Manuscrit 370 (Tió)

370.   JACINT VERDAGUER:   Cançons populars (370/20),  Adagis i narracions populars  (370/21),  Estudis i notes per a Canigó (370/22),  Vària I de poesies religioses (370/23),  Vària II de poesies jovenívoles (370/24),  Vària III: Barcelona (370/25),  Vària IV: Poesia diversa de caràcter religiós (370/26),  Vària V: Roca Guinarda (370/27),  Vària VI: Al cel (370/28),  Vària VII: Esborranys diversos (370/29).

     370/23.   (Vària I de poesies religioses)     Aplec de fulls blancs (la majoria de 215x155 mm) cosits de manera molt simple.  F.f.37. Foliació en llapis. La lletra és clara i, encara que de l’època jovenívola, una mica més gran que els ms 1463 i 370/24. En general els textos ocupen el cantó esquerre del full, amb tinta de color negre clar i 1ªr; les variants, correccions i afegits, es situen a la dreta, amb tinta de color negre més fosc i 2ªr. La redacció del manuscrit amb tota probabilitat és de l’any 1871, quan Verdaguer inicia, com a vicari, l’estada a Vinyoles d’Orís (setembre de 1871), on es concentra en la producció de poesia religiosa. Efectivament, trobem una poesia (f.29v) escrita amb motiu de la mort de la seva mare, que s’esdevingué el 17 de gener de 1871, i un full (36v) que porta el nom d’un destinatari de “Viñolas de Oris”. El manuscrit seria posterior al quadern 370/24 (Vària II) perquè, a part que aquest últim té la lletra més petita i confusa, conté un text al.ludint als seus pares, encara vius (370/24,f.16v). El ms 370/23 fou ampliat i corregit més tardanament, com es pot demostrar per fragments escrits en 2ªr (utilitzada per l’autor, segons Solà i Camps, entre 1874 i 1882). Hi ha un grup de fulls ratllats (del f.19r. al 22r), escrits en 2ªr en la seva totalitat, que hagueren de ser afegits posteriorment al recull. Un altre indici clar és que les correccions al poema Alabances al Santissim (f.13r-14v) porten la data autògrafa de “22 març 1879”.         Contingut i comentari.  La temàtica dels textos és de caire místic; s’utilitzen al.legories de la naturalesa, les flors i els ocells, per exemplificar la dolçor de l’amor a Jesús. També es tracten altres temes religiosos, com el Nadal o la Passió. Aquests temes són propis dels llibres religiosos de l’autor: sobretot dels Càntics i els Idil.lis i Cants Místics, reculls en els quals figuren alguns poemes del manuscrit. Molts textos, però, s’havien de considerar inèdits, o possibles primeres versions de poemes posteriors. En una edició de l’any 1996, N. Garolera (Poesies juvenils inèdites de Jacint Verdaguer, Vic, p.51 i pp.149-188) publica quasi  la totalitat dels poemes que hem situat a la part B de la relació de textos que vindrà a continuació, i les inclou dins l’apartat III, de poesies Místico-religioses. Convé destacar, però, que alguns dels poemes d’aquest manuscrit (per ex. els diàlegs Jesús-Ànima, dels f.24v, 25v, 28v,29r) els retrobem en el ms 3099, redactat entre 1900 i 1902, que correspon al llibre inèdit Jesús Amor, projectat per Verdaguer. Així doncs, el manuscrit no constitueix l’esborrany de cap llibre concret sinó que inclou textos religiosos de la primera època juvenil de l’autor. Hi predominaven poemes inèdits i poemes que formaren part dels Idil.lis i Cants Místics (7 en total, la majoria dels quals els retrobem en els principals manuscrits del llibre, els 368/11 i 379/14). La relació de textos és la següent: A)    Esborranys de poemes editats en llibres de l’autorF.1v. Ma flor d amor (ms 377/V, f.34r)  (dins Roser de tot l’any, del dia 30 de març, i dins            Brins d’Espígol, amb el títol Floravia)F.2v. Santa Rosalia  (Els pobres, els sants, Disperses) (ms 366/3, f.63r)F.3v. “Quan Maria cus..  (La Sagrada Família, d’Idil.lis i Cants Místics) (ms 379/14, 73r)F.4r. Lliri de Nadal, “Allí a l establia..” (ms 383/I, 23v. i 383/V,23r)  Esborrany primitiu deLa cançó del rossinyol, de Jesús infant:Betlem. La tornada és ben igual i també algunes imatges, encara que canvia el tema del lliri pel rossinyol. Es publicà (seg. Casacuberta, Epistolari I, p.122) el 1871, en full solter, a Vic, juntament amb Lo tam-pa-tan-tam, i figurà en la 1ª ed. dels Idil.lis i Cants Místics.F.4v. San Joseph, “Camí de l establia..” (Idil.lis i Cants Místics) (ms 379/14, f.127r)F.10v. “Rossinyolet que ploras..  Els quatre primers versos són els de A la mort de D.Josep             Coll i Vehí dels Idil.lis i..; la resta del text és totalment diferent.F.11r. “Set canina’l cor m abrasa..” (esb.primitiu d’Infern, de Càntics)F.12v. Mon cor  (Idil.lis i Cants Místics) (ms 379/14, f.3v.4r)F.13r-14v. “Quantes fulles te l boscatge..  (en versió posterior, 2ªr, en 382/25/I,f.11r-12v) Es tracta d’un esborrany primitiu, amb diferents versions, del poema Alabances al Santíssim  d’Eucarístiques, que havia figurat en l’edició de Càntics (1882) i en les quatre primeres edicions d’Idil.lis i Cants Místics.F.18v-20r. Jesus a l anima, “Animeta pura que ploras..” (esb. primitiu del poema Jesus a l’ànima  de Càntics)  (en ms 3102, 90v, imprès de La Veu de Montserrat, dins el llibre inèdit Cor de Jesús)  (En Flors de Juny cada estrofa és un poema diferent)F.20v. A mon Deu, “Hermosura antiga y nova..” (dins Satalies, de La mellor corona)F.21v-23r. La Santa Creu  (Càntics)F.27v.28v. Las rosas del amor (Les cinc roses, Idil.lis i Cants Místics) (el text del f.26v. sembla una primera versió del mateix poema) (ms 379/14, f.72r)F.30r. Jesus perdut, “La Verge Maria..” (ms 367/8, f.37r, versió acabada)  (esb. primitiu de Jesús trobat, Flors de Maria)F.31v-35r. Sota l humbreta, “Sovint, sovint solo perdrem..” (Càntic de l’esposa, Idil.lis i Cants Místics)  (ms 379/14, f.66r-69r) B)     Textos no editats en els reculls de l’autorF.1r. “Si canto y si ploro..” (3 quartetes)F.2r. “Si voleu saber la / cansó de la perla..” (poema inacabat d’onze versos)F.3v. “Al mon no hi estich be vatx al cel..” (11 versos)F.5v. Santa Caterina de Sena,”Caterina – O papalló que m feu l aleta..”  (títol guixat: La Flor y l Papalló)  (ms 369/15, f.55v.56r) (ms3099, f.76r, versió acabada, sense títol, amb un diàleg Jesús-Ànima, en lloc de Santa Caterina – Jesús)F.6v. “Roseta galan..  (poema esmentat per J.Mª de Casacuberta, Escrits Inèdits I –nota 3, p.252-, que pensava reproduir-lo en un altre volum d’aquesta sèrie)F.7r-10r. “A las sis lo Salvador..” (poema en esborrany incabat, sobre la Passió de Jesucrist)F.10v. “Rossinyolet que ploras..” (poema inèdit, excepte els 4 primers versos, que figuren en A la mort de D.Josep Coll i Vehí, d’Idil.lis i Cants Místics, que també és esmentat per J.Mª de Casacuberta, en la p.252 d’Escrits inèdits I)F.11v. Plor de Jesus, “Cada avril les grelles..” (poema de 5 quartetes i tornada)F.12r. “Cor de Jesus cel de la vida..  (poema inacabat de 10 versos)F.13r.14v. Còpia d’una traducció d’una poesia alemanya del mateix tema que Alabances al Santíssim (f.13r-14v)F.15r. “Les clavellines s esfloran..” (2 quintets) (no publicat per N.Garolera)F.15v.16r. “Veniu donchs animas puras..” (9 quartetes i tornada)F.17v.18r. Lo darrer somni, “Somieja la verge..”   (poema inclòs en el recull inèdit Jesús Amor, ms 3099, f.27v.28v)  (també en el ms 3101, f.30v, en 2ªr)F.18v. “Ja q. vessant tanta dolsura..F.18v-20r. Jesus a l anima  (poema dins el recull inèdit Cor de Jesús, ms 3102,f.90v) (com s’ha indicat a l’apartat A pot ser un esborrany del poema de Càntics, 3ª part)F.20v. “inefable santuari..F.23v.24r. L eternitat del Ynfern, “Al Ynfern hi ha una portella..”F.24v.25v. “A.  Jo  n so perdiuheta..” (ms 3099, f.38v.39v) (és un llarg poema amb sextets encapçalats, en forma de diàleg, per A.J. –Jesús/Ànima-, que no es correspon amb els poemes amb tema de Jesús i Ànima d’alguns llibres) (trobem diàlegs semblants en el f.28v.29r. d’aquest ms 370/23, i en el ms 368/11, f.52v.53v)F.26v. “Damunt sos genolls..” (probablement el mateix text que ms 3099, f.40v.41r, Recorts de somnis) (sembla, també una 1ª versió de Les cinc roses d’Idil.lis i Cants Místics dels f.27v.28r, que s’ha inclòs en l’apartat A) (ms 379/14, f.72r)F.28v.29r. “J.  Tinch amor un trono  d or..  (en ms 3099, f.35v.36r)F.29v. “Ja  t ho deuen dir mos plors..” (poesia sobre la mort de la mare del poeta, esmentada per J.Mª de Casacuberta –Epistolari I, p.102-, amb el propòsit d’inserir-la en un altre volum d’Escrits Inèdits) (N.Garolera la publica dins l’apartat I de Poesies amatòries i sentimentals)F.30v.31r. Mal  d amors, “Tota pena es dolsa..” (ms 3099, f.54v.55v) (ms 3101, f.28r)  (ms 369/18, f.14r)F.36r. Quexas dolsas, “No l dexes anima mia..”F.37r. Los deu manaments, “Del cel á la terra..” (ms 368/13, f.61r)  (no publicat per  N. Garolera)                                

