu al matí lo rossinyol à l alba..” (369/16, 31v.32r) (també s’inclogué en La mellor corona, amb el títol Estimem al Senyor)
F.42r. Compte, “A una nit bella li volguí contar..” (370/28, 39v)
F.43r.44r. Sant Francesch, “Estant Francesch molt abatut..” (370/28, 7v.8r)
F.44v. La polar, “Lo Criador del mon, en lo principi..” (una part és a 49v) (370/28, 8v.9r)
F.45r. Amor, “Ara ve lo mes de maig..” (385/30, 18v)
F.46r-48r. Eva y la Rosa, “La Rosa y Eva en la mateixa aurora..” (369/16, 25v-26v)
F.49r. Mirant lo cel, “Quin martiri tan cruel..” (370/28, 30v.31r)
F.49v. “Nostre Monseny no fora bo per sòcol..” (fragment de La polar, f.44v)
F.50r-52r. Nocturno, “Sota l ala del cel blava e immensa..” (370/28, 4v-6v) (385/30,5r-6v)
F.52v. “De la atzurada immensa claravoya” (vers solt)
F.53r. Yn domum domini, “Aniré à casa del meu pare..” (370/26, 3r) (370/28, 27v.28r)
F.54r-56r. Cant de la esposa, “La he trobada, Jesus, la he ben trobada..” (368/11, f.44v-45v) (385/30, 23r) (amb el títol Defalliment, també es publicà a La mellor corona)
F.57r.58r. Ales, “Un desitx nit y dia m esparona..” (385/30, 19v.20r)

Plec 2 (Flors del Calvari, f. 59-62)
F.59r. A mos defensors, “La terra és un gran calvari..” (369/15, en f.58v, els dos primers versos) (ms 381/I)
F.60r. Lo calzer y l’arpa, “De penyores d’amor..” (381/19, f.76v))
F.61r. “De gran pujada – ve gran baixada..” (és el poema No em deixeu caure) (3103, 2v) (381/19, f.57v)
Perles, “Anant pels camins..” (369/17, 67v) (381/19, f.54v)
F.61v. (Són les Flors de Mira-Cruz, números CII, XCI, LXXII, una d’inèdita, i III) (totes es troben en el manuscrit 381/19)
“De Jesus crucificat..” (ms 381/19, f.28v i 125v)
“Be’m poden moure guerra..” (ms 381/19, f.32v i 104v) (ms 369/15, f.58r)
“De que li arriba la nit..” (ms 381/19, f.27v i 117v)
“Los que ahí m’era dolors..”
“Al Calvari y à la Gloria..” (3103, 24r) (381/19, f.19r)
“Llavor que estàs en la terra..” (és el poema La sega) (381/19, f.55v)
F.62r. “Allí a Nazareth..” (és el poema Fent creus) (3103, 29r) (381/19, 72v)
F.62v. Esperansa,”Lo jonch mes humil, quan ve la riuada..” (381/19, 16v)
La Escala, “Si vols pujar à la Gloria..” (369/15, 26v) (381/19, 37v)

Plec 3 (Disperses, f. 63-67)
F.63r. Cap d any, “Qui pogues esquexar tota la vida..” (377/V, 115v)
F.64r-67r. Lo Lliri del Escut de Gracia, “Ab sos lleons y torres..” (hi figuren tres estrofes més de les que es publicaren) (també en 385/33, 11r-19r, on es retoca l’imprès de La Publicidad del 18 d’agost de 1896, tal com es recull en Disperses, La mellor corona)

Plec 4
F.68r-70r. A l Alzina del Passeig de Gracia, “Filla de les muntanyes, ¿qui t ha plantada aquí..” (Discursos, de l’any 1905)
Plec 5
F.71r.72r. “Una vegada al any, tres mesos despres de la hermosa festa..” (es tracta de la versió acabada del discurs que el poeta pronuncià a l’Ateneu Gracienc, el 17 d’agost de 1896, i que es publicà el 18 d’agost a La Publicidad) (també es troben dues versions en el ms 385/33, f. 9r-10v, i un fragment en el ms 1828, f. 103v.104v)
Plec 6
F.73r. Ma corona (imprès de la revista L’Atlàntida, d’aquest poema del llibre Al Cel) (370/28, 34v-36r, esborrany) (385/30, 13r-14v) (367/7, 29v, versió impresa)