Manuscrit 378 (Tió)

Manuscrit 378. Jacint Verdaguer: Oda a Barcelona (378/I), Al desposorio de M.Claudio Lopez y Dª Maria Gayon (378/III), Nazaret (378/IV, traducció francesa, manuscrita,per D.H.Lyonnet), Nazaret (378/V), Nazaret (378/VI), Caritat (378/VII), Caritat (378/VIII). 378/V. NAZARET. Llibreta mitjana de fulls ratllats (220x170 mm), encara que també hi figuren uns fulls cosits de menys amplària (210x130 mm). F.f. 77. Foliació en llapis. Escriptura en tinta i correccions en tinta i llapis. Sovint les correccions són puntuals, d’alguna paraula, predominant versions acabades. Però també trobem textos amb més fragments corregits. La lletra és clara i bastant gran, com correspon a l’època del manuscrit. Nazaret, encara que en la trilogia Jesús Infant figura en tercer lloc, és el llibre que primer es publicà (1890). Per tant, el ms 378/V, en ser la versió acabada del llibre, s’escrigué i ordenà durant el 1889. Les dates autògrafes que hi trobem així ho confirmen: “20 feb.89” (f.28r), “25 mars 89” (f.52v). A partir del novembre de 1889 Balari i Jovany té les proves d’impremta del llibre (Epistolari VII, carta 778,p.84). Una part les hi torna corregides en carta del 23 de novembre, i l’altra, del 3 de desembre. Al 30 de desembre de 1889, Fèlix Sardà i Salvany ja manifesta (carta 789) haver rebut el llibre, tot i que sortirà amb peu d’impremta de 1890. El fet que l’esborrany del ms 378/VI, també es pugui datar de 1889, pot ser degut al fet que els poemes es fessin alhora, però que l’autor, com es pot comprovar pel format diferent dels fulls de cada manuscrit, distribuís els fulls o en el manuscrit preparat per a l’edició, o en el manuscrit esborrany. En canvi, l’esborrany del ms 376/VI és molt més antic (a partir de 1886).

Contingut i comentari. Els textos del manuscrit donen un visió idíl.lica, per la presència de Jesús, del poble de Nazaret: la vida quotidiana de la casa, la pulcritud del treball del fuster, anècdotes i jocs d’infants, amb la presència constant de flors i ocells que simbolitzen la pau divina en la terra i amoroseixen l’ambient de l’indret. També se’ns mostra el presagi de la creu i el Calvari. El manuscrit conté tots els poemes de Nazaret (excepte Lo sembrador), amb algunes variacions en la distribució de l’ordre dels poemes, encara que en l’índex del f.77r ja estan ordenats. Per ser la versió més acabada del llibre, el manuscrit no té el text definit d’una manera clara en tots els poemes: encara hi ha alguns títols una mica canviats (Jesús obrer, en f.51v, per A Jesús obrer; En lo temple, f.39v, per Jesús en lo temple) o en llapis; en diferents casos trobem la versió acabada, però amb correccions, i després la definitiva (com en 35v-38r, 39v-44v, 70v-74r); i molt sovint només disposem d’una versió acabada, amb correccions que seran vàlides per a l’edició. De fet Verdaguer sempre pensà en els tres llibres de Jesús Infant, encara que doni a entendre (en el pròleg) que La fugida a Egipte fou concebut i escrit a La Gleva (1893). És així que ja en el ms 383/VI, que conté poemes dels tres llibres, en l’índex del f.58v es distribueixen segons els tres títols, i en 378/VI hi ha un pròleg inèdit, on explica que Nazaret és el “primer dels tres llibrets d’idilis..” (f.1v). A més, al final de l’edició de Nazaret hi figurava l’advertència que el seguirien dos llibres més.

