Manuscrit 380 (Tió)

Manuscrit 380. Jacint Verdaguer: Lo Somni de Sant Joan (380/I), Sant Francesc (380/II), Sant Francesc (380/III), Sant Francesc (380/IV), Sant Francesc (380/V), Lo Somni de Sant Joan (380/VI). 380/I. SOMNI DE SANT JOAN, Llegenda del Cor de Jesús. Llibreta i tres fulls de guarda al començament i al final, relligats amb tapa dura de pergamí. Paper ratllat (220x160 mm.). F.f. 73. Foliació en llapis. Bona cal·ligrafia. Normalment la pàgina de l'esquerra (el verso de cada foli) conté el text del poema i la dreta les provatures, correccions i ampliacions. Molt sovint hi ha correccions sobre la ratlla, en llapis, que seran introduïdes en l'edició, de 1887. Altres vegades es manté, malgrat l'afegit de sobre, la ratlla original en tinta. Quant a la data, cal tenir en compte que Verdaguer havia publicat una versió molt reduïda de Lo Somni de Sant Joan (1882) que, malgrat diferir d'una manera essencial respecte del ms 380 i l'edició de 1887, conté alguns títols i versos que passaran al manuscrit 380. J.Mª Casacuberta i J. Torrent (Epistolari, v. III, p.122), comentant aquell primer text, diuen: "El propòsit de desenvolupar-lo en un extens poema, hagué de ser ajornat, però més endavant, l'any 1886, en tornar del viatge a Terra Santa, Verdaguer el dugué a compliment". Tot fa pensar, doncs, que aquest manuscrit fou escrit entre 1886 i 1887 (el llibre sortí pel maig de 1887). Són fets indicatius que els f. 35r-36v constitueixen una invitació impresa del Sr.Bisbe per a la inauguració de les obres de la catedral, datada el 6 d'abril de 1887 (Verdaguer aprofita el paper per escriure-hi al darrere), i que el poema Desvetllament està datat en 1886 (essent l'únic poema datat del manuscrit). Contingut i comentari. El manuscrit aplega, bàsicament, els poemes que formaran el llibre Lo Somni de Sant Joan (Barcelona, 1887). Són un conjunt de poemes, de formes mètriques diverses (quartets, quintets, sextets, romanços..) que tracten del somni que té el sant, endormiscat sobre el pit de Jesucrist en el Sant Sopar. Les visions del somni són diferents personatges del santoral cristià, amb predomini de pares de l'església i místics. De manera esparsa van apareixent uns versos que fan com de nexe argumental de la idea (en el manuscrit apareixen dins els poemes, com a 1ª estrofa; en canvi, en les edicions es posen, sense títol, abans del poema); també contribueix a la continuïtat argumental la divisió del recull en tres parts cronològiques: Celístia, Albada, Sol ixent. A part d'això la contraportada de la llibreta conté el nom d'alguns sants amb les dates de naixença, i en els f.f. 72v. i 73r. un llistat de sants amb frases llatines al costat, que serviran d'epígrafs per a alguns poemes. El manuscrit constitueix una versió acabada, encara que no del tot definitiva, del llibre. Les diferències bàsiques, respecte de l’edició, són aquestes: a) variacions de paraules i fins i tot d'alguna estrofa (per exemple, el quartet que forma la 14ª estrofa del poema Lo cor obert, f.8v., només coincideix en un vers); b) en algun cas falten versos respecte de l'edició (per ex. els dos últims del poema Desvetllament: "Son realme sera'l mon / però son trono l'Espanya"); c) falten dos poemes en el manuscrit: Dedicatòria a Lleó XIII (precisament -Epistolari,VI,p.32- pel febrer de 1887 Verdaguer comunica a Collell que pensa dedicar el llibre al Papa, amb motiu de les seves noces d'or, i no a l'arquebisbe de Tarragona, al qual havia dedicat l'edició de 1882), Sant Miquel dels Sants (aquest poema s'havia publicat a Ausona (Vic), el 1866, en l'Homenatge a Sant Miquel dels Sants; en el manuscrit, f.73r., només hi figura l'epígraf del poema); d) tot i que l'edició de 1887 és bilingüe (català i castellà) en el manuscrit només hi ha la versió catalana, a excepció del poema "Amorós és lo coixí.." / "Blando es el reclinatorio.." (f.36r.) (en carta del 8-IV-1887, Epistolari VI, Balari i Juvany esmenta les correccions que fa a la versió castellana i també alguna del text català, sobre les proves d'impremta del llibre); e) dos poemes que en el manuscrit eren d'art menor en l'edició s'han convertit en art major: a San Francisco de Sales cada dos versos de 7 i 5 síl·labes (f.56v.) es convertiran en un alexandrí; a Sant Lluís (f.50v.) cada dos versos de 5 en un