370/24.  (Vària II de poesies jovenívoles)    Aquest manuscrit ha estat parcialment descrit per J.Mª de Casacuberta en Escrits Inèdits de Jacint Verdaguer I,  p. 215-218. Es tracta d’un aplec de fulls blancs que formen quadern perquè estan cosits, encara que de manera molt simple. Són una sèrie de fulls plegats que formen dues pàgines cadascun i d’aquestes en trobem de dues mides diferents: 157x105 mm i 216x155 mm. F.f. 21. Foliació en llapis i escriptura en tinta. Els textos ocupen l’amplada de la pàgina quan són en prosa i estan situats al cantó esquerre, amb variants i correccions a la dreta, quan són poesia. La lletra és petita i confusa, com correspon a la majoria d’escrits jovenívols. Per Casacuberta aquestes pàgines “degueren ésser escrites dins un espai de temps relativament curt, sens dubte a la darreria del decenni 1861-70 o a la primeria del següent”. Com a indicis, dóna: l’al.lusió, al final del romanç sobre Bac de Roda (f.9r), al destronament d’Isabel II (setembre 1868) com a fet coetani;  un fragment de Qui com Déu escrit l’any 1869;  les mencions dels pares del poeta (f.16v) com a vivents (la mare morí pel gener de 1871);  i la referència a la revolució de setembre (f.21r). També confirma la datació indicada el fet que el text “Quina amargó ns ha deixat..” (f.7r), esborrany del poema Maria Immaculada d’Idil.lis i Cants Místics, el trobem en el ms 368/11, f.57v.58v, datat d’abans de 1874, en versió completa i posterior. Al f.16r, però, hi ha una poesia, “Gays infantons..”, amb lletra més gran, que també trobem en el ms 3103, f.61r, de l’última dècada de la vida de l’autor. No figura cap data autògrafa en els textos del manuscrit.