Full de guarda. “y trampe (¿) a l sant vellet..” Hi ha tres imatges. La del sant vellet, referint-se a St.Josep, surt en el poema Glòria de Sant Josep.
F.1r. “J.M.J, Ybimus ad Nazaret..” (epígraf llatí del llibre)
“Jesus infant / Naaret” (títol)
“Als infants” (dedicatòria que no figura en l’edició, o títol del 1r poema de Betlem)
F.1v-4v. Proemi, “Que hi portas, Nazaret, aquí à la falda..” (Nazaret, versió acabada, amb algunes variacions) (ms 378/VI, f.5r-11r)
F.5v. Herbes y aucells, “Quan Jesus torna d Egipte..” (Nazaret) (383/VI,30v-32r) (378/VI,12v)
F.6v. Inter lilia, “Lo místich Anyell..” (Nazaret, versió no definitiva)
F.7v.8v. Los cosinets, “Jesus y sant Joan..” (Nazaret) (378/VI, 15v,16r)
F.9v. La millor flor, “Los nins lo van à veure..” (poema de 26 o 27 versos) (383/VI,57v)
F.11v.13v. La santa casa, “Quina casa tan hermosa..” (Nazaret) (383/VI,20v-22r) (378/VI,13v-14v)
F.14v-17v. Aucells, “Davant de la botiga..” (Nazaret) (378/VI,19v-21v)
F.17v-20v. Anant a la font, “Filles de Nazar..” (Nazaret) (383/VI,32v) (378/VI,22r.22v)
F.21v-22v. Lo Reyet, “En lo mes d Adar..” (Nazaret) (378/VI, 36v.37r)
F.23v-26v. Lo Roser, “Allí a Nazaret..” (Nazaret) (383/VI, 33v.34r)
F.27v.28r. Subditus illis, “Allí a Nazaret..” (Nazaret) (383/VI,30r)
F.29v-32v. Les caderneres, “Un vol d’infantons..” (Nazaret)
F.33v-35r. Lo gronxador, “Es fora a l bosch lo sant Fuster..” (Nazaret) (383/VI, 56v-57v)
F.35v-38r. Dintre l jardí, “Lo jardí de Nazaret..” (Nazaret) (378/VI, 16v-17v)
F.38v. Sopluig, “Es de nit y nit d hivern..” (Nazaret) (383/VI, 3iv.32v)
F.39v-45r. En lo Temple, “Sortint de Salem..” (correspon a Jesús en lo temple, de Nazaret) (378/VI, 45r-46r) (383/VI, 27r.27v)
F.45v.46v. Convit de Jesus, “Ab una espigueta..” (Nazaret) (378/VI, 23v-24v)
F.47v-50v. Jesus y los lleons, “Deu anys tenia l bon Jesus..” (Nazaret) (383/VI,46v-48v)
F.51v-52v. Jesus obrer, “Oh Fuster de Nazaret..” (Nazaret) (383/VI, 58r)
F.53v.54v. Sota l pomeró, “Te dues palmes veres..” (Nazaret) (378/VI, 25v-26v)
F.55v. Dolsa càrrega, “Ab son canter à la testa..” (Nazaret) (383/VI, 50r)
F.56v.57v. La benedicció, “Surt ab son Ynfant..” (Nazaret)
F.58v-61v. Amors del cel, “En lo jardí de Nazareth Maria..” (Nazaret) (378/VI, 36v.37r)
F.62v-66r. Galilea, “”Lo bon Jesus un matí..” (Nazaret) (378/VI, 30r-31v)
F.66v-68v. Gloria de Sant Josep, “De les boscuries de Nazaret..” (Nazaret) (378/VI,32v-34v)
F.69r. La passionera, “Jesus està en son jardí..” (correspon a Plor de Jesús, de Nazaret) (383/VI, 56r) (378/VI, 29v)
F.70v-75r. La Creu, “De Joseph en la pobre Fusteria..” (Nazaret) (378/VI,23r,estrofa 2ª i 3ª)
F.76r-77r. (índex) Nazareth. En 76r-76v, provatures d’índex. En 77r, índex més ordenat, encara que no del tot, respecte de l’edició.

378/VI. (Nazaret) Manuscrit enquadernat, amb índex mecanografiat de M.Condeminas. Hi predominen fulls ratllats, d’una llibreta de grandària mitjana (220x160 mm). També n’hi ha de més petits (210x130 mm). Tant els textos com les correccions, que són abundants, són en tinta. Lletra clara, de grandària mitjana, com correspon a finals del decenni de 1880. F.f. 39. Foliació en llapis. El volum Nazaret sortí publicat dos dies abans del Nadal de 1889, però ja amb peu d’impremta de 1890. En el manuscrit hi trobem tres datacions autògrafes dels mesos de l’estiu de 1889 (f.18v, 34v, 38v). Per tant, es degué redactar durant aquest any, de manera prèvia o paral.lela al ms 378/V, la versió més acabada del llibre.

