Manuscrit 377 (Tió)

Manuscrit 377. JACINT VERDAGUER: Montserrat (377/I), Montserrat (377/II), Cançons de Montserrat (377/III), Llegenda de Montserrat (377/IV), Roser de tot l'any (377/V), Roser de tot l'any (377/VI), Roser de tot l'any (377/VII).
377/V. ROSER DE TOT L'ANY. Quadern de fulls ratllats i forma allargada (310x150 mm), amb tapa dura de color vermell. Es tracta d'un dietari amb santoral per a l'any 1891, en el qual es dedica mitja plana a cada dia de l'any. Entremig, molt escadusserament, hi ha algun full petit afegit. F.f.146. Foliació en llapis. El ms pròpiament dit abraça des del f.4r.al 116v.; la resta són les informacions impreses dels serveis propis d'una Guia de Barcelona. Escriptura en tinta i lletra clara, amb poques guixades i correccions. En 12 casos es tracta d'un text imprès, enganxat sobre el full del dietari. A cada full hi ha dos textos, corresponents als dos dies de l'any. La data d'elaboració del manuscrit s'ha de situar entre l'any 1892 1 1893. Pot semblar que a finals de 1892 ja podia estar redactat, perquè s'accepta que Verdaguer va escriure les poesies de Roser de tot l'any en aquest quadern que descrivim ("un dietari amb santoral", J.Torrent, Mn. Cinto a la Gleva, p.272), i en aquesta època, a finals de 1892, sembla com si només li faltés el títol (carta a Collell: Epistolari-VIII, p.61), tenint en compte que pel Gener de 1893 es començava ja a publicar a La Veu de Catalunya. Tanmateix sabem amb seguretat que Verdaguer, durant l'estada a la Gleva (a partir de Maig de 1893), treballà en el llibre: J.Torrent afirma que "..les publicades a partir de Juny foren escrites a la Gleva" (ob. cit. p. 272); i, efectivament, tenim el testimoni de les cartes de Verdaguer que trametien a Narcís Verdaguer i a Joan Batlle els poemes de cada setmana per a La Veu de Catalunya (Epistolari-VIII,p.130-135), en les quals els dóna llicència per canviar l'ordre i altres detalls (J.Torrent -ob.cit.p.75- també indica com a La Gleva cada dijous Verdaguer llegia als estudiants les poesies de Roser de tot l'any que sortirien el diumenge a La Veu). Sembla evident que aquest dietari, el ms 377/V, recull aquestes aportacions de 1893. El poema Al Poliol, per exemple, escrit un vespre, a La Gleva, després d'un passeig de Verdaguer (J.Torrent, ob.cit.p.88) i, efectivament, escrit en esborrany en la llibreta de butxaca d'aquella època (ms 1818) el dia 11 d'octubre, figura en el dia 25 de desembre del dietari (ms 377/V) (en la 1ª edició porta la data de 24 de desembre).

Contingut i comentari. El manuscrit és una versió del llibre Roser de tot l'any, clarament ordenada perquè és escrita en un dietari, amb un poema per a cada dia de l'any, tal com s'organitza també el llibre. La temàtica dels poemes, de tipus religiós i místic, segueix el curs de les estacions de l’any i de les celebracions litúrgiques: sobretot el Nadal, Setmana Santa, l’Eucaristia, La Verge Maria, El Sagrat Cor... Sempre en 1ª persona, hi predomina el fervent desig religiós de contacte amb la divinitat i de purificació personal. No es tracta de la versió definitiva per a l’edició perquè respecte d’aquesta el ms conté poemes que no hi figuraran i n’hi ha d’altres que falten en el manuscrit. Alguns d’aquests els trobem, en esborrany, en el ms 3103 o en el 1818, que es complementen, doncs, amb el 377/V (cal recordar que els esborranys dels poemes del ms 377/V els trobàvem en els ms 369/17, 369/18, 377/VII, i que la versió definitiva per a l’edició és en el ms 377/VI, encara que és molt incompleta). Pràcticament tots els poemes no identificats, que són molts (apartat D de la relació de textos), els trobarem, copiats en net, en un plec del ms 3099, Jesús Amor. Per altra banda, les dates que en aquest dietari (377/V) presenten cada poema, no coincideixen amb la 1ª edició del llibre (i ms 377/VI), ni amb l’edició de poemes de Roser de tot l’any que durant l’any 1893 es fa a La Veu de Catalunya (que també són diferents de les de la 1ª edició del volum). Aquests canvis són fets per l’autor, en part a causa dels poemes que aniran destinats a d’altres llibres, o per la llicència que tenien els editors de La Veu. Però també hi ha uns moviments de dates que són lògics si tenim en compte el calendari de cada any. Segons J.Tarré (El Roser de tot l’any..., Barcelona 1956) : “..en el periòdic s’havia adaptat el calendari de 1893 (Pasqua, 2 d’abril); per al volum calia adaptar-lo al calendari de 1894 (Pasqua, 25 de març). Les diferències en els dies de les festes mòbils entre un any i l’altre, exigiren molts canvis en l’ordre de les composicions dels mesos de febrer, març, abril, maig i juny”. El contingut del ms 377/V aplega, distribuïts segons la dava del dietari, la majoria de poemes de Roser de tot l’any: 273. En les dates que no contenen textos d’aquest llibre hi podem trobar textos no identificats i alguns poemes de Flors del Calvari, Eucarístiques i Disperses. També figuren en el manuscrit, situats en dates diferents del dietari, 9 poesies impreses que provenen de l’edició Flors de Juny (I.i Ll. Subirana, Barcelona, 1979?), de les quals només dues formaran part de Roser de tot l’any. Donat que es tracta del manuscrit establert com a base del llibre es fa la relació dels textos tot indicant, a més de la situació en el ms (foli i data), la data del mateix text en La Veu de Catalunya (edició durant el 1893) i en la 1ª edició (gener 1894), i també si el mateix text és present en un altre manuscrit.

A) Poemes de "Roser de tot l'any"

F. 4r/1. Gener. "Volau mos somnis, volau ..." (9-I) (23-I) (ms 377/VII, f. 64v) (3099, 23r)
2. "Jesus, bon Jesus, amor de ma vida..." (27-XI) (27-XI) (3099, 23r i 66v)
F. 4v/3. "Oh que es gran ser petitó ..." (13-I) (17-I)
F. 5r/5. "Santa Cova, Santa Cova ..." (25-I) (25-I) (377/VII, f. 16v) (3099, 23r)
6. "Sortint, oh Eucaristia ..." (6-I) (6-I) (377/VII, f. 12v)
F. 5v/7. "Vostres brassos, oh Maria..." (7-I) (10-I)
F. 6r/9. "Un niu de rossinyols en mon cor nia ..." (2-I) (5-IV)
F. 6v/11. "A qui Deu li es dols ..." (23-I) (31-I)
12. "Sols per donarvos la llum ..." (22-I) (28-I)
F. 7r/13. "Amor, amor, amor ..." (8-I) (5-I) (3098, f.26v)
F. 7v/15. "L amor s ha fabricat una presó ..." (21-I) (22-I)
16. "Los terrenals cercan amors ..." (18-I) (19-I) (369/18, f. 31v)
F. 8r/17. "Com sosteniu la estrella ..." (17-I) (18-I) (377/VII, f. 31v)
18. "Nom de Jesus, nom salvador ..." (21-I) (22-I)
F. 8v/19. "Que Jesus Fill del Altissim ..." (16-I) (16-I)
20. "Com espigol cullit à trench de dia ..." (22-I) (29-I)
F. 9r/21. "Dia sens sol ... " (1-I) (9-I) (377/VII, f. 1v-2r) (377/VI, f. 4r)
22. "Vosta amor es sense mida ..." (5-I) (11-I) (377/VII, f. 30v)
F. 10r/ 25. "Jesus, Jesus, oh vida de ma vida ..." (15-I) (15-I)
F. 10v/ 28. "Los homes miran la cara ..." (28-XI) (28-XI)
F. 11r/ 29. "¿Perquè te forma de sol ..." (29-I) (26-I) (377/VII, f. 23v) (3103, f. 44r)
F. 11v/ 31. "Los pensaments que hian en mon front ..." (29-I) (30-I) (377/V, f. 38v)

