Manuscrit 381 (Tió)

 

Manuscrit 381. Jacint Verdaguer: Càntics (381/18), Flors del Calvari (381/19), Discursos, Articles, Pròlegs (381/29-II).

 

 

381/18. CANTICS. Aplec de fulls de formats diferents, molt mesclats entre ells: una sèrie de fulls reduïts (205x130mm.) i ratllats (que en part van aplegats entre els f.72r.i 96v), blaus i quadriculats, o llisos; fulls grans (330x230mm) ratllats o llisos, de color blau, verd i blanc; fulls impresos reduïts (185x125mm); fulls impresos grans (300x200mm); un sobre amb fulls plegats. F.f. 133. Foliació en llapis. En el conjunt del manuscrit la lletra varia pel que fa a la grandària i al traç. Hi predominen els esborranys i les reelaboracions; també les guixades i correccions sobre els textos impresos. La data del text no és unitària perquè abans de l'edició conjunta dels Càntics (1889) s'havien anat publicant en fulls solts, i alguns vàries vegades (gairebé sempre sense data i moltes vegades sense l'editorial). A partir de 1881 la Llibreria i Tipografia Catòlica edità en fulls solts tota la sèrie de Càntics, fins a 50 en total (existeixen en volum relligat, aplegats per Joan Bta Batlle, a la Bibl. de Catalunya). Verdaguer inicià els càntics després de la primera missa, el 1871, quan era vicari a Vinyoles d'Orís (cf. O.Cardona, Els Goigs i els càntics de J. Verdaguer, Barcelona 1986, p.33) i els anà component i publicant fins a l'edició de 1889. Cardona situa com a més tardà, en l'edició de fulls solts, un càntic de 1886. També cal tenir en compte que en l'edició de les O.C. de la Il·lustració Catalana s'hi afegí una tercera part de càntics que circulaven en fulls dispersos quan ell morí, i que no havien sigut aplegats en cap llibre. La redacció d'aquests últims càntics, dels quals en el manuscrit n'hi ha quatre, és més tardana que la dels altres.
Contingut i comentari. El manuscrit conté uns poemes de devocionari per a ser cantats pel poble (l'edició de 1889 va acompanyada de les partitures musicals de Càndid Candi), sobre Nadal, la Passió, el Rosari, i principalment reflexions sobre la mort i la condemnació. Els textos, en general, estan corregits, sovint elaborats de diferents maneres, i en la majoria hi manquen els títols. Alguns tenen moltes pàgines d'esborrany i provatures: Cançó de la Estrella (f.11v.-19v), Goigs de Sant Pere Claver (31r.-32v, 37r.-44v), Qui com Deu (95v.-99r), Guerra a la blasfèmia (105r.-109v), Judici Universal (68r,81r-82v,85r-86v). Una dificultat afegida és el traspaperament d'alguns fulls: els quatre primers càntics tenen en el 1r full el final i en el 2n les quatre primeres estrofes; el càntic Al cel té les 4 primeres estrofes en el f.58r i les 6 restants en 74v. Donada la fragmentarietat del manuscrit, així com el seu caràcter miscel·lani des d'un punt de vista temporal, classificarem els càntics segons el seu destí editorial en volum, i seguint després l'ordre d'aparició en el manuscrit. Si d'un càntic hi ha més d'una versió, es cita la més definitiva i després s'esmenten les altres. El títol del càntic es posa segons l'edició ja que en el ms sovint no existeix.

A. Textos del manuscrit que són de l'edició dels 50 Càntics (1882..) i alhora de la 1ª ed. dels Càntics (1889)
En cada text destacarem, per aquest ordre: 1) la localització en el ms; 2) Si es tracta d'un text autògraf o imprès, i si està escrit amb 1ª o 2ª r (període 1874-82); 3) L'any de l'edició com a full solt i la pertinença, o no, al Manuscrit de Vinyoles (MV) (aquestes dues dades són extretes de O.Cardona, Ob.Cit, p.96-99); 4) El número de Càntic de la sèrie dels 50 i si pertany a la 1ª o a la 2ª part de l'ed. de 1889; 5) Els aspectes descriptius més remarcables.
- La puresa (f.1r-2v) (aut./2ªr) (1886/MV) (c.37/2ªp) No és definitiu. Hi falta la 3ª estrofa de l'edició.
- Recorda't que ets pols (f.3r-4v) (aut./1ªr) (1884/MV) (c.26/1ªp) Versió definitiva. A F.100r-100v. hi ha un esborrany del mateix poema, anterior al 82 (2ªr).
- La confessió (f.5r-6v) (aut./1ªr) (1884/MV) (c.28/2ªp). Versió acabada amb algun mot canviat.
- La creu (f.7r-8v) (aut./1ªr) (1884) (c.27/1ªp). Hi ha correccions i un ordre diferent al de l'edició.
- A la Verge de la Gleva (f.20r-21v) (aut./1ªr) (1883) (c.20/1ªp). Només quatre versos en esborrany, i la 2ª estrofa.
- Lo noy de la mare (f.33r) (impr./2ªr) (1871) (c.22/1ªp). Correcció d'algun mot (per ex. "bonicoy", guixat, per "manyaguet") sobre l'imprès, realitzada a partir de 1874 (2ªr) i recollida en els 50 Càntics i l'ed. de 1889.
- Oració de la bona mort (f.34r) (impr) (1874/MV) (c.6/2ªp) (ms 368/13, f.38r-39r). L'imprès conté la correcció autògrafa d'una paraula. Es tracta del mateix poema que La bona mort (50 Càntics) i la La mort (ed.1889).
- Cobles del cor de Jesús (f.36r) (impr./2ªr) (1871) (c.13/1ªp) . Aquest full imprès està datat el 1872. Les correccions autògrafes (2ªr) es recullen en les edicions.
- Jesús als homes (f.53r-56v) (aut./2ªr) (1882) (c.10/2ªp). Versió definitiva d'abans de 1882.
- Al cel. Aquest poema presenta una certa complexitat pel desordre de fulls autògrafs i impresos, que posem en ordre cronològic: (f.58r) full autògraf, versió definitiva, amb les 4 primeres estrofes (2ªr); (f.74r) continuació de l'anterior; (f.59r) full imprès sense peu editorial, amb nota manuscrita les indulgències i la numeració del càntic; (f.57r) full imprès (Tip.Catòlica) sense data, amb les notes manuscrites de l'anterior ja editades i amb correccions; (f.60r) full imprès (Tip. Catòlica) ja amb el mateix gravat que l'edició de 50 Càntics i amb les correccions de l'anterior introduïdes.
- Lo Sant Rosari (f.62r-63v) (aut./1ªr) (1883) (c.16/1ªp). Esborranys i v. definitiva. El text (editat el 1883 i amb 1ªr) deu ser del mateix 1883.
- Què t'he fet oh poble meu? (f.64v-66r) (aut.) (1883/MV) (c.29/1ªp) (ms 368/13, f.61r). Conté un esborrany, que per la 2ªr ha de ser del 1882 o abans, i la versió definitiva, que per la 1ªr deu ser del mateix 1883, any de la 1ª edició en full solt.
- Vanitat del món (f.72r-73v) (aut./2ªr) (1882/MV) (c.2/2ªp) (ms 368/13, f.46v-49r). Versió def. En el f.69r.apareix en full imprès, amb la num. Càntich 2 en autògraf.
- Les dues banderes (f.75r-75v) (aut./1ªr) (MV) (c.46/2ªp) (ms 368/13, f.11v.12r) (ms 387/36, f.102r). Versió def.posterior al 1882 (per la 1ªr i el n.46 del càntic).
- Mort del just (f.76r-78v) (aut./2ªr) (c.47/2ªp) (ms 368/13, f.49v.50r) (ms 387/36, f.103r-104r). Dues versions del text en un ordre diferent. Anterior al 1882.
- Salvació de l'ànima (f.79r-80r) (aut./2ªr) (MV) (c.45/2ªp). Versió definitiva amb un ordre diferent. Anterior al 1882.
- Judici Universal (f.81r-84v) (aut./2ªr) (1882/MV) (c.7/2ªp) (ms 368/13, f.12v.13r). Esborrany i versió def., anteriors al 1882. Al f.68r apareix en full imprès, amb la num. "Cantich 7" autògrafa.
- Eternitat (f.85r-88v) (aut./2ªr) (1882/MV) (c.3/2ªp) (ms 368/13, f.6v.7r). Esb. i v. def. Al f.70r apareix en full imprès amb la n."Cantich 3".
- Laments dels condemnats (f.89r-89v) (aut./2ªr) (1882/MV) (c.8/2ªp) (ms 368/13, f.20v-21v). Versió acabada de l'imprès del f.67r (num."Cantich 8" autògrafa), amb alguns canvis respecte d'altres edicions. En l'edició de 1889 el títol és Infern: Laments dels condemnats i en la Il·lustració Catalana (O.C.), Infern.
- Lo pecat mortal (f.90r-92v) (aut./2ªr) (1882/MV) (c.4/2ªp) (ms 368/13, f.15v.16r). És la versió base de l'imprès del f.9r (que té num.autògrafa) Canvis respecte d'edicions posteriors.
- La Glòria (f.93r) (aut./2ªr) (1881/MV) (c.9/2ªp) (ms 368/13, f.8v-11r). És la versió base del full imprès del f.76r.
- Qui com Déu (f.95v-99r) (aut./1ªr) (1884) (c.40/1ªp). Esb. i v.def.,excepte una estrofa. Redacció posterior a 1882. Es titula Himne a Sant Miquel a partir de l'ed. de 1889.
- Misteris de Dolor (f.101r) (aut./1ªr) (1883) (c.18/1ªp). Les dues últimes estrofes varien respecte de l'edició. Redacció posterior al 1882. Als f.129v-131r hi ha un esborrany del mateix poema, amb 2ªr (anterior al 1882).
- Misteris de Glòria (f.101v) (aut./1ªr) (1883) (c.19/1ªp). Versió def.del 1883. Als f.131r-133r. hi ha un esborrany anterior (2ªr). Al f.94r apareix en full imprès (el n.19 dels 50 Càntics de la Tipografia Catòlica).
- Misteris de Goig (f.102v) (aut./1ªr) (1883) (c.17/1ªp).V.def. amb algunes variacions. Als f.126r-129r hi ha l'esborrany, que és anterior (2ªr).
- Guerra a la blasfèmia (f.105r-109r) (aut./1ªr) (c.33/2ªp). Esborranys i versió acabada, posteriors al 82.
- Lo sant nom de Jesús (f.116r) (aut./1ªr) (1888) (c.32/1ªp). És la versió definitiva del poema. Als f. 110r-111v. hi ha els esborranys (amb 2ªr el text principal i 1ªr les correccions) que difereixen notablement de les edicions.
- Caramelles (f.117r-120v) (aut./1ªr) (c.35/1ªp). Esborrany posterior al 1882, amb estrofes sobreres respecte de l'edició
- Himne a Lleó XIII (f.121r-125v) (aut./1ºr) (1885) (C.39/2ªp). Esborranys i v. definitiva, posteriors al 1882.

