Manuscrit 379 (Tió)

   Manuscrit 379, Jacint Verdaguer: Santa Eulària (379/I), Idil.lis i Cants Místics (379/14). 379/14. (Idilis) El manuscrit està format per un aplec molt variat de fulls solts. F.f. 202. Foliació en llapis. En realitat es tractarà com a manuscrit, del foli 1 al 144, perquè són els autògrafs de Verdaguer sobre el llibre dels Idil.lis i Cants Místics (1879). La resta de folis, 145-155, 156-202, i també dos grups del bloc anterior (14-20, 27-73), bàsicament traduccions del llibre, no estan escrits amb lletra de l’autor, i en la relació dels textos es consignaran al final (apartat B). Així doncs, en el grup dels f. 1 al 144, hi predominen uns folis grans (310x210 mm), ratllats, d’una mateixa llibreta, dels quals entre les cobertes només se n’apleguen 12 i que es van localitzant els altres en la resta del manuscrit (de manera exclusiva entre els f. 91-100 i de manera predominant, però alternats amb altres, entre els f. 101 i 133). Que són fulls extrets de la mateixa llibreta és evident perquè el poema del f.133r (Santa Cecília) té els últims 7 versos en f.1r, o sigui que eren correlatius. En el manuscrit també hi ha grups de fulls de llibreta mitjana, de dues tipologies: una mica més estrets (210x133 mm) en 21r-26v, 34r-47v, 134r-143v, i sols, o plegts, en diferents llocs del manuscrit; més amples (210x150 mm) en 66r-72v i en 52r-54v. Finalment, hi ha fulls grans, blancs, com en f.84r-87v o alternats en el manuscrit, i un elevat nombre d’impresos, procedents de fulls solts (càntics) o d’algun poema publicat en la premsa, que figuren solts o adherits en les pàgines del manuscrit. L’escriptura gairebé sempre és en tinta, fins i tot les correccions. La lletra és clara perquè en molts fulls (els de la llibreta, sobretot) es tracta de versions que, malgrat les correccions, volen ser acabades, per al llibre. Tot el manuscrit està escrit en 2ªr, que s’utilitzà entre 1874 i 1882 (seg.Solà i Camps). Aquesta constatació permet datar el manuscrit amb claredat. Precisament, en la majoria de textos impresos del manuscrit hi figura la data de 1874, o anys anteriors: en 5v, 6r i 105r, de l’any 1872; en 6v, de 1873; en 9r, 80r, 81r, 104r, de 1874. Per tant, les anotacions que hi ha a sobre, així com els textos autògrafs, de lletra semblant, són posteriors a 1874. Verdaguer havia composat molts poemes del volum abans de 1874, com podem comprovar amb els textos del ms 368/11, en molta part en 1ªr, i després de la publicació de L’Atlàntida (1877) reemprengué el treball dels Idil.lis. No és estrany que durant el 1878, en l’Epistolari, II trobem força referències a poemes del llibre. Llavors, les datacions autògrafes del manuscrit solen ser a partir d’aquest últim any. Per exemple, en f.73r, el poema La Sagrada Familia, “17 agost 1878, Montgrony” (en efecte, en la carta 137, del 13 d’agost de 1878, a Montgrony, Verdaguer manifesta haver fet al voltant de 50 poesies del llibre); o en 121r, la data de “15 d octubre de 1878” (des de Roma, on havia anat el 10 d’octubre de 1878, i on va escriure aquesta poesia, Lo romiatge de Santa Teresa). En dues ocasions apareix la data dels inicis de 1879 (f.62r, “febrer 1879”; f.63r, “1879,Vigília dels Reis”), poc abans, doncs, de l’edició del llibre. Si trobem alguna data més reculada, com “Riudeperas 1866” (f.131r, Volada de l’ànima) probablement serà copiada d’alguna altra versió de la primera composició del poema. En el manuscrit també veiem datacions autògrafes més tardanes que l’edició dels Idil.lis i Cants Místics de 1879: “5 setembre 1881” (f.44v, La capella), “Ribas, 7 octubre 1881” (f.134r-137r, Dolsa visita), “Nit de Nadal 1881” (f.120r, La B.Juliana, Abadessa), “4 febrer 1882” (140v-143v, A un viatger). La raó és que aquests poemes foren inclosos per l’autor en la segona edició del llibre, la de 1882. Finalment, indicar que el f.144r és de lletra gran, de l’últim decenni. Pot tenir-hi relació el fet que aquest poema dels Idil.lis, “Les colometes volan..”, figurà en el ms 3099 (Jesús Amor), dels últims deu anys.