F. 13r/ 1. Febrer. "Amichs meus, si m veyeu trist ..." (1-III) (1-III)
2. "Com la he perduda la blancor del lliri ..." (A la Verge) (La Purificació de N. Sra., en 1a ed.) (2-II) (2-II)
F. 13v/ 3. "-Vina m diuen sovint ..." (31-I) (15-III) (369/18, f. 3v)
4. "Essent Vos Deu infinit ..." (1-II) (1-II) (3099, 23v) (3102, 108v)
F. 14r/ 5. "Quan encara les aygues no sabia ..." (6-II) (6-II)
F. 14v/ 7. "Lo bon Jesuset ..." (Raïms i espigues en 1a ed.) (9-II) (11-II) (també es troba en Eucarístiques)
8. "A una estrella tinch enveja ..." (10-II) (12-II)
F. 15r/ 9. "De la terra n he vist poch ..." (15-II) (7-II) (377/VI, f. 65v)
10. "Per qui del mon se desterra ..." (11-II) (13-II)
F. 15v/ 12. A una anima lletja, "En esta font d'aigua clara ..." (en l'ed. sense títol) (17-II) (14-II) (369/18, f. 65v)
F. 16r/ 13. Festa de la Corona d Espines, "Vostra corona d'espines ..." (18-II) (15-II) 369/18, f. 14r)
14. "Del celestial presoner..." (16-II+ (8-II) (369/18, f. 25v) (3099, f.24r)
F. 16v/ 15. Lo que jo us doní de pena ..." (13-II) (20-II)
16. "No conech ma petitesa ..." (12-II) (16-II), (1818, f. 31r) (377/VI, f. 14r)
F. 17r/ 17. "Es l amor la dolsa corda ..." ,19-II) (19-II) (3101, f.33v)
18. "De penyores prou ne tinch ..." (6-X) (9-X) (3099, f.64r)
F. 17v/ 19. "Sota mos peus la terra avuy tombeja ..." (2-IIM) (2-III)
20. "Si jo pogues estalviarvos penes ..." (20-II) (18-II)
F. 18r/ 21. "Es viure sens"estimar"..." (20-I) (21-I) (3099, f.24r)
22. "Oh creu, oh ma dolsa creu ..." (23-II) (23-II) (377/VII, f. 34v) (3103, f. 23v)
F. 18v 24. "Pobre viola! l’ home t calciga ..." (25-II) (25-II)
F. 19r/ 25. "Deu no t ha dit quin dia ..." (22-II- (22-II) (3103, f. 38r) (3099, f.24r)
F. 19v/ 28. "Quan m'agenollo vora l altar..." (23-II) (21-II) (3103, f. 44r)

F. 21r/ 1. Març. "Per un camí sembrat de creus ..." (3-III) (3-III) (també es troba en Flors del Calvari) (381/19, f.32r)
2. "En cada cor un sagrari ..." (27-II) (27-II) (369/18, f. 47r) (3099, f.24v)
F. 21v/ 3. "Ab los que ploran ..." ("Plora Jesucrist ..." en l'ed.) (20-III) (13-III) (també en Flors del Calvari)
4. "Hoydà, pescadors ..." (28-II) (28-II) (383/VI, f.49v)
F. 22r/ 5. "Algun dia, del sagrari ..." (4-III) (4-III) (1818, f. 53r) (369/18, f. 8v)
6. "A la creu me n so pujada ..." (12-VI) (12-VI) (3103, f. 26v) (3102, f.96r)
F. 22v/ 8. "Lo rosari de mes penes ..." (11-III) (11-III) (377/VII, f. 71v) (també en Flors del Calvari)
F. 23r/ 9. "A la presó del Sagrari ..." (6-III) (6-III)
10. "Son les cimes acimades ..." (8-III) (8-III) (369/18, f. 19v)
F. 23v/ 11. "Lo deixarte, oh mon dolent ..." (7-III) (7-III) (377/VII, f. 6v)
12. "La de vostre front ..." (12-III) (12-III) (377/VII, f. 84r) (3099, f.24v)
F. 24v/ 15. "En la Judea hi ha un arbre ..." (Sant Longino en l'ed.) (15-III) (21-VII) (3099, f.24v) (3101, f.12v)
16. "Mes esperanses florides ..." (14-III) (29-III) (377/VII, f. 14v)
F. 25r/ f. afegit. "A la perduda ovella" (6-VIII) (4-VIII)
F. 26v/ 19. Sant Josep, "Sabis del mon ..." (19-III) (19-III) (377/VII, f. 36r)
20. "Qui t ensenya eixes cansons ..." (Los dolors de N. Sra, en l'ed.) (17-IX) (16-IX) (383/VI, f.45v)
F. 27r/ 21. Dolsa Mare dels dolors ..." (Los dolors de la Mare de Deu, en l'ed.) (24-III) (16-III) (377/VII, f. 81v-82r)
22. "L home pren avans lo fel ..." (28-III)
F. 27v/ 23. "Seguiré a mon Estimat ..." (21-III) (14-III) (3103, f. 26v)
24. "Tots los carrers son d Amargura ..." (26-III) (18-III) (369/18, f. 37v)
F. 28r/ 25. "En sa cambreta de Natzareth ..." (Anunciació de N. Senyora en l'ed.) (2-IV) (369/16, f. 86v)
26. Postcomunió, "Sortiré del tabernacle ..." (30-III) (22-III) (377/VII, f. 8v)
F. 28v/ 27. "Sentint colps de martell ..." (29-III) (21-III) (369/18, f. 23v)
28. "Quan contemplo la vostra fesomia ..." (A Jesús en la creu, en l'ed.) (31-III) (23-III) (369/18, f. 49v)
F. 29r/ 29. "Nostre Senyor Jesucrist ..." (2-IV) (26-III)
30. "Ab lo pecat ve l hivern ..." (5-IV) (31-III)
F. 29v/ 31. "Canta busqueta-rossinyolera ..." (29-IV) (377/VI, f. 34r)
"Tu que enfangat en l humana desferra ..." (28-IV) (3103, f. 30r) (377/VI, f. 34r)
F. 30r/ f. afegit. "Preneu, Jesus, lo meu cor ..." (4-IX) (1810, f.1v.2r)
F. 31v/ f. afegit. Mort del Lleó (25-III) (369/17, f. 61v) (377/VI, f. 24r)

F. 33r/ 2. Abril "Les glorioles terrenes ..." (6-IV) (3-IV) (377/VII, f. 80r)
F. 34r/ 5. Ma flor d amor "Caderneres d'aquest mon ..." (4-IV) (30-III) (370/23, f. 1v)
6. "¿Ab quins bonichs Deu enjoya ..." (29-IV) (22-IV) (377/VII, f. 22r)
F. 34v/ 7. "Mon Deu ¿perqué dareu ales ...?" (8-IV) (27-IV) (377/VI, f. 33r) (3099, f.25r)
F. 35r/ 9. "¿Fondre no veus la vanitat humana ..." (20-IV) (26-IV)
10. "Ja que l aygua d aquest mon ..." (27-IV) (20-IV)
F. 35v/ 11. "Los amors de que la anima s abeura ..." (19-IV) (13-IV)
F. 36r/ 13. "La malatia que tinch ..." (22-IV) (14-IV) (3103, f. 26v) (també en Flors del Calvari, Fl. de Mira-Cruz, n. 69)
14. "Jesus, avans que l mirar vos ..." (21-IV) (15-IV)
F. 36v/ 15. "Desque Jesus ha lligat ..." (26-IV) (19-IV)
F. 37r/ 17. A Jesus, "Lliriet florit ..." (9-VII) (9-VII) (369/18, f. 71v)
18. "La menta traydora ..." (2-IX) (28-VIII) (3101, f.50r)
F. 37v/ 19. "Ab vostra vara florida ..." (Lo patrocini de Sant Josep) (23-IV) (16-IV)
20. "Per l amo y lo masover ..." ("S'esborra el camí misser" en l'ed. (28-IV) (21-IV)
F. 38r/ 21. "Jesus, vostre dols servey ..." (12-XII) (12-XII) (369/18, f. 35v) (3099, f.25r, f.65v)
F. 38bis/f. afegit. "A la Verge de Montserrat ..." (25-IV) (30-IV)
F. 39r/ 25. Sor Eularia, "Oh coloma perseguida ..." (6-VII) (6-VII) (1828, f.26r)
F. 39v/ 27. "Me dius si tinch voluntat?" (17-IV) (11-IV) (3101, f.33r)
F. 40r/ 29. "Entre dues riberes florides ..." (25-IV) (18-IV) (369/18, f. 71r)
30. "Mes d un clavell hi riu ..." (24-IV) (17-IV) (1810, f.6v)

F. 42r/ 1. Maig, "Escoltau lo que vos diu ..." (1-V) (1-V) (377/VII, f. 83v)
2. La Encarnació (5-V) (6-V) (369/17, f. 95v-96r)
F. 42v/ 3. "Lo campanar corona la capella ..." (3-V) (4-V)
4. "Maria, de vostre Cor ..." (4-V) (5-V) (377/VII, f. 63v)
F. 43r/ 5. "Verge Maria, estrella de la mar..." (6-V) (7-V) (377/VII, f. 62v)
6. "Que espigues te l camp ..." (7-V) (8-V) (377/VII, f. 60v-61r)
F. 43v/ 7. "Quan ja de la terra ..." (11-V) (3-V) (377/VII, f. 80v-81r)
8. "Terebinte vostres rames ..." (17-V) (19-V) (369/17, f. 86v-87r)
F. 44r/ 10. Vos sou la divina ayrola ..." (8-V) (9-V)
F. 44v/ 12. "Somreya morint ..." (10-V) (11-V) (369/19, plec 3, f. 33v) (3099, f.25r)
F. 45r/ 14. "Oh celestial poncella ..." (13-V) (16-V) (3099, f.16r)
F. 45v/ 15. A la Verge de Lurdes (23-V) (23-V) (377/VII, f. 58v-59r)
F. 46r/ 17. "L Esperit Sant en la anima reposa ..." (21-V) (13-V) (377/VII, f. 11v-12r)
18. Al Esperit Sant, "A l ombra suau ..." (20-V) (12-V)
F. 46v/ 20. "Vos sou lo sagrat navili ..." (14-V) (30-IV) (369/17, f. 94v)
F. 47r/ 22. Castell, "Deu s ha format un castell ..." (28-V) (13-VII) (3099, f.25r)
F. 47v/ 23. "Blanca y pura sou Maria ..." (26-V) (22-VII) (3099, f.15r)
F. 48r/ 25. "Lo timoner de la nau ..." (12-XI) (12-XI) (3099, f.15r)
26. "Vos sou lo Sant Esperit ..." (22-V) (14-V) (377/VII, f. 64r) (3099, f.15r)
F. 48v/ 27. "Vos sou la terra sagrada ..." (16-V) (20-V) (369/17, f. 85v-86r) (377/VII, f. 62v)
28. "Ynfantó, bell infantó ..." (1-VI), (24-V) (en Eucarístiques)
F. 49r/ 29. "Solet vos hi estau à dintre l sagrari ..." (Record de la Vetlla Nocturna, en l'ed.) (2-VI) (25-V) (3098, f.2r)
30. "Com passarell solitari ..." (3-VI) (30-V) (369/18, f. 8v) (les dues primeres estrofes de Sota la reixa d'Eucarístiques)