B. Textos del manuscrit que només figuren en l'edició de 1889
- Goigs de Sant Pere Claver. Als f.31r-32v hi ha l'esborrany, bastant complet. Entre els f.37r-44v diverses provatures, amb variacions, estrofes sobreres i canvis d'ordre. Els f.38r-38v contenen idees de correcció autògrafes, signades per Lluís Fiter (segons O.Cardona -ob.cit.p.130- el pare jesuïta que proposà a Verdaguer la realització d'aquests Goigs).
- Amar o morir (f.35r). Es tracta d'un full imprès, de la impremta Anglada de Vic (1873), amb dues estrofes guixades, i una d'elles corregida (amb 2ªr), després de 1874 (ms 379/14, f.6r).
- Himne a la Verge de la Mercè (f.50r-52v). Versió acabada (1ªr), amb correccions, i una estrofa més que l'edició 1889.

C. Textos del manuscrit que es van afegir a l'edició de la Il·lustració Catalana (O.C.), formant la 3ª part del volum
- Cançó de l'estrella (f.11v-19v). Textos amb moltes provatures i estrofes sobreres, correccions i variants diverses.
- A l'Assumpció de la Verge (f.45r i 46v). Versió definitiva. No es tracta del poema del mateix llibre L'Assumpció de la Verge que, tot i tenir la mateixa tornada té les estrofes diferents
- A Sant Joan de la Salle (f.45v-46r). Esb. i v. acabada. Cant dels creients (f.47r-49v). Esborrany complet, amb correccions i variacions.
Aquests tres últims poemes, juntament amb La cançó de l'estrella, traspaperat respecte dels altres, estan escrits en 1ª r i amb lletra gran. Això i el fet de ser incorporats després de la mort de l'autor al volum, ens fan pensar que són de redacció tardana: probablement la dècada de 1890.
D. Textos no identificats
- F.10r: esborrany de versos esparsos, no localitzats.
- F.11r: Cançó dels Angels de Betlem (lletra gran, dècada 1890) (relacionada amb la del llibre Betlem)
- F.22r-30r: es tracta d'un sobre amb el títol Cobles de Nª Sª de la Gleva. Els f.22r-24r contenen un romanç, en esborrany, sobre un llamp que cau a la Gleva i danya la imatge de la Verge. Al final posa el nom "Marianna Sastre/Cal Sabaté de Plassa de dalt" (persona que potser li va explicar aquesta contalla). Els f.25r-30v contenen, en noves rimades, un poema narratiu sobre com els bous d'una família de Sant Hipòlit troben un tresor que té la imatge de la Verge.
- F.112r-114v: estrofes esparses, en el marge d'alguna de les pàgines, sobre la mort (possible esborrany de Has de morir,de Veus del bon pastor) i la concepció de la Mare de Déu.

Consignem, finalment, les llacunes del manuscrit respecte de les edicions:
- De l'edició de Càntichs (1889): la més important és el càntic titulat Passió de Nostre Senyor Jesucrist (de 57 octaves); i altres com A Betlem, A la Verge del Mont, L'assumpció de la Verge, A la Immaculada, Promeses del Sagrat Cor, Resignació.
- De les O.C. de la Il·lustració Catalana (vol.XVII): Al bon Jesús, Goigs de Nostra Senyora de la Gràcia, Himne, L'estrella de Maig, A la Sagrada Família, Dalt del cel, Al Sant Crist de Balaguer, A la Verge de Lurdes, Jesús a l'ànima, La missa del nou celebrant.

