Manuscrit 386 (Tió)

386. Jacint Verdaguer: Caldetas (386/I), Pasqua (386/II), Plana de Vich, Còpies de cançons populars (386/III).

 

386/I. CALDETAS. Llibreta mitjana (210x155 mm) de fulls ratllats, i tres fulls afegits, inclosa en volum amb tapa dura de pergamí. F.f. 19. Foliació en llapis. Escriptura en llapis i tinta. Lletra clara i bastant gran, del decenni de 1880, però textos fragmentats, amb espais en blanc i afegits. Del f. 9 al 17 no hi ha cap text escrit. Tant pel títol com per l’ambientació dels poemes, els textos es situen a Caldetes, en la torre-palau de les Orenetes (tal com l’anomena el poeta, a la residència dels marquesos de Comillas, en la narració Lo gafarró), on Verdaguer sojornà diferents vegades durant els anys que s’estigué al palau dels Comillas de la Rambla de Barcelona (1878-1893).

Contingut i comentari. Els textos del manuscrit tracten sobre una tradició del santuari de la Verge del Remei; del paper protector, sobre els mariners, de la Mare de Déu del Carme; i una visió poètica del paisatge de la platja. Tots són llocs vinculats a Caldetes. Es tracta de textos, en forma d’esborrany, no recollits en els llibres de Verdaguer. En altres llibres, a Caldetes, hi trobem ambientada la narració Lo gafarró (Discursos, Articles, Pròlegs) i també, datat a “Caldetas, 10 gener 1883”, el poema Vora la mar (Flors del Calvari).

F.1v-2v. “N ha arribat, un pelegrí..” (es tracta d’un romanç d’un pelegrí que fa companyia a la Verge del Remei, en un monestir derruït, entre Arenys i Llavaneras)
F.3r. “Avans de la vinguda dels francesos era tot envinyat..” (prosa d’unes 15 ratlles, on s’explica com s’ha tornat a plantar vinya a la zona del Remei, i també es constaten les flors i arbres que hi ha)
F.4v-6r. “Dels mariners guia..” (esborrany incomplet d’un poema sobre una capella de la Verge del Carme, a Caldetes, que té una estrella que és guia dels mariners) (el tema és semblant en la poesia del 7 de maig de Roser de tot l’any, però es tracta d’un poema diferent)
F.7v. “Lo poble està estes en forma de mitja lluna..” (anotació sobre Caldetes i la capella del Carme)
F.8v. “Uns pescadors un dia tingueren gran temporal..” (prosa de 8 ratlles sobre com un braç sobrehumà ajuda els pescadors; acaba amb 6 versos que expliquen com a la capella la Verge del Carme té el mantell mullat) (en el ms 1828, f.98v, s’esmenta, en 3 ratlles, una tradició semblant sobre la Verge del Vinyet)
F.17v. “Vinch de la platja, dues hores he estat passejant amun y avall pels amples arenys que del poble d aquest nom duen à Caldetas...” (prosa poètica, de 25 ratlles, sobre les blanques petxines de la sorra fina de la platja)
F.19v. “Dels mariners dolcíssima Patrona..” (prosa de 7 ratlles)

 

386/II. PASQUA. Llibreta mitjana (210x155 mm) de fulls ratllats, inclosa en un volum amb tapa dura de pergamí. F.f. 40. Foliació en llapis. Escriptura en tinta. Lletra clara, no gaire gran. Hi ha algunes correccions, espais en blanc, i fragments afegits, perquè es tracta d’esborranys. La major part dels textos estan escrits en 2ª r, per tant els situem entre 1874 i 1882, més aviat dins el decenni de 1880.

Contingut i comentari. El manuscrit, d’una manera exclusiva, tracta el tema del dolor per la mort de Jesús i, sobretot, l’alegria de la Pasqua de Resurrecció, pel venciment de la mort. Es tracta d’esborranys d’uns textos que, pel tema i per la datació, podrien tenir relació amb l’elaboració de càntics religiosos (el llibre Càntics es publicà en 1882), però no figuren en les edicions de llibres de l’autor, per la qual cosa s’han de considerar inèdits. El poema que en una part descriu la catedral de Barcelona tampoc té a veure amb el poema La Seu, del llibre de Verdaguer dedicat a la ciutat de Barcelona.

F.1r. “Lo cel s’ha asserenat, tres jorns havia..” (poema inacabat, d’uns 19 versos, que planteja el dolor d’un pare quan mor el fill, l’ennuvolament del cel, i la possibilitat de la resurrecció)
F.1v-6v. “Catedral de Barcelona..” (extensa poesia on en primer lloc es descriu la catedral; després es relata com avança la processó, amb un salm de lamentació per la mort de Jesucrist, i a continuació, el càntic d’Aleluia per la resurrecció, amb la conseqüent alegria en els vaixells del port i en la verdor primaveral de les muntanyes del voltant)
F.7v.8v. “Diada de carnestoltes..” (ambient pecaminós pels carrers, mentre Jesucrist plora)
F.9v. “Gloria, gloria / de la mort cantant victoria..” (cant de joia, per la resurrecció)
F.10v. Lo toch de gloria (només aquest títol i una frase)
F.40v. “mouen los incensers – Auriferaris (aeroferaris)”