Contingut i comentari. Els textos presenten diferents escenes de la vida de Jesús a Nazaret, com la companyonia dels ocells o els jocs amb els nens, i també de Sant Josep i la Verge Maria. El manuscrit conté 16 poemes dels 28 que aplega el volum Nazaret. Es tracta d’un esborrany del llibre, com el 383/VI, encara que molt més proper al ms 378/V i a l’edició. En alguns poemes que es repeteixen en els tres manuscrits es pot veure l’ordre cronològic: Anant a la font, per exemple, no té títol en 383/VI i es titula El cantir trencat en 378/VI; a vegades, en 383/VI no hi ha títol i en 378/VI ja el trobem en llapis, abans del títol definitiu, en tinta, de 378/V; i en general, en 378/VI les versions són més properes a 378/V i a l’edició.

F.1v.3r. “Nazareth es lo primer dels tres llibrets d’idilis y poesies que, avans de morir..” (versió acabada i esborrany d’un petit pròleg, que no es publicà en l’edició, on l’autor manifesta la intenció de publicar els tres llibres sobre l’infant Jesús)
F.3v. (índex incomplet, de 15 poemes del llibre, dels quals en el manuscrit n’hi figuren 8; el manuscrit aplega 16 poemes)
F.4v. “Oh que n’ets d hermós / cel de Palestina..” (6 versos) (com aquests dos primers, s’inicia la part IV del poema Les caderneres, de Nazaret)
F.5r.11r. “Jesus Oh bon Jesus deixauvos veure..” (esborrany del poema Proemi, de Nazaret) (ms 378/V, f.1v-4v)
F.12v. Herbes y aucells “Quan Jesus torna d Egipte..” (Nazaret) (378/V,5v) (383/VI,30v.32r)
F.13v.14v. “Quina casa tan hermosa..” (versió acabada, amb correccions, de La Santa Casa, de Nazaret) (378/V, 11v-13v) (383/VI, 20v-22r)
F.15v.16r. Entre cosins, “Jesus y sant Joan..” (esb. de Los cosinets, Nazaret) (378/V, 7v.8v)
F.16v-17v. “Los noys de Nazaret..” (esb. de Dintre el jardí, Nazaret) (378/V, 35v-38r)
F.18v. (continuació de 16r, Los cosinets) Datació autògrafa: “9 setembre 89 – Bach”. El f.10v portava la data: “Caldetas 2 joliol”.
F.19v-21v. Aucells, “Davant de la botiga..” (Nazaret) (378/V, 14-16v)
F.22r.22v. Lo canti trencat, “Filles de Nazar..” (és el poema Anant a la font, de Nazaret) (383/VI, 32v) (378/VI, 17v.20v)
F.23r. “Quan l astre s’obrirà..” (esb. de les estr.2ª i 3ª de La Creu, Nazaret) (378/VI,70v-74r)
F.23v-24v. Convit de Jesus, “Amb una espigueta..” (Nazaret) (378/V, 45v.46v)
F.25r. “Al arribar la sementero..” (5 versos) (encara que el metre és diferent, pel tema sembla un fragment d’una primera versió de Lo sembrador, de Nazaret)
F.25v-26v. Sota l pomeró, “Te dues palmes veres..” (Nazaret) (378/V, 53v.54v)
F.27r.27v. “que adoraren junts..” (fragment de Jesús en lo temple, de Nazaret) (378/V, 39v-45r) (383/VI, 45r-46v)
F.28v. Dolsa carrega, “Ab son canter à la testa..” (Nazaret) (378/V,50r) (383/VI,50r)
F.29v. “Lo bon Jesus en son hort..” (1ª versió de Plor de Jesús, de Nazaret) (378/V, 69r) (383/VI, 56r)
F.30r-31v. “En les serres de Moab..” (esb. de Galilea, Nazaret) (378/V, 62v-66r)
F.32v-34v. Gloria de Sant Joseph, “De les boscuries de Nazareth..” (datació autògrafa: “3 Juliol – 89 – Caldetas”) (Nazaret) (378/V, 66v-68v)
F.36v.37r. “M. Qui pastura entre lliris sa ramada..” (esb. del poema Amors del cel, de Nazaret) (378/V, 58v-61v)
F.38v-39v. La Creu, “Vora l portal la Verge mare seya..” (també en 23r) (data autògrafa: “13 agost”) (Nazaret) (378/V, 70v-74r)