 

 

 

381/19. FLORS DEL CALVARI. Llibreta de fulls ratllats (320x220 mm.); també alguns fulls intercalats, de mides inferiors. F.f. 127. Fins el f.76v. es tracta del quadern relligat; la resta, fins la tapa final, és un aplec de fulls. Foliació en llapis. En general, escriptura en tinta, amb lletra clara i gran; moltes de les correccions són en llapis. Amb la llibreta oberta, normalment està escrita la pàgina de l'esquerra (verso), i a la dreta hi solen haver versos o alguna estrofa per intercalar. La data del manuscrit s'ha de situar dins els primers cinc anys de la dècada de 1990. En el manuscrit apareixen 7 poemes datats, i en la 1ª edició del llibre Flors del Calvari molts més: pràcticament tots entre 1893 i 1895. És lògic perquè l'edició és de 1896 i Roser de tot l'any, llibre al qual pertanyen també alguns poemes de Flors del Calvari, fou publicat el 1894. En el pròleg del llibre, el mateix autor diu que "Farà tres anys per la Setmana Santa" va escriure la primera poesia del llibre. Efectivament, A Jesús coronat d'espines, absent del manuscrit, és datada en 1893. Fora d'aquestes dates trobem: el full imprès del poema Vora la mar (f.85r.), que està datat en 1883 i la correcció autògrafa en 1891; un foli plegat (f.65r.-66v.) que conté dues estrofes de Canigó i el poema Tristor de Flors del Calvari (per tant, anterior al 1886); a més, en el llibre, a Tristor el precedeixen Teresa, de 1885, i Vora la mar, de 1883.
Contingut i comentari. El manuscrit conté, bàsicament, els poemes del llibre Flors del Calvari (Barcelona, 1896). En general són poemes de dues o tres estrofes, o romanços breus, a excepció d'algun poema llarg (com La Corona d'espines, Sum Vermis o El Crucifix) de la secció del llibre titulada Esplais. Hi ha tot un grup de poemes (145) d'una estrofa, en general quartetes, que formaran la secció Flors de Mira-Cruz. La primera secció, la més àmplia, es titula Crucíferes. La temàtica dels poemes tracta d'una constant invitació, inspirant-se en Jesucrist i la creu del Calvari, a viure en el dolor i l'infortuni per poder estimar Déu i obtenir la glòria. Els textos no són una versió definitiva, però sí una versió bastant acabada, amb algunes correccions i variacions. Una versió anterior, d’una 3ª part de poemes del llibre, la trobem en el ms 369/15. I també hi ha textos en altres manuscrits (la majoria relacionats amb Roser de tot l’any): 369/17, 369/18, 377/V, 1810, 3103, 758. Tres poemes apareixen en edició impresa: De cor a cor (71r.), La Corona d'Espines (75r.), Vora la mar (85r.), amb correccions i afegits autògrafs que s'incorporen en l'edició del llibre. Gairebé hi ha tots els poemes del llibre, algun text d'altres llibres, i no identificats. L'ordenació dels poemes del manuscrit no es correspon a l'ordre de l'índex de Flors del Calvari. En general no hi ha els títols dels poemes, i en algun cas n'apareix un altre. Fins i tot, els textos corresponents a la secció Flors de Mira-Cruz (145 poemets, numerats en xifres romanes) apareixen sense la numeració i en un ordre molt diferent.

En la relació dels textos de Flors del Calvari que es posa a continuació, primer figura el títol del poema, quan apareix, o el primer vers; després els folis del manuscrit ; finalment els altres manuscrits on es troba.

