Manuscrit 383 (Tió)

Manuscrit 383. Jacint Verdaguer: Betlem. 5 vols. (383/I, 383/II, 383/III, 383/IV, 383/V), Jesús Infant. Autògrafs de Betlem, La fugida a Egipte, Nazaret (383/VI), Diari espiritual (383/VII), Quaderns i papers de comptabilitat. 4 vols (383/VIII-XI), Llicències eclesiàstiques (383/XII), Patent de la Propietat Industrial de diverses obres (383/XIII), Dictamen mèdic (383/XIV), Testaments (383/XV), Eucarístiques, Perles del Llibre de Amic e Amat, Flors de Maria (383/XXV), Còpies i extractes de literatura, història natural, dret i religió (383/XXVI), Vària biogràfica i bibliogràfica sobre Verdaguer, correspondència, notes autògrafes, fotografies etc. (383/XXXVII).
383/I. BETLHEM. Llibreta gran de fulls ratllats (310x210 mm), escriptura en tinta i correccions en llapis, inclosa en un volum amb coberta dura de pergamí. Lletra clara i bastant gran, com correspon a finals del decenni 1880-90. Es tracta de versions acabades, encara que puguin tenir variacions respecte del ms 365/V i de l’edició. F.f.40. Foliació en llapis. Aquest quadern segurament s’escrigué durant l’any 1890 i potser en alguns mesos de 1889, encara que no hi ha datacions autògrafes. En el ms 383/III, f.27v, amb data autògrafa de 27 de febrer de 1889, figura el poema La sarment, encara sense títol i en una versió més primitiva. El llibre Betlem porta la data de 1891, tot i que, segons els editors de l’Epistolari (vol.VII, p.167) degué sortir poc després de Nadal de 1890. Sabem que Verdaguer ja el tenia acabat per l’octubre de 1890, perquè en carta a J.Collell (Epistolari VII,p.149) diu: “Quan vingas m’ajudaràs á rellegir lo Betlhem, que ja tinch á punt”. A més, durant els mesos de novembre i desembre de 1890 se succeeixen un seguit de cartes de J.Balari i Jovany a Verdaguer, que són les proves (correccions gramaticals) ja compaginades del llibre.

Contingut i comentari. Com indica el títol, els textos es centren en les escenes del naixement de Jesús: la concepció de la Verge Maria; l’esclat de la natura i el firmament que suposa el naixement en una cova, després del rebuig del poble de Betlem; l’adoració dels pastors, àngels i els Reis; les cançons de bressol de la Verge Maria, del rossinyol..; el bressol que construeix Sant Josep; tradicions de Betlem (com el pou de Maria, o lo terebinte); la fe visionària del sacerdot Simeon i la rebuda a Jesús i la Mare de Déu en la presentació al temple; les premonicions del Calvari; la llegenda dels Sants Innocents... El manuscrit és, gairebé, una versió definitiva per a l’edició del llibre Betlem, com els ms 383/II, que és anterior, i 383/V, l’última versió. Com veurem, els ms 383/III, 383/IV i 383/VI constitueixen esborranys incomplets. Amb poques variacions, els tres primers quaderns tenen el mateix ordre de poemes que l’edició, amb uns puntuals canvis que mantenen el 383/I i 383/II: el poema Lo pou de Maria figura en segon lloc, quan en el ms 383/V i en l’edició és el cinquè començant pel final; i els dos últims estan col.locats a l’inrevés. En 383/I hi falta el primer poema, Als infants, i en 383/II n’hi faltaran quatre més. Aquest fet palesa l’ordre cronològic d’aquests manuscrits que s’ha esmentat abans, encara que tots tres siguin escrits durant el 1889. Altres indicis ho indiquen clarament: hi ha poemes, com per exemple Entre flors, que en 383/II és incomplet, en 383/I apareixen els afegits en llapis, al marge, i en 383/V ja trobem el poema en la forma definitiva; també hi ha casos en què en 383/II no hi ha títols (com La sarment i Lo pou de Maria) i a partir de 383/I ja hi figuren; o títols diferents en 383/II, que després ja es corregeixen en els altres dos quaderns (Jesús dormint per Tot bresssant, Primer dolor per Espines, Anem a adorarlo per Pastorel.la, etc..; en canvi el poema La rosa de Jericó encara manté el títol canviat en 383/I, de La Anunciació). Tots els poemes de 383/I són de Betlem, excepte Lo sant nom de Jesús (f.28r) que, curiosament, també figura en la versió més definitiva, el ms 383/V.

F.1r. “pª 37”, “Jesus pren l or de Gaspar – ha de dir Melcior que ha presentat riells d or,pª 36” . Aquest vers, de Los tres reis.., no presenta la correcció esmentada en Betlem.
F.1v.2r. La Anunciació, “En sa cambreta humil..” (és el poema La rosa de Jericó, de Betlem) (ms 383/II, f.1v-2v; 383/V,3r.4r) (ms 369/16, f.85v-87r)
F.2v-3v. Lo pou de Maria, “La Nazarena gentil..” (Betlem) (383/II,3v-5r; 383/V,34r)
F.4v-11r. Lo Naixement, “Un cap al vespre de desembre..” (Betlem) (383/II,5v-14v; 383/V, f.5r-11v) (la versió acabada, en 5r.6r. i continua en 11r; la resta, esborranys)
F.11v-15r. Pastors y Reys, “Descloute,volta estrellada..” (Betlem) (383/II,15v-20r; 383/III, f.3v,5r-9v,11v-13r; 383/IV,f.4v.5r; 383/V,f.12r-15v; 383/VI,f.2r,4r-5r)
F.15v-17v. Cansó dels pastors, Lo majoral: “Lo pastor de les estrelles..” (Betlem) (383/II,20v; 383/III,13v; 383/IV,15v.17r; 383/V,16r)
F.18v-19v. Cansó de la estrella, “Jo us mostro’l camí..” (Betlem) (383/II,24v-27v; 383/III,10r-14v i 18r,18v; 383/IV, 6v-7r; 383/V,17r-18v; 383/VI,3r,12r)
F.19v.20v. Los tres Reys, “Venim d’Orient..” (Betlem) (en el manuscrit figura com una part de Cançó de l’estrella, com en 383/II,f.23v) (383/IV,7v; 383/V,19r; 383/VI,3r,12r)
F.21v.22v. Cansó de la Verge, “Reys de Caldea, pastors de Judea..” (Betlem) (a partir del 5è vers,que és igual que el càntic Lo noi de la mare, de Càntics, el text és un retall imprès del càntic esmentat; el poema torna a ser autògraf en les parts Lo majoral, Los pastors, Los Reys, Maria) (383/II,27v-30r; 383/III,15v-16v; 383/V,20r-21r; 383/VI,5v)
F.23r. (imprès: Càntich 23) La Nadala (Betlem) (ms 370/23,f.4r) (ms 383/V,f.22v)
F.23v.(imprès: Càntich 21) La cansó del rossinyol (Betlem) (ms 370/23,4r) (383/V,23r)
F.24v. Pastorella, “Un anyellet arribà à l Establia..” (Betlem) (383/II,35v-36v; 383/IV,12v,14r; 383/V,24r)
F.25v.26r. Les faixes del Ynfant, “Deu del Sinaí..” (Betlem) (383/IV,9v-10r; 383/V,24r)
F.26v-28r. Lo bressol, “No té bressol l Ynfantó de Maria..” (Betlem) (383/II,31v-34v; 33/IV,12v,14r; 383/V,24r,25r)
F.28r. (imprès) Lo sant nom de Jesus (Idil.lis i Cants Místics) (383/V,f.26r) (383/III, f.24v.25r) (379/14, 116r)
F.28v.29r. Espines, “Ella està besant..” (Betlem) (383/II,37r,37v; 383/V,26r; 383/VI,22r)
F.29v. Lo Terebinte, “Lo Rey hermos de Betlhem..” (Betlem) (383/II,39v,40v; 383/III,25v,26v; 383/V,27v.28r; 383/VI,14r)
F.30r. La sarment, “L Espòs de Maria..” (Betlem) (383/II,41v; 383/III,27v; 383/V,29r)
F.30v-34v. La Presentació, “De tots los sacerdots que hi ha en lo Temple..” (Betlem)
(383/II,42v-48v; 383/III,28v-33v; 383/IV,19r-24r; 383/V,30r-33r; 383/VI,14v-18r)
F.35v. L ars y la Canya, “Al sortir del santuari..” (Betlem) (383/II,49v-50v; 383/III,22v-23v; 383/V,33r; 383/VI,11r)
F.36v.37r. Entre flors, “Encara es petit, petit..” (Betlem) (383/II,51v; 383/III,34v; 383/V,36r; 383/VI,10r)
F.37v.38r. Tot bressant, “Lo cel sospenia sa dolsa armonia..” (Betlem) (383/II,52v-53v; 383/III,35v,36v; 383/V,34r-35r; 383/VI,35v.36r)
F.38v-39v. La cova de la llet, “Dins l Estable de Betlhem..” (Betlem) (383/II,54v,55v; 383/III,37v,38v; 383/V,40r,40v; 383/VI,12v.13v)
F.40v. Los sants Ignoscents, “¿De que ploras? ¿De que ploras..” (Betlem) (383/II,56v,57v; 383/III,39v-42v; 383/V,37r-39v; 383/VI,19v)