decasíl·lab (en aquest cas, en edicions posteriors es recuperen els versos de 5 síl·labes); f) en el f.27r. hi ha un fragment copiat del Llibre d'Amic e d'Amat de Ramon Llull ("Amostràs lo Amat...qui va al profundo"). Finalment, cal fer referència als altres manuscrits del llibre. És així que en el ms 3101 (Cor de Jesús) trobem un esborrany primitiu de molts dels poemes del llibre i del ms 380/I, tal com s’indicarà en la relació de textos d’aquesta descripció. També trobem textos del llibre en la 2ª llibreta (f.20v-72v) i en l’aplec de fulls del final (f.73r-104r) del ms 380/VI. El ms 2696 consta d’unes correccions autògrafes de Verdaguer, realitzades sobre el text imprès de Lo somni de Sant Joan, publicat el 1882 a Barcelona, amb motiu del concurs literari de Tarragona, sobre el Sagrat Cor (es tracta d’un recull gairebé del tot diferent al del volum de l’edició de 1887, tot i que les correccions autògrafes foren aprofitades per als manuscrits de l’edició de 1887). Precisament, en el plec II del ms 3102 (Cor de Jesús), i en la 1ª llibreta (f.2r-19v) del ms 380/VI, és on trobem les versions manuscrites d’aquesta edició de 1882. La relació de textos del ms 380/I (tots de Lo somni de Sant Joan) és la següent: F.1v-3r. Preludi (les tres últimes estrofes en ms 380/VI, f.20v, i en ms 3101, f.20v) F.3v-5r. Lo Somni (ms 380/VI, f.21v.22r) F.6v-10r. Lo Cor obert (ms 380/VI, f.22v-25r, f.26v-29r) F.10v-12r. “Com gegant per empendre la carrera..” (3101, f.8v) (estr.3ª,4ª i 6ª en 380/VI, 30v,32v) F.12v. Celistia (títol del primer apartat del llibre) F.12v-13v. Maria (380/VI, f.31v-32v, f.77v.78r, i f.79v.80r) (ms 3101, f.14v.15r, i 2 estrofes en 9v) F.14v-15v. Sant Pau (ms 380/VI, f.32v bis – 34r) (ms 3101, f.21r, i 21v-22v en versió diferent) F.16v-18r. Sant Agustí (ms 380/VI, f.25v, i 35r-36v) F.18v. Sant Ambros (ms 380/VI, f.36v) (ms 3101, f.12v) F.18v. Sant Antíochus (ms 380/VI, f.37r) (ms 3101, f.5r) F.19v. Sant Benet F.20v-21v. Sant Bernat (ms 380/VI, f.37v) F.22v.23r. Sant Francesc (ms 380/VI, f.38v.39r) (ms 3101, f.5v) F.23v-24v. Sant Bonaventura (ms 380/VI, f.39v.40r) (ms 3101, f.23r i 6v) (ms 3703, f.48r) F.25v.26r. Ramon Llull (ms 380/VI, f.41v) F.26v.27r. Sant Domingo F.27v. Lo Doctor angèlich (ms 380/VI, f.42r, f.90v) F.28v. Sant Vicens Ferrer (ms 380/VI, f.42v, f.100v.101r) F.29v.30r. Dant (ms 380/VI, f.90v.91r) F.30v-32r. Santa Gertrudis (ms 380/VI, f.43v.44r) (ms 3101, f.10v.11v.13r, i nexe en 6r) F.32v.33r. Santa Mechtilde (ms 380/VI, f.44v) (ms 3101, f.12v, f.19v) F.33v-34v. Santa Llutgarda (ms 380/VI, f.45v-47r) F.35v-38v. Santa Caterina (amb el nexe anterior de 22 versos) (380/VI, 47v.48r) (3101, 16v.17r) F.40r. Santa Magdalena de Pazzis (ms 380/VI, f.88v.89r) F.40v. Albada (títol del segon apartat del llibre) F.40v-42r. Sant Joan de la Creu (ms 380/VI, f.91v) F.42v-44r. Santa Teresa (ms 380/VI, f.48v-49v, f.86r-87v) (ms 3101, f.18v) F.44v.45r. Santa Rosa de Lima (ms 380/VI, f.93r-94v) F.45v-46v. Sant Ignaci (ms 380/VI, f.51v.52r.53r) F.47v.48r. S.Francisco Xavier (ms 380VI, f.52v-54r, f.102v.103r) F.48v.49r. Lo Beato Pere Canissi (ms 380/VI, f.54v.55r, f.104r) F.50v. Sant Lluís (ms 380/VI, f.55v, f.102r) F.51v-52v. Bernat Hoyos (amb el nexe anterior de dues estrofes) (ms 380/VI, f.56v-57v) F.53v. Sant Felip F.54v. Mariàngela Astorch (ms 380/VI, f.78v) F.55v. Sant Vicenç de Paul F.56v-58v. Sant Francisco de Sales (ms 380/VI, f.59v-61r) (ms 3101, f.19r) F.59v-63r. La B. Margarida (ms 380/VI, f.62v-65v) (ms 3101, f.7v.8r.9r) F.63v-67v. Apocalipsis (ms 380/VI, f.66v-69r) (la part II i III en ms 3101, 25r-26v, i els últims versos de la I en f.10r) F.68v-72r. Desvetllament (ms 380/VI, f.70v-72r) F.72v.73r. Llistat dels sants amb l’epígraf al costat (en algun cas no és el mateix que figura en el poema, o està canviat de sant) F.73v. Esborrany d’algunes paraules 380/II. (Sant Francesc) Aplec de fulls blancs, ratllats, quadriculats, i alguns d'impresos, de formats molt diferents, amb predomini dels de 310x220 mm. Els fulls estan relligats amb tapa dura de pergamí i tres fulls de guarda al començ i al final. Hi ha índex mecanografiat dels poemes que conté el volum. F.f. 37. Foliació en llapis. Cal·ligrafia bona, amb lletra bastant menuda, excepte en algun foli on l'esborrany esdevé primitiu i desordenat. Probablement els textos són de l'any 1882 perquè el poema Desposori de Sant Francesch i la pobresa (f.5r.