Pròleg: “Farà dos anys..” (f.2v-7r, f.96r-100v, f.102r.103v, f.118r-123v)
Crucíferes:
- Esperança (f.16v) (ms 758, f.62v)
- Brescant (f.21v) (ms 1810, f.4r)
- “Lo dolor tot temps..” (f.38v) (ms 369/15, f.19v)
- “Del consol la aygua divina..” (f.34v) (ms 369/15, f.25v)
- “La santa creu es l arbre de la visa..” (f.16v) (369/15, f.14v)
- L arbre del balsam (correspon a “Era mon cos una llaga..”) (f.22v-23r)
- “De porta en porta – trucas a totes..” (A un pobre) (f.35v) (ms 1818, f.12v)
- “Larbre de la Creu..” (f.35v)
- “Qui de eix mon enganyívol se desterra..” (f.55r)
- Perles (f.54v) (ms 369/17, f.67v) (ms 758, f.61r)
- A les abelles (f.47v) (ms 1810, f.1r)
- La Pedregada (f.9v-11r) (ms 1810, f.12v.13r)
- “Com alço mes sovint los ulls al cel..” (f.57v)
- “A captar jo m en aní..” (f.49v) (ms 369/15, f.9v.10r)
- “Lo rosari de mes penes” (f.32r, només el 1r vers) (poema, també de Roser de tot l’any)
- A mos bescantadors (f.40v)
- A un papalló (f.50v) (ms 1810, f.14r)
- A una flor (f.108r)
- “Jo vostra escarpa y martell..” (f.42v) (ms 377/VII, f.54r) (ms 3103, f.25v)
- “Jesus, puig he viscut en lo platxeri..” (Com Vós) (f.51v.52r) (369/18, f.38v.39v) (377/V, f.101v)
- Dolors y amors (f.47v) (ms 369/17, f.66v.67r)
- “Lo castell de ma esperança..” (Mon castell) (f.44v)
- “Dins cada dolor..” (f.55v) (ms 3103, f.27r)
- “Nostres dolors son gotes que caygueren..” (f.55v) (ms 3103, f.29r)
- Santa Teresa (f.60v) (ms 367/7, f.15v, imprès)
- “Uns diuen que so baxat..” (Baixada) (f.56v)
- “Plora Jesucrist” (1r vers del poema Mireu-lo) (f.32r) (poema de Roser de tot l’any)
- Esborrany primitiu de Mon cel (f.94r) (amb el títol Lo Criador, en 3102, f.92r, Cor de Jesús, imprès)
- “De gran pujada ve gran baxada..” (No em deixeu caure) (f.57v) (ms 758, f.61r) (ms 3103, f.2v, versió semblant)
- “Si al cel voleu pujar..” (Amunt) (f.38v) (ms 369/15, f.20v.21r)
- “Per tu jo he mort y vull tornarhi” (f.32r, només 1r vers) (ms 3103, f.23v) (poema de Roser de tot l’any)
- “Jo no us demano pas lo cel..” (Per caritat) (f.52v.53r) (ms 377/V, f.97r)
- “Per esborrar mos agravis..” (f.53v) (ms 3103, f.24r) (ms 369/18, f.27r)
- “Puig dels Sants sou breviari..” (f.45v)
- “Un dia d avril..” (No ploreu) (f.56v) (ms 369/15, f.37v.38r)
- “Quan eclipsantse lo sol..” (Lo trèvol) (f.21v) (ms 1810, f.5r)
- “Quin dolor tan fora mida..” (Miserere) (f.53v)
- “Per un camí sembrat de creus..” (Cap al Calvari) (f.32r) (ms 377/V, f.21r) (poema de Roser de tot l’any)
- Al mon (f.43v, f.97v)
- “En lo nuvol que no plora..” (Símil) (f.41v) (ms 369/15, f.58v)
- “Allí a Natzaret..” (Fent creus) (f.72v) (ms 758, f.62r) (ms 3103, f.29r)
- Job (f.41v) (ms 369/15, f.23v)
- “Jesus que dols es sofrir..” (Feriu) (f.20v, f.54v) (ms 369/18, f.26r.25v) (377/V, f.108r)
- La Escala (f.37v) (ms 369/15, f.26v) (ms 758, f.62v)
- “Si de la arrel de la pena..” (L’herba tora) (f.43v) (ms 369/15, f.57v)
- “No les mireu pas ulls meus..” (Aviat) (f.42v)
- “Calumnia, detractor..” (A un detractor) (f.51v.52r) (ms 369/17, f.38v.39r)
- “Llavor que estas en la terra..” (La sega) (f.55v) (ms 758, f.61v)
- A mos defensors (f.77r-78v) (ms 369/15, f.58v) (ms 758, f.59r)
- Los millors (f.44v) (ms 369/15, f.41v.42r)
- “Tot fent sa via – cap al Calvari..” (Calvari amunt) (f.39v) (ms 377/V, f.19r) (ms 369/18, f.2r) (ms 3103, f.90v)
- “Son les perles del cel blau..” (Si us plau) (f.45v)
- “Necessito de la Creu..” (Fretura) (f.39v)
- “Tan de pressa caminava..” (Caiguda) (f.44v) (ms 377/V, f.79r) (ms 3099, f.17r) (poema n.35 de Perles d’Amic e d’Amat)
- “Recolsim en una canya..” Defalliment) (f.37v) (ms 369/15, f.40v)
- A una rosa (f.50v) (ms 3103, f.40r)
- “Puig so ferro fret..” (f.40v)
- “Veniu á mi tots, nos diu la Creu santa..” (Veniu) (f.51v.52r)
Esplais:
- Les dues corones (f.59v) (ms 368/11, f.64v.65r)
- Fiat voluntas tua (f.8v.9r, f.94v.95r amb el títol Cant del desterrat)
- Lo calzer y l’arpa (f.76v, f.90r.91v amb el títol Sense missa) (ms 758, f.60r)
- Avall com la aygua (f.52v) (ms 1810, f.11v.12r)
- “Vell que t ajups cap a terra..” (Gotes de bàlsam) (f.61v.62v) (ms 3103, f.99r)
- La Corona d’espines (f.79v-82v, f.75r imprès)
- Caramelles (f.18r, f.17v amb el títol Alleluia) (ms 369/15, f.50r)
- Contrició (f.69r-70v)
- A la Creu (f.14v, f.83r-83v) (ms 369/15, f.5v-6v)
- Penes dolces (f.33v) (ms 369/17, f.65v.66r)
- Tot sia per Deu (f.36v) (ms 3103, f.27v)
- Sum vermis (f.86r-87r, f.101r.101v)
- Teresa (f.73v-74v)
- Vora la mar (f.85r, full imprès amb afegits) (367/8, f.20r, versos solts)
- Tristor (f.11v-13r, f.66v) (ms 369/16, f.80v-84r)
- Perdó (f.46v) (ms 377/VII, f.27v.28r)
- Benvinguts (f.15v-16r, f.92r-93v)
- Al Crucifix (f.67v-68v, f.113r.113v, f.124v)
Flors de Mira-Cruz:
- Dols Amor dels meus amors.. (I) (f.24v)
- Al bescanvi de Jesús.. (II) (f.8r, f.95v, f.110v)
- Al Calvari y á la Gloria.. (III) (f.19v, f.110v) (ms 758, f.61v) (ms 3103, f.24r)
- ¿Per terrejar en lo món.. (IV) (f.110v) (ms 369/15, f.48v)
- Ve del patir.. (V) (f.23v, f.110v)
- Quan entre penes te veus.. (VI) (f.23v, f.110v) (ms 3103, f.26v)
- Se que es rodar per lo golf.. (VII) (f.106v, f.110v)
- ¿Vols cullir en l’alegria?.. (VIII) (f.27v, f.110v) (ms 369/15, f.11v)
- Les que ahí m’eran dolors.. (IX) (f.25v, f.110v amb la paraula “dolsors”)
- A la voluntat de Deu.. (X) (f.110v)
- Quin mirall hi so trobat.. (XI) (f.110v) (ms 377/VII, f.83r)
- Jesus que dols es sufrir.. (XII) (f.20v, f.25v, f.110v) (ms 3103, f.26v)
- En aquesta vall de plors.. (XIII) (f.110v)
- La tardor.. (XIV) (f.24v, f109v) (ms 377/V, f.85v) (ms 3099, f.17v) (ms 3101, f.50v) (ms 3722, en la coberta interior, els 2 primers versos)
- Tot plorant vinguí a la vida.. (XV) (f.27v, f.109v)
- Quan se pateix per Jesus.. (XVI) (f.31v, f.11v, f.126v) (ms 369/15, f.56v.57r)
- De penes com mes millor.. (XVII) (f.109v)
- A mon cor en sos martiris.. (XVIII) (f.108v)
- De coronarvos, Senyor.. (XIX) (f.23v, f.109v)
- Les penes y ‘ls sufriments.. (XX) (f.24r, f.109v) (ms 369/15, f.18v)
- Son, oh Jesus, les Crucíferes.. (XXI) (f.108r)
- Al fibló del sufriment.. (XXII) (f.27v, f.109v) (ms 369/15, f.18v)
- La pena ab que ‘m coronau.. (XXIII) (f.24v, f.109v) (ms 377/V, f.108v)
- La santa Creu es l arbre del suplici.. (XXIV) (f.109v) (ms 369/15, f.40v)
- Puix un tancar y obrir d’ulls.. (XXV) (f.109v, f.25v.26r)
- La fira de Santa Creu.. (XXVI) (f.32v, f.111v)
- A qui li demana creus.. (XXVII) (f.109v) (ms 369/15, f.3r, f.12v)
- A qui ha viscut en la Creu.. (XXVIII) (f.33r, f.111v) (ms 369/15, f.57r)
- Quan se pateix per Jesus.. (XXIX) (f.32v) (ms 369/15, f.56v.57r)
- Com creix lo foch entre espines.. (XXX) (f.32v, f.111v) (ms 369/15, f.57r)