 

 

383/II. (Betlem) Llibreta mitjana de fulls ratllats (215x150 mm), relligada amb cobertes dures de pergamí. Escriptura en tinta i, generalment, correccions i afegits en llapis. Lletra clara i gran. No es tracta de provatures, sinó de textos ordenats. F.f. 57. Foliació en llapis. En el manuscrit no hi figuren dates autògrafes, però tant pel tipus de lletra, com pel fet de ser una versió gairebé acabada del llibre Betlem, per les mateixes raons que s’han indicat en la datació de 383/I, s’ha de considerar que es va escriure entre 1889 i 1890 (el llibre sortí a inicis de 1891).

Contingut i comentari. Com s’ha indicat amb més detall en 383/I, el tema dels poemes tracta de diverses escenes a l’entorn del naixement de Jesús. Aquesta llibreta, encara que anterior, és correlativa amb 383/I i 383/V, com a versions acabades del llibre Betlem, tot i que en 383/II, respecte de l’edició, hi manquen els poemes: Als infants, La Nadala, Cançó del rossinyol i Les faixes de l’infant. És una mica anterior perquè en alguns casos els títols, així com els textos, són diferents que en 383/I i 383/V. Per exemple, el primer vers del poema La presentació, “De tres cents sacerdots” (“De tots los sacerdots” en 383/I,V i edició), o el primer vers de la segona estrofa, “Com venen de la lley ses alegries” (“Com brotan de la lley ses alegries”). Tots els poemes de 383/II són de Betlem, i amb molt poques variacions d’ordre respecte de l’edició.

F.1r. “Transeamus usque Bethlehem” (epígraf del llibre)
F.1v-2v. La Anunciació,“En sa cambreta humil..”, que corespon a La rosa de Jericó, Betlem. (ms 369/16,f.85v-87r) (383/I,1v-2r; 383/V,3r-4r)
F.3v-5r. “De la ciutat de Davit..” (esborrany de Lo pou de Maria, de Betlem) (ms 383/I,2v-3v; 383/III,34v; 383/IV,2v-4r; 383/V,36r; 383/VI,10r)
F.5v-14r. Lo Naixement,”Un cap al vespre de desembre..” (Betlem) (383/I,4v-11r; 383/V,5r-11v)
F.15v-20r. Pastors y Reys, “Descloute, volta estrellada..” (Betlem) (383/I,11v-15r; 383/III,3v,5r-9v,11v-13r; 383/IV,4v-5v; 383/V,12r-15r; 383/VI,2v,4r-5r)
F.20v-23v. Chor de pastors,”Lo Pastor de les estrelles..” (el títol global deles diferents parts del poema és Cançó dels pastors, de Betlem) (383/I,15v-17v; 383/III,13v; 383/IV,15v-17r; 383)
F.24v-25v. Cansó de l Estrella,”Jo us mostro l camí..” (Betlem) (383/I,18v-19v; 383/III,10r,14v,18r,18v; 383/IV,6v.7r; 383/V,17r,18r; 383/VI,3r,12r)
F.23v-27v. Los tres Reys als peus de Jesus,”Venim d Orient..” (Betlem) (383/I,19v-20v; 383/IV,7v; 383/V,19v; 383/VI,3r,12r)
F.27v-30r. Cansó de la Verge,”Reys de Caldea,Pastors de Judea..” (Betlem) (els primers quatre versos són manuscrits; a partir del 5è vers, retall imprès del Càntic Lo noi de la mare; el poema torna a ser autògraf en les parts Un pastor, Los pastors, Los Reys i Maria) (ms 383/I,21v-22v; 383/III,15v-16v; 383/V,20r-21r; 383/VI,5v)
F.31v-34v. Lo Bressol, “No te bressol l Ynfantó de Maria..” (Betlem) (383/I,26v-28r; 383/III,19v-21v; 383/V,24r-25r; 383/VI,52r-55v)
F.35v.36v. Anem à adorarlo, “Un anyellet arribà à l Establia..” (correspon al poema Pastorel.la de Betlem) (383/I,24v; 383/IV,12v-14r; 383/V,24r)
F.37r.37v. Primer dolor, “Ella va besant..” (correspon a Espines, de Betlem) (383/I,28v-29r; 383/V,26r; 383/VI,22v)
F.39r. “Oh Jesus, nom de dolsor..” (4 versos que semblen correspondre a Lo Sant Nom de Jesús, dels Idil.lis i Cants Místics) (383/I,28r; 383/V,26r)
F.39v.40v. Lo Terebinte, “Lo Rey hermos de Betlhem..” (Betlem) (383/I,29v; 383/III,25v-26v; 383/V,27v,28r; 383/VI,14r)
F.41v. “L Espòs de María..” (correspon a La sarment, de Betlem) (383/I,30r; 383/III,27v; 383/V,29r)
F.42v-48v. La Presentació, “De tres cents sacerdots que hi ha en lo Temple..” (Betlem) (383/I,30v-34v; 383/III,28v-33v; 383/IV,19r-24r; 383/V,30r-33r; 383/VI,14v-18r)
F.49v-50v. L Ars y la Canya, “Al sortir del santuari..” (Betlem) (383/I,35v; 383/III,22v,23v; 383/V,33r; 383/VI,11r)
F.51v. Entre flors, “Encara es petit, petit..” (Betlem) (383/I,36v.37r; 383/III,34v; 383/V,36r; 383/VI,10r)
F.52v-54r. Jesus dormint / Maria al peu del bressol, “Lo cel sospenia sa dolsa armonia..” (correspon a Tot bressant, de Betlem) (383/I,37v.38r; 383/III,35v.36v; 383/V,34r,35r; 383/VI,35v,36r)
F.54v.55v. La Cova de la llet, “Dins l Estable de Betlhem..” (Betlem) (383/I,38v-39v; 383/III,37v,38v; 383/V,40r,40v; 383/VI,12v,13v)
F.56v-57v. Los Sants Ygnoscents, “¿De que ploras? ¿De que ploras..” (Betlem) (383/I,40v; 383/III,39v-42v; 383/V,37r-39v; 383/VI,19v)

 

 

383/III. (Betlem) Llibreta mitjana de fulls ratllats (220x160 mm), però també amb altres fulls mitjans, cosits, blancs, i altres fulls ratllats una mica més amples (220x170 mm). Volum en tapa dura de pergamí. Hi predomina la lletra gran (de finals dels 80) i clara, i correccions, en llapis i tinta, bastant abundants. En algun cas (f.5r-6v) text més desordenat, amb fragments de lletra de diferent grandària. F.f. 44. Foliació en llapis. El manuscrit (com a esborrany incomplet del llibre Betlem, juntament amb 383/IV i 383/VI, que encara són més anteriors) ha de ser anterior a 383/II, 383/I i 383/V, versions més acabades del llibre. El volum sortí a inicis de 1891 i ja estava acabat, en paraules de l’autor, per l’octubre de 1890, any en el qual, majoritàriament, es devien redactar les versions acabades que s’han esmentat. És probable que aquest manuscrit sigui de 1889, perquè hi trobem una data autògrafa de “27.febrer.89” (f.27v). Amb tot, en el ms 383/IV, clarament anterior, en el f.12v. hi ha la data de l’agost de 1890.