 

            Contingut i comentari.  El tema dels textos és de caire religiós, sovint des d’un punt de vista ontològic, comparant la naturalesa, el sol sobretot, amb Déu. També apareix el tema de la Mare de Déu i altres de profans. Els textos són esborranys molt primitius, que presenten una notòria dificultat per a la seva comprensió.En general no van ser publicats en els llibres de l’autor. Els textos en prosa són publicats en Escrits Inèdits, I (Barcelona, 1958) per J.Mª de Casacuberta, el qual havia manifestat, també la intenció d’editar en un posterior volum, part de la poesia inèdita d’aquest manuscrit 370. Narcís Garolera (Poesies juvenils inèdites de Jacint Verdaguer, Vic, 1996) ha publicat 10 textos d’aquest manuscrit: els poemes dels f. 11v.12r / 3v.4r / 20r.9r, “Rambla de las devalladas..” (també publicat per R.Torrents i R.Pinyol en la rev. Serra d’Or, octubre de 1995) / 1v.2r / 7v / 11r.21r / 13v (“Corre riera corre..” / 14r / 15v / i diferents estrofes de f.7v-8v, 12v-13r, 14r, 16r, 17r i 20v.  Alguns textos poètics es poden identificar com a primeres versions de poemes d’Idil.lis i Cants Místics. Altres, moltes vegades són breus fragments solters, o pensaments breus (així els 42 petits fragments, que tenen entre dues i quatre ratlles, que Casacuberta recull com a text XI, amb el títol de Fragments i pensaments breus, en prosa). Donada la dificultat d’identificació dels textos, i el seu caràcter tan variat i fragmentat, no es farà una classificació segons la seva identificació, sinó una relació correlativa dels fulls del manuscrit.

 

F.1r. “Com las avellas de flor en flor..  (E.Inèdits I, text XI-fragment I, p.285)

         Lo sol q. may se pon brilla sempre..” (E.Inèdits I, XI.II, p.285)

F.1v.2r.2v. “Quant mon cadavre fret cayga a la fossa..  (Diverses sèries de versos decasíl.labs amb tema vinculat a poemes d’Idil.lis i Cants Místics, com Volada de l’ànima; de fet, el f.13r, que és l’altra part del full plegat que formaria el f.1r i 1v, conté versos clarament identificables del poema Qui com Déu?)

F.3v.4r.4v. “Lira viventa fereu al poeta..”(esborrany inacabat d’un nombre elevat de versos)

F.4v. “Mirala alla baix la terra q. troba..” (E. Inèdits I, XI-III, p.258)

F.5v. “passeja ls ulls de la anima pel mon..” (E.Inèdits I, IX, p.278)  Casacuberta ha posat el títol Beneficis que l’home rep de Déu a aquestes 14 ratlles en prosa del manuscrit, i no hi inclou les 5 primeres del f.10v (“las flors envian al cel sos perfums..”) que, constituint la 2ª pàg. del mateix full plegat que 5v, probablement són continuació d’aquest text.     

F.6r. “La flor copsa una gota de rosada..” / “Sempre que  l arbre del univers..” (E.Inèdits I, XI-frag.IV i V, p.285)

F.6v. “Adeu patria adeu...” (esb. primitiu i inacabat de versos)

F.7r. “Quina amargó ns ha dexat..  (esb. primitiu i incomplet del poema Maria Immaculada d’Idil.lis i Cants Místics)  (el trobem en ms 368/11, f.57v.58r, en versió posterior) (ms 379/14, f.49r)

F.7v. A la Verge del D. “Quan vos contemplo o mare meva..” (aquest poema el trobem en el ms 377/V, f.85v, de Roser de tot l’any, però no figurà en l’edició del llibre, i també en el ms 3099, f.17v)

         La cadena d or de que vege Homer..” , “a sa veu se destriaren la terra..”,

         adornamhi donchs jo com los astres..” (E.Inèdits I, XI-frag.VI,VII,VIII, p.286)

F.8r.8v. “Com es lo sol de l univers la corona..  Aquesta frase, que correspon a un vers de Qui com Déu? (Idil.lis i Cants Místics), i la ratlla següent, figuren com una prosa en E.Inèdits I, XI-IX, p.286. En la resta dels f.8r.8v. trobem catorze petits fragments en prosa, del X al XXIII en la numeració de J.Mª de Casacuberta (p.p.286,287)

F.9r. Continuació del romanç de Bac de Roda, que s’inicia a f.20r.

F.10r. “las flors envian al cel sos perfums..”, “vegeu lo sol acimat al dos de l alta serra..” (E.Inèdits I, XI-XXIV, XXV, p.290; el primer fragment sembla, però, una continuació del text del f.5v)

            També hi ha un conjunt de versos que semblen un esborrany de Qui com Déu? (Idil.lis..): per exemple, “com es lo sol del univers corona

F.11r. “Cadena / que mena / lo cor cap a Deu..  Diverses estrofes que semblen un 1ª versió de Maria al cel guia (Flors de Maria), perquè tenen la mateixa i peculiar mètrica d’aquest poema i algunes imatges. També trobem estrofes, més primitives, d’aquest poema a f.21r.

