Manuscrit 387 (Tió)

Manuscrit 387. Jacint Verdaguer: Disperses (387/35), La Passió.Veus del Bon Pastor (387/36) 387/35. (Disperses) Aplec de fulls diversos, blancs i un de ratllat, de formats diferents (majoritàriament grans: de 310x210 mm). F.f. 13. Foliació en llapis. Escriptura en tinta i algunes correccions en llapis. Hi predomina la lletra gran i clara, amb correccions entre línies. Els textos són dels últims deu anys de l’autor: un dels poemes, “La de Jesús angelical Teresa..”, en l’edició figura datat pel juny de 1896; Lo plor dels jueus, aquí en versió acabada, figurava també en el ms 368/10 (datat a l’estiu de 1896, a Vallcarca). El ms 387/36, doncs, es pot datar a partir de 1896 i en anys posteriors.

Contingut i comentari. El tema del manuscrit no és homogeni. El poeta tracta de la seva situació de perseguit, prenent com a model Jesucrist i els sants, de la condemna i la lamentació del poble jueu, i de l’eucaristia. Els textos són esborranys, amb fragments significatius que no figuren en les edicions. Dos poemes seran recollits en l’edició pòstuma de La mellor corona; un en l’edició de Disperses (Il.lustració Catalana); i també hi ha dos poemes de tema eucarístic, un dels quals publicat a Eucarístiques. Per altra banda hi figura una versió definitiva, amb lletra menuda, i molt bona cal.ligrafia, que no sembla de Verdaguer, del poema Les tres tarongetes, datat de 1865, i publicat a La mellor corona.

F.1r-2r. Recort de mos ultims Jochs Florals, “Senyor Marques de Comillas / vostre oratori es ben rich...” (correspon al poema sense títol, “Vostre oratori es ben rich..”, de l’edició de Disperses, i al poema Fragment de les O.C. de l’editorial Selecta) (les edicions no recullen al.lusions polèmiques del manuscrit) (també es troba en ms 3722, f.51v.52r)
F.3r.4v. “¿Es algun crim..?, “La de Jesus angelical Teresa..” (correspon a Crucíferes, de La mellor corona, amb canvis significatius respecte de l’edició) (ms 367/7, f.8r, imprès)
F.5r-10v. Lo plor dels jueus (diferents esborranys i en f.8v i 7v versió acabada) (el poema es publicà en La mellor corona) (ms 367/7, f.13v, imprès) (ms 368/10, f.44v.45r)
F.11r.11v. Las tres tarongetas (versió, que no sembla copiada per Verdaguer, d’aquest poema, que es publicà a La mellor corona)
F.12v. “Jo so l bon pastor..” (poema de 40 versos no publicat en els reculls de l’autor)
F.13v.12r. Convit à la primera comunió (Eucarístiques)

 

 

387/36. (La Passió. Veus del Bon Pastor) El manuscrit s’ha distribuït en dos plecs: del f. 1r al 4v un esborrany del poema La Passió, de Càntics; del f. 6r al 116r esborranys i versions acabades que, majoritàriament, són de Veus del bon pastor. F.f. 116. Foliació en llapis. Els textos de La Passió figuren en uns fulls blancs (210x145 mm) escrits en tinta, presentats de manera molt irregular en la pàgina, i amb freqüents guixades i correccions. La lletra, de l’época juvenil, sembla de finals del decenni de 1860. En l’altre plec hi trobem una gran heteregoneïtat de materials: dues sèries (f.7r-13r i 85r-94r) de fulls petits (160x105 mm) quadriculats, copiats en net i amb acurada cal.ligrafia, de la qual alguns detalls fan dubtar que sigui de l’autor; tres folis grans, impresos, també amb textos del llibre, que presenten correccions ortogràfiques i d’impremta; una sèrie de fulls provinents d’una llibreta ratllada (de 210x130 mm), escrits en tinta i en 2ª r, amb guixades i correccions (que cal datar a partir de 1874, època d’elaboració dels Càntics, que, com es pot demostrar pel ms 368/13, és paral.lela a la de Veus del bon pastor). Finalment, com a mostra d’aquesta diversitat, trobem, amb difent format, fulls escrits amb lletra bastant gran, d’inicis del decenni de 1890, que correspondrien a la 2ª etapa de l’elaboració del llibre Veus del bon pastor, la de La Gleva. El volum es publicà a Vic, l’any 1894, per la impremta Anglada; en el f.82v hi ha una naotació de l’autor, en llapis, que diu: “Deixí à cal Anglada les probes ultimes, unica cosa que us falta de Les Veus del Bon Pastor ¿me les podriau enviar, quan estigan?”. Entre els fulls amb lletra gran destaca una llibreta de grandària mitjana (215x150 mm), f. 27r-68v, de fulls ratllats, amb 25 poemes del llibre, escrits en tinta, i pràcticament sense correccions excepte en els últims textos. Dels materials d’aquesta època també hi ha uns fulls grans, ratllats i quadriculats (f.69r-78r), escrits en tinta, amb freqüents correccions en tinta i llapis, i altres de ratllats, de grandària mitjana, que podem trobar escampats en el manuscrit.