Contingut i comentari. Els temes són els propis del llibre, a l’entorn del naixement de Jesús a Betlem. Els textos corresponen quasi exclusivament al llibre Betlem, però n’hi falten bastants: Als infants, La rosa de Jericó, Lo Naixement, Los tres reis als peus de Jesús, La Nadala, Cançó del rossinyol, Pastorel.la, Les faixes de l’infant, Espines i Lo pou de Maria. De fet, juntament amb 383/IV i 383/VI, que són posteriors, formen l’esborrany del llibre. En 383/III el poemari el trobem en fase embrionària, perquè molt sovint alguna part dels poemes de Betlem (que a vegades tenen diferents apartats, segons els personatges que hi intervenen) encara forma un poema separat i amb títol diferent. Així Los tres Reys (f.14v) és en l’edició el parlament d’un Àngel del poema Cançó de l’estrella, o en f.15v, el que diu el Pastor, en l’edició ho diu Lo Majoral. Queda molt clar que és anterior a 383/II, la més incompleta de les versions més acabades, per diferents motius: hi ha títols diferents, com en f.15v, 35v o 27v (on el poema Cançó de la Verge encara porta el títol Maria); també hi falten títols (per ex. en f.34r, 27v, 22v) i trobem versions primeres, ben diferents, en poemes com Pastors i reis (f.5r-9v) o Cançó de l’estrella (f.10v). Cal indicar que en f.44v hi figura ja un primer índex de poemes de La fugida a Egipte, la qual cosa, juntament amb l’observació del ms 383/VI, ens fa veure que aquest poemari no es redactà exclusivament a La Gleva, com s’indica en el pròleg.

F.1r-2v. “Amemus Puerum de Bethlem..” (còpia de diferents frases en llatí, dels evangelis o altres fonts, algunes d’elles utilitzades com a epígrafs dels poemes de Betlem)
F.3v. Pastors y Reys /Chor de pastors, “Descloute volta estrellada..” (Betlem) (es tracta de la 1ª part del poema, la del Chor de pastors, amb una 2ª estrofa que no és a l’edició) (ms 383/I,11v; 383/II,15v; 383/IV,4v; 383/V,12r; 383/VI,2r,4r)
F.5r-9v. “estrella de l alba que li baixaràs..” (Betlem) (esborranys i variacions sobre el Chor d’Àngels del poema Pastors i reis; hi ha dues versions primitives del Chor d’Àngels en f.7r i 8v) (aquest poema es correspon amb els textos dels ms esmentats en f.3v)
F.10r. L estrella, “Agenollauvos, Reys..” (Betlem) (7 versos que semblen correspondre a una 1ª versió de La cançó de l’estrella)
F.11r. “Guiaumhi vos, Maria..” (4 versos)
F.11v-13r. Angels y pastors / Chor de pastors (Betlem) (esborranys, sobretot de la part del Majoral, del poema Pastors i reis) (en 12v inclou un càntic imprès, amb correccions, “Anem a Betlhem..”)
F.13v.14r. Chor de pastors, “Arribant aquí a la vora..” (Betlem) (podria ser una altra versió del Chor de pastors, del poema Cançó del pastors, perquè a 14r hi ha el Chor d’àngels, “Glòria a Deu en les altures..”, que ve a continuació) (383/I,15r,17v; 383/II20v-23v; 383/IV,15v-17r; 383/V,16r)
F.14v. Los tres Reys, “D Orient venen los Reys..” (Betlem) (correspon al parlament d’Un Àngel, de Cançó de l’estrella; en 18v, versió més completa)
F.15r. Un pastor, “Oh bon Jesuset..” (Betlem) (correspon a la intervenció del Majoral en Cançó de la Verge)
Los tres reys, “Si regnar voleu..” (encara que és una versió diferent, correspon a Los Reis, de Cançó de la Verge)
F.15v-16v. Maria, “Rey de Caldea, pastors de Judea..” (Betlem) (retall imprès de Lo noi de la mare, de Càntics, però té els 4 primers versos guixats i, en lletra autògrafa, estan substituïts pels 4 primers de Cançó de la Verge; la resta és en versió impresa perquè, efectivament, coincideixen els versos en els dos poemes; el poema torna a ser autògraf en les parts Los pastors (15v), Los reis (15v), Maria (16v)..) (383/I,21v,22v; 383/II,27v-30r; 383/V,20r,21r; 383/VI,5v)
F.17r. Sant Miquel damunt la cova, “Despres de la adoració l exercit dels Angels..” (prosa de 8 ratlles, indicant les accions dels Àngels després del naixement de Jesús; fa pensar en el guió d’una part del llarg poema Lo naixement; amb tot, no cal oblidar les accions dels àngels en el quadre escènic de L’adoració dels pastors)
F.18r. “Un Angel me guia..” (quarteta que diu, amb diferents imatges, el mateix que una estrofa de Cançó de l’estrella)
F.18v. Los tres Reys, “D orient venen los Reys..” (Betlem) (és una altra versió de l’apartat Un àngel, del poema Cançó de l’estrella) (383/I,18v,19v; 383/II,24v,25v; 383/IV,6v,7r; 383/V,17r,18v; 383/VI,3r,12r)
F.19v-21v. Lo Bressol, “No te bressol l Ynfantó de Maria..” (Betlem) (383/I,26v,28r; 383/II,31v-34v; 383/V,24r,25r; 383/VI,52r,52v-55v)
F.22v.23v. “Al sortir del santuari..” (Betlem) (correspon al poema L’arç i la canya) (383/I,35v; 383/II,49v-50v; 383/V,33r; 383/VI,11r)
F.24v. “Oh Jesus, nom de Jesus..” (Idil.lis i Cants Místics) (correspon al poema Lo sant nom de Jesús) (383/I,28r; 383/V,26r) (ms 379/14, f.116r)
F.25v.26v. Lo Terebinte, “Lo Rey hermos de Betlem..” (Betlem) (383/I,29v; 383/II,39v,40v; 383/V,27v,28r; 383/VI,24r)
F.27v. “L Espos de Maria..” (Betlem) (versió incompleta del poema La sarment) (383/I,30r; 383/II,41v; 383/V,29r)
F.28v-33v. La presentació, “De tot los sacerdots que hi ha en lo temple..” (Betlem) (383/I,30v-34v; 383/II,42v-48v; 383/IV,19r-24r; 383/V,30r-33r; 383/VI,14v-18r)
F.34v. “Encara es petit, petit..” (Betlem) (versió incompleta del poema Entre flors) (383/I,36v,37r; 383/II,51v; 383/IV,2r,4r; 383/V,36r; 383/VI,10r)
F.35v.36v. Jesús dormint / Lo son de Jesús, “Lo cel sospenia – sa dolsa armonía..” (Betlem) (es tracta del poema Tot bressant) (383/I,37v-38r; 383/II,52v-54r; 383/V,34r,35r; 383/VI,35v,36r)
F.37v.38v. La Cova de la Llet, “Dins l Estable de Betlheem..” (Betlem) (383/I,38v,39v; 383/II,54v,55v; 383/V,40r,40v; 383/VI,12v,13v)
F.39v.42v. Los sants Ygnocents, “¿De que ploras? ¿De que ploras?..” (Betlem) (383/I,40v; 383/II,56v,57v; 383/V,37r-39v; 383/VI,19v)
F.41r. “si al primer sonris de l’alba..” (5 versos)
F.42v. “joguinejant ab les palmes..” (9 versos)
F.44r. (Índex que correspon als poemes d’aquest manuscrit, encara que hi falten títols; deduïm que sota el títol Nadal s’hi deuen aplegar tots els textos a l’entorn del pessebre, dels f.3v-18v) “Betlhem: La Anunciació, Nadal, Lo Bressol, Lo sant nom de Jesús, Primer dolor, Lo Terebinte, L espos de Maria-va ab sa companyia, La Presentació, Al sortir del santuari, Encara es petit, petit, Jesús dormint, La Cova de la Llet, Los Sants Ygnocents”.
F.44v. (Índex d’alguns poemes de La fugida a Egipte) “La Fugida à Egipte: Jesús, meu, Jesús dolcissim; Sant Joan; Lo romaní; Dimas; La Fugida à Egipte; Del Nil blavos en la verdosa riba; Lo primer pas; La font; Lo pa del desterro es dur”
“Tornant d Egipte”

 

 

 

383/IV. (Betlem) El manuscrit, tal com estableix M.Condeminas, en una nota imtroductòria, es pot dividir en dos plecs o apartats. Del f.1 al 18 és una llibreta mitjana de fulls ratllats (210x150 mm), escriptura en tinta, amb freqüents correccions en tinta i llapis, tipus de lletra diferent, i amb alguns textos no gaire ordenats en la pàgina (com 2v-4r, 10v-11r). Del f.19 al 24, fulls ratllats, cosits, de mida mitjana (220x160 mm), i el text ordenat en la pàgina, amb poques correccions. Volum relligat en tapa dura de pergamí. F.f.24. Foliació en llapis. Lletra del decenni de 1880, més petita que en 383/II i 383/I. Amb tot, el manuscrit es degué redactar entre 1889 i 1890. El llibre Betlem, del qual és esborrany, és d’inicis de 1891, i aquest manuscrit és anterior als ms 383/III, II, I i V, que s’havien redactat entre 1889 i els primers mesos de 1890. De fet hi trobem una data autògrafa: “Barna 1 agost –90-“ (f.12v). Condeminas indica que el segon plec és de redacció més tardana.