- Una estella de la creu.. (XXXI) (f.112r) (ms 369/15, f.38v)
- ¿Com baxaré de la Creu.. (XXXII) (f.111v) (ms 369/15, f.38v)
- Mentres som assí à la terra.. (XXXIII) (f.33r, f.112v)
- De la fábrica dels sants.. (XXXIV) (f.30v, f.112v)
- Avuy tot portant la Creu.. (XXXV) (f.33r, f.112v)
- Quan m apartava de Vos.. (XXXVI) (f.30v, f.112v) (ms 369/15, f.5v)
- Quan Deu te clava a la creu.. (XXXVII) (f.114v) (ms 369/15, f.16r)
- Jesus á qui estima mes.. (XXXVIII) (f.114v) (ms 369/15, f.20r)
- Per copsar una gota de rosada.. (XXXIX) (f.34v, f.111v) (ms 369/17, f.70v)
- Nostra ànima s’enriqueix.. (XL) (f.114v)
- Del roseret de l’amor.. (XLI) (f.114v) (ms 369/15, f.39v)
- La flor de més dolça mel.. (XLII) (f.115v)
- Passan les nits de dolor.. (XLIII) (f.115v)
- D’un à un me’ls he beguts.. (XLIV) (f.115v) (ms 369/15, f.11r)
- No davallà de la Creu.. (XLV) (f.33r, f.111v)
- Perque Jesús ha plorat.. (XLVI) (f.115v) (ms 369/15, f.10v)
- Qui no cerca pas la creu.. (XLVII) (f.32v, f.111v)
- M’estimo més que em doneu.. (XLVIII) (f.115v) (ms 369/15, f.39v)
- Heu fet lo mon amargant.. (XLIX) (f.115v)
- Les virtuts que per lo mon.. (L) (f.115v)
- Lo que fa la llima al ferro.. (LI) (f.115v) (ms 3103, f.27r)
- La pobresa de la Creu.. (LII) (f.114v)
- He tastat les mels del mon.. (LIII) (f.30v, f.116v)
- Sabés hont venen calumnies.. (LIV) (f.43v, f.97r, f.114v)
- Bé h’han passades de Creus.. (LV) (f.114v) (ms 369/15, f.10v)
- Te hermoseja qui et maldiu.. (LVI) (f.30v, f.116v) (ms 369/15, f.57r)
- Qui viu sense amor.. (LVII) (f.114v)
- Qui plora sos mals aumenta.. (LVIII) (f.114v)
- Qui espera los goigs eterns.. (LIX) (f.115v)
- L amor assí à la terrra.. (LX) (f.114v)
- Dols amor del meu amor.. (LXI) (f.28v, f.116v) (ms 369/15, f.13r) (ms 3103, f.24v)
- Amor y dolor.. (LXII) (f.27v, f.116v) (ms 369/15, f.13v)
- Qui no tastarà les penes.. (LXIII) (f.115v) (ms 369/18, f.7v) (ms 377/V, f.63v) (ms 3103, f.26v) (poema de Roser de tot l’any)
- Puig la mida de ma creu.. (LXIV) (f.28v, f.117v) (ms 369/15, f.41r)
- Al verger de Jesucrist.. (LXV) (f.35v, f.116v)
- Avans vivia en la cima.. (LXVI) (f.117r)
- Si Jesús nos empobreix.. (LXVII) (f.30v, f.117v)
- No digas, d’aquesta aygua no beuré.. (LXVIII) (f.116r) (ms 369/15, f.58v)
- La malaltia que tinc.. (LXIX) (f.30v, f.117v) (ms 377/V, f.36r) (ms 3103, f.26v) (poema de Roser de tot l’any)
- Derrera l puig ve la vall.. (LXX) (f.27r, f.104v)
- Donaume una Creu o dues.. (LXXI) (f.44v, f.116r)
- De que li arriba la nit.. (LXXII) (f.27v, f.117v) (ms 758, f.61v)
- Festejador de la Creu.. (LXXIII) (f.28v, f.117v)
- En la tempesta que passo.. (LXXIV) (f.116r)
- Les ferides de la creu.. (LXXV) (f.31v, f.126v) (ms 369/15, f.39v)
- Si es que sant voldrias ser.. (LXXVI) (f.108r, f.125r)
- Los treballs son les empentes.. (LXXVII) (f.26v, f.116r) (ms 377/VII, f.55v)
- Mon Deu, suferta per Vos.. (LXXVIII) (f.35v, f.125v)
- Jesus me dona dolor.. (LXXIX) (f.117v)
- A les portes de la Gloria.. (LXXX) (f.31v, f.117v)
- A vostres plantes, oh Altissim.. (LXXXI) (f.27v, f.104v) (ms 3103, f.9r)
- Per seguir al bon Jesus.. (LXXXII) (f.105r, f.108r)
- Qui conta els astres del cel.. (LXXXIII) (f.27r, f.105v)
- Cada pena es un graó.. (LXXXIV) (f.27r, f.104v) (ms 369/17, f.11v)
- Si l or verge es das esment.. (LXXXV) (f.26v, f.104v)
- Estima be à Jesucrist.. (LXXXVI) (f.28v, f.104v)
- Si estimas la Creu.. (LXXXVII) (f.125v)
- Era tan gran la Creu de Jesucrist.. (LXXXVIII) (f.105r)
- Les alegries del cel.. (LXXXIX) (f.32r, f.104r) (poema de Roser de tot l’any)
- Dols Amor dels meus amors.. (XC) (f.104v) (ms 369/18, f.45v) (ms 377/V, f.100v)
- Be m poden moure guerra.. (XCI) (f.32v, f.104v) (ms 369/15, f.58r) (ms 758, f.61v)
- Los que patiu sens consol.. (XCII) (f.107r)
- L’home cerca una creu d’or.. (XCIII) (f.25v, f.116v) (ms 3103, f.25v)
- He perdut tot quan tenia.. (XCIV) (f.117r)
- Qui te á Jesus en lo cor.. (XCV) (f.24v, f.105v) (ms 377/V, f.105v)
- La vana gloria del mon..(XCVI) (f.26v, f.105v)
- Es un tancar y obrir d’ull.. (XCVII) (f.105v)
- La cullita de les Creus.. (XCVIII) (f.31v, f.125v)
- D’ensá que’t plantí en mon cor.. (XCIX) (f.24v, f.105v) (ms 377/V, f.94r) (3103, f.26v)
- Hereu de vostres injuries.. (C) (f.125v)
- Quan Jesus lo Fill de Deu.. (CI) (f.30v, f.125v) (ms 369/15, f.2r)
- De Jesus crucificat.. (CII) (f.28v, f.125v) (ms 758, f.61v)
- L’home naix per sufrir.. (CIII) (f.125v) (ms 369/15, f.58r)
- Ditxosos los qui plorau.. (CIV) (f.27v, f.104v) (ms 369/15, f.9v)
- Les penes son com les ones.. (CV) (f.26v, f.105v) (ms 369/15, f.56v)
- Dessota les seves flors.. (CVI) (f.25v, f.126v) (ms 377/VII, f.37v)
- Les estones de Calvari.. (CVII) (f.32v, f.126v) (ms 3103, f.25v)
- Sense passar pel gressol.. (CVIII) (f.108r, f.126v)
- Lo ferro fret del meu cor.. (CX) (f.107r) (ms 369/15, f.21v.22r)
- ¿Vols ser felis?.. (CXI) (f.33r, f.126v)
- Deu al fons de tots los calzers.. (CXII) (f.108r)
- Son les ones del Mar Roig.. (CXIII) (125r) (ms 369/15, f.15v)
- No t’adeleres per res.. (CXIV) (f.107r) (ms 369/15, f.48v)
- Totes les penes son dolses.. (CXV) (f.107r)
- Dexa lo va per los vans.. (CXVI) (f.107r) (ms369/15, f.48v) (ms 370/28, f.46v)
- ¿Voleu anar à la Gloria?.. (CXVII) (f.108v)
- Ab la arada de la Creu.. (CXVIII) (f.31v)
- Per mes llarga que la trobes.. (CXIX) (f.106v, f.107v)
- Del arbre caigut.. (CXX) (f.59v, f.112v)
- La tristor es nostra nit.. (CXXI) (f.32v, f.126v)
- Es una pluja de roses.. (CXXII) (f.105v)
- ¿Si tot fos aquí alegria.. (CXXIII) (f.107v) (ms 369/15, f.10v)
- Quan jo era xich ma Creu era petita.. (CXXIV) (f.125v) (poema de Roser de tot l’any)
- Que trista es aquexa vall.. (CXXV) (f.106v, f.107r) (ms 369/15, f.14r)
- Ab lo bon Jesus s abrassa.. (CXXVI) (f.31v, f.126v)
- Com mes lo mon m aborreix.. (CXXVII) (f.106v, f.107v) (ms 369/15, f.38v)
- Ans de ser rey de la Gloria.. (CXXVIII) (f.107r)
- Quan miro la vostra creu.. (CXXIX) (f.26v, f.105v)
- Llarchs son los dies de la hivernada.. (CXXX) (f.106v, f.107v)
- A grapats lo fanch m’envia.. (CXXXI) (f.104r) (ms 369/15, f.59v) (369/17, f.56v)
- No es concedexen consols.. (CXXXII) (f.108v)
- Lo llit es la enclusa.. (CXXXIII) (f.104r, f.106v)
- Dau als altres lo repos.. (CXXXIV) (f.26v) (ms 3103, f.23v)
- Despullaume.. (CXXXV) (f.26v)
- Les pedres del dolor.. (CXXXVI) (f.125r) (ms 369/15, f.40v)
- Una Creu m heu dada avuy.. (CXXXVII) (f.34v, f.112v) (ms 369/15, f.13v)
- De llagrimes be n plorí.. (CXXXIX) (f.28v, f.125v)
- A qui pateix per Jesus.. (CXL) (f.107v) (ms 369/15, f.17r)
- Avans no cercava títols.. (CXLI) (f.112v)
- Al cel alsa ‘l cor.. (CXLIII) (f.112v)
- Mirant a Jesus en Creu.. (CXLIV) (f.107v)
- Ja que Jesus y Maria.. (CXLV) (f.112v)