F. 51r/ 2. Juny. "Veniuhi tots al cel d aquesta vida ..." (29-VI) (29-VI) (3101, f.36v) (3102, f.95v)
F. 51v/ 4. "De sants y santas dols breviari ..." (Full imprès, de Flors de juny-dia 1) (9-VI) (9-VI) (3101, f.24r) (3102, f.88v, 2ªpart de Desde l Cenacle, de Cor de Jesús)
F. 52v/ 7. "La he trobada en aqueix Cor ..." (10-VI) (10-VI)
F. 53v/ f. afegit. "Tot plorant lo bon Jesus ..." (24-VII) (3-VI) (369/18, f. 1v)
F. 54r/ 9. "Jesucrist pujà al Calvari ..." (30-VI) (30-VI) (369/18, f. 1r) (3101, f.9v) (3102, f.95v)
10. "Com tenda d'un sobirà ..." (4-VI) (29-V)
F. 54v/ 11. "Oh niu d amor, oh talam de caricies ..." (25-VI) (24-VI) (3101, f.21r)
F. 55r/ 13. "La escola del amor es lo Calvari ..." (26-VI) (26-VI) (3101, f.19v)
F. 55v/ 16. Post scriptum del Somni de Sant Joan (21-VI) (2-IX) (3101, f.17r, el títol)
F. 56r/ 18. "Fugint de vos oh que n he fets de passos ..." (22-VI) (22-VI)
F. 56v/ 19. "Aquest matí, joliu, joliu ..." (3-VI) (3-VI) (3099, f.15v)
20. "Si vostre cor se m obrís ..." (28-VI) (28-VI)
F. 57r/ f. afegit "Com una tendra poncella ..." (18-VI) (18-VI) (377/VII, f. 29v)
F. 58r/ 21. "Si d un angel vols la guia ..." (Sant Lluís Gonçaga, en l'ed.) (21-VI) (377/VII, f. 13v)
F. 58v/ 23. "Trobí tes aygues un dia ..." ("Proví tes aigües un dia ...") (19-VI) (19-VI)
24. "Quan del gra d or ..." (24-VI) (25-VI) (369/18, f. 46v)
F. 59r/ 25. "¡Que be s està Jesus ..." (Full imprès, de Flors de juny-dia 33) (8-VII) (5-VI) (3102, f.32r)
F. 60v/ f. afegit. "Oh rius que n baixau ..." (19-X) (21-X) (369/17, f. 5r) (també en Perles del Llibre d'Amic i d'Amat)
F. 61r/ 29. Cor unum, "Los primers cristians ..." (23-VI) (23-VI)

F. 63r/ 1. Juliol. "Entre les quatre llagues ..." (1-VII) (1-VII)
F. 63v/ 3. "Per qui te l amor al cel ..." (11-VII) (11-VII)
4. "Qui no tastarà les penes ..." (7-VII) (7-VII) (369/18, f. 7v) (3103, f. 26v) (Flors de Mira-Cruz, n. 63)
F. 64r/ 5. Jesus als homes, "Los que teniu fam ..." (14-VII) (4-VI)
F. 65r/ 9. "Dalt hon mes alt nos viu la volta blava ..." ("Dalt de la volta blava ...", en l'ed.) (29-IX) (20-X)
10. "Lo vostre dols sagrari ..." (10-VII) (10-VII) (3098, f.33v.34r)
F. 65v/ 11. "Del cor ignoscent y pur ..." (Sant Ramon Nonat, en l'ed.) (31-VIII) (31-VIII) (3099, f.16r)
12. "Un dia à la mort digui: ..." (15-VI) (15-VI) (3099, f.16r)
F. 66r/ 13. "Oh quina dolsa alegria ..." (12-VII) (12-VII) (377/VII, f. 17v)
14. "Es lo pecat la llaga antiga y nova ..." (13-VII) (14-VII)
F. 66v/ 15. Santa Angela de Foligno (15-VII) (15-VII)
16. "Sanch de Jesus, desde la creu ..." (Lo triomf de la Santa Creu, en ed.) (16-VII) (16-VII) (377/VII, f. 25v)
F. 67r/ 17. "En mon pit tinch una llaga ..." (27/VII) (27-VII)
18. "Vora l mar hi ha un santuari ..." (12-I) (7-IV) (3100, f. 48v)
F. 67v/ 19. Cant del orfe, "Pare nostre qui estau en lo cel ..." (Sant Vicenç de Paül, en l'ed.) (19-VII) (19-VII) (369/16, f. 88v)
20. La Conquilla, "Quan veu l aurora que brilla ..." (La perla en l'ed.) (14-X) (3-X) (3099, f.16r)
F. 68r/ 21. "Los astres viuen de llum ..." (17-VII) (17-VII) (369/18, f. 66v)
22. "Ja tornau ser mon amich ..." (18-VII) (18-VII) (369/16, f. 13v)
F. 68v/ 23. "Les estrelletes que ls ulls clouen ..." (26-VII) (26-VII) (369/18, f. 61v)
24. Los dos nius (28-VII) (28-VII)
F. 69r/ 25. "Molts conquistadors ..." (Sant Jaume, Patró d'Espanya en l'ed.) (25-VII) (25-VII)
26. "Sortint de vostra capella ..." (30-VII) (30-VII) (369/18, f. 30v)
F. 69v/ 27. "Una creu m ha regalada ..." (20-VII) (23-VII) (369/18, f. 72r) (3103, f. 26v)
F. 70r/ 29. "Per la anima florir es estimar ..." (Santa Flora, en l'ed.) (29-VII) (29-VII)
30. "Los despertar dintre la eterna flama ..." (4-VII) (7-VI)
F. 70v/ 31. "¿Que es la rahó del home?" (31-VII) (31-VII) (369/18, f. 10v)
F. 71v/ "La fe es l alba serena de la Gloria ..." (1-IV) (24-III)

F. 72r/ 1. Agost. "Nostra rahó es una cega ..." (també en el f. 102r d'aquest dietari) (24-IX) (15-IX) (3099, f.16r)
2. "En esta blanca pàgina ¿quin nom hi escriuria ..." (La transverberació del cor de Santa Teresa) (3-VIII) (3-VIII) (3099, f.72v)
F. 72v/ 3. A una cigala, "Amagadissa entre ls pins ..." (8-VIII) (9-VIII)
4. "Te lo cel un vestit blau ..." (2-VIII) (2-VIII) (369/18, f. 48r)
F. 73r/ 5. "La blanca papallona de les prades ..." (11-VIII) (12-VIII)
6. "Alguna hora me somreyan ..." ("Oh fosser, tu saps on son ..." en l'ed.) (7-VIII) (8-VIII) (369/18, f. 68v)
F. 73v/ 7. Amor à la patria, "Mon cor a Catalunya s'aferra ..." (Partint en l'ed.) (10-VIII) (10-VIII)
8. "Les floretes de la terra ..." (9-VIII) (11-VIII) (369/18, f. 48r)
F. 74r/ 9. "Jo alçava la maneta à les estrelles ..." (Ales, en l'ed.) (12-VIII) (13-VI)
10. "¿Sabeu perqué les estrelles ...?" (26-VIII) (27-VIII) (369/16, f. 94v)
F. 74v/ 12. "Si jo tingués del rossinyol ..." (24-VIII) (24-VIII)
F. 75r/ 13. "Oviro una alta y lluminosa serra ..." (25-VIII) (25-VIII) (369/18, f. 25r)
F. 75v/ 16. "Vos faig del enamorat ..." (17-VIII) (17-VIII) (3099, f.72r)
F. 76r/ 17. "La veritat del empiri es baixada ..." (21-VIII) (20-VIII) (369/18, f. 16v)
18. "A Clara de Montefalco ..." (18-VIII) (18-VIII)
F. 76v/ 20. "L afecte ab que Deu nos ama ..." (16-X) (12-X) (369/18, f. 52v) (3099, f.16v)
F. 77r/ 21. "En cada font de la serra ..." (19-IX) (19-IX) (3099, f.16v)
"Jesus no va sens la creu ..." (20-VIII) (21-VIII) (369/18, f. 12r) (3099, f.16v)
F. 77v/ 24. "En lo bressol de ma vida ..." (29-VIII) (29-VIII) (369/18, f. 69v-70r)
F. 78r/ 25. "Com vos en l eucaristia ..." (23-VIII) (22-VIII) (369/18, f. 13v)
26. "Allí dalt del paradís ..." (27-IX) (27-IX) (369/18, f. 54v-55r) (3099, f.16v)
F. 78v/ 27. Albada, "Cada matí ma pensa á Vos ..." (4-IX) (3-IX)
28. "Oh, Jesus, mon redemptor ..." (22-VIII) (23-VIII) (369/18, f. 72r) (367/9, f.8v) (3099, f.17r)
"Tu que culls rahims de fel ..." (Veremant, en l'ed.) (15-IX) (22-IX)
F. 79r/ 30. "D América so la flor ..." (Santa Rosa de Lima, en l'ed.) (30-VIII) (30-VIII) (3101, f.23v) (380/VI, f.50v)
F. 79v/ 31. "D alegries sense pena ..." (5-IX) (5-IX) (3103, f. 26v)