Contingut i comentari. Encara que més breu, com els altres ms de Betlem, aquest quadern tracta d’escenes a l’entorn del naixement de Jesús, i la presentació al temple. És un dels esborranys del llibre (només en f.10v trobem una poesia que no és de Betlem, sinó de Roser de tot l’any). Hi manquen referències als següents poemes: Als infants, La rosa de Jericó, Lo naixement, Cançó de la Verge, La Nadala, Cançó del rossinyol, Lo Bressol, Espines, Lo Terebinte, La sarment, L’arç i la canya, Entre flors, Tot bressant, Los sants innocents i La Cova de la llet. Dins els esborranys del llibre aquest manuscrit és anterior al 383/II i 383/III. Poemes com Lo pou de la Verge (2v) o Canso dels pastors (5v) són versions diferents i més primitives, i sovint trobem textos semblants a poemes del llibre, però que no podem identificar clarament com a primeres versions. A part que el llarg poema La presentació, que figura en els 5 manuscrits del llibre, ens serveix per fixar l’ordre cronològic general que ja s’ha esmentat en altres moments.

F.1r. (Diferents versos i fragments que semblen correspondre, per algunes imatges, al poema Pastors i Reis, de Betlem)
- “Que amoros y amable..”
- “Aquella nit floriren / les vinyes d Engaddí..”
- “Oh Jesús rey de la gloria..”
- “Un estable es son bressol..”
F.1v. “Angels de.... deixaume vostres arpes..”
F.2r. “Jesús es nat..” (6 versos)
F.2v-4r. Lo pou de la Verge, ·De Nazaret à Betlhem..” (Betlem) (esborrany molt primitiu)
F.4v. “La humanitat esta cega..” (esborrany del Chor de Pastors, del poema Pastors i Reis)
F.5v. Canso dels pastors, “Nos han dit que erau Pastor..” (es tracta d’una versió diferent, de tema semblant a Cançó dels pastors, de Betlem)
F.6r. “Podria presentarse l Adoració dels Reys cantant los pastors en la Entrada” “Bonnel 37”
F.6v.7r. Cansó de l Estrella, “Jo us mostro l camí..” (Betlem)
F.7v. Los tres Reys als peus de Jesús, “Guiats per l Estrella..” (versió incompleta, Betlem)
F.8r. “A grans voladuries..” (10 versos, amb tema semblant a Cançó del rossinyol i Nadala)
F.8v. “Voldria ser fusteret..” (10 versos)
F.9v.10r. Les faixes del Ynfant, “Deu del Sinaí..” (Betlem)
F.10v. “M has (heu) deixat sense bellesa (hermosura, corona)..” (esborrany del poema del 26 de desembre de Roser de tot l’any, que porta l’anotació “Vigilia de Nadal) (en ms 377/V,f.113v, efectivament, hi figura amb la data de 24 de desembre)
F.11v. “Som tres infants betlemites..” (5 versos)
F.12v-14r. “Un anyellet arribà a l Establia..” (correspon a Pastorel.la, de Betlem)
F.14v. “Oh pastoretes d aquesta encontrada / que li darem / al Ynfant de Betlhem..” (versos al.lusius al Chor de pastores (f.15v)
F.15v-17r. Canso de les pastores, “Lo bon Jesuset..” (Betlem) (esborranys i versió més acabada de la part “Chor de pastores”, del poema Cançó dels pastors)
F.17v-18r. “Quan los Magos hi van..”, “A la mitja nit..”, “Los Ang. Van y venen..” (diferents provatures de versos que semblen correspondre als poemes inicials de Betlem)
F.19r-24r. “De tots los sacerdots que hi ha en lo temple..” (correspon al poema La presentació, de Betlem)

 

 

383/V. (Betlem) Aplec de fulls enquadernats amb coberta dura de pergamí, amb predomini de blancs i ratllats (de 320x220 mm); també dos de ratllats, més grans (de 340x250 mm); altres fulls de llibreta mitjana (220x160 mm) i alguns fulls blancs més petits. Escriptura en tinta i algunes correccions en tinta i llapis. Lletra clara i bastant gran, de l’època de l’edició del llibre, encara que el poema La Nadala, que és un full afegit, està escrit en lletra més petita i 2ª r (1876-1882). F.f. 40. Foliació en llapis. No hi ha dates autògrafes, però podem deduir (en tractar-se de la versió més definitiva del llibre Betlem, com s’ha dit en descriure 383/II i 383/I) que els fulls s’aplegaren i es copiaren poc abans de l’edició del llibre (gener 1891), que l’autor ja manifestà tenir acabat per l’octubre de 1890 (Epistolari VII,p.149).

Contingut i comentari. Els textos tracten les tradicionals escenes del naixement de Jesús. En el manuscrit hi figuren tots els poemes de Betlem (fins i tot Als infants, que mancava en tots els altres quaderns) i, pràcticament, en versions definitives. Podem constatar que es tracta del més acabat, per diferents motius: es segueix l’ordre de poemes de l’edició (per exemple, ja trobem en el lloc corresponent el poema Lo pou de Maria; encara que resten dos poemes amb l’ordre intercanviat: Entre flors i Tot bressant); els títols són els definitius (per exemple el poema La Anunciació, que figura encara així en 383/I, és substituït ja per La rosa de Jericó); és en l’únic quadern on el poema Cançó de la Verge figura en versió totalment manuscrita; i, fins i tot, l’autor introdueix l’apòstrof (per exemple en el títol “l’estrella” –17r-, o en 24r, “l’Ynfantó”, “l’Establia”). Malgrat tot, en alguns poemes hi ha guixades i correccions (La Nadala, La cova de la llet, o els esborranys de Los Sants Ygnoscents), també trobem alguna versió inacabada (com els poemes Cançó del rossinyol i La sarment, del qual ni figura el títol, que apareixia, en canvi, a 383/I), i un poema que no és del llibre (Lo sant nom de Jesús, f.26r, també en 383/I).