Contingut i comentari. Els textos bàsicament descriuen diferents situacions de diàlegs de l’ànima enamorada amb Jesús. També es glossen, en aquesta línia, les figures d’alguns sants i santes, i imatges venerades. En alguns poemes es mostra el fort desig d’assolir el cel o el paradís, tant a partir del desengany juvenil com per l’allunyament de la pàtria, dels viatges a Amèrica. Aquest manuscrit és el recull més complet de poemes del llibre Idil.lis i Cants Místics. Encara que no hi figura l’índex, ni l’ordre conseqüent de poemes, i que hi ha correcions i poemes repetits, s’hi poden localitzar les versions acabades per a l’edició. També s’hi troben els materials per a la 2ª edició: per exemple el pròleg (f.82r-87v), la llista de poemes (f.21r) que seran exclosos respecte de la 1ª edició, i la quasi totalitat de poemes que entren de nou. Dels poemes del llibre hi falten, només, A la mort de D.J.Coll y Vehí, Qui com Déu?, Talis vita finis ita, L’ovella perduda i Super flumina, que ja eren a la 1ª edició, i Mon àlbum i Enyorança del cel, dels que aparegueren en la 2ª edició. Molts poemes del manuscrit figuren en manuscrits anteriors: sobretot en el 368/11, que conté 30 poesies del llibre; en el 370/23, de Vinyoles, que conté materials i 7 poemes del volum, 6 dels quals es repeteixen en 379/14; i, més sorprenentment, en ms 3099 (Jesús Amor), que inclou un apartat de poemes, ja en 2ªr, amb 6 de les 7 corrandes del llibre. En 370/24, de l’època juvenil, hi destaquen versos esparsos de l’estens poema Qui com Déu?, absent en 379/14. I altres textos es poden anar trobant, de manera escadussera, en la resta de manuscrits.

A) Materials dels Idil.lis i Cants Místics
F.1r. “..sota ‘ls rosers de Maria..” (versos finals de Santa Cecília; en 113r) (ms 368/11,f.61v)
F.1v. Les tres volades, “Lo matí de ma infantesa..” (imprès, amb correccions, en f.64r)
F.2v. A la moreneta de Montserrat, “Moreneta ‘n sou..” (en la 1ª ed.) (després, com a Cançó de la moreneta, en Montserrat)
F.3v.4r. “Mon cor es un llibre..” (versió acabada en 3v i definitiva en 4r) (ms 370/23, f.12v)
F.3v. “¿Que ‘ls dihuen à les roses les abelles..”
F.3 (bis) “La tornada d’eix cantich es popular en..” (comentari sobre un poema de la Verge)
F.5v. (imprès) A la Verge, “Dolsa mare del bon Deu..” (A Maria) (370/24, 20v.21r)
(imprès) Jesus y l’Anima, “¿Que us produeix dols Espos..”
F.6r. (imprès) Coblas del amor de Jesus, “Ay qui ‘us sabes dir..” (en la 1ª ed.) (després, com a Amar o Morir, en Càntics) (381/18, 35r)
F.6v. (imprès) A la divina pastora, “Puig al ramat pexeu..” (Cobles de la Divina Pastora, en la 1ª ed.) (després, com a A la Divina Pastora, en Aires del Montseny) (383/21,18r.19r)
F.7r. (imprès) Oració de la bona mort, “Si vols be morir..” (en la 1ª ed.) (després, com a La mort, en Càntics)
Nota, bastant extensa, sobre la flor de la Nadala (és la nota 6, a partir del poema del mateix títol, de la 1ª edició del llibre)
F.7v. (imprès) Jesús als pecadors, “Mirau mon Cor de pare amorosíssim..” (també en 104r)
F.8v. (imprès) Sant Francesch s’hi moria, “La plana de Vich..” (també en 81r)
F.9r.9v. (imprès) Santa Teresa de Jesús, “Desde son trono de gloria..” (també en 60r.61r)
F.11v. La Sagrada Família, “Quan Maria cus..” (també en 73r)
F.13r.13v. “Quatre composicions d’aquest volum han tingut l’honor de ser posades en música..” (no es tracta de la nota 5 de la 1ª ed.)
F.21r. Llista dels 15 poemes exclosos de la 2ª edició, de 1882)
F.22r. “La Font del Miracle..” (es tracta de la Nota 5 del poema d’aquest títol, que abans de ser inclòs a Montserrat, sortí en la 1ª edició del llibre)
F.23r. Sant Francesch s’hi moria (nota 2 del final del llibre, que es mantingué en l’edició)
Betharram (nota 4, que es mantingué en l’edició)
Comentari sobre un càntic.