S'indiquen a continuació: les absències que presenta el manuscrit respecte a la 1ª edició del llibre (A), els textos d'altres llibres (B), els textos no identificats (C).

A. - Els poemes inicials: A Jesús coronat d'espines (en 369/18, f.12v.13r) (3103, 26r) (367/8, 26v, imprès), L'arpa (en 369/15, f.44v).
- De la secció Crucíferes: Lo rosari de mes penes (1 vers en 32v) (ms 377/V, f.22v) (ms 377/VII, f.71v), Mireu-lo (1r vers en 32v) (ms 377/V, f.21v, esb.), Per tu jo he mort..(1r vers en 32v), Roses, Veniu (“En lo festí de la Glòria..”) (en 369/18, f.27v) Pobresa (en 369/15, f.8v.9r), Lo colp (en 369/15, f.17v.18r), Creus, En creu (369/15, f.38v.39r)
- D'Esplais: Jesús assotat (en 369/15, f.16v).
- De Flors de Mira-Cruz: la n.CIX, CXXXVIII i CXLII.
B. - A un orfanet (13v./7 quartetes) d'Els pobres i els sants, dins Disperses (ms 366/2/II, f.18r).
- Deixaume encara passar..(20v./2 quartetes) de Roser de tot l'any.
- Una ànima que plora sens consol..(32r./sextet) de Roser de tot l'any.
- Ben abrassat ab la creu..(32r./quarteta) de Corrandes, dins Al cel.
- La Magrana (48v./romanç de 34 versos) (ms 3102, Cor de Jesús, f.103v) (Brins d’Espígol).
- Consumatum est..(63v.-64v./12 quartets) de Satalies, dins La mellor corona.
- Esborranys de Canigó (65v.-66r.). Corresponen a les estrofes 28 i 29 del Cant XI (Oliba).
- Dels pecadors Ynfermera..(75v.). Correspon al poema A la Mare de Deu de Misericordia, de Fragments i Poemes, dins Disperses.
- Avui canto a la Gleva..(88v.-89r.): esborranys de Nostra Senyora de l'Esperança, de Roser de tot l'any.
C. - Per pujar al cel..; Quin camí més curt..(31v.): dues quartetes semblants a les de Flors de Mira-Cruz.
- Les penes son un tresor.. (33r./2 quartetes).
- Pobres caminants.. (37v./2 sextets).
- Anant per la ciutat..(58v./22 versos de sis síl·labes).
- L'abella que fa la mel..(65r./20 versos de 7 síl·labes).
- De cor a cor (71r./ full imprès amb correccions autògrafes) (ms 3102, f.99v, Cor de Jesús)
- Senyor amagaume mes..; Sempre ab anima tranquila..(88r.89v./ dues estrofes inacabades).
- No he esgotat encara l calzer de mes tribulacions..(90v.) Text en prosa, situat entre una versió acabada (90r) i un esborrany (91v) del poema Lo calzer y l arpa, que tracta sobre aquest mateix tema, però concretant més: la prohibició de dir missa i com, en un acte de rebel·lia, decideix publicar el llibre Sant Francesc (1895) sense passar per la censura.
- Lo serafich Sant Francesc (94r./ quarteta).
- Esborranys (95v) amb imatges i temes propis de les Flors de Mira-Cruz.
- Mes vull estar trist ab vos..; De tota pedra..(106v): dues estrofes situades entre les Flors de Mira-Cruz i del mateix tema.
- Per pujar al cel..(125v): sextet entre poemes de Flors de Mira-Cruz.
- Tu que al cel caminas..(127r./ quarteta).
Altres fragments manuscrits :
- F.32r: el vers inicial de 8 poemes diferents (6 d'ells tant pertanyen a Flors del Calvari com a Roser de tot l'any.
- F.84r: Títols de les seccions de Flors del Calvari (Crucíferes, Flors de Mira-Cruz), i una sèrie de possibilitats per a la 2ª secció Esplais (Consolacions, esplays, esbarjos, esbargiments, Rosamel, Penes y consols).
- F.109r: Nota lexicogràfica de l'autor sobre el verb encelarse (nota 1 a Flors de Mira-Cruz, IV)

 

 

 