F.1v.2v. Als Ynfants, “Acostauvos à mi, feu la rodona..” (Betlem)
F.3r.4r. La rosa de Jericó, “En sa cambreta humil..” (Betlem) (ms 369/16,f.85v-87r) (ms 383/I,1v,2r; 383/II,1v,2v)
F.5r.-11v. Lo Naixement, “Un cap al vespre de desembre à l’hora..” (Betlem) (la versió definitiva aplega els f.5r,5v,6r,11r,11v; en els f.7r-10v hi ha un esborrany) (ms 383/I,f.4v-11r; 383/II,5v-14r)
F.12r.15r. Pastors y Reys, “Descloute volta estrellada..” (Betlem) (les diferents parts d’aquest llarg poema aquí estan ja ordenades amb els títols de l’edició) (ms 383/I,11v-15r; 383/II,15v-20r; 383/III,3v,5r-9v,11v-13r; 383/IV,4v-5v; 383/VI,2r,4r-5r)
F.16r. Cansó dels Pastors, “Lo Pastor de les estrelles..” (Betlem) (383/I,15r-17v; 383/II,20v-23v; 383/III,13v; 383/IV,15v-17r)
F.17r.18r. Cansó de l’estrella, “Jo us mostro’l camí..” (Betlem) (383/I,18v,19v; 383/II,24v,25v; 383/III,10r,14v,18r,18v; 383/IV,6v,7r; 383/VI,3r,12r)
F.19r. Los tres Reys als peus de Jesús, “Venim d’orient..” (Betlem) (383/I,19v,20v; 383/II,23v; 383/IV,7v; 383/VI,3r,12r)
F.20r.21r. Cansó de la Verge, “Reys de Caldea, Pastors de Judea..” (Betlem) (de tots els ms 383 és l’únic que té tot el text manuscrit) (383/I,21v,22v; 383/II,27v-30r; 383/III,15v,16v; 383/VI,5v)
F.22v. La Nadala, “D un roser a l hombra..” (Betlem) (una part ratllada seran versos de Cançó del Rossinyol) (383/I,23r,imprès) (370/23/Vària I,4r)
F.23r. (imprès, amb correccions manuscrites) Cansó del Rossinyol (Betlem) (383/I,23v,imprès) (370//23/Vària I,f.4r,esborrany molt primitiu)
F.24r. Pastorel.la, “Un anyellet arribà à l’Establia..” (Betlem) (383/I,24v; 383/II,35v,36v; 383/IV,12v,14r)
Les faixes del Ynfant, “Deu del Sinaí..” (Betlem) (383/I,25v,26r; 383/IV,9v-10r)
F.24r.25r. Lo bressol, “No te bressol l’Ynfantó de Maria..” (Betlem) (383/I,26v,28r; 383/II,31v-34v; 383/III,19v,21v; 383/VI,52r-55v)
F.26r. Lo sant nom de Jesús, “Lo Messias noy..” (Idil.lis i Cants Místics) (383/I,28r,imprès) (383/III, 24v.25r) (379/14, 116r)
Espines, “Ella està bressant..” (Betlem) (383/I,28v,29r; 383/II,37r,37v; 383/VI,22v) F.27v.28r. Lo Terebinte, “Lo Rey hermos de Bethlem..” (Betlem) (383/I,29v; 383/II,39v,40v; 383/III,25v,26v; 383/VI,14r)
F.29r. “L Espòs de Maria..” (versió incompleta, que correspon a La sarment, de Betlem) (383/I, f.30v, conté els versos de l’edició i el títol) (383/II,41v; 383/III,27v)
F.30r-33r. La Presentació, “De tots los sacerdots que hi ha en lo Temple..” (Betlem) (383/I,30v-34v; 383/II,42v-48v; 383/III,28v-33v; 383/IV,19r-24r; 383/VI,14v-18r)
F.33r. L Ars y la Canya, “Al sortir del santuari..” (Betlem) (383/I,35v; 383/II,49v-50v; 383/III,22v,23v; 383/VI,11r)
F.34r. Lo pou de Maria, “La nazarena gentil..” (Betlem) (383/I,2v,3v; 383/II,3v-5r; 383/IV,2v-4r)
F.34r.35r. Tot bressant, “Lo cel suspenia..” (Betlem) (383/I,37v,38r; 383/II,52v-54r; 383/III,35v,36v; 383/VI,35v,36r)
F.36r. Entre flors, “Encara és petit, petit..” (Betlem) (383/I,36v,37r; 383/II,51v; 383/III,34v; 383/IV,2v-4r; 383/VI,10r)
F.37r.39v. Los sants Ygnoscents, “¿De que ploras? ¿De que ploras..” (Betlem) (383/I,40v; 383/II,56v-57v; 383/III,39v,42v; 383/VI,19v)
F.40r. La Cova de la llet, “Dins l’Estable de Betlem..” (Betlem) (383/I,38v,39v; 383/II,54v,55v; 383/III,37v,38v; 383/VI,12v,13v)

 

 

 

383/VI. (Jesús infant. Autògrafs de Betlem, La fugida a Egipte, Nazaret) Llibreta de fulls mitjans (220x170 mm), ratllats, i alguns fulls blancs, afegits, generalment més petits, inclosa en un volum relligat amb coberta dura de pergamí. F.f. 59. Foliació en llapis. Escriptura en tinta, amb correccions i afegits, en tinta i llapis. Generalment, distribució irregular dels textos en la pàgina. Hi ha textos ordenats, amb lletra clara, del decenni de 1880, però també altres amb provatures i diferents tipus de lletra. El manuscrit, de lletra més petita, és anterior a tots els altres de Betlem (que per ordre d’antiguitat són: 383/IV, III, II, I, V), datats entre 1889 i 1890, i també que el més antic de Nazaret (el 378/VI, de 1889) i el de La fugida a Egipte (376). De fet, trobem moltes datacions autògrafes que demostren que 383/VI es redactà el 1886 i anys posteriors, fins al 1889: “janer 1886” (f.10v), “11 janer 1886” (12v), “12 mars 1886” (32v), “13 mars 1886” (19v), “24 mars 1886” (9v i 10r), “4 juny 1888” (11r), “8 juliol 88” (56v), “9 agost 88” (37r), “feb.89” (40v), “4 mars 89” (50r), “20 agost 89” (57v). Per altra banda, en el f.28v, hi figura un full afegit, en 2ªr, de “1875”.

Contingut i comentari. En els textos del manuscrit, a més de les escenes del naixement, a Betlem, hi figura la idealització del món quotidià que envolta el Jesús de Nazaret, i també alguns passatges del pelegrinatge a Egipte. En el manuscrit, a part de diferents materials d’elaboració inicial, hi trobem versions de 12 poemes de Betlem (a vegades, d’un mateix poema en pàgines alternades), de 14 poemes de Nazaret, 6 de La fugida a Egipte, 4 de Roser de tot l’any, 1 dels Idil.lis i Cants Místics, i 1 del recull inèdit Jesús Amor. Es tracta, doncs, d’una primera elaboració paral.lela dels tres llibres de la trilogia Jesús Infant, que no es publicaren junts fins el 1996; en el f.58v, en efecte, figura un índex incomplet, amb els poemes ja distribuïts en els tres títols (així com en 383/III, f.44r.44v). Els materials més abundants són els de Betlem. Es tracta de l’esborrany més primitiu perquè, a part que la majoria de datacions de 1886 són de poemes d’aquest llibre, hi ha diverses pàgines amb textos en prosa que havien de servir per inspirar els poemes (per exemple, en f.6r-7r, amb tradicions de Palestina; o també en f.10r i 10v, amb guions, en prosa, d’alguns poemes; i, al llarg del manuscrit, amb referències concretes de les fonts, com “Quaresmius”, “Letard”,etc.). Semblantment, s’evidencia que es tracta del manuscrit inicial del llibre si el comparem amb els altres cinc, sobretot amb els que també són esborranys (383/IV, III i II). Les diferències són clares en poemes com : Simeon (f.14v-18r; La presentació en tots els altres ms); Lo noy de la mare (f.5v, imprès), que en els altres és La cançó de la Verge, i ja hi figuren fragments manuscrits; o en esborranys més primitius que en 383/IV i III. Pel que fa a Nazaret, en el manuscrit observem textos sense títol, amb títol canviat, i versions més inicials que l’esborrany del ms 378/VI i que la versió acabada (378/V). Respecte dels manuscrits de La fugida a Egipte (els 3 quaderns del ms 376), van ser redactats, ja a La Gleva, durant l’estiu i tardor de 1893, i els poemes de 383/VI també els trobem en versions més antigues. En la relació de textos no s’indicarà la localització dels poemes de Betlem en els altres manuscrits, perquè ja s’ha fet en la descripció dels anteriors.