F.24r. Escrit en prosa sobre algunes poesies del llibre musicades (semblant a la nota 5, 1ª ed.)
F.25r. Nota sobre la flor de La nadala (nota 6 de la 1ªed.)
F.26r. Nota sobre la flor del poliol (nota 7 de la 1ª ed.)
F.34v-48r. “Cayentli de la falda flors divinas..” (es tracta del poema La capella, A la benedicció de la del Cor de Jesús de Comillas)
F.49r. (imprès) Maria Inmaculada (368/11, 57v-58v) (370/24, 7r)
F.50r. “La flor de loto obre-ls ulls..” (esb.del poema La fugida a Egipte; també en 88r-89v) (368/11, 43v) (376/III, 30r-31v)
F.50v. Anotacions diverses.
F.51r.51v. “Lo malaguanyat musich y poeta..” (anotacions sobre musicacions de versos, que ja surten en f.22r.24r, i també sobre la font del Miracle, de Montserrat, nota 2 de la 1ª edició)
F.52r.53r. Lo llit de flors, “Si avans guardava ovelles..” (368/11, 7v-9v, 12r)
F.53v-54v. Lo llit d’espines, “En mon llit de flors..” (368/11, 10v.11v)
F.55r-57r. (imprès) Rosalia (poema i nota biogràfica de la santa, la nota 1 de l’edició) (368/11, 34v.37r, 37v-38v)
F.58r-59r. (imprès) La Creu (368/11, 25v-27v i 34v)
F.60r-61r. Santa Teresa, “Desde son trono de Gloria..” (en 9r-9v, versió impresa)
F.62r. Al Cor de Jesus (I), “Quan lo sol surt à la serra..”
F.63r. Al Cor de Jesus (II), “Les colometes volan..” (també en 144r) (ms 3099, 72r)
F.64r. Les tres volades, “Lo matí de ma infantesa..” (també en f.1v)
(imprès) Dolç cativeri (368/11, 42r)
F.65r. “¿Que ‘ls dihuen à les roses les abelles..” (també en 3v)
F.66r-69r. Cantich de l’esposa, “Sovint sovint solo perdrem..” (en 370/30, f.31v-35r, amb el títol Sota l humbreta)
F.70r. Sota l’humbreta, “Al Arbre d’amor..” (368/11, 39v-41r)
F.71r. Sospirs, “Rosada divina..” (versos semblants en 370/IV, 14r; i en 1828, 61r)
F.72r. Les cinch roses, “Per entre les branques..” (370/23, 27v-28v)
F.73r. La Sagrada Familia, “Quan María cus..” (també en 11v) (370/23, 3v)
F.74r-78r. Jesus infant, “Vora un riuhet de Judea..” (368/11, 42v.43r) (383/VI, 25v-28r)
F.79r. L arbre de la vida, “Cercant del paradís l’aspra sortida..”
F.80r.80v. (imprès) Als estels (368/11, 35v-36v)
F.81r. (imprès) Sant Francesch s’hi moria (també en 8v)
F.82r-83v. Esborrany del pròleg de la 2ª edició, amb moltes diferències.
F.84r-87v. “Dues paraules nos permetrem dir..” (3 versions del pròleg a la 2ª edició)
F.88r-89v. La fugida a Egipte, “Tot fugint Maria à Egipte..” (alguns versos en 50r) (376/III, 30r-31v) (368/11, 43v)
F.90r. “Cor de Jesus, hort coronat d’espines..” (368/11, 42v)
F.91v.92v. Cant d’amor, “Dormiu en la meva arpa, himnes de guerra..” (368/11, 15v-16v, 50v.51r) (385/33, 7r.7v)
F.93r. Mistich desposori de Santa Catarina, “Quin somni tinguí eixa nit..” (inacabat, continua en 97v) (368/11, 59v.60v)
F.94r.95r. Lo pecador a Jesus, “A cada alba que surt prou vos adoro..” (368/11, 71v-74v)
F.96r. Betharram, “Per les riberes del Gave..” (368/11, 68r.68v)
F.96v.97r. Mort de Santa Gertrudis, “Gertrudis n’està malalta..” (també en 128r) (368/11, 69v-71r)
F.97v. (continuació de 93r)
F.98v-100v. Anyoransa, “¿Donchs hont sou, videta mia..” (368/11, 1v.2v)
F.101r. Jesus y Santa Gertrudis, “Jo prou voldria estimarvos..” (368/11, 63v)
F.102r. (imprès) Sortint de Càdiz.