-6v.) apareix com a fulletó imprès Salteri Franciscà n.2 (recordem que els 5 fulletons del Salteri s'anaren publicant durant el 1882), i més endavant (f.19r.) també hi ha l'esborrany. A més, els tres restants encara són en forma d'esborrany en aquest volum 380/II (el primer, Sant Francesc s'hi moria, ja s'havia publicat dins Idil·lis i Cants Místics el 1878. Semblantment, del poema Tancredo (f.9r.), que es publicà a Caldetes el mateix 1882 (dins 380/IV, f.21r.-22v.) en 380/II surt la versió definitiva d'aquesta edició. Les altres raons per datar aquest aplec manuscrit en 1882 les podem trobar en la descripció del volum 380/V, també esborrany, i més complet, del llibre. Contingut i comentari. Els poemes corresponen al volum Sant Francesc i tracten de diferents aspectes de la vida del sant. Cal indicar que els quatre volums relligats que formen aquest manuscrit es poden ordenar, cronològicament, de la següent manera: 380/V i 380/II, que contenen esborranys dels poemes; 380/III i 380/IV, que contenen els poemes ja acabats, a vegades en versió definitiva. És probable que l’aplegament de fulls en els quatre volums sigui fet en l’època de la 1ª edició (1895), malgrat que alguns textos serien de l’època del Salteri Franciscà (1882). En general, 380/II inclou els poemes dels quals no tenim referència en 380/V. Apareix, però, algun poema de 380/V, més reelaborat. Entre 380/Vi 380/II hi ha encara el Pròleg i alguns poemes de l'edició de 1895 que falten. Són: Impressió de les Llagues (en la versió del Salteri, donat que en l'edició de 1895 aquest poema és totalment diferent), Sant Francesc s'hi moria, Fra Masseu, Goigs del Beat Diego de Cádiz. A part de l'imprès del poema 2 del Salteri, el volum conté, imprès, el poema Lo triomf de la Immaculada (f.32r.-33v.), de La Veu del Montserrat (27-V-1882, pp. 163-166), amb correccions autògrafes a sobre, que s'incorporaran a l'edició de 1895. Trobem també un llarg esborrany (f.11v.-14r.) d'un poema sobre Fra Lleó i Sant Francesc, "Entre els saules de la riba...", que no és recollit en les edicions del llibre. Semblantment a 380/V, van apareixent els mateixos noms d'autors que inspiren a Verdaguer les facetes de la vida del sant que es recullen en els poemes. F.1r.2v. La cítara angèlica F.1v.2r. Naxement (correspon a Naixement de Sant Francesc) F.3r.4v. La sala d’armas (Lo cavaller de la creu) F.3v.4r. Lo cordó (Lo cordó seràfic) F.5r-6v i 7v.8r. Desposori de S.Francesch y la pobresa (fulletó imprès i esborrany autògraf) F.8v. (esborrrany de Lo noi ressuscitat) F.9r. Tancredo F.9v.10r. Les tres regles F.11v-14r. “Entre els saules de la riba..” (esborrany d’un poema sobre Fra Lleó i St.Francesc) F.14v-15r i 16v. Las tortoras F.15v-16r. Lo tresor de la pobresa F.17r.18v. L’infantó (correspon a Lo noi ressuscitat) F.17v.18r i 19v.20r. Predicant als aucells F.19r. (versos en esborrany de Desposori de Sant Francesc i la pobresa) F.20v-22r. (esborany de Impressió de les llagues que es publicà en el Salteri II) F.23r-25v. Las rosas de la porciúncula (esborrrany de La indulgència de les roses) F.26r.27v. (esborrany del poema Mort de Sant Francesc) F.26v.27r. Despedida d’Assís (esborrany de L’adéu a Assís) F.28r-29v i 31r. (esborranys de Romanceret de Santa Clara) F.30r. (esborrany de Lo desertor) F.30v. La cítara angèlica F.32r-33v i 34r-37v. Lo triomf de la Immaculada (edició de La Veu del Montserrat, 27 maig 1882) i esborrany del mateix poema (que correspon a La Immaculada Concepció) 380/III. (Sant Francesc) Aplec de fulls. Predominen els ratllats i blancs, de format de foli (310x220 mm.). Entremig hi ha alguns fulls petits, blancs o quadriculats, afegits al recull. Relligament amb tapa dura de pergamí, sense índex, i tres fulls de guarda al començament i al final. F.f. 54. Foliació en llapis. En general està escrita la pàgina de l'esquerra, el verso de cada foli. La cal·ligrafia és bona i l'autor utilitza una lletra més gran que en els anteriors volums. Aquest fet ens ajuda a situar la data del manuscrit poc abans de l'edició de 1895, probablement el mateix any. La constatació de la lletra més gran, per problemes oculars, durant la dècada dels 90, la fa J.Torrent i Fàbregas (Epistolari XI, p.125). També sabem, per J.Soler i Miquel, en carta del 21-I-95 (Epistolari IX) que "M'ha semblat haver entès (..) com si vostè estés mans a l'obra ab S.Francesc". El llibre sortí entre setembre i octubre de 1895. Es tracta doncs d'una part de la versió definitiva, donat que al f.33r, en lletra de l'autor i escrit en vertical, trobem: "pàgines del llibre Sant Francesch a punt d estampar". Contingut i comentari. El volum 380/III es pot considerar versió definitiva, però, sorprenentment, és continuada en el volum 380/IV. Esquema del contingut: 1) F.1r.