Contingut i comentari. Els poemes, en general, s’adrecen, en 2ª persona, a l’home pecador. En contrast amb els horrors infernals, on porten els diferents pecats (la riquesa, els plaers terrenals, la luxúria, les blasfèmies, els sacrilegis..), es planteja com aconseguir la salvació del cel, amb la confessió, el perdó dels altres, la contrició i penitència, la humilitat, la caritat, el rés del rosari, i la fe en Déu i en la Verge Maria. Són els temes propis dels càntics de missió dels pares missionistes claretians. De fet, Verdaguer copià en net 10 d’aquests cants (ms 1815, Cants de Missió), que tenen títols semblants als poemes de Veus del bon pastor, com Número de pecats, Versos de Missió, Mort, Judici, Ynfern, etc.. i dedicà als pares missionistes el pròleg del llibre, on explica que ja des de quan va ser ordenat sacerdot es posà a fer càntics morals (tasca que es reflectirà en el volum Cantics de 1882). En el manuscrit, d’una manera o d’una altra, hi figuren gairebé tots els 45 poemes de Veus del bon pastor. N’hi falten tres (Lletretes, Oh Maria, Lo bon pastor) i n’hi ha tres més que només figuren en versió impresa (Càntic, Jesús veniu, Goigs de l’Immaculat Cor de Maria). Es tracta però d’un esborrany del llibre; com s’ha dit, en el manuscrit s’hi presenta una gran varietat de formats i de tipus de textos. Per un cantó, versions en net i acabades: les dues sèries de textos copiats en fulls petits (f.7r-13r, 85r-94r); els fulls amb 17 poemes impresos (f.15r-17r); la llibreta (f.27r-68v) que aplega 25 poemes del llibre. Per l’altre, trobem els textos en esborrany, ja siguin en 2ª r (1874-82) o de l’època de La Gleva (a part de l’esborrany juvenil de La Passió, f. 1r-5r). Molt sovint en el mateix manuscrit figuren l’esborrany, o esborranys, i les versions acabades, d’un mateix poema (per exemple, en f.69r-70v, o en f.89v-92r). En alguns casos, de manera exagerada: del poema Perseverància en trobem referència en els f.12r-12v, 17r, 52r-53v, 92v-93r, 100r-100v i 107r-108v; o, per exemple, podem seguir bé l’evolució cronològica del poema Caritat (en 2ª r, en f.22r.22v; en versió de La Gleva, en f.49r.49v; a més de la versió de 1871-73, del ms 368/13, f.19v.20r). El manuscrit 387/36 es complementa, precisament, amb el ms 368/13, anomenat per O.Cardona (Els Goigs i els Càntics de J.Verdaguer) com a Manuscrit de Vinyoles (Vinyoles d’Orís). L’existència d’aquest manuscrit ens fa veure l’elaboració conjunta, inicial, dels Càntics i de Veus del bon pastor. La majoria dels 21 poemes de Veus del bon pastor, del ms 368/13, els trobem seguits, en versions acabades, entre els f. 32r i 54v. En 387/36, a part dels poemes de Veus del bon pastor, hi trobem 7 poemes de Càntics, 4 de Flors de Maria i 2 de Caritat.