F. 81r/ 1. Setembre. "Tothom cerca la llum d una lluerna ..." (7-IX) (7-IX) (369/18, f. 71v)
2. "Quin terratrèmol de guerra ..." (6-IX) (6-IX) (369/18, f. 17v)
F. 81v/ 3. "Vos que sou tan gran, mon Deu ..." ("Per què m'heu fet tan petit ...", en l'ed.) (12-IX) (12-IX) (369/18, f. 26r)
F. 82r/ 6. "Fora l aygua l peix se mor ..." (30-XI) (30-XI) (3099, f.17r)
F. 82v/ 7. "Preneu, Jesus, lo meu cor ..." (també al f. 30r) (4-IX) (1810, f.1v.2r)
8. A la Verge de Betarram, "Anegantse en lo Gave ..." (La Nativitat de N. Sra., en l'ed.) (8-IX) (8-IX) (369/18, f. 56v)
F. 83r/ 9. "En lo filat del amor ..." (1-VIII) (1-VIII)
10. "La terra desde l cel blau ..." (12-X) (5-X) (369/18, f. 63r) (3099, f.17r)
F. 83v/ 11. "Si m donasseu la penyora ..." (22-IX) (3-XI) (369/18, f. 64v)
12. "Quan vos no n sou domador ..." (23-IX) (28-X)
F. 84r/ 13. "Per brodar lo vostre nom ..." (Lo sant nom de Maria, en l'ed.) (10-IX) (9-IX)
14. "Oh creu, dolcíssima creu ..." (L'exaltació de la Santa Creu, en l'ed.) (14-IX) (14-IX)
F. 84v/ 15. "Nom dolcissim de Maria ..." (11-IX) (10-IX)
F. 85r/ 18. La tortora, "La tortoreta que plora ..." (18-IX) (18-IX) (3101, f.6v)
F. 86r/ 21. "Florejat de cinch ferides ..." (28-III) (20-III)
22. "Si ton cor pogués obrir ..." (Al lector) (21-XI) (21-XI)
F. 86v/ 23. Post comunió, "Que be se està ab Vos aquí ..." (Post missam) (23-IX) (369/17, f. 102v) (369/18, f. 36v) (1810, f.3v)
24. "Oh Maria, aquí m teniu..." (N. Sra. de la Mercè, en l'ed.) (24-IX) (24-IX) (369/18, f. 25v)
F. 87r/ 25. "Prop del riu ..." (25-IX) (26-IX) (369/18, f. 39v)
26. Pensament del V. Rector d Ars (21-IX) (21-IX)
F. 87v/ 27. "La presó del tabernacle ..." (5-VI) (26-V) (369/18, f. 40v)
28. "La tardor de la vida se m atansa ..." (10-X) (1-X)
F. 88r/ 29. "Coratge, amich, mes l hòrrida galerna ..." (Sant Miquel Arcàngel, en l'ed.) (22-X) (29-IX) (377/VII, f. 39v-40r)
30. "D alegries y dolors ..." ("Deu de penes i dolors ..." en l'ed.) (29-X) (29-X) (369/18, f. 26v) (3099, f.17v)

F. 90r/ 1. Octubre. "Un angelet he vist ..." (Lo Sant Angel Custodi, en l'ed.) (2-X) (2-X) (368/11, f. 46v-47r)
F. 90v/ 3. "He perdut tot quant tenia ..." (5-X) (4-X)
4. "Per robar sa dolsa mel ..." (Postcomunió del dia del Roser en l'ed.) (3-X) (8-X) (369/18, f. 41v)
F. 91r/ 5. "Senyor, Vos m heu enganyat! ..." (9-X) (13-X) (369/18, f. 24v)
6. "De la presó del Sagrari ..." (6-VI) (27-V)
F. 91v/ 8. "Quan jo era xich-ma creu era petita ..." (7-X) (10-X)
F. 92v/ 11. La Maternitat de Nª Sª, "En lo jardí de la Yglesia ..." (8-X) (14-X) (369/18, f. 15v-16r)
F. 93r/ 13. "Del roseret del amor ..." (11-X) (6-X)
14. L aucellet, "Trobí un aucell arrupit ..." (també en el f. 111v) (14-XII) (14-XII) (377/VII, f. 10v)
F. 93v/ 15. "La vostra ploma, oh Teresa ..." (Santa Teresa de Jesús) (15-X) (15-X)
16. "Qui pogués fer una gran voladuria ..." (Suavia Thura Deo) (28-X) (27-X) (377/VII, f. 10v)
F. 94r/ 18. La puritat de la Verge, "Que n es de blanca ..." (La Verge de les neus, en l'ed.) (5-VIII) (5-VIII) (3099, f.17v)
"A un llaurador en sa feixa ..." (7-XI) (7-XI)
F. 94v/ 19. La sementera, "Un dia, del meu pare ..." (18-X) (17-X)
20. PostComunio, "Suara à tall de poncella ..." (27-X) (25-X)
F. 95r/ 21. Santa Columbina, "De la bella fortuna de la vida ..." (21-X) (19-X) (369/18, f. 14v)
22. "Jo estimo y so estimat ..." (17-X) (16-X)
F. 95v/ 24. "No m queixo pas de la creu ..." (26-X) (26-X) (3103, f. 26v)
F. 96r/ 25. "Mon front cap à la terra se decanta ..." (24-X) (24-X)
F. 97v/ 31. "Es rosari esgranadís ..." (6-XI) (31-X) (377/VII, f. 79v)

F. 99r/ 1. Novembre. "Jesus, vos feu com lo sol .." (Festa de Tots los Sants, en l'ed.) (1-XI) (1-XI) (383/VI, f.2r)
F: 100r/5. Tardor, "Passà ma joventut ..." (24-X) (23-X) (3099, f.18v)
F. 100v/7. "Per la set que jo tenia ..." (Lo puríssim Cor de Maria, en l'ed.) (27-VIII) (26-VIII) (369/18, f. 47v) (3099, f.18v)
F. 101r/9. "Los aucellets que penjan lo niu ..." (9-XI) (9-XI)
F. 101v/12. "Oh dolsa obligació la de estimarvos ..." (19-XI) (19-XI) (369/18, f. 40r)
F. 102r/14. "Nostra rahó es una cega ..." (també en el f. 72r) (24-IX) (15-IX)
F. 102v/15. "Tu que m vens del pit sagrat ..." (14-XI) (14-XI) (369/18, f. 61r)
F. 103r/17. "Es ple de fang lo vas de la impuresa ..." (15-XI) (15-XI)
18. "Per amarguíssim plat de llenties ..." (16-XI) (16-XI) (377/VII, f. 77v)
F. 103v/19. "Una anima sens amors ..." (29-XI) (29-XI)
F. 104r/21. "Quan al home vol criar ..." (La Immaculada Concepció de Nostra Senyora, en l'ed.) (8-XII) (8-XII) (369/17, f. 71v-72r) (3099, f.19r)
22. "De puntejar l arpa d or ..." (A Santa Gertrudis la Magna, en l'ed.) (17-XI) (17-XI)
F. 104v/24. "La terra es un gran verger ..." (en l'ed. A Sant Joan de la Creu, "Hi ha al Carmel un gran verger ...") (24-XI) (24-XI)
F. 105r/25. A la mort de un rey, "En la terra se capgiran ..." (25-XI) (25-XI) (369/18, f. 30r-30v)
26. "Verge, en vostre Desposori ..." (Los desposoris de la Verge, en l'ed.) (26-XI) (26-XI) (369/19, f. 1r-2v)
F. 105v/28. "Ab ton nom llibertat, be n'esclavisa ..." (15-XII) (15-XII) (369/18, f. 32v) (3099, f.19r)
F. 106r/29. "Si t sembla amarch lo ben viure ..." (4-X) (11-IX) (3103, f. 35r) (3099, f.19r)
"Entre mitx de les flors y les estrelles ...." (2-XII) (2-XII)
F. 107v/Set, "Qui me la dona, oh Espos ..." (3-XII) (3-XII) (369/17, f. 33v)