-4v.: citacions copiades i poema en castellà de Miguel Costa; 2) F.6r.-16r.: esborranys i versió definitiva del Pròleg (sobta que després dels esborranys trobem la versió definitiva, fidel a l'edició, quan en 380/IV no hi haurà esborranys, però en canvi el pròleg tindrà petites diferències amb l'edició); 3) F.17r.-34v.: versions definitives, seguint l'índex del llibre, fins el poema Lo desertor (amb alguna variació: per exemple el títol Lo cavaller de la creu de l'edició de 1895, encara figura aquí com a La sala d'armes); 4) F.35-54v.: versió acabada, però no definitiva, de poemes de la resta del llibre, fins al final (dos textos d'aquesta part, també es poden considerar definitius: Fra Ginebre i Lo triomf de la Immaculada); hi falten 15 poemes que trobarem, juntament amb els no definitius de 380/III, a 380/IV en versió definitiva. El volum no inclou cap dels romanços del Salteri Franciscà. F.1r-2r. Frases soltes o idees sobre St.Francesc (en f.2r es diu: Copia de Fanciscalia de Brunelli i Copia de Centenario, Da Marineo) F.4r.4v. Nocturno de la vida de S.Francisco (poema en castellà, amb lletra de Verdaguer; al final porta el nom de Miguel Costa) F.6r-12r i 13v-16v. Esborranys i versió definitiva del Pròleg, que concorda amb el de l’edició. F.17r. A Sant Bonaventura F.17v. 26 setembre 1182 F.18v-20r. Naixement de Sant Francesch F.21v-22v. Preludis F.23r. La sala d’armes (correspon a Lo cavaller de la creu) F.24r-24v. Lo Tresor F.25r-25v. Santa Follia (Follia santa) F.26r. Tancredo F.26v. Fra Silvestre F.27r. Les tres regles F.28r-28v. La carroça de foch F.29v-30v. La porciúncula F.31v. La Becada F.32r.32v. Les tórtores F.33r.33v. Lo tresor de la pobresa F.34r.34v. Lo desertor F.35r. Esborranys que pertanyen al Romanceret de Santa Clara. F.35v-36v. Esborranys del poema Greccio. F.37r-37v. Lo violí de Sant Francesch F.38v-45v. Esborrany molt corregit del poema Impressió de les llagues. F.46v. In Foco amor mi mise F.48r. La cítara angèlica F.49r. Lo lliri de Sant Antoni F.50r-51v i 52r-52v. Fra Ginebre (esborrany versió definitiva) F.53v-54v. Lo triomf de la Immaculada (versió definitiva del poema La Immaculada Concepció) 380/IV. SANT FRANCESCH. Llibreta, i tres fulls de guarda al començ i al final, inclosos en volum relligat amb tapa dura de pergamí. Paper ratllat (310x220 mm). Hi figuren també, fixats en el lloc propi de l'ordre del recull, els 5 fulletons impresos del Salteri Franciscà (Vic,1882). F.f. 90. Foliació en llapis. Bona cal·ligrafia, amb lletra bastant gran. La data dels textos és la mateixa que 380/III, o sigui durant l'any 1895, el de l'edició del llibre. Contingut i comentari. Esquema del contingut: 1) F.1r.-4v.: Pròleg (versió quasi definitiva); 2) F.5v.-45v.: versions acabades, però no definitives, dels poemes que en l'ordre de l'edició arriben fins a Lo desertor (per exemple, Tancredo figura encara com a Un deixeble de Sant Francesch, en fulletó editat a Caldetas el 1882, i amb correccions autògrafes de l'autor, recollides a 380/III i en l'edició de 1895); alguns poemes no estan situats en el lloc exacte de l'ordre de l'edició; 3) F.46v.-90r.: inclouen la resta dels poemes fins al final, en versió definitiva per a l'edició, excepte La cigala (versió definitiva en 380/V) i Goigs del Beat Diego de Cádiz, que no apareix en cap dels volums; el poema Impressió de les llagues està format per decasíl·labs i és una versió diferent i molt més àmplia (53v.