Manuscrit 385 (Tió)

Manuscrit 385. Jacint Verdaguer: Al cel (385/30), Himne a la Verge de la Mercè (385/31), Esborranys de Colom (385/32), La millor corona (385/33). 385/30. (Al cel) Es tracta d’un aplec de fulls heterogeni, de forma i tipologia diferents, generalment solters. En molts casos són fulls plegats, que van constituint plecs de quatre pàgines. Cap al final (f.24-34), fulls grans i ratllats (315x215 mm), d’una mateixa llibreta, alguns dels quals es conserven cosits. F.f. 34. Foliació en llapis. Escriptura en tinta i correccions en llapis i tinta. La lletra també és diferent, encara que hi predomina la lletra gran de mitjans del decenni de 1890, i en alguns textos més gran (com en el plec dels f. 11r-12v). Per altra banda hi ha un plec amb lletra molt menuda, de finals del decenni de 1860 (esbós d’un poema juvenil amb alguna frase en lletra gran, afegida). La datació del manuscrit, doncs, no és homogènia. Si tenim en compte que el ms 370/28, també d’Al cel, és de 1896, a Vallcarca, el 385/30 pot semblar anterior perquè els poemes que es repeteixen són més primitius, i a més hi ha anotacions i materials de 1ª elaboració del llibre. Amb tot, la part central del manuscrit també és, probablement de Vallcarca, on Verdaguer romangué entre març i agost de 1896. El poema Ma corona (f.13r-14v), del qual en 370/28 hi ha un retall imprès de la revista L’Atlàntida, del 15 d’agost de 1896, aquí figura en versions manuscrites, amb la data de “nit de Sant Jaume 1896” (juliol). Els fulls de llibreta gran (f.24-34), que bàsicament contenen dues versions del pròleg i alguns poemes inèdits, en versions acabades, porten les dates de “7 maig” (f.33r) i “Mes de Maria 9 maig” (f.26r). Podrien ser del mateix estiu, a Vallcarca (o de l’any següent). Els poemes La llum (f.32r) i Esperança (f.33r) es repeteixen en els manuscrits 368/10 i 370/28, ambdós de Vallcarca, i en f.10r.10v. trobem una sèrie de versos esparsos que són materials d’elaboració de La Pomerola (368/10. Quadern de Vallcarca). El pròleg, per altra banda, parla que el llibre és la segona part de Flors del Calvari, que havia sortit editat en 1896. Una mostra que el manuscrit té materials de 1897 és el text (f.19r-20v) que està escrit sobre una invitació del Consistori de Barcelona del 30 d’abril de 1897. Que en 1897 Verdaguer estava treballant en l’obra Al cel és evident per les dues úniques cartes de l’Epistolari (volum X) que al.ludeixen a aquest recull pòstum: la n.1239, de l’1 de juliol de 1897; i la de 6 de novembre, n.1304.

Contingut i comentari. Els fulls del manuscrit tracten temes propis del llibre Al cel. En molta part, com que conté el pròleg, el poeta explica com li calgué cercar el cel pel tracte que se li donà en la terra. Utilitza els exemples del voliol, la calàndria, l’àliga,les estrelles. A partir d’anotacions d’astronomia sobre el firmament, manifesta clarament el desig d’anar al cel, descrivint l’hemisferi celeste, després del qual es troba Déu i el paradís. El manuscrit constitueix el primer esbós del llibre Al cel, perquè hi ha anotacions d’astronomia, amb les fonts de procedència, i versos esparsos, o esborranys primitius, d’alguns poemes del llibre, que sovint es presenten mesclats entre ells.També hi ha esborranys més constituïts i, cap al final, el pròleg i poemes inèdits, que són materials del llibre i es van repetint en els altres manuscrits, en versions més acabades. El ms 370/28 també constitueix un esborrany, però ja representa una elaboració global, amb 26 dels 38 poemes del llibre. El ms 758 és la versió definitiva.