F. 108r/2. Desembre. "Deixaume encara passar ..." (18-IV) (12-IV) (369/18, f. 26r)
F. 108v/3. "Que es ma dolsa amor? ..." (4-XII) (4-XII) (3101, f.34r)
F: 109r/5. A un infant, "Hoydà rosa florida ..." (5-XII) (5-XII)
F. 110r/9. Oh Deu que el meu cor adora ..." (9-XII) (9-XII) (377/VII, f. 2v)
F. 110v/11. "Tinch en mon cor una pobre cadira ..." (2-I) (377/VI, f. 2r)
F. 111r/13. "Veniu Sol, Solet ..." (17-XII) (17-XII) (377/VII), f. 36v-37r)
14. "La font al riu, lo riu al mar rossola ..." (13-XII) (13-XII)
F. 111v/16. "Trobí un aucell arrupit ..." (L'aucellet, en l'ed.) (també en el f. 93r) (14-XII) (14-XII) (377/VII, f. 1v)
F. 112r/18. "¿Quina aygua dus, Font sagellada? ..." (21-XII) (21-XII) (369/18, f. 44v)
F. 112v/19. "Com un infant son estel ..." (10-XII) (10-XII) (369/18, f. 64v)
20. Es tan hermós y tan gran ..." (19-XII) (20-XII)
F. 113r/21. "Que n hi ha d ulls enbenats ..." (20-XII) (19-XII) (3103, f. 28v)
F. 113v/23. "Fins lo cel se m ha ennegrit ..." (22-XII) (23-XII)
"Si mon cor fos un palau ..." (23-XII) (22-XII) (377/VII, f. 5v-6r)
24. "M heu deixat sense corona ..." (26-XII) (26-XII) (383/IV, f.10v.11r)
F. 114r/25. "Betlhem, Betlhem ditxosa ..." (4-I) (3-I)
Al poliol, "Per florir, oh poliol ..." (24-XII) (24-XII) (1818, f. 45v)
26. "Aqueixes palletes que hi ha à l Establia ..." (27-XII) (369/18, f. 4v)
F. 114v/28. "¿Quin llit volguereu - Jesus amable ..." (29-XII) (29-XII)
F. 115r/29. "Jesucrist nostre Senyor ..." (10-I) (8-I)
30. "Les belleses del mon son lo fullatge ..." (30-XII) (30-XII) (369/18, f. 72v)

B) Poemes de "La Mellor Corona" ("Disperses").

Satalier, dins Satalies
F. 4v/ 4. Gener. "Estrelles de la volta cristallina..." (3103, f.4v) (3099, f.23r)
F. 5v/ 8. A Jesus, "Jesus oh nom suau..." (full imprès, Flors de juny) (3101, f.24r) (3099, 23r)
F. 6r/ 10. Jesus, "¿Perque ploras, perque ploras..." (3099, f.23r)
F. 18v/ 23. Febrer."Si vols ser fill de Maria..." (369/18, f. 27r) (3099, f.24r) (3103, f.26v)
F. 19v/ 27. "Hont no hi ha dolor..." (3099, f.24v)
F. 22v/ 7. Març. "Lo mon es un gran pretori..."
F. 28r/ 26. "Veyent morir al bon Jesus en creu..."
F. 33v/ 3. Abril. "Tant que d amor plorava..." (3099, f.25r)
4. "So ferit de mitx del cor..." (3099, f.25r) (3103, f.14v)
F. 38v/ 24. Queixas de Jesus (Full imprès, Flors de juny) (3102, f.31v)
F. 39r/ 26. A mon Deu (Full imprès, Flors de juny)
F. 52r/ 6. Juny. "Cor de Jesus, de la virtut escola..." (full imprès, Flors de juny) (3101, f.24r)
F. 54v/ 12. "Dolsa presó de l'anima que plora..." (full impr. Flors de juny) (3102, f.31v)
F. 59v/ 27. "Cor del meu pare, estimaume..." (full imprès, Flors de juny) (3102, f.31r)
F. 61r/ 29. "Oh Cor estimat..." (full imprès, Flors de juny) (3102, f.31v)
F. 102r/13. Novembre. "Oh mort que negra ets tu..." (3103, f.35r)
F. 111v/15. Desembre. "Avuy, oh Verge, us he vist..." (377/VIII, f. 67v) (3099, f.19v)
F. 113r/22. "Cada punt de cada dia..." (3099, f.19v)
F. 115r/30. "Una branqueta he collida..." (3099, f.21r)
F. 115v/31. "Cride la àliga superba..." (369/18, f. 34v) (3103, f. 32v-35r) (3099, f.21r)
"Oh Deu, lo del meu bressol..." (3103, f. 35v)
"Que hermosos son los matins..." (f.33r/1 abril) (Primavera en l'ed.) (3099, f.24v)
"Qui pogués esqueixar tota la vida..." (f.115v/31 des) (Cap d'Any en l'ed.) (758, f.63r)

C) Poemes d'altres reculls.

F. 19r/ 26. Feb. "Tot fent sa via..." (corr. a Calvari amunt, de Flors del Calvari (369/18, f. 2r) (381/19, f.39v) (3103, f.90v)
F. 24r/ 13. Març. A Jesus en sa passió (de Fragments i poemes, Disperses) (3099, f.24v)
F. 52v/ 8. Juny. "Les argelagues tot son espines" (Brins d'espígol)
F. 79r/ 29. Agost "Tan de pressa caminava..." (Flors del Calvari i Perles del Llibre d'Amic e d'Amat, n. 35) (3099, f.17r) (381/19, f.44v)
F. 81v/ 4. Set. "Les virtuts son roses..." (Brins d'espígol) (376/III, f.40r)
F. 85v/19 Set. “La tardor dona tristor..” (Flors del Calvari, Flors de Mira-Cruz, n.14) (3099, f.17v) (3101, f.50v) (el 1r. vers, refrany en 3722, coberta interior) (381/19, f.24v.109v)
F. 94r/ 17. Oct. "D ensà que t plantí en mon cor..." (Flors del Calvari, Flors de Mira-Cruz n. 99) (381/19, f.24v.105v) (3103, f.25v)
F. 97r/ 29. "Jo no us demano pas lo cel..." (Flors del Calvari) (381/19, f.52v.53r)
F. 100v/8. Nov. "Dols Amor dels meus amors..." (Fl. Mira-Cruz, 90) (369/18, f.45v) (3103, f.24v) (381/19, f.104v)
F. 101v/11.Nov. "Jesus, puig he viscut en lo platxeri..." (Com Vós, de Flors del Calvari) (369/18, f. 38v-39r) (381/19, f.51v.52r)
F. 105v/27.Nov. "Qui te a Jesus en lo cor..." (Flors de Mira-Cruz, 95) (381/19, f.24v.105v)
F. 108r/1. Des. "Encara no se t clou..." (Feriu, de Flors del Calvari) (381/19, f.20v.54v) (369/18, f.26r.25v)
F. 108v/4."La pena ab que m coronau..." (Flors de Mira-Cruz, n. 23) (381/19, f.24v.109v)

D) Poemes no identificats en els llibres de l'autor.