A. Poemes, i anotacions, que no són de Veus del bon pastor (per ordre d’aparició)
F.1r-5r. “Mes diumenge me rebereu..” (esborrany primitiu de Passió, de Càntics)
F.7r-13r. que continua en f.83r.83v. Índex de títols de poemes de Veus del bon pastor, encara que n´hi falten, i n’hi figuren alguns d’inèdits i d’altres llibres.
F.8r.8v. Omissió, “No à mitjas, cristià..” (inicials C.h.F; no sembla de Verdaguer).
F.9r.9v. Malestar del pecador. S.Agustí, “Jove dissolut..” (inicials C.h.F; no sembla de Verdaguer)
F.10r.10v. Magdalena, “Comenso à plorar..” (inicials C.h.F; no sembla de Verdaguer)
F.11r.11v. Recórdat que ets pols, “Si l’viure t’es dols..” (Càntics) (també en f.17r)
F.14r. Referència a llibres: “Laurent, 53 bis, 6 fr, l angel de la guarda”, (...), “Rattenberg, 342-5fr. La puresa”
F.15r. ¡Oh María!, “Ab los Angels – y Arcángels..” (Flors de Maria) (ms 383/25, f.81r) (367/8, 38r)
“Altre càntich, “Oh Maria.. Los tristos ays, que en la terra..” (no editat)
Cobles al Immaculat Cor de María, “Cor de María..” (Flors de Maria) (també en f.93v.94r) (ms 369/19/III, f.15r) (3102, 45r-46v)
F.16r. Maria, “Ànima pura, que al cel caminas..” (Flors de Maria) (amb el títol L’estrella de Maig, a Càntics) (ms 369/19/III, f.17r)
F.17r. Recorda que ets pols, “Si’l viure t’es dols..” (Càntics) (també en f.11r.11v)
Maria al cel guia, “L’Estrella..” (Flors de Maria)
F.20r-21v. “Que dolsa es la creu..” (esborrany de Resignació, de Caritat) (també en f.25r-26v) (5 d’aquestes estrofes, formen el poema Paciència, de Veus del bon pastor)
F.23r.23v. Salvació de l ánima, “Si l anima perdo..” (Càntics) (també en f.113r) (amb el títol La Salvació, i dues estrofes menys, en Veus del bon pastor)
F.25r-26v. Resignació, “La Creu que m’heu dat..” (Caritat) (versió acabada; esb. en 20r-21v)
F.51r.51v. La oració, “Orem sens parar..” (pot ser una 1ª versió, però molt diferent, del poema L’oració, de Veus del bon pastor)
F.93v.94r. Cobles al Immaculat Cor de María (cf. f.15r)
F.97v. La obediencia, “es de les virtuts / mare y guardiana” (només aquests dos versos)
F.102r. Las duas banderas, “En eix mon confus..” (Càntics) (també en 105r-106r) (ms 368/13, f.11v.12r) (ms 381/18, f.75r-75v)
F.103r-104r. Mort del just, “Del mon y sos gustos..” (Càntics) (ms 368/13, f.49v.50r) (ms 381/18, f.76r-78v)
F.105r. Las duas banderas (també en f.102r)
F.106v. Vuit títols: “Maria al cel guia”, ....