-59v) que el romanç amb el mateix títol del Salteri, i així es recull en l'edició. F.1r-4r. Pròleg F.5v-6v. Preludis (sense el títol) F.7r-8v. Naxement de Sant Francesch F.9v-10v. La sala d’armes (correspon a Lo cavaller de la creu) F.11v-12v. Lo tresor F.14r-15v. Desposori de St.Francesch y la pobresa (imprès del Salteri Franciscà –Vich: Estampa de Ramon Anglada 1882-) F.16v-17v. Sabiesa de la Creu (correspon al poema Follia Santa) F.18v-20r. Les tres regles F.20v. Fra Silvestre F.21r.22v. Un deixeble de Sant Francesch (fulletó editat a Caldetas –10 desembre 1882-; conté correccions autògrafes sobre el text i el títol definitiu: Tancredo) F.23v-24v i 25r.26v. La carrossa de foch F.27v-28v. La Porciúncula F.29v. Visió (correspon al poema La becada) F.30v-31v. Les tórtores F.33r-34v. Sant Francesch s’hi moria (imprès del Salteri Franciscà) F.36r-37v. Lo tresor de la pobresa F.40r-41v. Lo noy ressuscitat (imprès del Salteri Franciscà) F.42v.43r. Lo desertor F.44r-45v. Sant Francesch predicant als aucells (imprès del Salteri Franciscà) F.46v-48r. La indulgència de les roses F.48v-49v. Greccio F.50v. Lo violí de Sant Francesch F.51v-52v. Lo Pelegrí F.53v-59v. Impressió de les llagues F.61v-63v. In foco amor mi mise F.63r-64v. Impressió de las Llagas (imprès del Salteri Franciscà; el poema és totalment diferent del de l’edició de 1895) F.65r. La calandria F.65v-66v. La cítara angèlica F.67v-68r. Despedida d’Assís (correspon a L’adéu a Assís) F.68v-69v. Mort de Sant Francesch F.70v.71r. Funerals F.72v-73v. Lo Cordó Seráfich F.74v-81v. Romanceret de Santa Clara F.82v. Fra Masseu F.84v-85v. Lo lliri de Sant Antoni F.86v. Jacoponi F.87v-88v. Lo món franciscà F.89v.90r. Himne f.90v. Índex autògraf amb l’ordre dels poemes del llibre (hi falta Follia Santa) 380/V. SANT FRANCESCH. Llibreta i 3 folis de guarda al començament i al final, inclosos en volum relligat amb tapa dura de pergamí (310x 220 mm). Paper ratllat. La llibreta també té, adherits, fulls blancs, alguns molt petits (218x165 mm) i altres de quadriculats (310x220 mm). F.f. 43. Foliació en llapis. Cal·ligrafia defectuosa, amb moltes guixades i correccions. Escriptura molt escampada pel foli i, a vegades, en una mateixa pàgina, textos de dret i de l'inrevés. Moltes pàgines sense text (per ex. des de 13r. a 18r). Sembla el volum manuscrit de Sant Francesc més antic perquè alguns poemes (Lo cordó seràfic, Les tres regles, Lo tresor de la pobresa, La cítara angèlica) que aquí només contenen algun vers o la font en la qual s'inspiren, en 380/II apareixen en esborrany més complet. La data de l'escriptura es fa difícil de precisar, però podria ser de 1882. Abans no és probable perquè, segons Solà i Camps, del 1874 al 1882 Verdaguer utilitza la 2ª r, que en el manuscrit no apareix. Llavors només pot ser de 1882, perquè 380/II ha de ser del mateix any donat que inclou , en esborrany, romanços del Salteri Franciscà (publicats durant el 1882). En carta de novembre de 1882 (Epistolari, III, p.254) el poeta parla "d'acabar el llibret de poemes en honor de Sant Franscesc". Però no n'hi haurà cap més referència i Casacuberta (íd. p.255) explica que "el projecte degué ésser ajornat per a més endavant (...) absorbit com estava el poeta per altres composicions, com Canigó". Contingut i comentari. Al començament (f.1r.-3v.), unes frases llatines copiades, amb numeració de la pàgina de procedència; de la La Vida de Sant Francesch, de Sant Bonaventura, segons s'indica entre línies. Fins el f.6r. segueixen els fragments copiats i després van apareixent alguns noms d'autors, amb referències de pàgines, però sense indicació del llibre. Diferents vegades s'esmenta Cornejo (Verdaguer disposava de la seva Vida de San Francisco de Asís) i altres noms que també podem referir a volums personals de l'autor, editats al voltant del setè centenari del sant, el 1882: Centenario (Da Marineo: Le VII Centenario di S.Francesco d'Assíssi, Palermo 1882), Bazan (E.Pardo Bazan: San Francisco de Asís,Madrid 1882), Fioretti (Cesari: I fioretti di San Francesco, Milano 1883), etc. La resta de folis (6v.