F. 7r/ 14. Gener. "A vos les belles ànimes se n volan..." (7 versos) (3099, f.23v)
F. 9v/ 23. "De dolor passant les denes..." (4 versos) (377/VII, f. 21v) (3099, f.3v)
24. "Lo sol aspira la fresca rosada..." (8 versos) (La Veu de Catalunya, 24 de gener de 1893) (3099, f.23v)
F. 10r/ 26. "La del amor de Jesus..." (4 versos) (3099, f.23v)
F. 14r/ 6. Febrer. "L Ynfant diví y la Verge..." (10 versos) (3099, f.24r)
F. 24r/ 14. Març. “Val mes anar tot sol al cel..” (3099, f.24v) (377/VII, f.70v.71r)
F. 26r/ 17. "Jesuset meu, sense vos..." (4 versos)
18. "Per pastar ma poesía..." (5 versos) (Sant Gabriel Arcàngel, en La Veu de Catalunya, 18-III-1893)
F.34v/ 8. Abril. "¿Que voleu de mi, mon Deu?..." (6 versos) (377/VII, 7v) (3099, f.25r) (3102, f.74v)
F. 35v/ 12. "Ovella esgarriadissa..." (3103, f. 36v) (377/VII, f. 21v) (3099, f.25r)
F. 36v/ 16. "Als aucells que us van cantant..." (4 versos) (3103, f. 93v) (3099, f.25r) (3102, f.104v.105r) (3103, f.93v)
F. 38r/22. “Al nin li cal los brassos de sa mare..” (3099, f.25r)
F. 39v/ 28. "De vostra creu n es una estella..." (4 versos) (1817, f.1r) (3099, f.25v)
F. 42r/ 2. Maig. "Sou lo lliri sens espines..." (4 versos) (3099, f.25v)
F. 44r/ 9. "Ben feu florir de roses..." (4 versos) (3099, f.25v)
F. 44v/ 11."Entre els cabells de la aurora..." (3 quartetes) (369/17, f.73v-74r, amb el titol Maria) (369/19, f. 45v) (3099, f.25v)
F. 45r/ 13. "Prop de Jesus-ab vos, Maria..." (4 versos) (3099, f.25r)
F. 45v/ 16. "Si abastarla jo podia..." (5 versos)
F. 46v/ 19. "Sou en la maror..." (8 versos)
F. 47r/ 21. "Estrella del jardí" (7 versos) (La Veu de Catalunya, 24-IV) (3099, f.25r)
F. 51r/ 1. Juny "Oh Sagrat Cor, en ta divina escola..." (4 versos) (3099, f.15r)
"Mirau la mar immensa com s alsa esglayadora..." (8 versos) (3098, f.2v) (3099, f.15r) (3102, f.105v)
F. 51v/ 3. "Ja n he llegits be massa..." (2 sextets)
F. 52r/ 5. "Espòs de la meva vida..." (8 versos) (369/18, f. 50v) (3099, f.15r)
F. 55r/ 14. "Per les animes belles..." (4 versos) (3099, f.15v)
F. 55v/ 15. "Jesucrist me sembla un temple..." (4 estr. de 7 versos) (3099, f.15v)
F. 56r/ 17. "Vostre cor es un abisme..." (4 versos) (3099, f.15v)
F. 58r/ 22. "Lo passarell que romp lo fil que l traba..." (4 versos) (3099, f.15v)
F. 59r/ 26. A un amich del Cor Sagrat, "Per guardar lo teu tresor..." (6 versos) (369/18, f. 70v) (3102, f.95v, 111v)
F. 59v/ 28. "Una santa pastora..." (data: "Argentona 92") (4 quartetes) (377/VII, f. 82r) (3099, f.15v)
F. 61r/ 30. "La abella dintre la flor..." (9 versos) (369/18, f. 6v) (3099, f.15v)
F. 64r/ 6. Juliol. A les cinch Llagues, "Prou la flayre..." (quartet) (3099, f.15v)
F.64v/ 8. "Ell es pels Sants saborosissim calzer..." (quartet) (3099, f.15v)
F. 74v/ 11. Agost. "A la porta del sagrari..." (4 versos)
F. 75r/ 14. "Jesus, vostres alegries..." (6 versos) (369/18, f. 71r) (3099, f.16v)
F. 75v/ 16. "Avui, dia del meu sant..." ( en La Veu de Catalunya, 16-VIII-1893, amb el títol "Sant Jacinto"; en l'ed. de 1894, "A Sant Jacinto" -16 agost-, és un poema diferent, i en La Veu... ocupa el dia 9-XI) (369/18, f. 64r) (3099, f.16v)
F. 76v/ 19."La sarment divina..." (15 versos) (tema semblant en Roser..., 2-VI i 22-IX, i en La sarment d'Eucarístiques) (369/18, f. 62v) (3103, f. 80r) (3099, f.16v)
F. 77r/ 22. "Si baixas al abisme del menyspreu.." (5 versos) (369/18, f. 28r) (3099, f.16v)
F. 77v/ 23."Jo tinch dintre del cor..." (22 versos) (3099, f.16v, només 1r vers)
F. 82r/ 5. Setembre. "Vos sou, Jesus, lo meu arbre..." (4 versos) (1810, f.2v) (3098, f.8v)
F. 84v/ 16. "Vingan penes y mes penes..." (369/18, 59v-60r) (3103, 26v) (3099, f.17r)
F. 85r/ 17. A un poeta , "Puja, puja à l alta cima..." (2 quartetes) (3099, f.17r)
F. 85v/ 20. A la Verge dels Dolors, "Quan vos contemplo..." (8 versos) (370/24, f.7v) (3099, f.17v)
F. 90v/ 4. Octubre. "Ab la divina pobresa..." (4 versos) (3103, f. 5v)
F. 92r/ 9. "¿Perque la amagas-ta hermosa cara..." (8 versos) (3099, f.17v)
10. "A vostres peus se postra..." (4 versos) (sembla un esborrany primitiu de Flors de Mira-Cruz n. 81) (3099, f.17v)
F. 95v/ 23. "Jesus amoros..." (2 quartetes) (3099, f.17v, “Dols sou de trobar..”)
F. 96r/ 26. "Tot passant per un camí..." (369/18, f. 34r) (3103, 88r)
F. 96v/ 27. "A qui de Deu s oblidà..." (4 versos)
"Los que m diuen que vaig sol..." (4 versos) (3099, f.18r)
28. "Corre, riera, corra..." (10 versos) (370/24, f. 13v) (3099, f.18r)
F. 97r/ 30. "Ma dolsa creu..." (5 versos) (3099, f.18r)
F. 99r/ 2. Novembre. "Com cau la fulla..." (2 quintets) (en La Veu de Catalunya, 2-IX- 1893, porta el títol Diada dels Morts; en l'edició de 1894, en el 2-IX, hi ha el mateix títol però el text és un altre) (377/VII, f. 13v) (3099, f.18r)
F. 99v/ 3. "Los sants son los lliris..." (2 quartets (369/19,3, f. 34v) (366/3, f.52r) (3099, f.18r)
4. "Ja començo d estimar..." (3 quartetes) (369/18, f. 46v) (3099, f.18r)
F. 100r/6. "La humanitat es un bosc..." (4 versos) (3103, f. 35v) (tema semblant a "La humanitat es un arbre...", 377/VII, f. 4v-5r) (3099, f.18v)
F. 101r/10. "Contemplant vostra hermosura..." (4 versos) (367/9, f.8v, dins un altre poema)
F. 102v/16. "Lo mon, per ferlo seguir..." (6 versos)
F. 103v/20. "Be poden marradejar..." (4 versos) (3099, f.19r)
F. 104v/23. "Jesus, per volar à vos..." (4 versos) (3099, f.19r)
F. 109r/6. Desembre. "Que n està lo cor de negre..." (2 quartetes) (el 1r vers semblant a Roser... 7-XII)
F. 109v/7. "Los camins del mal-que prompte s aprenen..." (9 versos) (3099, f.19r)
F. 110r/10. "Oh mon Deu, si per mirarvos..." (quarteta) (també en f. 114v d'aquest manuscrit, però amb 2 estrofes) (377/VII, f. 45v) (3103, f. 90v) (3099, f.19v.21r) (3102, f.106v)
F. 110v/12. "Que m vingan totes les penes..." (4 versos) (369/18, f. 59v-60r) (3099, f.19v)
"¿Vinch ò no vinch del cel?..." (8 versos) (369/17, f. 32v)
F. 112r/17. "La mida del meu amor..." (4 versos) (3099, f.19v)
F. 114v/27. "Oh mon Deu, si per mirarvos..." (cf. f. 110r)

Essent aquest manuscrit el més complet pel que respecta al llibre Roser de tot l’any, es fa, a continuació, una relació dels poemes que no figuren, en versió manuscrita, ni en aquest ni en els altres manuscrits del llibre que s’han catalogat (els ms 369/16, 369/17, 369/18, 377/V, 377/VI, 377/VII, 1818, 3103). En tractar-se d’un dietari s’indiquen els poemes mitjançant les dates: febrer (4, 9, 24, 26); abril (6, 9, 23); maig (2, 31); juny (5, 8, 9, 11, 16, 20, 27); agost (16, 19); novembre (8, 11, 22, 23); desembre (6, 18, 25, 28, 31). Els poemes dels dies 5 i 9 de juny figuren en el ms 377/V, però com a impresos de les Flors de Juny. Convé recordar que el ms 377/VI, la versió preparada per a l’edició, conté tots els poemes del llibre fins el 3 de maig, i en general es tracta dels retalls impresos dels poemes de La Veu de Catalunya.

377/VI. ROSER DE TOT L’ANY. Volum enquadernat amb tapa dura de pergamí, i tres fulls de guarda al començament i al final, que conté un aplec de fulls del mateix format (145x220 mm), la majoria blancs i alguns quadriculats. F.f. 35. Foliació en llapis. Escriptura en tinta, amb lletra no gaire gran, sense guixades i un traç molt uniforme. S’utilitza el recto de cada full. En el manuscrit hi predominen textos impresos, adherits sobre els fulls, extrets de l’edició de Roser de tot l’any a La Veu de Catalunya de 1893; només 11 textos són autògrafs. Altres mots manuscrits figuren en els impresos: els epígrafs llatins, la datació de cada text i algunes correccions. Amb tota seguretat, l’elaboració del manuscrit és posterior a l’abril de 1893, perquè aquests poemes del manuscrit que formen part del dietari Roser de tot l’any arriben fins al dia 3 de maig i la majoria de textos que hi figuren, com s’ha dit, són els poemes ja impresos a La Veu de Catalunya, entre el gener i juny de 1893, retallats del mateix diari. Cronològicament es tracta de l’últim manuscrit d’aquest llibre, perquè és el que correspon a la 1ª edició (desembre de 1893, encara que en el llibre hi consta el gener de 1894), posterior, doncs, al ms 377/V (el dietari de color vermell), l’única versió completa del recull, encara que no la definitiva perquè hi ha moltes variacions de poemes i de dates respecte de l’edició. Per exemple, el poema “Dia sense sol..”, de dues estrofes (f.4r), en el ms 377/V i en La Veu de Catalunya tenia només una estrofa; per això apareix en forma manuscrita en el ms 377/VI. Fins i tot hi ha un poema (“Tinch en mon cor..”, f.2r) que en el ms 377/V ocupa la part de dietari del dia 11 de desembre i, en canvi, en aquest ms 377/VI i en la 1ª edició està situat en el 2 de gener; per tant l’autor hagué d’esperar a acabar el dietari (377/V), per poder col.locar un poema del desembre al mes de gener. L’elaboració del manuscrit, doncs, es situa a finals de 1893. Hi ha algun text, com el poema Al poliol, que, com s’ha indicat, fou pensat durant l’octubre de 1893 i encara pot figurar, pel desembre, en el ms 377/V. Torrent i Fàbregas (Mn.Cinto a la Gleva, p.274) explica com, mentre encara s’anava publicant l’edició de La Veu de Catalunya, Verdaguer preparà el llibre: “Hagué de dedicar a aquesta tasca la 2ª meitat d’octubre i la primers de novembre”. El ms 377/VI acaba en la data de 3 de maig. Es desconeix la localització de l’altra part. Podria ser, donat el poc temps que devia faltar per a l’edició i el fet que encara s’estigués publicant el recull a La Veu de Catalunya, que el contacte editorial es realitzés d’una altra manera.