B. Poemes de Veus del bon pastor
F.6r.6v.”La paraula..” (esb. de Paraula de Déu) (també en f.75r i en f.82r.82v)
F.12r.12v. Perseverancia, “Lo cel que ns’espera..” (també en f.17r, 52r-53r, 92v-93r, 100r.100v, 107r-108v) (ms 368/13, f.31v.32r)
F.15r. Càntich per lo acte de la doctrina (f.83r.83v)
Lo mon, “Puix enemichs son..” (f.59v-61r)
Jesús, veniu, “Ma ánima vos crida..” (369/19/III, f.34r) (370/IV, 19r.19v) (1828, 61r)
La doctrina, “Qui al cel s’encamina..” (368/13, 35v.36r) (f.18r-19v)
F.16r. So cristià, “A Deu que’m fa lliure..”
Convit á la Glòria, “Tots sou invitats..” (f.64v-66r)
Càntich per a missió ó exercicis, “Vine a penitència..”
Goigs del inmaculat cor de Maria, “Estrella de nostre dia..” (369/19/III, 17r)
F.17r. Sant Agustí, “Torna á bon camí..”
Magdalena, “A donarvos pena..”
Perseverància, “Lo cel que’ns espera..” (f.12r.12v)
F.18r-19v. “En lo cel tenim..” (correspon al poema La doctrina) (f.15r)
F.19r. “Qui del cel pretinga..” (Convit a la missió) (f.55v.56r i 86r)
F.20r.21v. Les 5 estrofes del poema Paciència, incloses en Resignació (Caritat) (f.25r-26v)
F.22r.22v. La almoyna, “Si l cel es lo preu..” (és el poema Caritat) (f.49r.49v) (368/13, 19v.20r)
F.27r. “J.M.J.”, “Cantichs”. Es tracta del títol d’una llibreta completa (f.27r-68v) que només conté poemes de Veus del bon pastor)
F.27v-28v. Perills de pecar, “Quan l’anima exposas..” (f.102v, 111v.112v)
F.29r.30r. Escandol, “Contra Deu fer bàndol..” (f.98r-99r)
F.30v-31v. Impuresa, “Si del foch etern..”
F.32r-34r. Perdonar als enemichs, “A Deu abandonat..” (ms 368/13, f.70v-73r)
F.33v.34r. Mala costum, “Puig ¡ay! se te emmena..” (368/13, 26v.27r)
F.34v-35v. Temps perdut, “Crida l condemnat..” (f.115r) (ms 368/13, f.14v.15r)
F.36v-37v. Vina á penitencia, “Qui pert la ignocencia..” (f.109r-110r) (368/13, 18v.19r)
F.38r-39r. Has de morir, “Cap al dementir..” (368/13, 4v.5r)
F.40r-41r. Quina mort tindras, “¿Quan la mort nos crida..” (368/13, 5v.6r)
F.41v-42v. Me tinch de salvar?, “Lo meu cor vos crida..” (368/13, 24r)
F.45r-46r. Humilitat, “Jesus y Maria..” (368/13, 16v.17r)
F.46v-47r. Presencia de Deu, “Pensa, anima mia..” (f.96r-97r, f.113v) (368/13, 31v.32r)
F.47v-48v. Amor al proxim, “La lley obeheix..”(f.95r.96v) (368/13, 70r)
F.49r.49v. Caritat, “Si l cel es lo preu..” (f.22r.22v) (368/13, 19v.20r)
F.50r.50v. L infern, “Ja que al premi etern..” (368/13, 8r)
F.51r.51v. La oració, “Orem sens parar..” (sembla una 1ª versió, però molt diferent, del poema L’oració)
F.52r-53r. Perseverancia, “Lo cel que ns espera..” (cf. f.12r.12v)
F.53v.54r. “Tot un Deu se entrega..” (esb. de Sacrilegi) (f.69v, 91v.92r)
F.54v.55r. Confessió, “Segons lo pecat..” (f.87r-88r) (368/13, 18r)
F.55v-56v. “Qui del cel pretinga..” (Convit a la Missió) (f.19r, 86r)
F.57v-58v. Fill pròdig, “Sense qui m’ampare..” (f.88v.89r)