F.1r. “Los chinos anomenan la polar lo gran sobirà del cel august..” (anotació extreta de “Les Etoiles de Fl.”, o sigui de Falammarion)
F.2r.3r. Anotacions en llatí (43 en total) sobre coelum i stella, amb fonts de procedència bíbliques, com: Gen., Job, Mat., Eccli., Salm, Apoc. .. No coincideixen amb els epígrafs dels poemes del llibre.
F.3v. Anotacions en català:
“Oh quan serà aquell dia en que..” , Lo S.Sagr. Faber 325
“Mireu allí en ses animes lluir com pedres..”, 227 – Vide
“Lo cel es Deu possehint en sa divina essencia..”, Landriot. La S.Comunió p.50
F.4r.4v. Hoefer p.698
“Com un anell garnit de brillants,la Via Lactea..” (idea de la 1ª estr. de La via Lactea)
“Perquè fora d aquest anell de nostre cel..”
Le Ciel par Guillemin
“¿hont son les riberes d aqueix oceà?Hon es lo pregon d’aqueix insondable abisme?.”
“en una nit serena lo cel se sembla a una mar immensa tota sembrada de polsinera d or y de diamants”
L astronomie populaire
“Als genis immortals de Copernich, Galileu, Kepler, Newton... aquesta obra és respectuosament dedicada per Camilo Flammarion”.
F.5r-6v. “Gloria al altissim Deu, de nit y dia..” (fragment de l’última part de Nocturn, d’Al cel; poema que s’inicia a 6r) (ms 370/28, f.4v-6v) (758, f.50r-52r)
F.7v.8v. “Veyeu aquell niu de perles..” (esborrany d’uns 10 versos, alguns dels quals figuren en el poema Lo niu dels meus amors, de Jovenívoles)
F.9r. “Se m obrirà la porta del misteri..” (algunes imatges i versos que semblen del poema A les estrelles, d’Al cel)
F.9v. “Son de vostre camí la polsinera..” (imatges que semblen de Plus Ultra, d’Al cel)
F.10r.10v. “flors blanques y rosades..” (versos i imatges del poema La Pomerola) (368/10, 1v-17v)
F.11r. “La via lactea es la escuma de ses platges” (sembla tractar-se d’imatges soltes)
F.11v.12r. Tot l’any, “Quan jo sento la hermosa primavera..” (esborrany primitiu d’un poema, no editat, sobre la primavera)
F.12v. “Los que patiu en esta vall de llàgrimes..” (Als qui pateixen, Al cel) (també en 17r i 18v) (ms 758, f.8r)
F.13r-14v. Ma Corona, “Jo mirava aquesta nit..” (en 13r.13v versió acabada, i en 14r.14v versió incompleta, d’aquest poema d’Al cel) (versió impresa en ms 367/7 i 758) (versió molt incompleta en 370/28, 34v i 36r)
F.15r. Al cel, “Un dolç secret de ditxa jo cerco de la vida..” (dos quartets)
F.15v. “Allí à Paris – n hi ha una gentil dama..” (2 versos; al final: Milà 173)
F.16r. “Hont tens lo tresor..” Dia de S Mateu, 21 Set. (esb. del poema Ton tresor, d’Al cel) (ms 758, f.37r)
F.16v. “Com poncella / se esbadella / lo seu cor enamorat..” (imatges soltes)
F.17r. “reposau ja treballadors y pobres..” (esb.primitiu d’Als qui pateixen, Al cel)
F.17v. 18r.Fragments alternats que semblen dels poemes Cap al tard i Què en trac?, d’Al cel:
“L amor q. en est abisme me desterra..” (Cap al tard) (370/28,20v.21r) (758,26r)
“Lo cabussayre que s enfonsa en los abismes..” (Què en trac?) (370/28,23r) (758,27r)
“Tota la llum del jorn s ha escorreguda..” (Cap al tard)
“Son d atzur les amples portes..” (dues quartetes que semblen inèdites)
“Y s si aboca lo jorn com dins una urna..” (Cap al tard)
“Del mar en los abismes calitjosos..” (Què en trac?)
“Be se n veurien de perles belles..” (Cap al tard)
F.18v. “Ara ve lo mes de maig..” (esb. del poema Amor, Al cel) (ms 758, f.45r)
“Los que estau desterrats y en cautiveri..” (7 versos, esborrany d’Als qui pateixen)
F.19r. “A la nit li digué l dia..” (esb. d’un poema inèdit de 3 sextets) (no sembla una 1ª versió de La nit i el dia, d’Al cel) (també en 25r i 26r)
F.19v.20r. “Quan d aqueix camp se feu la sementera..” (esb. del poema Ales, Al cel) (també en 34v) (758, 57r.58v)
F.20v. “Cambio lo titol de Celisties ab que aquexes poesies foren llegides..” (esb. de l’últim paràgraf del llibre Al cel, més ampli que en l’edició) (el mateix fragment, en 29r i 27r són més propers a l’edició)
F.21r. “¿Quin filador l ha filada..” (dues versions d’aquest poema d’Al cel) (758, 36r)
“Exa mitja taronja sobirana..” (Desig, Al cel) (també en 22v) (758,32r.33r) (377/VII,15v.16v)
F.21v. “Verges y sants oh cisnes que volau..” (In excelsis, Al cel) (758, 36r)
F.21v.22r. “Daumen una de les vostres..” (Excelsior, Al cel, que comença a 22r) (370/28, 21v.22r) (758, 34r-34v)
F.22v. Desitx, “!Quina roda tan ampla y grandiosa..” (Al cel, també en 21r)
F.23r. (imprès) Cant de la esposa (Al cel) (amb el títol Defalliment es publicà a La mellor corona) (368/11,44v.45v) (758,54r-56r)
F.24r-27v. Versió acabada, amb algunes variacions, del Pròleg del llibre Al cel (ms 758,f.1r-7r). En dos folis, però, hi ha un poema diferent. En el f.24r hi trobem, només, el 1r paràgraf del pròleg, “Jo voldria a totes passades anar al cel..”, que en altres manuscrits es troba sol (370/26,2r; 370/28, contraportada i 1r) o separat de la resta de text (758/1r). A partir del foli 27v segueix el 2n paràgraf, “No se quin atractiu..”, i el pròleg segueix, per aquest ordre, en els f.24v, 25v, 26v i 27r.
F.25r. “-¿Qui t ha brodat lo vestit..” (esborrany del mateix poema que en 19r i 26r)
F.26v. Lo dia y la nit, “A la nit li digué l dia..” (vesió acabada del mateix poema que els f.19r i 25r) (no es tracta de La nit i el dia del llibre Al cel)
F.28r-29v. “No se quin atractiu te..” (versió més primitiva del pròleg del llibre Al cel, a partir del 2n paràgraf)
F.30v. Plus ultra, “Allà d alla del espay..” (Al cel) (també en 9v) (370/28, 19v.20r) (758, 31r)
F.31v. Set, “Per apagar nostra set..”(poema acabat de 40 versos, que no té semblança amb el poema del mateix títol d’Eucarístiques)
F.32r. La llum, “Encen mes llums, humana sabiesa..” (poema acabat de 14 versos, no editat) (també en ms 368/10, f.49v.50r)
F.33r.34v. Ales, “Un desitx nit y dia m esparona..” (Al cel) (també en 19v.20r) (758, 57r.58v)
F.33v. Si pogues!, “Una perla es cada estel..” (poema de 12 versos, no editat) (370/28, 16v)
F.33v. Esperança, “Dexaume ben à recó..” (poema de 20 versos, no editat) (370/28, 17v.18r)
F.34r. Correcció de tres versos.