381/29-II. DISCURSOS, ARTICLES, PROLEGS. Aplec de fulls de formats diferents, distribuïts en 11 plecs que es corresponen a 11 textos en prosa. F.f. 166. Foliació en llapis. Escriptura en tinta, lletra clara i gran, de l'última època. De fet, la majoria dels textos del manuscrit són dels tres darrers anys de la vida del poeta: concretament 10 dels 11 textos del manuscrit. Pel que fa als Discursos, quatre foren llegits en 1901, any en el qual es produeixen "escenes d'entusiasme entorn de la seva persona les diverses vegades que fou requerit a presidir certàmens comarcals" (Epistolari, XI, p.127); en el cas dels Articles, també n'hi ha quatre d'un mateix any, el 1900.
Contingut i comentari. Els textos del manuscrit, excepte l'últim plec (f.165r-166r), pertanyen a l'edició de Discursos. Articles. Pròlechs. , de 1906, dins el v.5 de les O.C. de J.Agustí, juntament amb altres textos en prosa. En canvi, correspon només al títol indicat el v.XXVI de les O.C. de la Il·lustració Catalana (començades, segons sembla, a partir de 1913). Abans, però, s'havia fet una edició, només dels Discursos (Tip. L'Avenç, 1905). Aquestes edicions contenen alguns textos en poesia (Qui com Déu, Lo lliri de Gràcia), de teatre (L'adoració dels pastors), i també en prosa (Passió de N.S. Jesucrist segons Sant Joan), que no figuren en edicions posteriors del llibre perquè s'inclouran en altres reculls de l'autor o tracten d'una temàtica massa diferent. Els textos del manuscrit, en general, no constitueixen versions definitives perquè, respecte de l'edició, els fragments molt sovint estan situats en un ordre diferent, i hi ha paraules canviades i alteracions de l'ordre sintàctic de les frases. Els plecs que constitueixen el manuscrit són els següents:
- F.1r-30v. Borrador del Discurs de Jochs Florals (Discurs presidencial dels Jocs Florals de Barcelona de 1881). Es tracta d'un aplec relligat de fulls ratllats (210x135mm). El discurs fou llegit l'1 de maig de 1881 i publicat aquest mateix any a La Renaixença. Escrit en 2ª r, degué ser escrit poc temps abans de la lectura. Tracta del renaixement dels Jocs Florals, tot evocant figures del passat esplendor medieval, i centrant-se en Jaume I i el lligam d'unió dels països de parla catalana. No és una versió definitiva: pel que fa al f.1v, per exemple, en l'edició es canvien paraules ("llebetjada" per "marinada", "el merlet de Sant Llorenç de Munt" per "els turons de Sant Mateu", "majestuós" per "farreny", "trobadors" per "poetas", etc.); per altra banda el discurs en el manuscrit conté dos versos d'una Balada popular de Sant Ramon (f.6v), que en l'edició consta de 23 versos. El discurs, a més, està molt fragmentat: el text s'inicia al f.1v. ,"Quan los mariners catalans" (que correspon al 3r paràgraf del discurs), i segueix fins al f.12v, "..sas duas colossals y gloriosas epopeyas" (hi falta, doncs, l'últim paràgraf de l'edició); en els f.15v-16v. trobem la part inicial del discurs ("Abuy, primer diumenge de Maig.."); entre el final del f.8r. ("Oblida y no..") i l'inici del f.8v. ("Pocas vegadas en lo mon..") hi falta un llarg fragment, que continua al f.30r. ("..fa cas de sos drets al tron de Navarra"); els f.18v-29v. constitueixen diferents fragments del discurs, en un esborrany més primitiu.
- F.31r-33r. (Discurs del Certamen Catalanista de Sant Martí de Provençals). Es tracta de 3 fulls impresos, sense cap correcció autògrafa de l'autor; no constitueix, per tant, un manuscrit. El discurs fou llegit l'11 de novembre de 1886.
- F.34r-51v. (Discurs presidencial del Certamen Literari de Berga). És un plec de fulls ratllats i blancs (320x220mm). Fou llegit el 24 de juny de 1901 i publicat a Lo Pi de las Tres Brancas (Berga,n.62,4 de Juliol, any IV,1901). El discurs s'inicia establint una comparació entre el foc de Sant Joan i el certamen, al qual des de diferents indrets de Catalunya s'hi fan aportacions; després relaciona l'arbre amb l'emblema Patria, Fides, Amor i, a partir de la seva forma, remarca la unió dels països de parla catalana i la Santíssima Trinitat. No és una versió definitiva respecte de l'edició perquè hi ha diferents canvis de paraules, d'ordre de les frases i de puntuació. El discurs apareix fragmentat, en part per un problema de traspaperament. Al f.34r. hi ha algunes frases esparses de la part final del discurs. Al f.37v. ("Hermosa diada la d avuy..") s'inicia el discurs; el final d'aquest foli ("..han feta voluntaria donació a la Unió Cata-") continua a l'inici de 46v.("lanista, que no trigarà.."). Del f. 46v a 51v hi ha la continuació ordenada del discurs fins al final. Entremig, f.38r-45v, trobem: fragments en esborrany del mateix discurs (38r-43v); la tornada i una estrofa d'un poema, Oh pi de les tres branques (44v), que no té relació amb Lo Pi de les Tres Branques de Pàtria; un fragment en prosa sobre la divisa "Amauvos los uns als altres", que inspira un passatge del discurs.
- F.52r-59v. (Discurs presidencial dels Jocs Florals de Lleida) Plec de fulls blancs (320x220mm). Llegit el 13 de maig de 1901. En el discurs Verdaguer de bon primer evoca el seu estimat amic i poeta, de Lleida, Lluís Roca, traspassat feia poc; després enalteix la figura de Jaume I i el seu inici com a rei a Lleida; parla també del símbol del lliri en l'escut i, finalment, glossa la tradició mariana de la ciutat. La lletra és gran i de traç insegur, com correspon als últims anys de l'autor. Respecte de l'edició hi ha variacions i frases absents. El discurs apareix de manera discontínua i molt fragmentat: el text s'inicia (f.52r-52v) per la part final del discurs fins a "..la Verge Maria l te en sos braços"; aquest fragment continua al f.58r, amb els dos últims paràgrafs del discurs, "Poetes perfumen...del error que ara es remouen" ("embelleix lo seu esdevenidor", en la 1ª edició); al f.55r. ("Que us ne diré?...com a rey sembla haver nascut en la vostra") comença el 5è paràgraf del discurs, sobre D. Jaume, i continua al f.56v. ("Aquí en 1214 fou jurat per primera vegada...l acompanyaren en la presa de.."); segueix ara pel f.55v. ("Burriana y un any després Velencia...y escayentse en un..") i després pel f.59v. ("lloc ahon hi havia molts lliris"); al f.58v. trobem l'inici del discurs, els 4 primers paràgrafs ("Des que en los Jochs Florals...la del regnat de Jaume Primer"); Els f.53r-53v. contenen esborranys de l'última part i fragments anteriors que no havien sortit.
- F.60r-61v. (L'Empordà) Discurs presidencial llegit en el certamen de la Bisbal (11 d'agost de 1901), publicat per primer cop a Catalunya artística (n.13,14-VII-1902,Barcelona). Fulls blancs (320x220 mm). El discurs glossa primer la figura del poeta empordanenc Joan Sitjar, i després l'Empordà, amb una paràbola que va comparant els diferents agents de la batuda del blat (l'era, la tramuntana, els batedors..) amb el paisatge i la història de la comarca. Respecte de l'edició el text és un esborrany; hi falten els 7 últims paràgrafs. Es tracta d'un foli gran plegat. L'autor escriu a la pàgina de l'esquerra i posa fragments o correccions per inserir a la dreta. El discurs s'inicia a f.61v. ("Fill de les terres alteroses...totes les carretes del mon") i segueix, ometent un paràgraf, al f.60v. ("Voleu batedors?...la enorme massa de Rollan").