F.59v.61r. “Ab sa falsedat.” (1ª versió i esb. de Lo Món) (f.15r,imprès)
F.62v-64r. Respecte humà, “No prengas per guia..” (f.71v)
F.64v-66r. “Molts son los cridats..” (Convit a la Gloria) (f.16r, imprès)
F.67v-68v. “Vull resolt i lliure..” (esb. i versió més extensa de Só cristià) (f.16r, imprès)
F.69r. Blasfemia, “Puig es del diable..” (f.90v.91r)
F.69v. Sacrilegi, “Ab un bes traydor..” (f.53v.54r, i f.91v.92r)
F.70r. “Si de la victoria..” (L’oració) (f.71r) (ms 370/Vària VII, f.8r-9v)
F.70v. “Quan al Tribunal..” (Judici particular) (f.89v.90r)
F.71r. “Puig no hi ha agonia..” (Dolors de Maria) (f.72v)
F.71v. La oració, “Si de la victoria..” (f.70r)
Respecte humà, “No prengas per guia..” (f.62v-64r)
F.72r. “Jesús, perdonaume..” (Als peus de Jesús)
F.72v. Dolors de Maria, “Puig no hi ha agonia..” (f.71r)
F.73r-74r. Contrició, “Mas culpas passadas ja vull confesar..”
F.75r. Paraula de Deu, “Si t vols assentar..” (f.6r.6v, f.82r.82v)
F.75v. Sant Agustí, “Si no ets ignoscent..” (f.17r, imprès)
F.76r. Magdalena, “A donarvos pena..” (f.17r, imprès)
F.76v. Lo rosari, “Puig es breviari..”
F.77r-78v. “Havent gràcies al Senyor…” (es tracta del Pròleg del llibre) (en f.77r, versió definitiva, amb correccions; en f.78v, esborany)
F.79r.79v. “Havent tinguda la sort..” (esborrany del Pròleg)
F.81r.81v. Cor de Maria, “Puríssim Estel..” (ms 369/19, f.37r.38v)
F.82r.82v. Paraula de Deu, “Si’t vols assentar..” (f.6r.6v, f.75r)
F.83r.83v. Jesús als noys, “Veniu á ma presencia..” (f.15r, imprès)
F.86r.86v. Convit à la Missió, “Qui del cel pretinga..” (f.19r, f.55v-56r)
F.87r-88r. Confessió, “Segons lo pecat..” (f.54v.55r) (ms 368/13, f.18r)
F.88v.89r. Fill Pròdich, “Sense qui m’ampare..” (f.57v-58v)
F.89v.90r. Judici particular, “Quant al Tribunal..” (f.70v)
F.90v.91r. Blasfemia, “Puig es del diable..” (f.69r)
F.91v.92r. Sacrilegi, “Jesús se ns entrega..” (f.53v.54r, f.69v)
F.92r.93v. Perseverancia, “Lo cel que ns espera..” (cf. f.12r.12v)
F.95r.96v. Amor al pròxim, “La llei obeheix..” (f.47v-48v) (ms 368/13, f.70r)
F.96r.97r. Presencia de Deu, “Pensa ánima mia..” (f.46v.47r, f.113v) (368/13, 31v.32r)
F.98r-99r. Escandol, “Contra Deu fer bàndol..” (f.29r-30r)
F.100r-101v. “Lo cel que t espera..” (Perseverancia) (cf. f. 12r.12v)
F.102v. Perills de pecar, “Quan l’anima esposas..” (f.27v.28v, f.111v.112v)
F.107r-108v. Perseverancia, “Qui gran premi espera..” (cf. f.12r.12v)
F.109r-110r. Misericordia de Deu, “Qui pert la ignocencia..” (correspon al poema Vine a penitència) (f.36v-37r) (368/13, 18v.19r)
F.111v.112v. Perills de pecar, “Quant l’ánima esposas..” (f.27v.28v, f.102v)
F.113r. La salvació, “Si l anima perdo..” (f.23r.23v)
F.113r. Presencia de Deu, “Pensa ánima mia..” (f.31v.32r, f.96r.97r) (368/13, 31v.32r)
F.115r. Temps perdut, “Crida l condemnat..” (f.34v-35r) (368/13, 14v.15r)