Contingut i comentari. El volum que forma el manuscrit correspon a la 1ª edició de Roser de tot l’any, però només fins el dia 3 de maig. Els poemes plantegen una sèrie de pensaments i comparances amb la finalitat de comprendre el cel i la divinitat, per mitjà d’una constant invocació amorosa a Jesús. El cicle litúrgic de l’any (Nadal i Epifania, Quaresma, Setmana Santa) sosté l’evolució argumental. Es tracta de la versió definitiva del llibre, perquè les dates coincideixen amb l’edició (exceptuant el poema del 28 d’abril, que en l’edició és 29), cosa que no succeïa en els altres manuscrits del llibre, ni en les de l’edició de La Veu de Catalunya. Només apareixen 11 poemes en forma manuscrita, que són els que no havien sortit a La Veu de Catalunya (excepte el del 27 d’abril, f.33r), o que els faltava una part, donat que la resta són els retalls impresos d’aquest diari. Segons J.Torrent i Fàbregas (ob.cit. p.274) Verdaguer hi posà 13 poesies noves (les que falten serien de la part il.localitzada del manuscrit). En el manuscrit hi falta un text: A la Verge del Roser, el poema introductori del llibre, que trobarem, en esborrany, en el ms 3103 (f.39r.39v), juntament amb l’altre poema inicial, La fira de Sant Jordi. En dues ocasions un fragment manuscrit continua un text imprès: la 2ª estrofa (“Volervos oh Jehovà..”) del poema del 16 de febrer (f.14r), pel fet que en La Veu de Catalunya només hi figura la 1ª estrofa (aquest poema el trobem complet en el ms 377/V, f.16v, i només la 2ª estrofa en el ms 1818, f.31r); els sis últims versos del poema del dia 1 d’abril (f.27r), pel fet que en La Veu de Catalunya (Any 3, p.161, 7 abril) s’acaba la pàgina després dels dos primers versos i l’autor no devia poder retallar la de darrere perquè n’hagués fet malbé d’altres. A continuació es fa una relació dels 11 poemes manuscrits, indicant, si es dóna el cas, la situació en altres manuscrits:

F.1r: 1-Janer, La fira de Sant Jordi (ms 1818, f.10r, 1ª estrofa) (3103, f.39v)
F.2r: 2-I, “Tinch en mon cor una pobra cadira..” (377/V, f.110v)
4-I, “Vull sembrar bons pensaments..” (369/17, f.70v)
F.3r: 7-I, Capvuytada de la Circumcisió (369/17, f.40v,41r)
F.4r: 9-I, “Dia sens sol, vesprada sense estrelles..” (377/V, f.9r) (377/VII, f.1v.2r) (3099, f.23v)
F.24r: 25-Mars, La mort del Lleó (369/17, f.61r,62v) (377/V, f.31v)
F.27r: 4-Abril, “Qui mes hi fá mes hi pert..”
F.28r: 8-IV, Cansó dels aucells (1818, 21v,22r)
F.33r: 27-IV, “Mon Deu, ¿per que dareu ales..” (377/V, f.34v) (3099, f.25r)
F.34r: 28-IV, “Canta busqueta rossinyolera..” (377/V, f.29v)
29-IV, “Tu que enfangat en la humana desferra..” (377/V, f.29v) (3103, f.30r)

377/VII. ROSER DE TOT L’ANY. Llibreta i tres fulls de guarda al començament i al final, relligats en volum de tapa dura de pergamí. Paper ratllat (210x160 mm). F.f. 85. Foliació en llapis. Predomina l’escriptura en tinta, però també trobem fragments, correccions, i algun text complet, en llapis. La lletra és bastant gran, com correspon a l’inici de l’últim decenni de la vida de l’autor. Els fulls estan poc escrits: majoritàriament en el verso. Pel que fa a la data cal constatar que, tant pel tipus de lletra com pel tema, aquesta llibreta és paral.lela a la n.17 i n.18 del ms 369. En les tres llibretes la base del manuscrit correspon al llibre Roser de tot l’any, i els poemes no es repeteixen entre elles. Només un text d’aquest manuscrit 377/VII, “Vos sou la terra sagrada..” (f.62v, 27 maig), es repeteix en el ms 369/17 (f.85v.86r), en esborrany més primitiu. En canvi, el ms 377/V (el dietari de color vermell) recull la majoria de poemes dels ms 377/VII i 369/18, en versions més acabades (i amb la mateixa data en cada poema). Si el ms 377/V és de 1893, quan s’anaven publicant els poemes de Roser de tot l’any a La Veu de Catalunya, el present manuscrit, el 377/VII, ha de ser de 1892 o d’abans (cf. descripció ms 369/18). El ms 3103, que recull poemes del ms 377/VII, s’ha de datar a finals de 1893.

Contingut i comentari. En general, els poemes del manuscrit, de tema místic, en forma d’invocació personal s’adrecen a Jesús i a l’Eucaristia. Aquesta llibreta, juntament amb les altres que s’han esmentat, constitueix una part de l’esborrany del llibre Roser de tot l’any (conté 42 poemes del llibre), malgrat que també inclou poemes inèdits i d’altres llibres de l’autor. A vegades l’esborrany d’un poema és molt primitiu i es pot considerar com una primera versió; amb tot, els textos no presenten moltes correccions. Els diversos llibres de l’autor, d’aquesta època, tenen temes i formes molt semblants. Per això, com en els altres manuscrits coetanis, hi ha textos inèdits, amb temes molt semblants als del llibre, la qual cosa dificulta la seva localització. En la relació de textos, per a cada un, en primer lloc, s’indicarà a quin poema del llibre correspon (amb la data de l’edició, donat que Roser de tot l’any és un dietari); en el segon parèntesi, la situació dins el ms 377/V (amb la data, perquè coincideix en els dos manuscrits); després si el text es troba en altres manuscrits.

A) Esborranys del llibre "Roser de tot l'any".

F. 1v. "Trobí un aucell arrupit..." (L'aucellet) (14-XII) (f. 93r/14-X)
F. 1v-2r. "Tot es aquí en la terra de miroya..." (9-I) (f. 9r/21-I) (esborrany de "Dia sens sol vesprada sense estrelles...") (377/VI, f.4r) (3099, f.23v)
F. 2v. "La ditxa es à dins del cor..." (9-XII) (f. 110r/9-XII) (1ª versió de "Oh Déu que el meu cor adora...")
F. 5v-6r. "Si mon cor fos un palau..." (22-XII) (f. 113v/23-XII)
F. 6v. "Al deixarte oh mon dolent..." (7-III) (f. 23v/11-III)
F. 8v-9r. Postcomunió (22-III) (f. 28r/26-III)
F. 10v. "Qui pogues fer una gran voladuria..." (27-X) (f. 93v/16-X) (esborrany de Suavia Thura Deo)
F. 11v-12r. "L Esperit Sant en l anima reposa..." (13-V) (f. 46r/17-V) (esborrany de Pentecostès)
F. 12v. "Sortint oh Eucaristia..." (6-I) (f. 5r/6-I) (esborrany de Adoració dels Sants Reis)
F. 13v. "Si d un angel vols la guia..." (21-VI) (f. 58r/21-VI) (esborrany de Sant Lluís Gonçaga)
F. 14v. "Mes esperances florides..." (29-III) (f. 24v/16-III)
F. 16v. "Santa Cova, santa Cova..." (25-I) (f. 5r/5-I) (3099, f.23r)
F. 17v. "Oh quina dolsa alegria..." (12-VII) (f. 66r/13-VII)
F. 22r. "Ab quins bonichs Deu enjoya..." (22-IV) (f. 34r/6-IV)
F. 23v. "¿Perquè te forma de sol..." (26-I) (f. 11r/29-I) (3103,f. 44r)
F. 25v. "Sanch de Jesus des de la creu..." (16-VII) (f. 66v/16-VII) (esborrany de Lo triomf de la Santa Creu)
F. 29v "Com una tendra poncella..." (18-VI) (f. 57r/18-VI)
F. 30v. "Vostra amor es sense mida..." (11-I) (f. 9r/22-I)
F. 31v. "Com sosteniu la flor en l arbre..." (18-I) (f. 8r/17-I) (esborrany de "Com sosteniu l'estrella al firmament...")
F. 34v. "Oh creu, oh ma dolsa creu..." (23-I) (f. 18r/22-III) (3103, f. 23v)
F. 35v-36r."Sabis del mon..." (esborrany de Sant Josep) (19-III) (f. 26v/19-III)
F. 36v-37r. "Veniu sol solet..." (17-XII) (f. 111r/13-XII)
F. 38v/. "Los pensaments que nian en son front..." (30-I)
F. 39v-40r. "Coratge amich si la galerna brama..." (29-IX) (f. 88r/29-XI) (esborrany de Sant Miquel Arcàngel)
F. 55r. "Lo meu cor en sa volada..." (6-VI) (3103, f. 2v)
F. 57v."Lo Criador del mon en lo principi..." (15-VIII) (esborrany de La Coronació de Maria) (1r. vers en 370/28, f.8v)
F. 58v-59r. "Vos l ensarmenta un roser de garlanda..." (23-V) (esborrany de A la Verge de Lurdes) (f. 45v/15-V)
F. 60v-61r. "Son gayres les flors..." (8-V) (f. 43r/6-V) (esborrany de "Que espigues té el camp!...")
F. 62v. "Vos sou la terra sagrada..." (27-V) (f. 48v/27-V) (369/17, f. 85v)
"Verge Maria, Estrella de la mar..." (7-V) (f. 43r/5-V)
F. 63v. "Maria, de vostre Cor..." (5-V) (f. 42v/4-V)
F. 64r. "Vos sou del Sant Esperit..." (14-V) (f. 48r/26-V) (3099, f.15r)
F. 64v. "Volau, mos somnis volau..." (23-I) (f. 4r/1-I) (3099, f.3r)
F. 65v. "De la terra n he vist poch..." (7-II) (f. 15r/9-II) (esborrany de Dimecres de Cendra)
F. 71v. "Lo rosari de mes penes..." (11-III) (f. 22v/8-III)
F. 77v. "Per amarguissim plat de llenties..." (16-XI) (f. 103r/18-XI)
F. 78r. A un místich, "La terra es un gran verger..." (esborrany de A Sant Joan de la Creu) (24-XI) (f. 104v/24-XI)
F. 79v. "Es rosari esgranadís..." (31-X) (f. 97v/31-X)
F. 80r. "Son de vidre volador..." (3-IV) (f. 33r/2-IV) (esborrany de Les glorioles terrenes)
F. 80v-81r. "La mel que farias..." (3-V) (f. 43v/7-V) (esborrany de L'Ascensió de N. S. Jesucrist)
F. 81v. "Veyent plorar a tota hora..." (16-III) (f. 27r/21-III) (esborrany de Los Dolors de la Mare de Déu)
F. 83v. "Escoltau lo que vos diu..." (1-V) (f. 42r/1-I)
F. 84r. "La dels vostres ulls..." (27-III) (f. 23v/12-III) (esborrany de "La de vostre front...") (3099, f.24v)