F.11v.12r. “Bressol de ma infantesa..  Esborrany d’un poema inacabat sobre la Plana de Vic i la mare del poeta. La imatge inicial, i algunes altres, les trobem en uns textos d’aquesta època que cita Casacuberta (Ob.cit.p.172): en una lletra a Joan Segura del 1865; en el parlament de Can Tona de 1868 (E.Inèdits I, IV-2ªpart,p.241); en el discurs de la 1ª esbartada de 1867; i en altres fragments inèdits.

F.12v. “Quan lo vent las flors estima..”, “La margarideta hermosa..  Sembla ser una 1ª versió de “Quan lo vent besa les roses..” i “La margarida dels marges..” (estrofes II i IV del poema sense títol “Perquè miro les estrelles..”, d’Idil.lis..., que té 7 estrofes numerades). El full conté més quartetes semblants, que fan pensar en les Corrandes d’altres llibres de l’autor (Al cel, La mellor corona). De fet, en la carta 12 (Epistolari I) del 4 d’agost de 1866, Verdaguer parla a Fr.Pelagi Briz d’unes 20 corrandes, encara que només n’hi tramet 12, per al Calendari Català de 1867. Casacuberta (Epistolari I, p.43) tracta d’aquesta forma mètrica en Verdaguer i informa que publicarà en el segon volum d’Escrits Inèdits les corrandes inèdites no seleccionades en la tramesa a Pelagi Briz. Es troben en el ms 370/Vària IV, f.13r. Garolera les publica en Poesies juvenils...

            Pobres fills de la te. Si som ovirats..

            Petit fragment en prosa de 2 ratlles, publicat en E.Inèdits I, XI, p.290. En aquest full hi ha 7 textos d’aquests, numerats en l’edició del XXVI al XXXII.

F.13r. Versos en esborrany pertanyents a primers esbossos de la part inicial de Qui com Déu? (per exemple: “los uns parlan ab arruixadoras de núvols..”; “D’arruixadora els núvols li serveixen..”, en l’edició d’Idil.lis i Cants Místics)

            a  l home q. va per las portas com al rey..” (E.Inèdits I, XI-XXIII, p.292)

F.13v. “Lo cor com mes te mes brama..” (10 versos)

            Corre riera corre..  Poesia de 10 versos que porta la data “28 oct.”; en efecte, apareix en aquesta data, en el dietari que forma el ms de Roser de tot l’any (ms 377/V, f.96v), encara que després no figurà en l’edició del llibre. També és en ms 3099,f.18r)

F.14r. “Un abisme hi ha en lo cel..” (18 versos)

F.14v. “l’arxiduc C. no. tinguerem..

            Al Pir. los q. diuhen q. l Africa comens ab tu..

            Per un gra d or o perla..

            lo castell de Oris esta ple de guerrers..

            (E.Inèdits I, XI-frag.XXXIV al XXXVII, pp.292,293)

F.15v. “Des que l ale de Deu allí als cams de S..” (E.Inèdits I, XI-XXXVIII, p.294)

            Als infants, “La flor mes gentil es l ignocencia..” (esb.incomplet)

F.16r. “Gays infantons, quan Jesucrist us veya..” (2 quartetes; la 1ª en ms 3103, f.61r)

F.16v. “Floreta sens olor lo vent avans de gayre..” (una estrofa)

            Qui sap si lo sol q. s pon entre las serras..” (prosa d’unes 15 ratlles, publ. en E.Inèdits I, X, p.282, amb el títol Reflexions sobre la mort)

F.17r. “quan naix en orien lo dia..” (prosa d’unes 6 ratlles; sembla continuació de l’anterior, però no figura enla publicació)

F.17v. “Lo Simo.. havia aixamplat sas alas pel nort..

            ho vegí tot y m posí a plorar..

            trencat lo rellotge del temps..

            (3 petits fragments en prosa, E.Inèdits I, XI-frag. XXXIX-XLI, p.294)

F.18r. “ni hauria trobat son sitial..” (possible continuació del 1r text de f.17v)

            l ale quels encengue apagara ls estels..” (E.Inèdits I, XI-XLII, p.295)

F.18v. “deyam no fa pas tants anys lo q. mancan son..” (6 ratlles en prosa)

F.20r. “Rambla de las devalladas..” (romanç sobre Bac de Roda, que continua a f.9r)

F.20v. “Rosa al paradís cullida..  (esborrany i diverses provatures del poema A Maria, dels Idil.lis i Cants Místics, que continua al f.21r) (ms 379/14, f.5v i 105r, impresos)

            Verge divina..  (esb. de 12 versos)

F.21r. “en los dias de burina parlavan de venirlo a cremar..” (amb el títol Dins un convent abandonat, en E.Inèdits I, VII, p.269)

            Rosa del jardí de Deu..   (cont. esborrany de A Maria, f.20v)

            Coloma / q. al home / l oliva portau..  (també en f.11r, i en el ms 367/8, f.38r, imprès) (segurament un esborrany primitiu del poema Maria al cel guia, Flors de Maria) (ms 383/25/III, imprès) (ms 387/36, f.17r, imprès)

F.21v. Versos solts, de mètrica diferent.           