 

 

 

385/33. (La mellor corona) Aplec de fulls grans (315x220 mm), ratllats, i alguns de més reduïts (210x150 mm), blancs i ratllats. F.f. 19. Foliació en llapis. Escriptura en tinta i algunes correccions en llapis. Hi predomina la lletra gran i clara, malgrat les nombroses correccions. Majoritàriament els textos són de l’última època: així el discurs i el poema d’El lliri de l’Escut de Gràcia (f.9r-19r), que en el f.14v porten la data autògrafa de “Dia de la Mare de Deu d agost 1896” (encara que hi figuren també unes correccions posteriors); el poema A les víctimes del Bazar de la Caritat, datat el 13 de maig de 1897 (Epistolari,X, p.112-115); i el text de f.8r.8v, més posterior encara, per la grandària de la lletra. En el manuscrit també hi ha dos textos de lletra més menuda: un (f.1r) datat en 1882, en l’edició; l’altre, en 2ª r (f.7r-7v), redactat entre 1874 i 1878, perquè va ser inclòs a Idil.lis i Cants Místics (1878).

Contingut i comentari. El tema dels textos és variat: l’amor vers Jesucrist, i sengles dedicatòries al bisbe de Vic, al lliri de l’escut de Gràcia i als caritatius amics de França. Es tracta d’esborranys acabats i de textos en diverses fases d’elaboració. La majoria, pel seu mateix contingut espars, s’inclouran en l’antologia de textos que aplegaren A.Busquets i Punset, i Ll.C.Viada, l’any 1902, després de la mort del poeta, amb el títol La mellor corona.

Textos aplegats a La mellor corona
F.1r-3v. “N’hi ha un jardí à la muntanya (A l’Il.lustríssim Senyor Dr. D. Josep Morgades i Gili, Bisbe de Vic)
F.4r-5v. A les víctimes del Bazar de la Caritat (367/7,21v,imprès) (366/2/II,9v,imprès)
F.8r.8v. Pensament de la Santa, “Un dia’l bon Jesus..” (Jesús a Teresa) (367/7,15v,imprès)
F.11r-18v. Plec d’esborranys del poema Lo Lliri de Gràcia (també en ms 758)
F.12r-16r. “Ab sos lleons bell es l escut d Espanya..” (primer esborrany)
F.16v-17v. Lo Lliri del Escut de Gracia (versió acabada, amb correccions)
F.11v i 18v. Retalls impresos del poema, publicat a La Publicidad el 18 d’agost de 1896, amb fragments no recollits, l’espai dels quals és ocupat, amb lletra autògrafa, per fer la versió quasi definitiva que es recollirà a La mellor corona.
F.19r. Versos del mateix poema, escampats en la primera pàgina de La Publicidad, on es publicava el discurs introductori i el poema. Serviran de base per al redactat, posterior, dels f.11v-18v.
Dels Idil.lis i Cants Místics:
F.7r.7v. “Massa cants les armes y la guerra..” (Cant d’Amor) (368/11,15v-16v i 50v-51r) (379/14, 91v-92v)
Text no publicat en els llibres de l’autor:
F.9r-10v. “Una vegada al any, tres mesos després de la hermosa festa dels Jochs Florals..” Es tracta de dues versions del discurs que el poeta pronuncià, com a president, el 17 d’agost de 1896, en el Certamen de Gràcia. Fr.Codina (Anuari Verdaguer 1995-1996, p.311) l’esmenta com a pertanyent al sumari de Barcelona del ms 370/Vària III. En trobem un fragment en el ms 1828 (f.103v.104v) i el text complet en el ms 758 (f.71r.72r)