F.103r (imprès) La Verge dels Dolors, “Sota l’arbre sant..” (368/11, 20v.21r)
F.104r. (imprès) Jesus als pecadors (també en 7v)
F.105r. (imprès) A Maria, Oració, “Dolsa mare del bon Deu..” (també en 5v) (370/24, 20v.21v)
F.106r.107r. (imprès) A mon Deu,“Per esbargirme al front rosades perles..”(368/11,54v-56r)
F.108r. (imprès) L’arbre de la vida (també en 79r)
F.109r. L Arpa sagrada, “A Arbre diví..” (368/11, 19v)
F.110r. A una nina de cinch anys, “Lo lliri blanch, que floria..”
F.111r.111v. La fugida à Egipte, “Tot fugint Maria à Egipte..” (també en 88r-89v i 50r) (368/11, 43v) (376/III, 30r-31v)
F.112r.112v. Marina, “Abuy, desvetllador, un toch de salva..”
F.113r. Santa Cecília, “Sola cantant i sonant..” (els últims 7 versos, també en 1r) (368/11, 61v) (366/3, 81r)
F.114r. Fulcite me floribus, “Cobriume de flors..” (368/11, 14r)
F.115r. (imprès) L’herba del amor, “Del bon Jesús al Cor..” (368/11, 28v)
F.115v. (imprès) Cobles à la Divina Pastora, “Puig sóu, Pastoreta..” (en la 1ª edició, amb el títol Noves Cobles de la Divina Pastora) (amb el títol La Divina Pastora s’inclogué en Flors de Maria i Càntics) (383/25, 82r)
F.116r. Lo sant nom de Jesus, “Lo Messias noy..” (383/I,28r; 383/III,24v-25r; 383/V,26r)
F.117r.118r. Somni de la Gloria, “La terra es una nau..” (368/11, 17v.18v)
F.119v-120v. Santa Juliana, “Com abella dintre’l rusch..”
F.121r. Lo romiatge de Santa Teresa, “En Barcelona la gran..”
F.122r. Santa Maria Magdalena, “Tot entrant al monument..” (ms 368/13, f.75v-77r)
F.123r. (imprès) A Jesus crucificat, “Les penes que passàreu al Calvari..” (368/11, 3v-7r)
F.125r.125v. (imprès) Plor de la tortora, “Vora voreta ‘l riu..”
F.126r.126v. (es tracta de les 7 corrandes del llibre)
“Per que miro les estrelles..” (3099, 71v)
“Quan lo vent besa les roses..” (3099, 71v) (368/11, 46r)
“Tota la llum del mitx-dia..” (3099, 71v)
“La margarida dels marges..” (3099, 52v i 71v) (368/11, 46r i 53v)
“Flors del mon, si us dic adeu..”
“Si’s va, Jesus, à la Gloria..” (3099, 72r) (368/11, 46r)
“Quan no us veig sempre es de nit..” (3099, 72r)
F.127r. Sant Joseph, “Ab la florida vara..” (370/23, 4v)
F.128r. (imprès) Mort de Santa Gertrudis, “Gertrudis n’està malalta..” (també en 96v.97r) (368/11, 69v-71r)
F.129r-131v. Volada de l ànima, “Oh! ¿quan serà que puga..”
F.132r. Cap al cel, “Cap al cel camino..” (368/11, 33v)
F.134r-137v. Dolsa visita, “Del monestir ab los monjos..”
F.138r-139v. “Com abella dintre l rusch..” (es tracta de La B.Juliana, abadessa, que també figura en 119v-120v)
F.140v-143v. “Arribas de llunyes terres..” (3 versions del poema A un viatger)
F.144r. “Les colometes volan..” (és la part II del poema Al cor de Jesús, que també figura en 62v) (3099, 72r)
F. 144v. “A la Verge Montserratina” (llistat de 13 poemes del volum Montserrat)

B) Altres materials amb lletra que no pertany a l’autor
F.14r-20r. Cartes d’A.Gelée-Bertal (de 1891) a Verdaguer i a D.Claudio López, per a la obtenció del permís per publicar a França la traducció dels Idil.lis i Cants Místics. Hi adjunta, com a mostra, La Chapelle (traducció del poema La capella).
F.27r-33r. “Elogios del libro Idilios i Cantos Místicos, publicado por M.Jacinto Verdaguer” (referències als articles, de diaris i revistes, elogiosos de l’obra, escrites en castellà)
F.145r-155v. Traducció al castellà de les poesies d’Idil.lis i Cants Místics.
F.156r-202v. Traducció francesa de les poesies d’Idil.lis i Cants Místics.