370/26.   (Vària IV: Poesia diversa de caràcter religiós)    Aplec de fulls de mides diferents: fulls blancs i algun de blau, quadriculat, de 325x220 mm (f.1r-11v);  fulls més petits, blancs, al voltant de 215x150 mm.  F.f. 22. Foliació en llapis. Escriptura en tinta i predomini de lletra clara, molt gran, de l’última època, amb l’excepció del f.13r.13v, amb lletra molt menuda, de l'època juvenil de l’autor. Aquesta diversitat es fa palesa, doncs, a l’hora de datar el manuscrit. La majoria dels textos són dels últims anys:  així la versió definitiva (f.1r.1v) i els esborranys (f.9r-12v) del poema Al Sant Crist de Balaguer que (segons nota 3, carta 1438, Epistolari X) fou compost un any abans de l’estada de Verdaguer a Lleida, pel maig de 1901, amb motiu de presidir els Jocs Florals, i en la carta 1471, setembre de 1900, consta que fou reproduït en diversos periòdics lleidatans;  el text dels f.4r-7v, que correspon al poema Festa dels Jocs Florals de Colònia (en l’edició datat pel maig de 1899 i tramès a Fastenrath, per a ser inclòs en el llibre dels Jocs, amb la carta 1384, de 18 de juny de 1899);  el text del f.18r, que correspon a A la Verge de Lurdes (en l’edició: Càntic del pelegrinatge rossellonès del 2 de juliol de 1900);  el text del f.20r, esborrany de Coronació de la Verge de la Mercè, una poesia del juliol de 1900, dedicada al difunt bisbe Dr.D.Jaume Català i publicada en Lo Pensament Català, el 20 del mateix mes (Epistolari XI, p.98);  i els textos corresponents al llibre Al cel, que són versions més acabades  que els mateixos del ms 370/28, encara que anteriors al ms 758, la versió definitiva de 1901.  Però trobem, també, textos d’èpoques molt anteriors. El f.13r.13v, per exemple, és de la 1ª època juvenil de l’autor, perquè inclou la majoria de corrandes que Verdaguer publicà en  Lo Calendari Català del 1867 (aplegades el 1902 en La mellor corona), i moltes d’altres que havien restat inèdites: Casacuberta havia manifestat la intenció d’editar-les en el 2n vol. d’E.Inèdits (Epistolari I,p.43) i N.Garolera les ha publicat en Poesies juvenils inèdites de Jacint Verdaguer (Vic, 1996, p.70).  Els f.14r-17v, per alguns indicis, es poden situar a l’entorn del 1876: en primer lloc cal considerar que el f.17v porta la data autògrafa “C. 7 Juny”, que podria correspondre a “Comilles. 7 Juny” perquè un d’aquests textos al.ludeix a vistes del mar de la badia de Vigo. El 1875 i 1876 Verdaguer féu els viatges a Amèrica, entre els quals sovint sojornà a Santander, des d’on, per exemple, escriví una carta (n.77, Epistolari I), del 7 de juny de 1876, en la qual parla d’una excursió del dia 5 a la capella de la “Virgen del mar” (alguns d’aquests textos del manuscrit es refereixen a un santuari de la vora del mar). Per altra banda, el text del f.14r.14v correspon parcialment al poema Sospirs d’Idil.lis i Cants Místics (publicat el 1879), i en aquests fulls apareix el plural en –es que, segons Casacuberta (Epistolari I, p.154), en la carta 60, del 6-XII-1874, és la primera vegada que Verdaguer l’utilitza (en les corrandes el plural és en –as).

            Contingut i comentari.  La majoria de textos són de tema religiós: himnes a imatges venerades; poesies marianes; textos místics de rebuig del món i de desig d’unir-se a Déu i a Jesucrist. També, aïlladament, l’enamorament juvenil. No es tracta del manuscrit d’un volum determinat de Verdaguer. En general són textos de l’última època que semblen aplegats de cara a la formació del volum La mellor corona (volum preparat per A.Busquets i Ll.C.Viada, el 1902, després de la mort del poeta); en efecte, vàries vegades apareix aquest títol, en les pàgines, en lletra blava que no és de Verdaguer, i les corrandes juvenils també formaran part d’aquest llibre. Tanmateix, algun dels poemes recollits en aquest llibre, després s’inclourà en el volum Càntics (com a 3ª part de l’edició de La Il.lustració Catalana), és el cas de l’Himne al Sant Crist de Balaguer i de A la Verge de Lurdes, o en Barcelonines, com la Coronació de la Verge de la Mercè. Tamé són tardans els textos d’Al cel. Alguns textos del manuscrit són versions acabades; els altres són esborranys no molt primitius perquè presenten poques guixades i correccions. En tractar-se d’un aplec breu, es farà la relació de textos per ordre d’aparició, sense distingir apartats diferents.

 

F.1r.1v. Al Sant Cristo de Balaguer (versió acabada)  (figura en La mellor corona –1ªed.- i en Càntics –3ª part-)

F.2r. “Un dia somihí que era una estrella..” (són les estrofes 1ª,2ª,6ª,8ª i 9ª del poema Preludi d’Al cel)  (les mateixes en ms 370/28, f.40v.41r, i la versió definitiva en ms 758, f.10r.12r)

         Adonantme ara de que he parlat molt..  Correspon, amb frases sobreres, al 1r paràgraf del pròleg del llibre Al cel. El mateix fragment es troba en la contraportada del ms 370/28/Vària VI. En el ms 758 aquet paràgraf es troba, també separat, al final del Pròleg.

F.2v. “De Jesucrist cohereu..  (estrofa de 6 versos)

         En eixa vall de plors hont se t desterra..  (Al cel, corranda 15ª) (ms 758)

         Hont tos ulls veuen una creu..” (4 versos)

         Després del temporal..  (8 versos)

F.3r. In domum Domini  (Al cel) (versió primitiva en 370/28,f.27v, i v. def. en 758, f.53r)

F.3v. “Que m vingan totes les penes..” (2 variants d’una quarteta que també figura en ms 369/18,f.59v, i en ms 377/V,f.110v)

          Ben abrassat ab la creu..  (Al cel, 4ª corranda)

          Esta vida es un desterro..” (4 versos)

          Per qui estima à Jesucrist..” (4 versos)

F.4r i 7v. “M han llevat les ales..  Versió acabada del poema Festa dels Jocs Florals de Colònia (La mellor corona). En el f.7, esborrany, amb una estrofa sobrera, que sembla correspondre a una altra versió del mateix poema (en Epistolari X, p.258, s’esmenta que en aquest manuscrit hi ha dues variants del poema.