-42v.) contenen esborranys de poemes, en algun cas només una estrofa, la majoria de la 1ª meitat del llibre i en un ordre diferent. Respecte del llibre hi manquen els següents textos (d'una manera parcial i total): el Pròleg; els poemes Naixement de Sant Francesc, Lo cavaller de la creu, Tancredo, Les tórtores, Lo Desertor, Lo gloriós Sant Francesc, La indulgència de les roses, Impressió de les llagues, La cítara angèlica, L'adéu a Assís, Mort de Sant Francesc, Fra Masseu, La Immaculada, Goigs del Beat Diego de Cádiz; i els poemes de l'edició de 1895 que havien sigut publicats en el Salteri Franciscà de 1882 (Sant Francesc s'hi moria, Desposori de Sant Francesc i la pobresa, Lo noi ressuscitat, Sant Francesc predica als aucells, Impressió de les Llagues -que varia totalment en l'edició de 1895-). Cal indicar que el poema Les cigales només figura, en forma manuscrita, en aquest volum 380/V. F.1r. Frases copiades, en llatí, segurament extretes de la Vida de Sant Francesch, de Sant Bonaventura (citat en f.1v). Referències (f.1r) al poema La Becada i a Lo Pelegrí (f.1v). F.3r. Frases llatines: alguna de traduïda al català al.ludeix el motiu del poema Les tórtores; la resta al.ludeix a l’extens poema Romanceret de Santa Clara. F.3v. Frases llatines i catalanes sobre Sant Francesc i la semblança amb Jesucrist. Poema en castellà (“Si Cristo con sus llagas se vistiera..”). Publicació de Recorts Franciscans de Catalunya (La Veu de Montserrat, 1884). F.4r. Fragment sobre el fet que Sant Francesc es converteix en negociant de l’Evangeli (possible al.lusió al poema Lo tresor) F.4v. Còpies, o adaptacions, de fragments de llibres de Marcos de Lisboa, Arbiol, sobre Sant Francesc. F.5r. Natur Prodigium p.138 i 271 (còpia que al.ludeix a Fra Pacífic, del poema La cítara angèlica). Arbiol p.235. I esborrany d’alguns versos de Lo cordó seràfic. F.5v. Fragment copiat de Lisboa, al.ludint al dragó del voltant d’Assís. La idea serà recollida en el poema Fra Silvestre. Esborrany de títols de poemes del llibre. F.6r. Citacions copiades de Fioretti, Cronica, Cornejo... Títols de poemes. F.6v. Esborrany, molt ratllat, del poema Lo tresor de la pobresa. F.7r. Esborrany amb moltes correccions de La carrossa de foch. F.7v. Esborrany de Les tres regles. F.8r. Esborrany complet del poema A Sant Bonaventura. F.8v. Esborranys de Lo món franciscà F.9v. Los tres lliris (només el títol) F.10r. “Fra Gil parlava ab los” F.10v.11r. 26 de setembre de 1182 (esborranys i versió més acabada) F.11v.12r. In foco amor mi mise (esborranys) F.12v. “Lo tendre rossinyol..” (quartet) F.13r.13v. “En les esglesies d Assis..” (4 versos que corresponen al final del poema Funerals) F.18v. “Les flors quan en poncella..” (esborrany que correspon al poema Lo lliri de Sant Antoni) F.19r.20r. “Està en son llit..” (esborrany del Romanceret de Santa Clara) F.20v. Citació de Cornejo 679. F.21r. Esborrany d’una estrofa (probablement la 1ª del poema Greccio) F.21v-26v. “Del cel en lo viatge..” (diferents esborranys del poema Himne) F.30v. “Mentre hi haja camps..” (esborrany; podria ser 1ª versió de Lo tresor de la pobresa) F.31v.32r. Preludis (esborranys) F.32v.33r. Esborrany de Fra Silvestre. F.33v.34r. Esborrany de La Porciúncula. F.34v. Fragment de St. Bonaventura, en llatí, i esborrrany de La calàndria. F.35r. Esborany de Funerals. F.35v.36r. Esborranys de La cigala. F.36v.37r.Esborranys de Fra Ginebre. F.37v-38v. Esborranys de Lo pelegrí. F.39r. Esborrany del poema Visió (La becada). F.39v. Santo Domingo y S. Francesch (només el títol) F.40r. “Qui troba un amic troba un tresor” F.40v. Esborrany del poema Lo tresor. F.41r. Esborrany de Follia Santa. F.41v.42r. Esborranys de Jacoponi. F.42v. Esborrrany de Lo violí de Sant Francesch. F.43r. Anotacions diverses i citacions. 380/VI. LO SOMNI DE SANT JOAN. El manuscrit està format per tres apartats clarament diferenciats, tant a nivell formal (dues llibretes i un plec de fulls solts) com a nivell de concepte d’elaboració, encara que la foliació és contínua en les tres parts. F.f. 104. Foliació en llapis. En la 1ª llibreta (f.2r-19v), de 210x155 mm, trobem versions bastant acabades, en tinta, amb algunes correccions en llapis. La lletra, no gaire gran i en 2ª r (1874-1882), ens situa els textos prop de l’1 de juny de 1881, data en què expirava el termini per presentar aquesta versió de Lo somni de sant Joan (diferent de la de 1887) al certamen de Tarragona, d’homenatge al Sagrat Cor. El dia 8 de maig (Epistolari, III, p.102) encara l’autor escriu a J.Collell demanant-li ajuda bibliogràfica per tractar aquest tema. Precisament, en la llibreta (f.11v) figura la data autògrafa de “Diada de Sant Miquel de 1881”. En la 2ª llibreta (f.20v-72v), de 215x155 mm, l’escriptura és en tinta, amb correccions en llapis.A partir del f.36v les versions