B) Textos no identificats en els llibres de l'autor.

F. 1r. "Despertat oh salteri..." (4 esborranys d'una estrofa)
F. 2v. "Si l amor m ha de matar..." (quarteta) (3103, f. 5v)
F. 3v. "Jesus, dols amor..." (quarteta)
F. 4v-5r. "La humanitat es un arbre..." (12 versos)
F. 7v. "¿Que voleu de mi, mon Deu?..." (quart.) (377/V, f. 34v) (3099, f.25r) (3102, f.74v)
F. 9v. "Si tingués corona..." (quarteta)
F. 13v. "Com los arbres de la fulla..." (quarteta) (377/V, f. 99r) (3099, f.18r)
F. 16v. "L'amor del bon Jesus..." (quarteta) (3103, f. 5v)
F. 19v. "Com mes gran es l amor..." (5 versos)
F. 20v. "Oh llum de totes les llums..." (6 ver.) (3103, f. 7r) (367/9, f.8v)
F. 21v. "De dolor passant les denes..." (6 ver.) (377/V, f. 9v) (367/9, f.3v) (3099, f.23v)
"Ovella esgarriadissa..." (6 ver.) (377/V, f. 35v) (3103, f. 36v) (3099, f.25r)
F. 22v. "Ay! Com en nostra Iglesia santa..." (quarteta)
F. 26v. "Vos que de terra ns criareu..." (quart.) (3103, f. 7r)
F. 27r. "Bon Jesus, sempre he trobat..." (quart.) (3103, f. 93v)
F. 28v. "Jo deuria dins l'infern..." (5 versos) (3102, f.104v)
F. 32v. "Jo so un pobre espigolayre..." (12 versos)
F. 33v. "Ab les divines grandeses..." (quarteta)
F. 40v. "Veniu a mi..." (5 versos) (alguna semblança amb Roser..., 29-VI)
F. 41v-42r. "Bon aucellet no m darias l adressa..." (quartet) (367/9, f.7v)
F. 43v. "Oh mestre del sant amor..." (6 versos)
F. 44v. "He demanat un gotim..." (2 quartetes) (alguna imatge de Veremant de Roser...)
F. 45v. "Oh mon Deu, si per mirarvos..." (2 quart.) (377/V, f. 110r-114v) (3103, f. 90v) (semblança amb Roser de..., 15-IV) (3102, f.106v) (3099, f.19v, 21r)
F. 46v-47r. "Cada sant fa devallar" (12 versos)
F. 47v. A un novici, "Me dius que tot escombrant..." (8 versos)
F. 48v. S. Pelegrí, "Jo so pelegrí..." (10 versos)
F. 49v. "Jesus per darme una mostra..." (quarteta) (3103, f. 1v)
F. 50v. "Lo major be es coneixervos à Vos..." (quartet)
F. 51v. "Quan la flor ha rebut la rosada..." (esborrany molt incomplet)
F. 52v. "Quan ne veuré obrir les portes..." (quart.) (3103, f. 29v)
F. 53r. "No m esglaya la maror..." (5 versos)
F. 53v. "Lo torrent del pecat..." (quartet)
F. 54v. "Un sol raig que m..." (quarteta incompleta)
F. 56v. "Cada sant assi n la terra..." (3 quartetes)
F. 57r. "Tot cristià en esta vida..." (8 versos)
F. 61v. "Lo Montserrat es obert..." (2 quartetes)
F. 64v. "En una branca de roser..." (quarteta)
F. 65r. "Pel mar de la vida..." (quarteta) (3103, f. 32v)
F. 68v."Oh si sabes imitar..." (9 versos)
F. 69v. "Lo mon per fernos seguir..." (8 versos) (377/V, f. 102v)
F. 70v-71r. "Val mes anar al cel tot sol..." (quart.) (377/V, f. 24r) (3099, f.24v)
F. 72v. "Oh Jesus, mon pare amable..." (quarteta) (3103, f. 1v)
F. 73v. "O Amor, vull en ton martiri..." (3 versos)
F. 74v-75r. "Lo blat de l eucaristia..." (esborrany d'uns 15 versos) (imatges semblants a Convit de Jesus, de Fugida d'Egipte)
F. 75v. "Jesus mon Salvador..." (quarteta) (3103, f. 2r)
F. 76r. A Sant Andreu, "Quina creu tan ben tallada..." (quarteta)
F. 78v-79r. Post Comunio, "Tot baixant esglesia avall..." (amb el mateix títol, un poema a Roser de... i un a Eucarístiques).
F. 81v-82r. Una santa pastora (12 versos) (377/V, f.59v) (3099, f.15v)
F. 83v. "Vos Maria sou la escala..." (quarteta)
F. 84v. "Entre ls nuvols de l aurora..." (2 quartetes)

En algunes pàgines de la llibreta trobem versos solts (fins a dos de junts) i imatges esparses: folis 18v, 24v, 63r, 64v, 76v, 77r, 82v i coberta final (la coberta inicial conté citacions llatines).

C) Textos d'altres llibres de l'autor.

F. 15v-16r. "Quina roda tan ample y grandiosa..." (Desig, Al Cel) (385/30, 21r-22v) (758, f.32r.33r)
F. 27v-28r. "Perdó! fuy una espina..." (Perdó, Flors del Calvari) (381/19, f.46v)
F. 37v. "Ja no vull res..." ("Dessota les seves flors...", Flors de Mira-Cruz n. 106, Flors del Calvari) (381/19, f.25v.126v)
F. 54r. "Jo vostra escarpa y martell..." (Flors del Calvari) (381/19, f.42v)
F. 55v. "Los treballs son les empentes..." (Flors de Mira-Cruz, n. 76, Flors del Calvari) (381/19, f.26v.116r)
F. 59v-60r. "Lo vostre nom. oh Maria..." (3103, f. 35v) (dins La Verge de la Candela i dins Satalies, de Disperses)
F. 63v. "Dels pecadors infermera..." (A la Mare de Déu de la Misericòrdia, dins Fragments i Poemes, de Disperses).
F. 66v-67r. "Un jorn la inspiració suprema..." (esborrany incomplet de In Principio, Al Cel) (368/10, f.46v-48r) (758, f.32r.33r)
F.67v. “De mon cor prenent la mida..” (esborrany de “Avui, oh Verge us he vist..”, publicat en Satalier de La mellor corona) (377/V, f.111v) (3099, f.19v)
F. 71v. "Lo rosari de mes penes..." (Flors del Calvari) (també a Roser de..., 11 març) (381/19, f.32r, 1r vers) (377/V, f.22v)
F. 83r. "Quin mirall hi so trobat..." (Flors de Mira-Cruz, 11, Flors del Calvari) (381/19, 110v)