F.5r. “Detrás de Jesus marxant..  (4 versos)

F.6v. “Secretari sou de Deu..”(poema de 4 estrofes i tornada; són uns goigs a St. Mateu)

F.9r.10v.12r.12v. “Del cel blau per la dressera..” (esb. de Al Sant Crist de Balaguer)

F.13r.13v. “Amor de la meva vida..” Correspon a una de les corrandes recollides, i publicades per A.Busquets i Ll.C. Viada en La mellor corona, i abans en Lo Calendari Català de 1867. En el full hi ha, en esborrany, 8 de les 11 corrandes de l’edició, i també hi trobem al voltant de 29 corrandes que havien restat inèdites (N.Garolera, el 1996, les ha publicat en Poesies juvenils inèdites..). Pot tractar-se de les corrandes no seleccionades en Lo Calendari Català, que Casacuberta pensava publicar en el 2n volum d' Escrits Inèdits (Epistolari I, p.43). De les tres corrandes de l’edició que no figuren en el manuscrit, dues coincideix que en Lo Calendari Català no porten la inicial V. de Verdaguer. A.Busquets, en el pròleg a La mellor corona, manifesta que “la serie de corrandes que entre’l poble s’han confòs amb les anònimes..”, la qual cosa fa dubtar de si aquestes dues són de Verdaguer. L’altra corranda (“Una vida, dues vides..”) no figura ni en el manuscrit, ni en Lo Calendari Català.

F.14r.14v. “Oh llum de l’aurora..  Diverses provatures d’estrofes de 6 versos, amb moltes imatges semblants al poema Sospirs dels Idil.lis..   (també en ms 1828, f.61r) (ms 379/14, f.71r)

F.15r. “T he vista o E.  Del mar a la vora..” (8 versos decasíl.labs, sobre la visió de la badia de Vigo des del mar)

F.16r. “Vinch de la vora del mar..  (“Vora la mar hi ha un santuari..”, Roser de tot l’any –7 abril-) (tres provatures de la mateixa quarteta, que també figura en ms 377/V, f.67r, i en ms 3100, f.48v)

F.17v. “La fontana del amor..” (“L’he trobada en aqueix Cor..”, Roser de to l’any –10 juny-) (ms 377/V, f.52v)

F.18r. “Blanca sou, o Immaculada..  (A la Verge de Lurdes, de la 1ª ed. de La mellor corona; després, en Càntics –3ª part-)  (ms 369/19/III, f.13r)  (ms 1828, f.61r, la 1ª estrofa)

F.19r.19v. Jesus veniu, “Ma ànima us crida..” (ms 369/19/III,f.34r)  (ms 1828, f.61r) Correspon al poema Càntic d’Eucarístiques. Dues estrofes, a Jesús veniu de Veus del bon pastor. Jesús veniu es publicà en La mellor corona, i una part, dins el títol Eucarística de Disperses.

F.20r. “Lo senyor bisbe Ca ..” (Coronació de la Verge de la Mercè, poesia inclosa en La mellor corona i després en Barcelonines)

F.21r. “Quan la Vergee era petita..” (romanç de 13 versos)

F.22r. Lo nom de Maria (Flors de Maria; hi falten 3 estrofes; esb. complet en f.8r,8v,11v)

       

370/28.  (Vària VI :  Al cel)    Llibreta escolar de fulls ratllats (200x140 mm). F.f. 51. Foliació en llapis. Escriptura en tinta, amb algunes correccions, i afegits, en llapis. El text que serveix de base sovint figura en el verso del foli,  i les correccions o afegits en el recto del següent. Els textos, en general, són acabats, però presenten algunes correccions entre línies; la lletra és clara i gran, com correspon a l’última dècada de la vida de l’autor. Alguns dels textos del manuscrit porten data autògrafa, a l’entorn de la primavera i estiu de 1896 (f.8v.”14 mars-96”;  f.18v.”26 juny”;  f.21v.”24 juny”;  f.22v.”22 juny”;  f.23v.”20 juny 96”;  f.37v.”vigília de S.Pere”;  f.39v.”Mars 1896”), i en el f.34v trobem, imprès (un retall que amb tota seguretat és de la revista L’Atlàntida, del 15 d’agost de 1896), el poema Ma Corona, datat, en l’edició, en la “nit de Sant Jaume, 1896” i a “Santa Creu de Vallcarca”. En efecte, Verdaguer s’havia traslladat a la finca dels Penitents, de Vallcarca, en la primavera de 1896, i va romandre-hi fins a mitjan agost (Epistolari IX, p.242). Per tant, el manuscrit, en molta part va ser escrit allí, com la llibreta que forma el ms 368/10, anomenada per R.Torrents “Quadern de Vallcarca”, i de la qual es publicaren una bona part de poemes, també, a la revista L’Atlàntida. En els f.25v-26v, Mirant l’estrellada, tobem la datació “Bach 23 agost 93”. Probablement Verdaguer escriu aquesta data pensant en la 1ª elaboració d’aquest poema. De fet, en el ms 369/17,f.45v (que datem entre 1892-93) figura una 1ª versió, no titulada, del mateix poema.

 

            Contingut i comentari.   El manuscrit correspon a l’elaboració del llibre Al cel (editat, pòstumament, per primer cop, en la revista Pel i Ploma, abril-maig de 1903). La temàtica dels textos oscil.la entre el desig que té el poeta de deixar la terra per anar al cel, i la intuïció màgica i encisada amb la qual descriu el firmament. El manuscrit representa la primera elaboració global del llibre, entre 1896 i 1897. Hi ha poques dades de la realització d’Al cel, però la 1ª al.lusió que trobem en l’Epistolari (vol.X) és d’una carta de l’1 de juliol de 1897 que diu “Respecte a ma obreta Al Cel y altres que n tinch en cartera comensades..” (p.130). No és una versió definitiva i els textos constitueixen un esborrany del llibre, per diverses raons:  hi ha variacions puntuals de versos, i correccions, amb algunes mancances respecte de l’edició;  l’ordre d’aparició dels textos és totalment diferent a l’índex del llibre;  falten 11 poemes del recull, algunes corrandes, i gairebé tot el pròleg.  El manuscrit conté un índex de poemes del llibre (f.50v), en el qual encara figura el primer títol (“Celísties”), que en el pròleg de l’edició (i ms 758) l’autor explica perquè el canvia per Al Cel.  Quatre textos els trobem, en versions anteriors, en els ms 369/16 i 369/17 (manuscrits situats al voltant de 1893, en l'època de La Gleva i de l'elaboració de Roser de tot l'any), encara que el primer esbós de la idea del llibre, i alguns versos dels poemes, és el ms 385/30. La versió definitiva la constitueix el ms 758 (escrit poc abans de la mort del poeta). També trobem algun poema, en versió posterior a aquest ms 370/28, en el ms 370/26 (un aplec de textos de diferents èpoques). La relació dels textos, segons la seva identificació, i per ordre d’aparició, és la següent:

 

A)    Textos d’Al Cel

Contraportada. “Vull anar al cel..” (del primer paràgraf del Pròleg)  (en el ms 370/26,f.2r el mateix paràgraf conté més frases sobreres) (ms 758, f.1r) (ms 385/30, f.24r)

F.1r. Vull anar al cel..” (1r par. Pròleg, que en el ms 758 també està separat)

F.1v-3r. A les estrelles (ms 369/16,f.3v-6r, amb el títol Mirant l estrellada) (758, f.23r-24r)

F.4v-6v. Nocturno (ms 758, f.50r-52r)  (ms 385/30, f.5r-6v)

F.7v-8r. Musica, “Estant Francesch molt abatut..” (Sant Francesch, en ms758, f.43r)

F.8v-9r.La polar(ms 758,f.44v) (1r vers de La coronació de Maria, de Roser de..,377/VII,57v)

F.9v. “Hermos es lo cel..  (correspon a L’entrada)  (ms 758, f.38r)

F.10v-12v. La Lluna  (ms 369/16, f.78v-80v)  (ms 758, f.29r-30r)

F.13r-14r. “Ja hi he navegat prou..  (Anem, ms 758, f.15r)

F.19v-20r. “Allà d alla del espay..” (Plus Ultra. ms 758, f.31r)  (ms 385/30, f.9v.30v)

F.20v-21r. Cap al tart  (ms 758, f.26r)  (ms 385/30, f.17v.18r)

F.21v-22r. “Perseguit à colps de pedra..  (Excelsior, ms 758, f.34r.35v) (385/30, f.21v-22r)

F.22v. “Mitg segle fa que assegut..  (Caminant, ms 758, f.28r)

F.23r. Espigolant, “Del mar en los abismes..”  (Què en trac?, ms 758, f.27r) (ms 385/30, f.17v.18r)

F.23v-25r. Caminant  (ms 758, f.28r)

F.25v.26v. Mirant la estrellada  (ms 369/17, f.45v)  (ms 758, f.21r)

F.27v.28r. Oh paradís, “Aniré à casa del meu pare..” ( correspon a In domum domini)  (ms 370/26/Vària IV, f.3r)  (ms 758, f.53r)

F.28v.29v. La nit y l día  (ms 369/16, f.92v.93r)  (ms 758, f.18r)

F.30v.31r.Cel amunt, “Quin martiri tan cruel..” (Mirant el cel, ms 758,f.49r)

F.32v-34r. Navegant (ms 758, f.33v)

F.34v-36r. Ma Corona  (ms 385/30, f.14r.14v) (ms 367/7, f.29v,imprès) Esborrany primitiu i incomplet; però en f.35r hi figura l’edició impresa de la rev. L’Atlàntida –15 d’agost de 1896-. En el ms 758 només hi figura aquest mateix imprès.

F.36v. La llengua del cel  (La parla del cel)  (ms 758, f.25r)

F.37v-39r. Que es la Vía Lactea  (La Via Lactea, ms 758, f.19r.20r)

F.39v. “Contar volguí una nit..  (Compte, ms 758, f.42r)

F.40v.41r. “Somihí que volant com un aucell..  (Preludi, 5 estrofes del poema, les mateixes que trobem a ms 370/26/Vària IV, f.2r) (ms 758, f.10r-12r)

F.44v-45v. Les orenetes  (ms 758, f.16r.17r)

F.46v. “Quan del vespre que s acosta..  De la nit fosca i aubaga..” (2 versions de Corrandes)  (ms 758, f.40r)

            Densá que m doná la Creu..  (és el 2n apartat de Ton tresor, ms 758, f.37r)

F.47r. “Aquest mon ab ses carícies..  (de Corrandes, ms 758, f.39r)

            Lo vespre serà de plors..  (de Corrandes, ms 758, f.40r)

            Lo cel agrada á tots com la moneda..  (de Corrandes, ms 758, f.40v)

            Desque  m doná la Creu..” (versió més acabada del text del f.46v)

F.48v.49r. ¿Voleu que vos la cante?  (ms 758, f.12v)

F.49v. “La ditxa que assi m donau..  (Corrandes, ms 758, f.40r)

            La alegria  d aquest mon..  (Corrandes, ms 758, f.40r)

            Un aucell hi ha en lo cel..  (Corrandes, ms 758, f.39r)

F.50r. “Lo cel que atrau al aucell..  (Corrandes, ms 758, f.40r)

 

B)     Altres materials de l’elaboració d’Al Cel

Etiqueta del recto de la coberta: “perseguit sobre la terra / me refugio en lo cel

Verso de la coberta: versos dispersos i estrofa de 7 versos, “Lo mon es un desterro..

F.1r. Epígrafs llatins per a poemes del llibre.

F.44r. “Un noy de 2 o 3 anys me deya. Quan anirem al cel direm à la Mare de Deu ¿Ens deixareu volar una mica?

F.50v. Índex de poemes amb el títol “Celísties”. A més de 10 poemes del llibre Al Cel i algun poema inèdit, hi figuren poemes d’Aires del Montseny (Mon colomar, L estel de l alba, Sentint un rossinyol, Desde l Montseny, Recorts y somnis ), de Els pobres, els sants (Santa Rosa de Lima), de La mellor corona (Defalliment) i de Roser de tot l’any (“Era nit bruna quan vos nasquereu..”).