F.1r. “L Ungit del Senyor..” (llistat de maneres d’anomenar Jesucrist)
F.1v. “A l hora en que s es desclosa..” (esb.de Nadal, f.3v, Roser de tot l’any)
F.2r. (versos solts referents al Jesús infant)
“Jesus vos feu com lo sol..” (Roser de.., 1 de novembre) (ms 377/V, ff.99r)
F.2v. Chor de pastors, “Obriuvos cels en rosada..” (esb. De Pastors i reis, de Betlem)
F.3r. L Estrella cayent, “Agenollauvos,Reys..” (Betlem)
“Vostre fill Maria..” (esb.de fragments de Cançó de l’estrella, de Betlem)
Los Pastors, “Si voleu venir..” (esb. De Lo Majoral de Cançó de la Verge, de Betlem)
Los tresReys, “Guiats per l’estrella..”(esb.de Los tres reis als peus.., de Betlem)
F.3v. Nadal, “A l hora en que s’ha desclosa..” (Roser de..)
F.4r-5r. “Obriuvos cel estrellat..” (esb. De Pastors i reis, de Betlem) (en 5r. hi ha l’imprès, Càntich 24, “A Betlhem”, que l’autor introduí, amb alguna variació a Cor de Pastors i Un àngel, de Pastors i reis)
F.5v. (imprès, Càntich 22, Lo Noy de la mare) Correspon al poema Cançó de la Verge, de Betlem, perquè a partir de la 3ª estrofa seran iguals tots dos poemes.
F.6r-7r. “Los arabes contan que Deu prometé à Moyses..” (diversos fragments en prosa, com a materials de Betlem)
F.7v.8v. “Somií que m en entrava..”
F.9v. Sota un arbre, “La Mare de Deu reposa..” (s’assembla al poema de 10r, Entre flors)
F.10r. “La Verge reposava ab l infant..” (text en prosa, guió del poema anterior)
“Encara es petit, petit..” (esb.del poema Entre flors, de Betlem)
F.10v. “Un dimecres en la Vall de getsemaní..” (prosa sobre el tema de L’arç i la canya)
F.11r. “Quan del temple isquè Maria..” (esb.de L’arç i la canya, de Betlem)
F.11v. “Ego flor campi et lilium” (frases llatines, i en català, que semblen copiades)
F.12r. “De lluny venen los tres Reys..” (es tracta de l’apartat Un àngel del poema Cançó de l’estrella) (també hi ha l’esborrany de l’apartat Un àngel, de Los tres reis als peus..)
F.12v.13v. La Cova de la Llet, “Dins l Estable de Betlhem..” (Betlem)
F.14r. Sota’l Terebinte, “Lo Rey hermós de Betlhem..” (Betlem)
F.14v-18r. Simeon, “De tots los sacerdots que hi ha en lo temple..” (La presentació,Betlem)
F.18v. “Cada dia al sortí l sol..” (esb. d’uns 6 versos)
F.19v. Los Ygnocents, “De que ploras de que ploras..” (Betlem)
F.20r. “Jesus meu, Jesus dolcíssim..” (poema amb algunes imatges de Lo Romaní, de La fugida a Egipte)
F.20v-22r. “Quina casa tan hermosa..” (esb. de La Santa Casa, de Nazaret) (ms 378/V,11v-13v; 378/VI,13v-14v)
F.22v. Primer dolor, “Ella va alletant..” (esb. d’Espines, de Betlem)
F.23v-24v. Dimas, “Jesús Maria y Joseph..” (La fugida a Egipte) (ms 376/I,18v-20r; ms 376/III,17v-19r)
F.25v-28r. Jesus infant (Idil.lis i cants místics) (368/11, 42v.43r) (379/14, 74r-78r)
F.28v-29v. La flor del romaní, “La Verge anava a Egipte..” (correspon a Lo romaní, de La fugida a Egipte) (376/I,8v-10v; 376/III,19v,20v,29r)
F.30r. “Avuy Sant Joseph..” (esb. de Subditus illis, de Nazaret) (ms 378/V, f.27v.28r)
F.30v. “Quan Jesus torna d Egipte..” (esb.d’Herbes i aucells, de Nazaret) (378/V,5r; 378/VI,12v)
F.31r. “que Nazaret te sa flor..”
“Coveta de Joan..” (esb.de Dintre la cova, de La fugida a Egipte) (376/I,58v-60r; 376/III,81v-83r)
F.31v. “Era una nit, nit d’hivern..” (Sopluig, de Nazaret) (378/V,38v)
F.32r. “Les herbetes del jardí..” (esb. primitiu i prosa inspiradora d’Herbes i aucells)
“Jesus posa son mantell..” (part II de Sopluig)
F.32v. “Lo bon Jesuset..” (esb.d’Anant a la font, de Nazaret) (378/V,17v,20v; 378/VI,22r,22v)
F.33r. “Jesus te un jardí..” (esb. de La herba del amor, del recull inèdit Jesús Amor) (ms 3098, f.15v) (ms 3099, f.29v.30v) (ms 3101, f.2v.3v)
F.33v.34v. “Allí à Nazareth..” (esb.de Al peu del roser, de Nazaret) (ms 378/V, f.23v-26v)
F.35v.36r. “Lo cel sospenia sa dolsa harmonia..” (esb. de Tot bressant, de Betlem)
F.36v.37r. “Li posan al front..” (esb. de Lo reiet, Nazaret) (378/V,21v-22r)
F.37v-39r. “Sant Joan fa en lo Desert..” (esb. i 1ª versió de Sant Joan, de La fugida a Egipte) (376/I,5v-7v; 376/III,13v-16v)
F.40v.41r.42r. “Del Nil verdos en la fruytera riba..” (esb.d’Heliòpolis, de La fugida a Egipte) (376/I,30v-32v; 376/II,11r-12v; 376/III,33r-35v)
F.41v. “Ditxosa terra d’Egipte..” (dues estrofes de vuit versos)
F.42v-44r. Lo primer pas, “Del Sicomoro à la Font..” (La fugida a Egipte) (376/I,43v-44v; 376/III,49v-51r)
F.44v. “Doncelles de Nazar..” (esb.d’Anant a la font, de Nazaret)
F.45r-46r. “Y cerca á Jesus..” (esb.de Jesús en lo temple, de Nazaret) (378/V,39v-45r; 378/VI,27r,fragment)
F.45v. 20 mars, “-¿Qui t ensenya eixes cansons..” (és el poema del 16 de setembre, Los Dolors de Nostra Senyora, de Roser de tot l’any) (ms 377/V, f.26v)
F.46v-48v. Jesus y ls lleons, “Vuyt anys tenia l bon Jesus..” (Nazaret) (378/V,47v-50v)
F.49v. 4 mars, “Hoydà pescadors..” (corespon al poema del 28 de febrer, de Roser de tot l’any) (ms 377/V, f.21v, amb data de 4 de març)
F.50r. “Ab son canter à la testa..”(esb.de Dolça càrrega, de Nazaret) (378/V,50r; 378/VI,28v)
F.50v-51v. “L’un plany al bon Jesus, l altre n murmura..” (esb.de Jesús i els lleons)
F.52r. “pastors que n veuen y Magos que hi van..” (de les estrofes 10 i 15 de Lo bressol, de Betlem)
F.52v-55v. La olivera, “No té bressol l Ynfantó de Maria..” (esb. de Lo bressol)
F.56r. “Lo bon Jesus al verger..” (esb.de Plor de Jesús, de Nazaret) (378/V,69r; 378/VI,29v)
F.56v-57v. “Es fora al bosch lo Sant Fuster..” (esb.de Lo Gronxador, de Nazaret) (378/V,33v-35r)
F.57v. “Los nins lo van a veure..” (378/V,9v)
F.58r. “L infern espera una porta..” (esb.primitiu de A Jesús obrer, de Nazaret) (378/V, 51v-52r)
F.58v. Índex de poemes, incomplet, amb la distribució: Betlhem, Egipte, Nazaret.
F.59r. “la passionaria creixia..” (3 frases que semblen al.ludir al poema La Passionera, de Nazaret)

 

 

 

 

383/XXV. (Eucarístiques, Perles del Llibre d’Amic e Amat, Flors de Maria) El manuscrit 383/XXV conté tres plecs de fulls, separats cadascun per un foli de guarda plegat, que corresponen a tres reculls de poesies de l’autor. F.f. 83. Foliació en llapis.

I . Eucarístiques. Plec de fulls (del f.1 al 65) que majoritàriament són blancs (310x220 mm). Escriptura en tinta i algunes correccions en llapis. Els textos no estan gaire fragmentats, però tenen freqüents guixades i correccions. Lletra molt gran i entenedora.La inspiració del recull de poemes eucarístics li ve a Verdaguer (com diu ell mateix en el pròleg inèdit del llibre Eucarístiques, escrit en 1899, en els f. 2r-7v d’aquest manuscrit) en la missa de noces d’argent de 1898. De fet, però, la motivació del llibre prové d’A.Vassal, escriptor rossellonès, el qual ja pel desembre de 1896 va demanar a Verdaguer un poema sobre les Sagrades Hòsties de Pezillà de la Ribera (pròleg d’A.Vassal a Eucarístiques, Barcelona 1904, p.XIV). Aquest poema, Lo sol de Pezillà, és en certa manera el precursor del llibre, perquè en el manuscrit (f.13v) apareix datat per “Nadal 1896”. Efectivament, referint-se a aquest poema Verdaguer escriu a Vassal (Epistolari-X, p.68, 12 de gener de 1897): “..los quatre versos ab que responguí a vostra honrosa invitació me sortiren d un raig lo dia de Nadal”. És en aquesta carta quan el poeta afirma: “Un de mos somnis és escriure un llibret sobre el misteri de l’Eucaristia”. Vassal l’encoratja en aquest desig i li tramet una llista d’obres de tema eucarístic (carta del 21 d’abril de 1898, Epistolari X, p.200), de la qual Verdaguer fa una tria (carta del 27 d’agost, p.218), però alhora manifesta que només es veu capaç de fer “unes quantes poesies per celebrar una segona missa nova”. Amb tot, Verdaguer continuà en el projecte; en la carta a Vassal del 22 de febrer de 1899 es dedueix que tenia poemes fets del recull: “No sé quina poesia eucarística enviarvos..”. La majoria de textos del manuscrit, doncs, deuen ser de 1899 (hi figura aquesta data en f.2v, 27r, 43v i 49v). També trobem un text datat pel febrer de 1901 (f.60r) i un de 1898, La santa missa (però aquest poema no formarà part del llibre, sinó que s’afegirà, pòstumament, a Càntics, en la 3ª part). L’excepció més gran la constitueix el poema Alabanses al Santíssim (f.11r-12v, escrit en 2ª r, i datat, com correspon, pel març de 1879), que havia sortit com a Càntic imprès (n’és un exemplar el f.1r) i també en Idil.lis i Cants Místics, per ser inclòs, finalment, en Eucarístiques.