són més acabades. La lletra és més gran, perquè es tracta d’un esborrany de Lo somni de sant Joan, però de l’edició definitiva, en volum, de 1887. Les dates autògrafes, situades de manera gradual i cronològica en els textos de la llibreta, ens ho confirmen:”10 octubre 1886” (f.41v); “7 novembre 1886” (f.51v); “Bach, 14 set. 1886” (f.65v); “Bach, 26 setembre 1886” (f.69r). Com es pot observar, en part, es va escriure a la masia de Can Bach, al Collsacabra. Els f.73r-104v, constitueixen un aplec de fulls de format diferent, encara que hi predominen fulls solts de llibreta, de la mateixa grandària que les anteriors. L’escriptura és en tinta i els textos presenten freqüents correccions, en tractar-se majoritàriament d’esborranys i primeres versions, també de l’edició de Lo somni de sant Joan de 1887. La lletra a vegades és més gran que en la llibreta anterior, cosa que fa suposar que alguns textos són posteriors. De fet, la data autògrafa de Mariàngela Astorch (f.78v), poema que no figurava en la llibreta anterior, és de “26 janer 1887”. Per altra banda, el poema dedicat a Lleó XIII (no present ni en el ms 380/I, el definitiu) també podria ser de 1887: Verdaguer, pel febrer de 1887, escriu a J.Collell que pensa dedicar el llibre al Papa, amb motiu de les seves noces d’or (Epistolari, VI, p.32; referència citada en la descripció del ms 380/I). Contingut i comentari. Els tres plecs del manuscrit, en ser de materials del llibre Lo somni de sant Joan, tracten de diferents aspectes de les vides dels sants, en relació al Sagrat Cor de Jesucrist. Com s’ha dit, els textos de la primera llibreta (I) corresponen a la 1ª versió del recull, més breu, i molt diferent, que es publicà el 1882 dins el Nacional Homenaje de las ciencias, letras y artes españolas al Sacratísimo Corazon de Jesús (p.619-631, recollides en el ms 2696, amb afegits autògrafs que seran utilitzats en la versió de 1887; en el ms 3102 també es recullen els textos autògrafs corresponents a aquesta edició de 1882). En canvi, la 2ª llibreta (II) es tracta d’un esborrany del llibre Lo somni de sant Joan (edició de 1887, i ms 380/I) perquè sovint encara no hi figuren els títols dels poemes, o en algun cas són diferents (per exemple, Sant Tomàs per Lo doctor angèlich en la versió definitiva; o Conclusió per Desvetllament), i també hi falten bastants poemes. Cal fer notar que hi figura una versió de Santa Rosa de Lima que no és la de Lo somni.. sinó de Roser de tot l’any (30 agost); també, entre els esborranys del poema Maria trobem, amb el mateix títol, els versos que corresponen a Nostra Senyora del Sagrat Cor de Roser de tot l’any (31 maig). Un altre esborany del llibre el trobem en el ms 3101 (Cor de Jesús). En la relació de textos de la descripció del ms 380/I es pot veure la correspondència de cada text en els diferents manuscrits. En el plec de fulls del final (III), per un cantó hi predominen esborranys primitius, o primeres versions de poemes, com de Maria, i de Lo cor obert o de Sant Lluís; i per l’altre, poemes posteriors, que no eren a la 2ª llibreta, com Dante, Sant Joan de la Creu, Santa Rosa de Lima.. Com en la 2ª llibreta, també hi ha Nostra Senyora del Sagrat Cor de Roser de tot l’any. I) Poemes de l’edició de 1882 F.2r.2v. “Quan vegé lo bon Jesus..” (en molta part correspon a Lo somni de l’ed. de 1887) F.3r.4r. La llansada, “Somia veure á Adam, no’l de la terra..” (en part, Lo cor obert de l’ed. 1887) F.4v-5r. Soledat, “Amorós es lo coixí..” F.5v. Sant Bernat, “Lo bon Jesus en la Creu..” F.6r. Santa Gertrudis, “Amorós es lo coixí / Sant Joan somia encara / Somia veure aquell Cor..” F.6v. Santa Mechtildis, “Ja en l’altar del Criador..” F.7r.8r. Santa Catarina, “Amorós es lo coixí..” F.8v. Santa Teresa, “Ja ovira á Santa Teresa..” F.9v-10v. Santa Llutgarda, “Amoros es lo coixí..” F.11r.11v. “Sant Miquel dels Sants, un dia..” F.12v. “Aquell Cor enamorat..” (esborrany de 6 versos) F.13r-15r. La Beata Margarida, “Amorós es lo coixí..” F.15v.16r. “De la mar venen las ayguas..” F.16v.17r. Bernat Hoyos, “Un dia, davant l’altar..” F.17v.18r. Divinitatis Santuarium, “Jesus li sembla un gran temple..” F.18v. “Y veu que arriba un Anyell del Altíssim..” F.19r.19v. Conclusió, “Sobre’l Cor del bon Jesus..” II) Poemes de l’edició de 1887 F.20v. “Si jo tingues