- F.62r-63v. (Les Flors de Santa Eulària) Discurs de gràcies en el Certamen del Centre Catalanista Sarrianenc (4 d'octubre de 1901). Fulls blancs (320x220 mm). El discurs glossa la figura de Santa Eulàlia, sobretot per la caritat vers els pobres; compara aquestes virtuts a unes flors que es poden demanar per a tothom. Hi ha paraules i noms de lloc canviats: per exemple "Sarrià" (ms) per "falda del Tibidabo" (1ªed.). No és versió definitiva. El discurs comença al f.63v, en el qual també hi ha un fragment de la 2ª meitat ("A llavors fou quan sa mare...la escalfor dolcíssima de la caritat"). Continua al f.62v, tot i que el final del discurs ("Jo estich segur...les espines de la terra") figura abans que tot un fragment anterior.
- F.64r-84v. Aquest plec conté alguns dels Articles, que es van aplegar per primera vegada, juntament amb els Discursos i Pròlegs, en el vol.V de les Obres Completes de l'ed.Josep Agustí l'any 1906.
- F.64r-66v. (Perpetuïnes. I-Enterro de Justí Pepratx) Article publicat a Lo Pensament Català (5-I-1902). Paper blau quadriculat (260x205 mm). Verdaguer hi explica detalls de la seva visita al difunt, a Perpinyà, i l'enterrament. Destaca l'amistat que Pepratx li donà en els moments difícils, les traduccions de la seva obra al francès, i el seu amor a Catalunya. Respecte de l'edició alguns topònims són canviats ("Verge d'Oliva" del f.66v.:"Verge de Banyuls") i alguna frase apareix reduïda ("el país" del f.66v.: "aquell hermós país, que és un bocí.."). L'article comença a 66v, i continua a 64r.i 65r.
- F.67v-71v. Santa Mechtildis. Article publicat a Lo Pensament Català (27-V-1900). Paper blanc (320x210 mm). A partir d'un motiu concret relacionat amb el Dr.Euringer, que li demana permís per publicar Lo Somni de Sant Joan en alemany, Verdaguer enalteix la figura de la santa, la seva bona veu i les seves visions de Déu. Es tracta d'una versió definitiva. L'article comença al f.71v. i continua i acaba al f.67v. Els f.68v,69r i 69v. són esborranys. El f.70r. conté una carta, sense datar, en la qual Verdaguer dóna el permís per a la traducció esmentada (no està publicada en l'Epistolari, XI, dels anys 1899-1902).
- F.72r-73v. Ruysbroeck. Article publicat a Lo Pensament Català (5-VIII-1900). Paper blanc (320x210 mm). Explica aspectes de la vida del místic belga Ruysbroeck, i el compara a R. Llull. Al final hi ha una dedicatòria a Mn.Enric Pla, en al seva missa nova. Es tracta d'un esborrany, amb lletra gran i traç insegur. L'ordre del discurs, en els folis del manuscrit, és el següent: 73v, 72v, 73r; a 72r hi ha textos per inserir a 73v.
- F.74r-76v. (Lo Corpus en Argentona). Article publicat a La Creu del Montseny (4-6-1899). Paper blanc (205x130 mm). Evocació descriptiva de la processó de Corpus d'Argentona. Esborrany primitiu, excepte en el f.80r. on trobem ordenats els dos primers paràgrafs i part del tercer. L'ordre de l'esborrany de l'article és el següent: 75r, 75v, 76r, 76v, 74r.
- F.78r-79v. Diumenge dels Rams. Article publicat a La Creu del Montseny (2-IV-1900). Paper blanc (310x210 mm). Descriu l'ambient colorista de les flors, les plantes, i de la gent de les Rambles, el diumenge de Rams. És un esborrany, amb canvis d'expressions i d'algunes frases respecte de l'edició. L'article, en el manuscrit, segueix aquest ordre: 78v (amb afegits a 79r), 79v, 78r.
- F.81r-84v. Recorts de ma missa nova. Es tracta de l'article imprès a la revista L'Atlàntida (1-X-1896). L'article imprès ocupa els f.81v. i 82r. Hi ha dos afegits autògrafs de l'autor, que seran incorporats a l'edició de 1906: una comparança ("..com si fos lo botó d aquella immensa roda") i una explicació més detallada de com, segons la llegenda, la pastora clavà les roques del dolmen de Sant Jordi.
- F.85r-137v. Recort Necrologich del Excm. Sr. D. Joaquim Rubió y Ors. Discurs llegit en la Real Academia de Buenas Letras, el dia 12 de gener de 1902, i publicat en la mateixa institució. Fulls ratllats (320x220 mm). Tracta d'un enaltiment de la figura de Lo Gaiter del Llobregat, pel que suposà en la recuperació de la llengua, i de com cada riu de Catalunya tingué el seu poeta. En primer lloc, del f.85r. al 90r, trobem una edició impresa de fragments del discurs, amb correccions ortogràfiques de l'autor; i del f.91r. al 100r. una edició impresa completa, amb pocs canvis respecte de l'edició dels Discursos de 1905. A partir del f.101v. i fins al 114r. hi ha una versió bastant acabada del discurs, amb alguna correcció de paraules i la mancança d'algun petit fragment. És una versió anterior als impresos esmentats. Del f. 115r. al 137v. (en fulls blaus quadriculats, de 265x205mm), fragments del mateix discurs en esborrany.
- F.138r-139v. (Pròleg a La vida al camp de R. Masifern) El Pròleg, en l'edició de 1906, està datat del Gener de 1897. Fulls blaus (310x215 mm). Verdaguer fa seves les visions del camp de l'autor i lamenta el despoblament de la muntanya pel reclam de la ciutat. És una versió acabada, amb pocs canvis. El text s'inicia a 138v. i continua a 139v.
- F.140r-164v. (Carta-Prefaci a les Poesies d'Artur Masriera) El llibre fou editat per la Tipografia Catòlica, el 1893. Fulls quadriculats (320x210 mm). Verdaguer evoca la figura d'A.Masriera en la seva botiga, les tertúlies literàries, i com ho deixa tot per vestir els hàbits de Sant Ignasi. Versió acabada, amb pocs canvis. Una primera versió, incompleta, la tenim entre els f.140r. i 142v (que s'inicia a 142v). Del f.143r. a 150v. hi ha la versió acabada. El títol diu Lletra prefaci a D.Agustí Valls (A.Valls era el mecenas de l'edició d'aquest llibre de poesies de 1894). Entre els f.151r. i 164 v. trobem esborranys del mateix discurs.
- F.165r-166r. ("A quisvulla que haja posat los peus... mes vos agradarà encara lo temps que passa es lo") Fulls blancs (210x135 mm). És un text inacabat, amb bon traç de lletra, que utilitza la 2ª r (per tant, datat entre 1874 i 1882). Descriu indrets i algunes llegendes de la Plana de Vic, de la qual diu: "la comarca teatre de la present nobela qual nom esta pres d un antiquissim castell". Això i el fet d'insinuar que està situada en un altre temps fa suposar que era un Pròleg, que no s'arribà a editar, pensat per a la novel·la de J. Salarich, Lo castell de Sabassona (Vic, 1879).
Respecte de l'edició de Discursos (Barcelona,1905), en el manuscrit falten els següents: Discurs per donar començament a les Acadèmies Literàries tingudes en la Font del Desmay.., ¿Qui com Deu?, Lo lliri de Gràcia, Llegenda de la Creu del Montseny. Pel que fa als Articles i Pròlegs, respecte de l'edició de Discursos.Articles.Pròlegs (Barcelona,1906), falta el pròleg a Efemèrides vigatanes de J.Salarich i els articles següents: La Rondalla de Barbazan, Dues tradicions, Lo gafarró, Una carta, La Capella de Jesús Infant, Lo senyal de la Creu, Passió de Nostre Senyor Jesucrist, Despedida del Maig, L'adoració dels pastors, Los guitarrers de la Cisa, Abraçant la Creu del Montseny, Perpetuines II, Lo Jesuset de la Rambla, L'alzina del Passeig de Gràcia (ms 378), Lo Cornamusayre.