Contingut i comentari. El manuscrit correspon al llibre Eucarístiques, amb alguns textos inèdits de la mateixa temàtica. L’Eucaristia és vista, a través de la metàfora d’un sol, com un signe de vida, oposat a la mort i a la falta d’espiritualitat. En els poemes, com diu l’autor en el pròleg inèdit (f.2v), apareix “lo desitx de combregar d’un dia, l’anyorament d’un altra; l himne epitalamich d una comunió mes venturosa... lo goig de veure una primera comunió”, i també tradicions religioses, des de la processó de Corpus fins a alguns miracles de tema eucarístic. Es tracta d’un esborrany incomplet (perquè hi falten 49 poemes, dels 78 que té el llibre), format generalment per poemes acabats, no definitius. Es complementa amb l’esborrany que constitueix el ms 3100 (que té 37 poemes), donat que només es repeteixen 9 poemes, en versions més primitives. De fet, el 3100 s’inicia ja a partir de 1893. En alguns manuscrits dels llibres de tema religiós de l’últim decenni a vegades s’intercalen versos, o alguna estrofa, o es repeteix algun poema (com es pot veure en manuscrits de Roser de tot l’any: 369/17, 377/V, 3103..); i també hi podem trobar esborranys complets de poemes d’Eucarístiques. El manuscrit definitiu del llibre (segons explica Vassal en el pròleg de la 1ª edició de 1904) fou confiat a Vassal per Verdaguer, “perquè pressentia que ja no tindria temps de posar fi a la seva obra” (p.XXII), pel desembre de 1901, quan anà a Perpinyà en l’homenatge a J.Pepratx. Les poesies d’Eucarístiques, per ordre d’aparició en el manuscrit, són les següents :

F.1r. Full imprès (Càntich 31) amb correcció autògrafa de 3 versos, que corespon a Alabanses al Santíssim. En els f.11r-12v, hi ha el manuscrit complet del poema. També es troba en el ms 370/23, f.13-14v.
F.9v.8r. “La comunió que rebo..” (esborrany de La Comunió del Cel)
F.8v.9r. “Lo bon Jesus quan baixa..” (esb. i versió acabada de Fruit de la Comunió)
F.10r.10v. “La Sagrada Eu es una llum..” (esb. de A Sant Francesc de Borja)
F.13r.13v. Lo Sol de Pezillà (esborrany)
F.14v.15v. “Rossa n es la ginestayre..” (esb. de La Ginestaire)
F.16r.16v. “Quan arriba al barranch..” (esb. de Miracle dels Peixets) (ms 367/8, f.56v-58v)
F.18r. Sota la rexa (esborrany complet) (les 2 primeres estrofes, en 377/V, Roser de tot l’any)
F.19v-26v. “Y amb enragullada la mar diu..” (esb. de La processó de Corpus)
F.27r. “Los que anau perduts..” (esb. de Pa del cel) (ms 3100, f.11r)
F.27v.28v. Vigília de Corpus (esborrany acabat)
F.29r.30v. En la Santa Eucaristia (esborrany acabat)
F.31v-32r. Ell és amb mi (esb.acabat) (ms 3100, f.47v.48r, 57r)
F.33r-34v. “Hermosa es la Hostia santa..” (esb. de Per què Jesus s’amaga)
F.35r. “Lo bon Jesuset..” (esb.de Lo pa) (ms 3100, f.11v.12r)
F.35v-36r. La Rosa de l amor, “Voltada de raigs d or..” (esb.de Rosa d’amor) (3100,70r)
F.36v. Ma riquesa (esborrany) (f.40v)
F.37r. Dolsa beguda (esborrany)
F.37v.38r. Amunt, “Lo santíssim Sagrament..” (esb. amb dues versions del poema L’Escala)
F.38v. Ara y despres (esborrany) (ms 3100, f.56v)
F.39r. Tot coralant (esborrany amb estrofes sobreres)
F.39v.40v.42v. Imelda (esborrany) (ms 3100, f.13v-14v)
F.40r.41v. Santa Coloma (versió acabada i esborrany)
F.40v.41r. “Quan vers lo mitx del dia..” (esb. de Ma riquesa) (f.36v)
F.42r. Hoydà, “A la montanya de Sion..” (esb. i versió acabada d’Entre el blat)
F.43r.44v. “Lo sant temple està ple de gom a gom..” (esb.de Lo crucifix i el calze)
F.45r.47v. “Fa tres dies y tres nits que diluvia..” (esb.de Lo miracle de la flor)
F.48v.49r. “Avuy un ram d infantonets y doncelles..” (dos esb. de La primera comunió)
F.50v-55v. La nit de Corpus (l’esb. comença al f.55v i segueix a 50v,51r,52r,52v; els f.53v,54r,54v,53r, formen un altre esborrany)
F.57r. La comunió diaria (esborrany)
F.58r.59v. La missa de Sant Joan (l’esb.segueix aquest ordre: 58v,59v,58r)
F.60r.61v. “Dintre aquell jardí..” (esb.de Lo blat)

El manuscrit conté els següents textos no identificats en els llibres de l’autor:

F.2r-7v. “Aquexa es la llum q. guiava à San Joan de la Creu..” Es tracta d’un text en prosa que correspon a un pròleg inèdit del llibre Eucarístiques. Explica l’origen i temàtica del llibre: com un càntic de la vida enfront la indiferència dels homes.
F.17r. “al saludar à la Verge..” (4 ratlles en prosa, amb l’anotació “Collell p.36”)
“Que seria jo..” (10 versos)
“Me dihuen que estich tot sol..” (4 versos)
F.18v. “Oh Jesus, sol de l amor..” (4 versos)
“Jesus vos convida..” (2 quartetes)
“Jesus va per la terra..” (al voltant de 25 versos)
“Veniu humans..” (quarteta)
“Font de la vida..” (quartet)
“Si no la sabeu..” (quarteta)
F.29v.30r. “D’aquella sarment..” Esb. del poema Espigues y rahims. La versió completa es troba a f.49v. Es tracta d’un poema diferent a Raïms i espigues d’Eucarístiques.
F.43v.44r. Columbarium, “Sant Basili era gran..” Esborrany i versió acabada d’un poema de 25 versos, de tema eucarístic.
F.56r. Invents d amor, “Jesucrist nasque à Betlem..” Dues estrofes de 9 versos sobre per què va néixer l’Eucaristia.
F.56v. “Quan l aurora punteja en Orient..” (2 quartets)
F.57v. “per mos ulls es transparent..” (esborrany de 16 versos)

Els f.62r-63v inclouen frases soltes i metàfores religioses, possibles títols del llibre Eucarístiques, vocabulari, i citacions de llibres eucarístics.
El f.17v conté el text “La Santa Missa. Avans de la missa..”, que correspon al poema La missa del nou celebrant, del volum Càntics (un dels textos incorporats pòstumament a la 3ª part del llibre de La Il.lustració Catalana).

 

II. Perles del Llibre d’Amic i d’Amat. Plec de sis folis (del 66 al 71), ratllats i quadriculats (310x220 mm). Escriptura en tinta, amb correccions i versos afegits en llapis. Les pàgines, escrites en el recto i el verso, contenen més d’un text en la columna de l’esquerra i altres d’intercalats a la dreta. Lletra gran, una mica insegura. En el manuscrit no apareix cap data, però gràcies a les explicacions que fa el mateix autor en el pròleg de l’edició del llibre, el podem situar entre la primavera i l’estiu de 1896, quan s’ha d’instal.lar a la finca de Santa Creu de Vallcarca. De fet, tot i la presència constant de R.Llull en la vida i obra de Verdaguer (cf.Rosalia Guilleumas, Ramon Llull en l’obra de Verdaguer), el llibre es gestà en el viatge furtiu a Mallorca (del 14 de desembre al 28, de 1894), en l’època de La Gleva, responent a la invitació de l’arxiduc Carles-Salvador. Aquest viatge és narrat amb detall per J.Torrent i Fàbregas en Mn.Cinto a la Gleva (p.223-228). Guilleumas creu que a Mallorca escrigué tres poemes del llibre (que es troben dins un quadern de notes de La Gleva a l’Arxiu Històric de Barcelona), encara que això és discutible perquè algun d’ells es pot localitzar en manuscrits anteriors al viatge (ms 369/17,f.6r). En tot cas, en el ms 383/XV/II no hi figuren aquests tres poemes. Això i el fet que la numeració de les glosses d’aquest manuscrit siguin altes, ens permeten situar-lo a l’estiu de 1896, a Vallcarca, en la mateixa època del pròleg del llibre.