 C)    Textos no recollits en llibres de l’autor

(Del f.14v al 18v són poemes d’una mètrica i tema semblants a poemes d’Al cel, que vénen a continuació, com Plus Ultra, del f.19v. Aquests textos, doncs, semblen pensats per a l’elaboració del llibre Al cel, sobretot les corrandes inèdites)

F.14v. “De colp li surt un sol blau..  (12 versos)

F.15v.16r. “Deu per flors de son jardí..” (27 versos en el f.15v i 10 en 16r com a continuació)

F.16v. “Perletes son los estels..  (12 versos) (ms 385/30, f.33v)

F.17v.18r. Esperansa, “Dexaume ben a reco..” (esborrany i poema acabat, de 20 versos) (ms 385/30, f.33v)

F.18v. “Lo cel està de venda..” (14 versos)

F.30r. “quin segador l ha dexada..” (3 versos)

F.31v. “Innumerables legions..” (6 versos incomplets)

F.40r. “L Angel que dexa el cel..” (6 versos)

F.41v. “Verdums y cucales..  (3 versos)

F.41v.42r. “¿Qué es l home? un bell compost de bestia y d angel..  (8 versos)

F.42v. La romaguera, “Nostre Senyor cridà totes les plantes..” (prosa de 10 ratlles)

F.43v.44r. “Les ditxes en aquest mon..” (provatures i text amb 22 versos)

F.46v. Al poeta, “Tu recordant ton amor..” (corranda inèdita entre les d’Al cel)

F.47v. Sempre, “Que llarga es aquesta vida..” (dues quartetes)

F.48r. “Es la terra una esmeralda..  (dues quartetes)

F.49r. “Dius que no mirar lo cel..  (quarteta)

F.49v. Diferents corrandes, tres de les quals no publicades:

            Volau, cel amunt volau..”

            Sempre parlo de la Gloria..

            Los dolsos consols del cel..

F.50r. Continuació de corrandes inèdites:

            De la terra fins al cel..

            En los ombrius de la Gloria..

            Aucellet de la esperansa..

            ¿Perquè Deu nos posà de peus en terra..

 

D)    Hi ha una quarteta, en el f.46v, entre les corrandes d’Al cel, que correspon a la n. LXVI de les Flors de Mira-Cruz (Flors del Calvari) : “Dexa lo va per los vans..  (ms 381/19, f.107r)  (ms 369/15, f.48v)

       

370/29.   (Vària VII: Esborranys diversos)   Aplec de fulls ratllats i blancs, desiguals, d’una mida mitjana de 210x130 mm, excepte l’últim, de 320x220 mm.  F.f. 10. Foliació en llapis. Escriptura en tinta. En general la lletra és clara, malgrat que es tracta de textos no publicats i d’esborranys, i petita, excepte el f. 8 on és més gran. Els textos poden ser d’anys diferents, però semblen correspondre als anys posteriors a l’ordenació sacerdotal (a partir de 1871), en el moment de l’elaboració de càntics religiosos. No és estrany que en més d’un full s’utilitzi la 2ª r (entre 1874 i 1882): és el cas del poema més acabat del recull (f.6r-7v, i 10r). En el manuscrit no hi ha cap data.

 

            Contingut i comentari.  El tema dels dos textos poètics del manuscrit s’ha de relacionar amb el fet de l’oració o la pregària; també hi ha una prosa amb un exemple moralitzant. Es tracta d’esborranys en els quals trobem ressò d’imatges de poemes de Càntics, Veus del bon pastor, o dels Idil.lis i Cants Místics. Hi figura un full imprès, que es tracta del Càntich 18, Lo Sant Rosari, i uns textos manuscrits (f.1r.2r), amb lletra que no sembla de Verdaguer: són 9 corrandes, de les 11 que es publicaren en La mellor corona (10 de les quals s’havien publicat en Lo Calendari Català de 1867). Aquesta còpia és posterior a 1867, perquè al final es diu: “Publicat ab la inicial V. en lo Calendari d’en Briz –1867-“.  La relació de textos és la següent:

 

F.1r.2r. (Amb lletra que no és de Verdaguer)  Corrandas. En f.1r, “Les ninas de la montanya..”, hi ha 4 corrandes de Lo Calendari Català i de La mellor corona.  En f.2r, “Vida de la mia vida..”, 5 corrandes més.  No hi figuren les dues corrandes que en Lo Calendari.. no porten la inicial  V.  Hi trobem l’última corranda de les 11 de La mellor corona (que no apareix al Lo Calendari, ni al full 13r.13v. del manuscrit 370/26/Vària IV).

F.3r. “Surt de l aurora..  (8 versos)

         Apaga la llum la masia..” (4 versos)

F.5r. “A Espinelbas una mare per concell d alguna batxillera vehina..  (prosa de 13 ratlles que tracta de la discussió d’uns pares davant la ingenuïtat de la filla petita)

F.5v. “Voreta la mar..  (esborrany d’uns 10 versos sobre la Verge, que cull perles)

F.6r-7v. “Rossinyolets de les boscuries..” (esb. al voltant de 12 quartetes, del poema que en versió més acabada hi ha en el f.10r)

F.8r-9v. “Orem sens parar..” (esb. de dues estrofes de 8 versos i tornada de 4; els dos primers versos coincideixen amb el poema L’oració de Veus del bon pastor)

F.10r. A Deu, “Rossinyolets arpes salvatges..”  També porta els títols: Cant d alabanses i Benehiu al Senyor. Té alguna semblança amb Alabances del Santíssim d’Eucarístiques,  que s’havia editat com el Càntic n.31 en la Col.lecció de 50 Càntics, de 1882.

F.11v. “Alba del dia missatgera..  (3 versos)