Manuscrit 1464


JACINT VERDAGUER. Transcripcions de cançons populars, anotacions de viatges i altres papers diversos. [ca. 1878-1900].

1464/1
"Llobregat". [ca. 1900].
1 f. (seguit de f. en blanc) ; 155 x 105 mm; encartada, una estampa de santa Coleta (Siskel inv., Forberg fe.). Llibreta.
Bib.: J. Verdaguer, Excursions i viatges, a cura de Narcís Garolera, Barcelona: Barcino, 1991-1992 (Biblioteca verdagueriana, 18-19, 21), vol. I, p. 81-82 (descripció del manuscrit), i vol. III, p. 97-98 (ed. del f. 1r).

1464/2
Anotacions diverses relatives a la Cerdanya. [ca. 1878-1884].
10 f. (nombrosos f. arrencats, i molts f. en blanc) ; 110 x 60 mm. Quadern.

1464/3
"Egipte", amb esmenes manuscrites. [ca. 1883]
51 f. ; 150 x 105 mm. Llibreta.
Bibl.: N. Garolera, Sobre Verdaguer, Barcelona: Empúries, 1996, p. 155.

1464/4
Notes sobre diverses obres seves, amb la indicacions relatives a la publicació.
30 f. (f. en blanc) ; 155 x 105 mm. Llibreta.

1464/5
Poemasobre la mare de Déu, en castellà; còpia de mà de Verdaguer.
30 f. (f. 15r-29v, 30v en blanc) ; 155 x 105 mm. Llibreta.

1464/6
Notes d'un viatge a París, amb esmenes. [Juny de 1884].
14 f. ; 155 x 110 mm. Llibreta.
Bibl.: J. Verdaguer, Excursions i viatges, a cura de Narcís Garolera, Barcelona: Barcino, 1991-1992 (Biblioteca verdagueriana, 18-19, 21), vol. I, p. 77-78 (descripció del manuscrit) i vol. III, p. 68-78 (ed. dels f. 1r-10r, 13v-14r, 14v).

1464/7
Recull de poemes en català de Jacint Verdaguer i altres autors. [ca. 1860-1870].
1. F. 1, JACINT VERDAGUER. "Los bruixots del gorch negre. Balada".
2. F. 2, JACINT VERDAGUER. "A ma barqueta".
3. F. 3-4, Poemes en català; copia de mà de Verdaguer.
1. F. 3r-4r, FLORENCI THOS I CODINA. "Amor és vida". 1860.
2. F. 4r-v, DAMAS CALVET. "A mon amich don Ramon Muns i Castellet". Madrid, 24 de gener de 1860".
Amb la nota de mà de Verdaguer: "estas dos poesias són tretas del Museo Universal".
4. F. 5, "Fum Fum"; còpia de mà de Verdaguer.
5. F. 6, "Als poetas provenzals". Incompleta.
6. F. 7-8, Poemes en català.
8 f. ; diverses mesures. A l'espai en blanc del f. 1, esborrany de carta a un amic no identificat.
Bibl.: J.M. de Casacuberta-J. Torrent i Fàbregas, eds., Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vol. I, carta 8.

1464/8
Cançons populars; còpia de mà de Verdaguer. [ca. 1861-1870].
43 f. ; diverses mesures. Alguns textos escrits en els espais en blanc de cartes: f. 1, carta de Josep Molist a Bonaventura, (Folgueroles, 22 d'octubre de 1864); f. 17, carta de Francesc Masferrer i Arquimbau a Jacint Verdaguer (Barcelona, 18 de març de 1865). Enq. protecció pergamí BC.

Bibl.: J.M. de Casacuberta, "Jacint Verdaguer, col×lector de cançons populars", Estudis Romànics, I (1947-1948), p. 89-129; J.M. de Casacuberta-J. Torrent i Fàbregas, eds., Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vol. I, carta 2.

Procedència: compra a la llibreria El Archivo, de Joan Baptista Batlle.

Sign. antiga: BC ms. 2994.