Contingut i comentari. El manuscrit correspon amb exclusivitat a una part del recull Perles del Llibre d’Amic i d’Amat (editat pòstumament a Barcelona, el 1908). Es tracta de 47 composicions que no estan situades dins l’ordre normal de les glosses del llibre. Els poemes, com en el llibre de Llull, presenten uns diàlegs entre l’Amic i l’Amat que, mitjançant unes metàfores d’una naturalesa afectiva, van definint la vivència de l’amor a Déu. Els textos constitueixen un dels esborranys del volum perquè, a part de contenir només una part dels poemes (en relació a l’edició en falten 123), apareixen freqüents guixades i un bon nombre d’esmenes i variants. R.Guilleumas (Ob.Cit,p.107) en fa una breu descripció externa i ens indica que, a més de l’original definitiu (el ms 366/4, de la Biblioteca de Catalunya), existeixen dos esborranys més: un pertanyent a l’arxiu particular del sr.J.MªFontdevila (el més primitiu, amb 43 glosses), i l’altre de l’Arxiiu Històric de Barcelona (amb 94 composicions). Els poemes del manuscrit present a vegades porten un número, o dos, que no coincideixen amb el de cada glossa del llibre de Verdaguer, però sí amb els versicles del llibre de Llull. R.Guilleumas (Ob.Cit, pp.108,109) comenta que Verdaguer copià tres vegades (ms 1463/16) el llibre de Llull i que, per a les seves reelaboracions, es basà, sobretot en la que féu el 1893 (d’una edició de Mallorca, de 1886), i també en la de la dècada de 1870 (a partir d’una edició de València, de 1521). Llavors, tant en aquest manuscrit, com el definitiu (366/4), si les glosses porten dos números corresponen a la numeració dels versicles de Llull en aquestes dues edicions esmentades. En la relació de textos que es farà a continuació s’obviarà la numeració de glosses del manuscrit i es posarà el número de la glossa del llibre de Verdaguer a què correspon cada poema. Cal recordar que en les 16 glosses finals del llibre no hi ha numeració. En aquest cas es posarà la referència: “última part”.

F.66r. “Amabilíssim Amat..” (n.223) / “¿Trobas lo mon amable?..” (última part)
F.66v. “Eclipse hi hague en lo cel..” (n.200) / “En lo cor del amich..” (n.224)
“L amich mirava l iris..” (n.300)
F.67r. “Del amich en lo cor..” (n.243) (esb.poc coincident) / “-¿Hont mor..” (n.365)
“Amich.-No s’afigure mon Estimat..” (n.222) / “L amich deya al Amat..” (n.50,esb)
“Digas, amich, ¿que son tes penes..” (última part)
F.67v. “Digas, aucellet que refilas y cantas..” (n.15) (esb.primitiu) / “Entre plors y sospirs l amich cantava..” (n.37) / “Per una gran ciutat l amich anava..” (n.180)
F.68r. “Perdé l amich una joya..” (n.332) / “Amich digas q. es..” (n.65) (2 versions)
“En fosca presó se veya..” (n.52) / “-Com de parlar te desvesas..” (n.73)
“Lo secret ay! De l amor..” (n.76) (corr. A “Si es tanca el secret d’amor..”)
F.68v. “L Estimat dexà l amich sens l A..” (corr.al n.96, “Sentint-se lluny de l’Amat..”)
“Amat qui m feren amar..” (3 versos) / “L amich esta enamorat..” (n.349)
“L amich esta enamorat..” (n.349) / “Estimat meu, vostra amor..” (n.106)
“Poder del Estimat, qui y vol midar..” (última part)
F.69r. “L amich à son Estimat..” (n.191) / “Per plaher l amich moría..” (n.190)
“Per molts camins jo vinch à vostre cor..” (n.89) / “L enamorat dormia..” (8 versos)
F.69v. “..dia à punta d alba..” (últ.part) / “L embriach d amor..” (n.287) / “La sabiesa, dígas, ¿hont comensa?..” (n.276) / “Entrà l amich en lo verger d amor..” (últ.part)
F.70r. “Al Estimat li demanareu..” (últ.part) / “L amich estava en si mateix..” (n.181)
“L amat al amich nudría..” (n.266) / “Digas, beneyt ¿Tu vols ser lliure..?” (n.237)
“L Amat al amich – un hort li comprava..” (n.248)
F.70v. “L amich anava à la escola..” (últ.part) / “A pler l amich y l amor..” (n.88)
“L amich se n oblidava..” (n.134) / “L Amat al amich..” (n.103)
F.71r. “L amich anava à altes veus..” (últ.part) / “L amor de la terra un dia..” (últ.part)
“L amich s adormí..” (n.234)
F.71v. “-Amich enamorat..” (n.290) / “L Amat a l amich li crida..” (n.285)
“-¿Qui es lo teu Estimat?..” (últ.part) / “De sa cara y de sos ulls..” (n.169)

 

III. Flors de Maria. Plec de fulls (del f.72 al 83), blancs i ratllats, de diferent format (235x210 i 205x135 mm), i tres fulls impresos, amb correccions autògrafes. Escriptura en tinta. Textos amb correccions i algun d’acabat amb bona cal.ligrafia (f.83r). La datació del manuscrit no és uniforme. Per un cantó, les diferents versions del poema Lo mantell de la Verge (f.73r-75v) són escrites amb la lletra gran de l’última època. De l’elaboració del llibre Flors de Maria (abril, 1902) Verdaguer no en deixà gaire constància. En carta a A.Vassal (Epistolari,XI, 9 agost 1900) diu que està fent una poesia per a cada dia del mes de Maria, “simbolisada en una flor.. que publicaria l any vinent ab lo títol Flors de Maria”. Aquestes poesies de les flors, però, no són en aquest manuscrit. En una nota de la mateixa carta es parla d’un pròleg inèdit del llibre, on Verdaguer parla de la realització d’un llibret de càntics per a la Mare de Déu, destinat a les escoles (es tracta del títol Càntics, de la 2ª part de Flors de Maria). Lo mantell de la Verge pertany a la 3ª part del llibre, titulada Idil.lis i és plausible també que fos d’aquesta època. Per altra banda, els altres quatre textos del manuscrit pertanyents al llibre són escrits en 2ª r, i algun d’ells figura com a càntic ja imprès, amb correccions. Serien textos realitzats paral.lelament a l’elaboració del recull Càntics (1882), per tant, entre 1874 i 1882. Dos d’aquests textos figuren en els dos llibres, i els altres dos només a Flors de Maria. En el manuscrit també hi ha un text no identificat en els llibres de l’autor.

Contingut i comentari. Els textos del manuscrit formaran part del llibre Flors de Maria. La temàtica gira a l’entorn de la Mare de Déu: amb al.legories com el mantell de la Verge, per referir-se a l’estelada, o la de la Divina Pastora, es proposa un model de puresa i moral cristiana per a les noies. Són textos esparsos, perquè el manuscrit no s’articula com un esborrany del llibre. Trobem altres esborranys de poemes de Flors de Maria en els 369/19, 367/8 (a partir del f.37r) i, de manera escadussera, en 387/36, 369/17 i 3103. La relació de textos és la següent:

F.72r. (dues invocacions soltes)
F.73r-75r. “Quan la Verge santíssima a la Gloria..” (esborrany i dues versions diferents, més acabades, del poema Lo mantell de la Verge, de Flors de Maria) (també en 369/19, 1v)
F.76r-79v. “tots los gustos de la vida..” (esb. de Jo so filla de Maria, de Flors de Maria i Càntics)
F.80r. Full imprès de Maria al cel guia (Flors de Maria, Càntics) (ms 367/8,38r,imprès)
F.81r. Full imprès del poema Oh Maria, amb correccions autògrafes (Flors de Maria, Càntics) (367/8,38r,imprès)
F.82r. Full imprès del poema La Divina Pastora, amb alguna anotació autògrafa (Flors de Maria) (en 379/14, f.115v, imprès amb correccions)
F.83r. La filla de Maria (versió definitiva d’aquest poema de Flors de Maria)
En el f.80v. hi figura un poema narratiu, inacabat, de 27 versos, no identificat en els llibres de l’autor: Una mare y una filla.