ta veu, com cantaria..” (3 últimes estrofes de Preludi, com en 3101, 20v) F.21r. Cor Jesu, “cithara benen sonons..” (és l’epígraf llatí del poema Bernat Hoyos) F.21v.22r. “Quan vegé lo bon Jesus..” (correspon al poema Lo somni) F.22v-25r i 26v-29r. “Somia veure á Adam, no l de la terra..” (Lo cor obert) F.25v. Sant Agustí, “Qui tinga set que vinga assí y que bega..” F.29v. Maria, “S’esta à l ombra del arbre de la vida..” (correspon a Nostra Senyora del Sagrat Cor, de Roser de tot l’any, 31 maig) (també en f.81r) F.30v. “Lo sol avans d estendre per la terra..” (3 estrofes del poema “Com gegant per emprendre la carrera..”, que és com una 2ª part de Lo cor obert) (en 32v.bis. n’hi ha un altre fragment) F.31v.32v. Maria, “Magnifica al senyor, anima mia..” F.32v.bis-34r. Sant Pau, “Lo llop ja es un anyell; anant à perdre..” F.35r-36v. Sant Agustí, “Qui tinga set que vinga assí y que bega..” F.36v. Sant Ambròs, “Un arbre hi ha a l Cayre..” F.37r. Sant Antíochus, “La porta del paradís..” F.37v. Sant Bernat, “Joan encara somia..” (aquesta part en l’edició és un nexe anterior), “Del calvari en lo verger..” F.38v.39r. Sant Francesch, “Veu passar la figura macilenta..” F.39v.40r. Sant Bonaventura, “Aqueix serafí terrestre..” (nexe en l’edició), “Arbre de la vida..” F.41v. Ramon Llull, “Ab vestidures blanques y bermelles..” F.42r. Sant Tomàs, “Lo foch es fet per cremar..” F.42v. Sant Vicens Ferrer, “Y veu un Angel que vola..” F.43v.44r. Santa Gertrudis, “Ja la nit es menos bruna..” (nexe), “Transformat en arpa dolsa..” F.44v. Santa Mechtildis, “Quan son vas d alabastre Magdalena..” F.45v-47r. Sª Llutgarda, “En lo ducat de Bravant..” F.47v.48r. Santa Catarina, “Amoros es lo coixí..” (nexe), “Jesus se vol esposar..” F.48v.49v. Santa Teresa, “Veu passar santa Teresa..” F.50v. Santa Rosa de Lima, “D’Amèrica so la flor..”(Roser de tot l’any, 30 agost) (ms 377/V, f.79r) F.51r. Sant Joan de la Creu, Sta Teresa (només els títols) F.51v-53r. “Veu la hidra de l infern..” (correspon a Sant Ignasi) F.52v.54r. Xavier, “Per un regne que Luter..” (correspon a Sant Francisco Xavier) F.54v.55r. Sant Pere Canissi, “En lo fons de mon no-res..” F.55v. Sant Lluis, “Castissim Lluis..” F.56v-57v. Bernat Hoyos, “Sobre l pit del Salvador..” (nexe), “Lo pa dels Angels rebent..” F.58v. Sant Miquel dels Sants (només el títol) F.59v-61r. S.Francisco de Sales, “Amorós es lo coixí..” (nexe), “Enamorat de Jesus..” F.62v-65v. La beata Margarida, “Joan de un á un passar los mira..” F.66v-69r. Apocalipsis, “D eixa mar del amor cisne purissim..” (nexe), “Com dos gegants armats veu en la terra..” F.70v-72v. Conclusió, “Sobre l Cor del bon Jesus..” (en l’edició Desvetllament) III) De l’edició de 1887 F.73r.73v. Versió francesa, en lletra que no és de Verdaguer, del poema Preludi. F.74r-76r. “Nou Apostol del amor..” (correspon al poema A sa Santedat lo papa Lleó XIII) F.77r. “Jo trobo en son nom la clau misteriosa que m obre de J. Lo Cor” F.77v.78r. Maria, “Esta la Verge de dolor ferida..” (probavlement una 1ª versió del poema Maria) F.78v. “D amor en la dolsa taula..” (correspon a Mariàngela Astorch) F.79r. “Jardí tancat obriuvos, l home anyora..” (aquests versos, que parlen de la Font segellada i el jardí de Salomó, semblen esborrany de la 9ª estrofa de Lo cor obert) F.79v.80r. “Magnifica al Senyor, anima mia..” (correspon al poema Maria) F.80v. “Los angels del Altissim lo somian..” (quartets que semblen de Lo cor obert, també amb imatges de Maria, encara que l’últim és la darrera estrofa de Sant Agustí) F.81r. “Magnifica al senyor anima mia / En terra al home seguir voldria..” (és l’inici del poema Maria, però correspon a Nostra Senyora del Sagrat Cor, de Roser de tot l’any) (també en 29v) F.81v.82r, 83r, i 85r. La mateixa 1ª versió del poema Maria, del f.77v. F.82v i 84r. Maria (de l’edició) F.86r-87v. Santa Teresa F.88v.89r. “O dolcíssima follia..” (correspon a Santa Magdalena de Pazzis) F.90r. Una estrofa que sembla correspondre a Sant Ignasi. Sant Tomas (correspon a Lo Doctor angèlic) F.90v.91r. Dante F.91v. Sant Joan de la Creu F.93r.94v. Santa Rosa de Lima F.102r. “Dolcíssim Lluís..” (correspon a Sant Lluís) F.102v.103r. “Per un regne que Luter..” (correspon a Sant Francisco Xavier) F.104r. “En lo fons de mon no-res..” (correspon a Lo beat Pere Canissi)